HOTĂRÂRE nr. 558 din 2 iulie 2014privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara" şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).-------- Notă *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, în cuantum total de 8.838.399,42 lei, sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 - "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03. "Programe din fondul de coeziune (FC)".  +  Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 iulie 2014.Nr. 558.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul deexpropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea linieic.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IVpaneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu vitezamaximă de 160 km/h - secţiunileSighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria",situate pe raza localităţilor Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu,Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţulSibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, AlbaIulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii saudeţinătorii acestora, precum şi sumele individualeaferente despăgubirilor*Font 6* ┌────┬─────────┬───────────┬────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────┬────────────┬───────────┬──────┬──────┬──────┬────────────┬────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ U.A.T. │ Numele şi prenumele │Supra-│Catego- │Nr. ca- │ Tarlaua/ │ Poziţia │Supra-│ Valoarea │Construcţii│Con- │Con- │Con- │Valoarea │Valoarea │ │crt.│ │ │proprietarului/deţinătorului│faţa │ria de │dastral/ │ Parcela │ faţă de │faţa │despăgubirii│de expro- │struc-│struc-│struc-│despăgu- │despăgu- │ │ │ │ │ terenului │totală│folo- │Nr. │ │localitate│de ex-│ terenului │priat │ţii │ţii de│ţii de│birii │birii │ │ │ │ │ │(mp) │sinţă │carte │ │ │pro- │ conform │(împrejmu- │expro-│expro-│expro-│construc- │totale │ │ │ │ │ │ │ │funciară │ │ │priat │ Legii │iri) │priat │priat │priat │ţiei │(lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │nr. 255/2010│ (ml) │(mp) │(mc) │(buc.)│conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │Legii nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │1 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T5/35/1 │extravilan│ 628│ 18,84 │ │ │ │ │ │ 18,84│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │2 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6000│A │ │T5/32/40 │extravilan│ 63│ 11,97│ │ │ │ │ │ 11,97│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │3 │SIBIU │Laslea │GROZAVU GHEORGHE │ 6600│A │ │T3/7/19 │extravilan│ 378│ 71,82│ │ │ │ │ │ 71,82│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │4 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T3/8 │extravilan│ 1226│ 36,78│ │ │ │ │ │ 36,78│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │5 │SIBIU │Laslea │PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │N │ │T8/447/1 │extravilan│ 14│ 0,42│ │ │ │ │ │ 0,42│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │6 │SIBIU │Laslea │RUSU ELENA, RUSU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RUSU DOREL │ 3000│F │ │T8/83/3 │extravilan│ 11│ 1,10│ │ │ │ │ │ 1,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │7 │SIBIU │Laslea │RUSU ELENA, RUSU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RUSU DOREL │ 2000│F │ │T8/83/3/1 │extravilan│ 17│ 1,70│ │ │ │ │ │ 1,70│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │8 │SIBIU │Laslea │DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUICA MARIA │ 5000│F │ │T8/83/4 │extravilan│ 54│ 5,40│ │ │ │ │ │ 5,40│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │9 │SIBIU │Laslea │MIRUŢ GHEORGHE │ 5000│F │ │T8/83/5 │extravilan│ 48│ 4,80│ │ │ │ │ │ 4,80│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │10 │SIBIU │Laslea │ARSENE STELIAN │ 7000│F │ │T8/83/6 │extravilan│ 42│ 4,20│ │ │ │ │ │ 4,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │11 │SIBIU │Laslea │FAGHIURA GHEORGHE, LĂCĂTARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AURELIA, CARTAS GEORGETA │ 7000│F │ │T8/83/8 │extravilan│ 31│ 3,10│ │ │ │ │ │ 3,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │12 │SIBIU │Laslea │POTRA ANA │ 7000│F │ │T8/83/9 │extravilan│ 34│ 3,40│ │ │ │ │ │ 3,40│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │13 │SIBIU │Laslea │MITRACHE DORINA, BURNETE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ION, BURNETE CORNEL │ 3000│F │ │T8/83/14 │extravilan│ 10│ 1,00│ │ │ │ │ │ 1,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │14 │SIBIU │Laslea │MITRACHE DORINA │ 6000│F │ │T8/83/15 │extravilan│ 178│ 17,80│ │ │ │ │ │ 17,80│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │15 │SIBIU │Laslea │HEGBELY ELENA │ 4000│F │ │T8/83/16 │extravilan│ 199│ 19,90│ │ │ │ │ │ 19,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │16 │SIBIU │Laslea │BUNOARA RODICA ELENA │ 3000│F │ │T8/83/17 │extravilan│ 101│ 10,10│ │ │ │ │ │ 10,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │17 │SIBIU │Laslea │POPA CONSTANTIN, DOBRESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA │ 5000│P │ │T8/83/8 │extravilan│ 56│ 16,24│ │ │ │ │ │ 16,24│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │18 │SIBIU │Laslea │ONIŢIU AURELIA │ 7000│F │ │T8/83/23 │extravilan│ 31│ 3,10│ │ │ │ │ │ 3,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │19 │SIBIU │Laslea │DILIMAN ALEXANDRU │ 7000│F │ │T8/83/24 │extravilan│ 21│ 2,10│ │ │ │ │ │ 2,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │20 │SIBIU │Laslea │MARTINI SUSANA │ 5000│A │ │T8/59/1 │extravilan│ 83│ 15,77│ │ │ │ │ │ 15,77│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │21 │SIBIU │Laslea │TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII │ 5000│A │ │T8/59/3 │extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │22 │SIBIU │Laslea │BISERICA EVANGHELICĂ │ 12000│A │ │T8/59/4 │extravilan│ 565│ 107,35│ │ │ │ │ │ 107,35│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │23 │SIBIU │Laslea │MITRACHE MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MITRACHE DORINA │ 10500│A │ │T7/46/1/2 │extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │24 │SIBIU │Laslea │MEDREA AL. MARIA │ 7600│A │ │T7/46/1/3 │extravilan│ 122│ 23,18│ │ │ │ │ │ 23,18│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │25 │SIBIU │Laslea │MITRACHE MARIN, │ 20300│A │ │T7/46/1/4 │extravilan│ 374│ 71,06│ │ │ │ │ │ 71,06│ │ │ │ │MITRACHE DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │26 │SIBIU │Laslea │ONEA IOAN, ONEA EUGENIA │ 14700│A │ 100980│T7/46/1/5 │extravilan│ 294│ 55,86│ │ │ │ │ │ 55,86│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │27 │SIBIU │Laslea │PUICA A. MARIA │ 10000│A │ │T7/46/1/6 │extravilan│ 264│ 50,16│ │ │ │ │ │ 50,16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │28 │SIBIU │Laslea │DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, │ 2400│A │ │T7/46/1/7 │extravilan│ 70│ 13,30│ │ │ │ │ │ 13,30│ │ │ │ │PUICA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │29 │SIBIU │Laslea │POPA MARIOARA │ 20300│A │ │T7/46/1/8 │extravilan│ 433│ 82,27│ │ │ │ │ │ 82,27│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │30 │SIBIU │Laslea │PIŞTEA DUMITRU │ 3010│A │ 100982│T7/46/1/8 │extravilan│ 73│ 13,87│ │ │ │ │ │ 13,8│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │31 │SIBIU │Laslea │GOCICĂ NICOLAE │ 19700│A │ │T7/46/1/10 │extravilan│ 382│ 72,58│ │ │ │ │ │ 72,58│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │32 │SIBIU │Laslea │SAVA CIOROGAR TOMA │ 11300│A │ │T7/46/1/11 │extravilan│ 155│ 29,45│ │ │ │ │ │ 29,45│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │33 │SIBIU │Laslea │VULTURAR LIVIU │ 7700│A │ │T7/46/1/12 │extravilan│ 50│ 9,50│ │ │ │ │ │ 9,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │34 │SIBIU │Laslea │COMIZA AURA │ 20300│A │ │T7/46/1/13 │extravilan│ 41│ 7,79│ │ │ │ │ │ 7,79│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │35 │SIBIU │Laslea │FORŢIU MARIA, HOFNĂR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VIORICA, FORŢ VIOREL, FORŢIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RODICA, SCHULLER ION, FORŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ 16200│A │ │T6/37/1 │extravilan│ 251│ 47,69│ │ │ │ │ │ 47,69│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │36 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6323│N │ │T51/992 │extravilan│ 1091│ 32,73│ │ │ │ │ │ 32,73│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │37 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN R. MARIA │ 3000│A │ │T51/990/17 │extravilan│ 224│ 42,56│ │ │ │ │ │ 42,56│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │38 │SIBIU │Hoghilag │COŞCODAR COSMIN │ 6200│A │ 100272│T52/1013/13│extravilan│ 180│ 34,20│ │ │ │ │ │ 34,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │39 │SIBIU │Hoghilag │CIOCAN MARIA │ 3322│A │ 100416│T52/1013/12│extravilan│ 131│ 24,89│ │ │ │ │ │ 24,89│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │40 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ 4500│A │ │T52/1013/11│extravilan│ 182│ 34,58│ │ │ │ │ │ 34,58│ │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │41 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 5000│A │ │T52/1013/10│extravilan│ 196│ 37,24│ │ │ │ │ │ 37,24│ │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │42 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 5300│A │ │T52/1013/9 │extravilan│ 197│ 37,43│ │ │ │ │ │ 37,43│ │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │43 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 15600│A │ │T52/1013/8 │extravilan│ 483│ 91,77│ │ │ │ │ │ 91,77│ │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │44 │SIBIU │Hoghilag │TODUT CORNEL, TODUT IOAN, │ 14400│A │ │T52/1013/7 │extravilan│ 298│ 56,62│ │ │ │ │ │ 56,62│ │ │ │ │STEFAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │45 │SIBIU │Hoghilag │DUDAŞ A. ANDREI │ 5700│A │ │T52/1013/6 │extravilan│ 127│ 24,13│ │ │ │ │ │ 24,13│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │46 │SIBIU │Hoghilag │PUICA A. CORNELIA │ 5100│A │ │T52/1013 │extravilan│ 118│ 22,42│ │ │ │ │ │ 22,42│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │47 │SIBIU │Hoghilag │PETRI CAROLINA, PETRI AUREL │ 5000│A │ │T52/1013/3 │extravilan│ 114│ 21,66│ │ │ │ │ │ 21,66│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │48 │SIBIU │Hoghilag │ŞANCU NICOLAE, ŞANCU │ 19367│A │ 100981│T52/1013/1,│extravilan│ 48│ 9,12│ │ │ │ │ │ 9,12│ │ │ │ │ALINA-MARIA │ │ │ │T52/1013/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │49 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ 3306│N │ │T52/1018/ │extravilan│ 3306│ 99,18│ │ │ │ │ │ 99,18│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │70/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │50 │SIBIU │Hoghilag │COSTEA VASILE │ 1981│A │ │T52/1018/11│extravilan│ 897│ 170,43│ │ │ │ │ │ 170,43│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │51 │SIBIU │Hoghilag │ALMĂŞAN ŞTEFAN, VIOREANU │ 1981│A │ │T52/1018/12│extravilan│ 432│ 82,08│ │ │ │ │ │ 82,08│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │52 │SIBIU │Hoghilag │FLOREA IOAN, RUCĂREAN MARIA,│ 1982│A │ │T52/1018/13│extravilan│ 310│ 58,90│ │ │ │ │ │ 58,90│ │ │ │ │COZARIZ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │53 │SIBIU │Hoghilag │BĂLAN CLAUDIU │ 1981│A │ │T52/1026/14│extravilan│ 72│ 13,68│ │ │ │ │ │ 13,68│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │54 │SIBIU │Hoghilag │STOICA C. CORNELIA │ 1981│A │ │T52/1026/15│extravilan│ 49│ 9,31│ │ │ │ │ │ 9,31│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │55 │SIBIU │Hoghilag │STOICA GHE. EUGEN │ 1982│A │ │T52/1018/16│extravilan│ 39│ 7,41│ │ │ │ │ │ 7,41│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │56 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT │ 1981│A │ │T52/1018/17│extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│ │ │ │ │T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │57 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT │ 1981│A │ │T52/1018/18│extravilan│ 30│ 5,70│ │ │ │ │ │ 5,70│ │ │ │ │T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │58 │SIBIU │Hoghilag │GRĂUNTE N.GHEORGHE │ 1982│A │ │T52/1018 │extravilan│ 27│ 5,13│ │ │ │ │ │ 5,13│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │59 │SIBIU │Hoghilag │GRĂUNTE GHE. GHEORGHE │ 1981│A │ │T52/1018/20│extravilan│ 23│ 4,37│ │ │ │ │ │ 4,37│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │60 │SIBIU │Hoghilag │MARCOŞ GH. GHEORGHE │ 1981│A │ │T52/1018/21│extravilan│ 20│ 3,80│ │ │ │ │ │ 3,80│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │61 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ 1982│A │ │T52/1018/22│extravilan│ 40│ 7,60│ │ │ │ │ │ 7,60│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │62 │SIBIU │Hoghilag │NICULA D. ANA │ 1981│A │ │T52/1018/23│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │63 │SIBIU │Hoghilag │RUPA IORDAN, RUPA ADOLF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RUPA MARTIN, RUPA DUMITREANA│ 1981│A │ │T52/1018/24│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │64 │SIBIU │Hoghilag │STOICA NICOLAE, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VIOLETA-SOFIA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUSEBIU, STOICA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA│ 1982│A │ │T52/1018/25│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │65 │SIBIU │Hoghilag │STOICA NICOLAE, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VIOLETA-SOFIA, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUSEBIU, STOICA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA│ 1981│A │ │T52/1018/26│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │66 │SIBIU │Hoghilag │STOICA GHE. MIOARA │ 1981│A │ │T52/1018/27│extravilan│ 16│ 3,04│ │ │ │ │ │ 3,04│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │67 │SIBIU │Hoghilag │STOICA CAMELIA │ 1982│A │ │T52/1018/28│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │68 │SIBIU │Hoghilag │CĂLĂU VASILE │ 1981│A │ │T52/1018/29│extravilan│ 15│ 2,85│ │ │ │ │ │ 2,85│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │69 │SIBIU │Hoghilag │RUPA A. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/30│extravilan│ 14│ 2,66│ │ │ │ │ │ 2,66│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │70 │SIBIU │Hoghilag │FURDUI A. ELENA │ 1982│A │ │T52/1018/31│extravilan│ 13│ 2,47│ │ │ │ │ │ 2,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │71 │SIBIU │Hoghilag │GRĂDINAR A. SAVETA │ 1981│A │ │T52/1018/32│extravilan│ 13│ 2,47│ │ │ │ │ │ 2,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │72 │SIBIU │Hoghilag │RUPA R. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/33│extravilan│ 12│ 2,28│ │ │ │ │ │ 2,28│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │73 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. COSMINA │ 1982│A │ │T52/1013/34│extravilan│ 12│ 2,28│ │ │ │ │ │ 2,28│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │74 │SIBIU │Hoghilag │TULI S. VASILICA │ 1981│A │ │T52/1018/35│extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │75 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT P. EMIL │ 1981│A │ │T52/1018/36│extravilan│ 11│ 2,09│ │ │ │ │ │ 2,09│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │76 │SIBIU │Hoghilag │DÎRLOŞAN MARINEL, MAILAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IANCU, MAILAT MARIA, SUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │OTILIA, MAILAT EMIL │ 1982│A │ │T52/1018/36│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │77 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN R. