HOTĂRÂRE nr. 578 din 9 iulie 2014privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 18 iulie 2014    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă măsurile de sprijin financiar potrivit prevederilor secţiunii 4 "Programe de sprijin în sectorul vitivinicol", capitolul II "Scheme de ajutor" din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din partea Uniunii Europene producătorilor din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018 sunt: a) restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole; b) promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniunea Europeană care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie; c) asigurarea recoltei de struguri de către producătorii din sectorul vitivinicol; d) investiţii.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice sau juridice şi forme asociative ale acestora. (2) Sprijinul aferent măsurilor prevăzute la art. 2 se asigură din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din contribuţia externă nerambursabilă a Uniunii Europene din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare F.E.G.A. Plata aferentă acestor măsuri se efectuează după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, pentru măsura de promovare a vinurilor se poate acorda sprijin financiar naţional, sub formă de cofinanţare în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 5Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru măsurile prevăzute la art. 2 este de 47,7 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei VI la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Pentru măsura de promovare a vinurilor, sprijinul financiar din F.E.G.A. aferent programelor aflate în derulare şi aprobate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte din cuantumul anual al sprijinului financiar din partea Uniunii Europene, prevăzut la art. 5. (2) Pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, sprijinul financiar aferent planurilor aflate în derulare şi aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se plăteşte din cuantumul anual al sprijinului financiar comunitar prevăzut la art. 5.  +  Articolul 7Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol, condiţiile de acordare, cheltuielile eligibile pentru fiecare măsură, modalităţile de verificare şi control, precum şi modelul de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 8Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru gestionarea plăţilor şi recuperarea debitelor, potrivit prevederilor art. 58 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare aRegulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 13 octombrie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.*Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347, din data de 20 decembrie 2013, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 9 iulie 2014.Nr. 578.---------