ORDIN nr. 63 din 14 iulie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare."2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Modificarea amplasamentului instalaţiilor aferente unui loc de producere şi/sau de consum, inclusiv a instalaţiilor de producere a energiei electrice, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, se consideră modificare a unor elemente de natură administrativă, în situaţia în care nu se schimbă soluţia de racordare, inclusiv punctul de racordare şi punctul de delimitare."3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a generatoarelor care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a generatoarelor la instalaţia de utilizare a locului de consum."4. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), în baza unei comunicări oficiale emise de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale care atestă modificările în cauză, actualizarea certificatului de racordare se realizează la iniţiativa operatorului de reţea, gratuit."5. La articolul 14 alineatul (1), litera a) a se abrogă.6. La articolul 14 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) descrierea modificărilor faţă de situaţia anterioară şi, după caz, documentele prevăzute la alin. (1) corespunzătoare speţei respective, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (5)."7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de reţea căruia i-a fost adresată cererea de racordare conform art. 8, prin fişă de soluţie sau studiu de soluţie, după caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competentă. (2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare. (3) Este interzis operatorului de reţea să perceapă suplimentar şi distinct sume băneşti aferente avizării/aprobării fişei sau studiului de soluţie."8. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 3 luni în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul racordării la o reţea de medie sau joasă tensiune, termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cu condiţia achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de soluţie, care includ şi avizarea acestuia."9. La articolul 18, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă opţiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluţie de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea decât cel căruia i-a fost adresată cererea de racordare conform art. 8, acesta din urmă: a) transmite către operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului şi care urmează să emită avizul tehnic de racordare: cererea de racordare, documentaţia completă depusă de utilizator conform art. 14 şi studiul de soluţie însoţit de opţiunea utilizatorului privind soluţia de racordare; b) restituie utilizatorului 50% din valoarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare, în situaţia în care acesta i-a fost achitat.Utilizatorul achită operatorului de reţea care emite avizul tehnic de racordare tariful de emitere stabilit conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament, aprobate de autoritatea competentă. (9) Termenul maxim pentru transmiterea, conform alin. (8) lit. a), a cererii de racordare şi a documentaţiei complete depuse de utilizator este de 10 zile calendaristice, calculat de la data comunicării în scris de către utilizator a opţiunii privind soluţia de racordare."10. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Pentru cazul prevăzut la art. 18 alin. (8), termenul pentru transmiterea avizului tehnic de racordare către solicitant este de maximum 10 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării documentelor transmise conform prevederilor art. 18 alin. (8) lit. a), la operatorul de reţea care emite avizul tehnic de racordare."11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice."12. La articolul 36 alineatul (1), litera c) se abrogă.13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere pot fi necesare următoarele categorii de lucrări de întărire: a) lucrările de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum şi/sau de producere în cauză; b) lucrările de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere. (2) Operatorul de reţea are obligaţia de a realiza lucrările de întărire prevăzute la alin. (1) lit. a) la termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de racordare. (3) Realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire prevăzute la alin. (1) lit. b) este determinată de rezultatele calculelor pentru regimurile de funcţionare pe care operatorul de reţea le face ca urmare a înregistrării cererilor de punere sub tensiune a instalaţiilor locurilor de producere ce au determinat lucrările de întărire respective. (4) Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către operatorul de reţea. Titularul avizului tehnic de racordare pentru un loc de producere sau un loc de consum şi de producere contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrări, cota sa de participare fiind achitată conform clauzelor contractului de racordare şi inclusă în tariful de racordare stabilit în conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare aprobată de autoritatea competentă. (5) Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de consum se realizează de către operatorul de reţea, pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (6) Lucrările de întărire a reţelei electrice se includ şi se evidenţiază distinct în planul de investiţii al operatorului de reţea, care se aprobă de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare."14. La articolul 43 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv; b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv până la data indicată de operatorul de reţea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea;".15. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Proiectarea, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiilor, execuţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) se realizează de operatorul de reţea în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare."16. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare şi realizarea lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a), la solicitarea scrisă a utilizatorului însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 48, operatorul de reţea pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale utilizatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi cu respectarea prevederilor alin. (5), (6) şi (7), respectiv dacă prin lucrările de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b) ce au fost realizate sunt asigurate condiţiile tehnice pentru evacuarea/consumul puterii aprobate. (2) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. (3) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe este obligatorie în cazul în care, în conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de autoritatea competentă, sunt necesare probe la locul de consum şi/sau de producere. În această situaţie, etapa de punere sub tensiune pe perioada de probe este prevăzută în cadrul contractului de racordare. (4) În situaţia în care etapa de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru realizarea probelor nu este prevăzută în contractul de racordare, procesul de racordare continuă cu emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare în condiţiile prevăzute în secţiunea a 8-a, finalizându-se prin punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare conform prevederilor secţiunii a 9-a. (5) În situaţia în care operatorul de reţea constată că cererea pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe a fost depusă anterior realizării lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b), precizate în avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea are obligaţia de a reface calculele pentru regimurile de funcţionare, cu luarea în considerare: a) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate sub tensiune în momentul respectiv; b) a locurilor de consum şi/sau de producere aflate în etapa de punere sub tensiune, pentru care a fost depusă la operatorul de reţea cererea de punere sub tensiune, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 48. (6) În cazul în care, ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform alin. (5), rezultă că locul de consum şi/sau de producere nu poate fi pus sub tensiune deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru consumul/evacuarea puterii aprobate, operatorul de reţea comunică utilizatorului stadiul realizării lucrărilor de întărire necesare şi termenul planificat pentru punerea sub tensiune, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii pentru punerea sub tensiune, însoţită de documentele prevăzute la art. 48. (7) În situaţia în care, din calculele refăcute de operatorul de reţea conform alin. (5), rezultă că locul de consum şi/sau de producere poate fi pus sub tensiune fără realizarea lucrărilor de întărire, operatorul de reţea pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţia de utilizare. (8) În situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c), dacă locul de consum şi/sau de producere se încadrează în limita de putere ce a fost aprobată prin avizul tehnic de racordare pentru evacuare/consum fără realizarea lucrărilor de întărire, operatorul de reţea pune sub tensiune instalaţia de utilizare corespunzătoare acestei etape de dezvoltare, fără condiţii de restricţionare determinate de nerealizarea lucrărilor de întărire precizate în avizul tehnic de racordare pentru etapele de dezvoltare ulterioare ale locului de consum şi/sau de producere."17. La articolul 48, literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) datele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;.................................................................. e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/generatoarelor, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne."18. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune."19. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) În situaţia unui loc de consum şi/sau de producere care se dezvoltă în etape, operatorul de reţea emite succesiv certificate de racordare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum şi/sau de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară. (2) În situaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) lit. c), dacă locul de consum şi/sau de producere se încadrează în limita de putere ce a fost aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire prin avizul tehnic de racordare, operatorul de reţea emite certificat de racordare corespunzător acestei etape de dezvoltare."20. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Pentru un loc de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare. (2) Certificatul de racordare se emite după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, realizarea lucrărilor de întărire din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. a), precum şi a celor din categoria prevăzută la art. 42 alin. (1) lit. b) rezultate ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare conform prevederilor art. 47 alin. (5), în situaţia în care nu sunt realizate toate lucrările de întărire precizate în avizul tehnic de racordare. (3) În situaţia emiterii certificatului de racordare anterior realizării tuturor lucrărilor de întărire prevăzute în avizul tehnic de racordare, acesta urmează să conţină condiţionările ce pot fi impuse pentru funcţionarea centralei electrice, inclusiv limitarea puterii evacuate, până la realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b). (4) La apariţia necesităţii unei restricţionări în funcţionare din categoria condiţionărilor prevăzute la alin. (3), aceasta trebuie motivată şi justificată din punct de vedere tehnic de operatorul de reţea, care transmite o informare în acest sens utilizatorului. Informarea trebuie să conţină şi date privind stadiul şi termenul planificat pentru realizarea lucrărilor de întărire. (5) În scopul verificării necesităţii impunerii unei condiţionări conform alin. (4), utilizatorul poate iniţia refacerea calculelor pentru regimurile de funcţionare de către un proiectant de specialitate, pe cheltuiala sa, operatorul de reţea având obligaţia în acest caz de a pune la dispoziţie datele de intrare privind reţeaua electrică."21. În anexa nr. 1, definiţia sintagmei "certificat de racordare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"certificat de racordare - documentul unic emis de către operatorul de reţea pentru un loc de consum şi/sau de producere, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare;".22. În anexa nr. 1, definiţia termenului "dezvoltator" se modifică şi va avea următorul cuprins:"dezvoltator - persoana fizică sau juridică având calitatea de a finanţa realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, în baza unui contract pentru realizarea reţelei încheiat cu operatorul de distribuţie concesionar, conform prevederilor anexei nr. 3 la regulament, sau de a dezvolta o reţea electrică într-o zonă delimitată a cărei proprietate sau folosinţă o deţine, în scopul alimentării cu energie electrică a utilizatorilor din zona respectivă, în baza avizului tehnic de racordare şi a contractului de racordare încheiat, după caz, cu operatorul de distribuţie concesionar sau cu operatorul de transport şi de sistem, conform prevederilor anexei nr. 4 la regulament;"23. În anexa nr. 1, definiţia sintagmei "loc de producere" se modifică şi va avea următorul cuprins:"loc de producere - incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reţelei electrice;".24. În anexa nr. 3, după punctul 4.2 se introduc trei noi puncte, punctele 4.3, 4.4 şi 4.5, cu următorul cuprins:"4.3. Pentru realizarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, operatorul de distribuţie concesionar încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.4.4. Prin excepţie de la prevederile punctului 4.3, contractul de lucrări pentru proiectarea şi/sau execuţia reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu se poate încheia de către operatorul de distribuţie concesionar şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către dezvoltator, în condiţiile în care dezvoltatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de distribuţie concesionar.4.5. În situaţia prevăzută la punctul 4.4, operatorul de distribuţie concesionar recalculează costul de realizare a reţelei electrice de interes public, corelat cu rezultatul negocierii dintre dezvoltator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către dezvoltator. Valoarea recalculată se ia în considerare la încheierea contractului prevăzut la punctul 4.1 sau, dacă acesta a fost încheiat anterior, se menţionează într-un act adiţional la contract."25. În anexa nr. 3, punctul 6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6.2. Valoarea care se restituie conform prevederilor punctului 6.1 se stabileşte de operatorul de distribuţie concesionar în baza unei analize de eficienţă economică."  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 14 iulie 2014.Nr. 63.-------