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/37│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │78 │SIBIU │Hoghilag │ZOLTAN M. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/38│extravilan│ 10│ 1,90│ │ │ │ │ │ 1,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │79 │SIBIU │Hoghilag │MAILAT GHE. ANA │ 1982│A │ │T52/1018/39│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │80 │SIBIU │Hoghilag │BUHAZI I. IOAN │ 1981│A │ │T52/1018/40│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │81 │SIBIU │Hoghilag │STOICA R. VIRGINIA │ 1981│A │ │T52/1018/41│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │82 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ 1982│A │ │T52/1018/42│extravilan│ 9│ 1,71│ │ │ │ │ │ 1,71│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │83 │SIBIU │Hoghilag │RUPA IOAN, RUPA FLORIN │ 1981│A │ │T52/1018/43│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │84 │SIBIU │Hoghilag │STOICA I. ALEXANDRINA │ 1981│A │ │T52/1018/44│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │85 │SIBIU │Hoghilag │ARDEŞ MIHAI, ARDEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IULIA-VIVIANA │ 1981│A │ │T52/1018/45│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │86 │SIBIU │Hoghilag │FICA GHE. LETIŢIA │ 1981│A │ │T52/1018/46│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │87 │SIBIU │Hoghilag │SUSAN A. MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/47│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │88 │SIBIU │Hoghilag │BUHAZI R. IRINA │ 1982│A │ │T52/1018/48│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │89 │SIBIU │Hoghilag │STOICA CORNEL, STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE, ZĂMĂCĂU MARIA │ 1981│A │ │T52/1018/49│extravilan│ 8│ 1,52│ │ │ │ │ │ 1,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │90 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. DUMITRIANA │ 1981│A │ │T52/1018/50│extravilan│ 6│ 1,14│ │ │ │ │ │ 1,14│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │91 │SIBIU │Hoghilag │RUPA I. MARTIN │ 1982│A │ │T52/1018/51│extravilan│ 4│ 0,76│ │ │ │ │ │ 0,76│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │92 │SIBIU │Hoghilag │DUMA ANGELA-GABRIELA │ 1981│A │ │T52/1018/53│extravilan│ 2│ 0,38│ │ │ │ │ │ 0,38│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │93 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5130│N │ │T54/1060/1 │extravilan│ 5130│ 153,90│ │ │ │ │ │ 153,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │94 │SIBIU │Hoghilag │DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HOGHILAG │123726│A │ │T54/1070/2 │extravilan│ 2294│ 435,86│ │ │ │ │ │ 435,86│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │95 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 9406│A │ │T59/1062 │extravilan│ 1329│ 252,51│ │ │ │ │ │ 252,51│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │96 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1827│N │ │T59/1064/1 │extravilan│ 1707│ 51,21│ │ │ │ │ │ 51,21│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │97 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3876│N │ │T59/1143 │extravilan│ 205│ 6,15│ │ │ │ │ │ 6,15│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │98 │SIBIU │Hoghilag │NICULA ANA, GRECU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DANCU EUGENIA, PREDA EMIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREDA ZAHARIA, MĂRGINEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AURELIA, COSTEA ELENA │ 23000│A │ │T59/1141/1 │extravilan│ 994│ 188,86│ │ │ │ │ │ 188,86│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │99 │SIBIU │Hoghilag │PENŢIA INOCENŢIU-GHEORGHE │ 3486│A │ │T59/1141/2/│extravilan│ 107│ 20,33│ │ │ │ │ │ 20,33│ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │100 │SIBIU │Hoghilag │PENŢIA MARIA-VALERIA │ 3497│A │ │T59/1141/2/│extravilan│ 95│ 18,05│ │ │ │ │ │ 18,05│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │101 │SIBIU │Hoghilag │COLDEA VASILE, CHELEMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ILEANA, CRISTEA MARIOARA │ 11000│A │ │T59/1141/3 │extravilan│ 321│ 60,99│ │ │ │ │ │ 60,99│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │102 │SIBIU │Hoghilag │SIMUŢ ELENA │ 5600│F │ │T59/1141/4 │extravilan│ 175│ 17,50│ │ │ │ │ │ 17,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │103 │SIBIU │Hoghilag │FLORICEL IOAN │ 5000│A │ │T59/1141/5 │extravilan│ 166│ 31,54│ │ │ │ │ │ 31,54│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │104 │SIBIU │Hoghilag │ALDEA SAMOILĂ, ALDEA VASILE │ 8000│A │ │T59/1141/6 │extravilan│ 197│ 37,43│ │ │ │ │ │ 37,43│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │105 │SIBIU │Hoghilag │ALDEA SAMOILĂ, ALDEA ION │ 8000│A │ │T59/1141/7 │extravilan│ 384│ 72,96│ │ │ │ │ │ 72,96│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │106 │SIBIU │Hoghilag │TIŢAN NICOLAE │ 5000│A │ │T59/1141/8 │extravilan│ 258│ 49,02│ │ │ │ │ │ 49,02│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │107 │SIBIU │Hoghilag │IVAN VASILE, IVAN GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IVAN LETIŢIA, FABRICHI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LETIŢIA, IVAN VIOREL │ 6400│A │ │T59/1149/9 │extravilan│ 235│ 44,65│ │ │ │ │ │ 44,65│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │108 │SIBIU │Hoghilag │SAVA VERONICA │ 5700│F │ │T59/1145/8 │extravilan│ 1432│ 143,20│ │ │ │ │ │ 143,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │109 │SIBIU │Hoghilag │AVRAM IULIUS, AVRAM STELIAN │ 15555│A │ 2101│T59/1149 │extravilan│ 3314│ 629,66│ │ │ │ │ │ 629,66│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │110 │SIBIU │Hoghilag │PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG │ 2000│F │ │T53/1051 │extravilan│ 939│ 93,90│ │ │ │ │ │ 93,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │111 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 11692│F │ │T53/1059 │extravilan│ 4275│ 427,50│ │ │ │ │ │ 427,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │112 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 269│N │ │T53/1033/1 │extravilan│ 55│ 1,65│ │ │ │ │ │ 1,65│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │113 │SIBIU │Hoghilag │PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG │ 1500│F │ │T53/1031 │extravilan│ 239│ 23,90│ │ │ │ │ │ 23,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │114 │SIBIU │Hoghilag │PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1205│F │ │T53/1031/1 │extravilan│ 9│ 0,90│ │ │ │ │ │ 0,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │115 │SIBIU │Aţel │PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL │ 20000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 1833│ 348,27│ │ │ │ │ │ 348,27│ │ │ │ │AUGUSTAN │ │ │ │12/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │116 │SIBIU │Aţel │PITTERS PETRU sen. │ 7700│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 304│ 57,76│ │ │ │ │ │ 57,76│ │ │ │ │ │ │ │ │12/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │117 │SIBIU │Aţel │KRESTEL IOAN OTTO │ 7000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 288│ 54,72│ │ │ │ │ │ 54,72│ │ │ │ │ │ │ │ │12/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │118 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 6500│A │ 100344│T111/2625/ │extravilan│ 257│ 48,83│ │ │ │ │ │ 48,83│ │ │ │ │ │ │ │ │12/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │119 │SIBIU │Aţel │SCHULLER KATHARINA │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 497│ 94,43│ │ │ │ │ │ 94,43│ │ │ │ │ │ │ │ │12/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │120 │SIBIU │Aţel │KRESTEL ANDREI │ 5000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 188│ 35,72│ │ │ │ │ │ 35,72│ │ │ │ │ │ │ │ │12/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │121 │SIBIU │Aţel │PITTERS STEFAN │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 438│ 83,22│ │ │ │ │ │ 83,22│ │ │ │ │ │ │ │ │12/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │122 │SIBIU │Aţel │SCHUSTER JOHANN │ 10000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 500│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│ │ │ │ │ │ │ │ │12/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │123 │SIBIU │Aţel │S.C. AGROFERM - S.R.L. │ 41800│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 1249│ 237,31│ │ │ │ │ │ 237,31│ │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │124 │SIBIU │Aţel │HĂLMACIU LETIŢIA │ 5000│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 126│ 23,94│ │ │ │ │ │ 23,94│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │125 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 47500│A │ 100356│T111/2625/9│extravilan│ 1676│ 318,44│ │ │ │ │ │ 318,44│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │126 │SIBIU │Aţel │S.C. HODOŞ - S.R.L. AŢEL │ 28046│A │ 100349│T109/2603/ │extravilan│ 1094│ 207,86│ │ │ │ │ │ 207,86│ │ │ │ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │127 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, │ 28048│A │ 100131│T109/2603/ │extravilan│ 854│ 162,26│ │ │ │ │ │ 162,26│ │ │ │ │CRĂCIUN DANIELA │ │ │ │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │128 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 258│N │ │T109/2604 │extravilan│ 211│ 6,33│ │ │ │ │ │ 6,33│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │129 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, │ 9508│A │ 100130│T109/2603/ │extravilan│ 293│ 55,67│ │ │ │ │ │ 55,67│ │ │ │ │CRĂCIUN DANIELA │ │ │ │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │130 │SIBIU │Aţel │TEREN LA DISPOZIŢIA COMISIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII │ 99│N │ │T109/2604/1│extravilan│ 99│ 2,97│ │ │ │ │ │ 2,97│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │131 │SIBIU │Aţel │FLOREA EMIL │ 5200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 202│ 38,38│ │ │ │ │ │ 38,38│ │ │ │ │ │ │ │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │132 │SIBIU │Aţel │DAN OLIVIA │ 10800│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 405│ 76,95│ │ │ │ │ │ 76,95│ │ │ │ │ │ │ │ │22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │133 │SIBIU │Aţel │CRIŞAN ANICA │ 5600│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 199│ 37,81│ │ │ │ │ │ 37,81│ │ │ │ │ │ │ │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │134 │SIBIU │Aţel │PRECUP MARGHILOMAN, PRECUP │ 8300│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 224│ 42,56│ │ │ │ │ │ 42,56│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │135 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU GHEORGHE │ 5800│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 187│ 35,53│ │ │ │ │ │ 35,53│ │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │136 │SIBIU │Aţel │S.C. AGRIPUNCT INVESTIŢII │ 2500│A │ 100418│T109/2603/ │extravilan│ 78│ 14,82│ │ │ │ │ │ 14,82│ │ │ │ │- S.R.L. AŢEL │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │137 │SIBIU │Aţel │CÎNDEA VASILE, CÎNDEA │ 7900│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 258│ 49,02│ │ │ │ │ │ 49,02│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │138 │SIBIU │Aţel │FLOREA NICOLAE │ 1200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 41│ 7,79│ │ │ │ │ │ 7,79│ │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │139 │SIBIU │Aţel │FLOREA ZAHARIE, FLOREA │ 2400│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 83│ 15,77│ │ │ │ │ │ 15,77│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │17/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │140 │SIBIU │Aţel │CRĂCIUN ANA │ 11200│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 409│ 77,71│ │ │ │ │ │ 77,71│ │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │141 │SIBIU │Aţel │ŞERBAN VICTOR, ŞERBAN IOAN │ 4000│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 154│ 29,26│ │ │ │ │ │ 29,26│ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │142 │SIBIU │Aţel │ZAPODEAN SOFIA │ 7300│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 270│ 51,30│ │ │ │ │ │ 51,30│ │ │ │ │ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │143 │SIBIU │Aţel │CHIŞU IOAN │ 3600│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 127│ 24,13│ │ │ │ │ │ 24,13│ │ │ │ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │144 │SIBIU │Aţel │SUCIU VARVARA, MAN MARIA, │ 2100│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 77│ 14,63│ │ │ │ │ │ 14,63│ │ │ │ │NEGRU VICTORIA │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │145 │SIBIU │Aţel │MAN GHEORGHE, CÎNDEA VASILE │ 10500│A │ │T109/2603/ │extravilan│ 459│ 87,21│ │ │ │ │ │ 87,21│ │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │146 │SIBIU │Aţel │GIURGIU IOAN │ 4974│A │ 100109│T109/2603/ │extravilan│ 215│ 40,85│ │ │ │ │ │ 40,85│ │ │ │ │ │ │ │ │11/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │147 │SIBIU │Aţel │STAN LEONTINA │ 4974│A │ 100304│T109/2603/ │extravilan│ 219│ 41,61│ │ │ │ │ │ 41,61│ │ │ │ │ │ │ │ │11/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │148 │SIBIU │Aţel │PASCU STELUŢA, SAVU IOAN │ 4200│A │ │T109/2603/9│extravilan│ 188│ 35,72│ │ │ │ │ │ 35,72│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │149 │SIBIU │Aţel │RUJA PETRU, RUJA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POPESCU LEONTINA │ 5800│A │ │T109/2603/8│extravilan│ 268│ 50,92│ │ │ │ │ │ 50,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │150 │SIBIU │Aţel │ŢOŢEA EUGENIA, ŢOŢEA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŢOŢEA SOFIA, ŢOŢEA MARIA │ 1000│A │ │T109/2603/7│extravilan│ 48│ 9,12│ │ │ │ │ │ 9,12│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │151 │SIBIU │Aţel │POPA IOAN-OVIDIU, POPA TITU,│ 2700│A │ │T109/2587/ │extravilan│ 97│ 18,43│ │ │ │ │ │ 18,43│ │ │ │ │DUMITRU VIORICA │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │152 │SIBIU │Aţel │AFLAT LILIANA, AFLAT TEODOR │ 3100│A │ 100533│T109/2603/5│extravilan│ 19│ 3,61│ │ │ │ │ │ 3,61│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │153 │SIBIU │Aţel │CÂNDEA VICTOR, NEGHIRLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARIA, DORNEAN MINODORA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SAVU ELISABETA │ 11100│A │ │T109/2603/5│extravilan│ 202│ 38,38│ │ │ │ │ │ 38,38│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │154 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 756│N │ │T109/2604/2│extravilan│ 588│ 17,64│ │ │ │ │ │ 17,64│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │155 │SIBIU │Aţel │NOGHI IOAN │ 9600│A │ │T109/2603/3│extravilan│ 504│ 95,76│ │ │ │ │ │ 95,76│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │156 │SIBIU │Aţel │RUJA PETRU, RUJA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │POPESCU LEONTINA │ 11000│A │ │T109/2603/2│extravilan│ 630│ 119,70│ │ │ │ │ │ 119,70│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │157 │SIBIU │Aţel │SZABO SUSANA │ 10500│A │ │T109/2603/1│extravilan│ 610│ 115,90│ │ │ │ │ │ 115,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │158 │SIBIU │Aţel │BOZEŞAN SOFIA │ 10500│F │ │T109/2602 │extravilan│ 655│ 65,50│ │ │ │ │ │ 65,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │159 │SIBIU │Aţel │HĂLMACI GHEORGHE │ 2000│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 56│ 10,64│ │ │ │ │ │ 10,64│ │ │ │ │ │ │ │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │160 │SIBIU │Aţel │IBĂŞFĂLEAN VASILE │ 2000│A │ │T105/2570/1│extravilan│ 61│ 11,59│ │ │ │ │ │ 11,59│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │161 │SIBIU │Aţel │CHEŞCHEŞ IOAN jun. │ 2000│A │ │T105/2570/2│extravilan│ 61│ 11,59│ │ │ │ │ │ 11,59│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │162 │SIBIU │Aţel │COROJA EMIL │ 3000│A │ 100265│T105/2570/3│extravilan│ 95│ 18,05│ │ │ │ │ │ 18,05│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │163 │SIBIU │Aţel │NOGHI IOAN │ 9300│A │ │T105/2570/4│extravilan│ 384│ 72,96│ │ │ │ │ │ 72,96│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │164 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU NICOLAE │ 6500│A │ │T105/2570/5│extravilan│ 368│ 69,92│ │ │ │ │ │ 69,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │165 │SIBIU │Aţel │MERCA NICOLAE │ 2500│F │ │T105/2570/ │extravilan│ 152│ 15,20│ │ │ │ │ │ 15,20│ │ │ │ │ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │166 │SIBIU │Aţel │GHERAN IOAN │ 5600│A │ │T105/2575/7│extravilan│ 318│ 60,42│ │ │ │ │ │ 60,42│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │167 │SIBIU │Aţel │IAGĂRU CRISTIAN │ 600│A │ 100302│T105/2570/7│extravilan│ 34│ 6,46│ │ │ │ │ │ 6,46│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │168 │SIBIU │Aţel │NOBIL FLORENTINA, ŞTIRBEŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ 5800│A │ │T105/2570/8│extravilan│ 324│ 61,56│ │ │ │ │ │ 61,56│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │169 │SIBIU │Aţel │PAŞCALĂU PASCU │ 5800│A │ │T105/2570/9│extravilan│ 329│ 62,51│ │ │ │ │ │ 62,51│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │170 │SIBIU │Aţel │MARCOŞ TEOFIL, VEREŞ │ 5800│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 375│ 71,25│ │ │ │ │ │ 71,25│ │ │ │ │OLIMPIA, LUPŞA EUGENIA │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │171 │SIBIU │Aţel │MATIŞ MARIA │ 3500│A │ │T105/2570/6│extravilan│ 244│ 46,36│ │ │ │ │ │ 46,36│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │172 │SIBIU │Aţel │MOLDOVAN GHEORGHE │ 1500│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 110│ 20,90│ │ │ │ │ │ 20,90│ │ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │173 │SIBIU │Aţel │FLOREA VASILE │ 2800│A │ │T105/2578/ │extravilan│ 198│ 37,62│ │ │ │ │ │ 37,62│ │ │ │ │ │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │174 │SIBIU │Aţel │SULEA FLOAREA, PAŞCALAU │ 2800│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 221│ 41,99│ │ │ │ │ │ 41,99│ │ │ │ │GHEORGHE, PAŞCALĂU GAVRILĂ, │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PAŞCALĂU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │175 │SIBIU │Aţel │ZAPODEAN SOFIA │ 5500│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 447│ 84,93│ │ │ │ │ │ 84,93│ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │176 │SIBIU │Aţel │FLOREA VASILE │ 2300│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 236│ 44,84│ │ │ │ │ │ 44,84│ │ │ │ │ │ │ │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │177 │SIBIU │Aţel │DĂNGULEA CONSTANTIN │ 400│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 33│ 6,27│ │ │ │ │ │ 6,27│ │ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │178 │SIBIU │Aţel │SAS MARIA, PARASCHIV │ 2100│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 171│ 32,49│ │ │ │ │ │ 32,49│ │ │ │ │CORNELIA, GHERAN VIORICA, │ │ │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │179 │SIBIU │Aţel │POPA CANDID, BANCIU EUFIMIA │ 1100│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 94│ 17,86│ │ │ │ │ │ 17,86│ │ │ │ │ │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │180 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ 56549│A │ │T105/2570/ │extravilan│ 611│ 116,09│ │ │ │ │ │ 116,09│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │181 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 24737│A │ │T105/2568 │extravilan│ 59│ 11,21│ │ │ │ │ │ 11,21│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │182 │SIBIU │Aţel │PRIMĂRIA AŢEL (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 9342│N │ │T112/2632 │extravilan│ 489│ 14,67│ │ │ │ │ │ 14,67│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │183 │SIBIU │Aţel │PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL │ 6455│A │ │T111/2625/ │extravilan│ 735│ 139,65│ │ │ │ │ │ 139,65│ │ │ │ │AUGUSTAN │ │ │ │12/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │184 │SIBIU │Brateiu │IRIMIA G. MARIA │ 23881│A │ │19/424 │extravilan│ 935│ 271,15│ │ │ │ │ │ 271,15│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │185 │SIBIU │Brateiu │PREDOIU IOAN │ 5000│A │ │431/10 │extravilan│ 224│ 64,96│ │ │ │ │ │ 64,96│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │186 │SIBIU │Brateiu │DÎRLOŞAN MARIA │ 2500│A │ │19/431/9/4 │extravilan│ 31│ 8,99│ │ │ │ │ │ 8,99│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │187 │SIBIU │Brateiu │DĂIAN ELENA; CRĂCIUN DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PAPARĂ GENOVEVA │ 4200│A │ │19/431/9/3 │extravilan│ 28│ 8,12│ │ │ │ │ │ 8,12│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │188 │SIBIU │Brateiu │PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA │ 3300│A │ │19/431/9/2 │extravilan│ 4│ 1,16│ │ │ │ │ │ 1,16│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │189 │SIBIU │Brateiu │CHEŢAN LIVIU │ 6687│A │ │3/80/4 │extravilan│ 843│ 244,47│ │ │ │ │ │ 244,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │190 │SIBIU │Brateiu │CĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROSALINA │ 5600│ A │ 100191│3/75/1 │extravilan│ 365│ 105,85│ │ │ │ │ │ 105,85│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │191 │SIBIU │Brateiu │PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 12300│A │ │2/40/1 │extravilan│ 833│ 241,57│ │ │ │ │ │ 241,57│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │192 │SIBIU │Brateiu │SCHOBEL CATARINA │ 37100│A │ 100232│2/42 │extravilan│ 870│ 252,30│ │ │ │ │ │ 252,30│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │193 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 27521│F │ 100481│4/83/1 │extravilan│ 3626│ 507,64│ 35,5│ │ │ │ 2.272,00│ 2.779,64│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │194 │SIBIU │Brateiu │NECKEL HERMANN-HORST, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NECKEL DIETER │ 11523│A │ │4/90/1 │extravilan│ 1664│ 482,56│ │ │ │ │ │ 482,56│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │195 │SIBIU │Brateiu │S.C. COMSERVICE CONSTRUCT - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ 6530│A │ 192/2239│4/90/1 │extravilan│ 1113│ 322,77│ │ │ │ │ │ 322,77│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │196 │SIBIU │Brateiu │FARCAŞ VASILE │ 2113│A │ 100024│4/90/2 │extravilan│ 346│ 100,34│ │ │ │ │ │ 100,34│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │197 │SIBIU │Brateiu │STOICA IOAN │ 12002│A │ │4/90/4 │extravilan│ 2356│ 683,24│ │ │ │ │ │ 683,24│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │198 │SIBIU │Brateiu │NECKEL HERMANN-HORST; NECKEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIETER │ 75435│A │18294/2298│4/88/4 │extravilan│ 6635│ 1.924,15│ │ │ │ │ │ 1.924,15│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │199 │SIBIU │Brateiu │DUMITRA ANA │ 27828│A │ │4/88/3 │extravilan│ 1758│ 509,82│ │ │ │ │ │ 509,82│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │200 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 39560│A │ 100483│4/88/2 │extravilan│ 1709│ 495,61│ │ │ │ │ │ 495,61│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │201 │SIBIU │Brateiu │SCHUSTER FRIEDRICH │ 11635│A │ 100482│4/84/13 │extravilan│ 652│ 189,08│ │ │ │ │ │ 189,08│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │202 │SIBIU │Brateiu │S.C. AGROFERM - S.R.L. │ 3394│A │ 32/2203│4/84/12 │extravilan│ 472│ 136,88│ │ │ │ │ │ 136,88│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │203 │SIBIU │Brateiu │CHIRICA SARA │ 5139│A │ │4/84/11 │extravilan│ 681│ 197,49│ │ │ │ │ │ 197,49│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │204 │SIBIU │Brateiu │CÂMPEAN STEFAN; CÂMPEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN; IUGA ANUŢA │ 2327│A │ │4/84/10 │extravilan│ 306│ 88,74│ │ │ │ │ │ 88,74│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │205 │SIBIU │Brateiu │MĂRGINEAN DANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VALENTINA │ 2133│A │ 210/2262│4/84/9 │extravilan│ 282│ 81,78│ │ │ │ │ │ 81,78│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │206 │SIBIU │Brateiu │CERCEA IOAN │ 2036│A │ 100095│4/84/8 │extravilan│ 504│ 146,16│ │ │ │ │ │ 146,16│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │207 │SIBIU │Brateiu │POTRA HORATIU │ 7078│A │ 83/2165│4/86/7 │extravilan│ 407│ 118,03│ │ │ │ │ │ 118,03│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │208 │SIBIU │Brateiu │POTRA HORATIU │ 4072│A │ 84/2165│4/84/7 │extravilan│ 264│ 76,56│ │ │ │ │ │ 76,56│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │209 │SIBIU │Brateiu │GUTI OLIMPIA │ 8533│A │ 100281│4/86/6 │extravilan│ 576│ 167,04│ │ │ │ │ │ 167,04│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │210 │SIBIU │Brateiu │ŞERBAN GHEORGHE NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞERBAN ANA │ 4460│A │ 195/2248N│4/84/5 │extravilan│ 759│ 220,11│ │ │ │ │ │ 220,11│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │211 │SIBIU │Brateiu │S.C. AUTO ALEX IMPEX - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ 2133│A │ 54/2231N│4/84/4 │extravilan│ 430│ 124,7│ │ │ │ │ │ 124,70│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │212 │SIBIU │Brateiu │DĂIAN IOAN; POPA FIMIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MIHEŢ LETIŢIA; TATARU MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DĂIAN GHEORGHE; PELGER DELIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SABINA; DĂIAN MIHAI; DĂIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA; MARGINEAN ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GRIGORESCU SILVIA │ 28312│A │ 24/2188│4/84 │extravilan│ 2384│ 691,36│ │ │ │ │ │ 691,36│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │213 │SIBIU │Brateiu │S.C. DEKO DISTRIB - S.R.L. │ 25014│A │ 100035│4/84/3; │extravilan│ 3197│ 927,13│ │ │ │ │ │ 927,13│ │ │ │ │ │ │ │ │4/84/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4/84/1; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4/86/3; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4/86/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4/86/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │214 │SIBIU │Brateiu │BOIEŞAN ELENA-CORNELIA; │ 3661│A │ 2187│ │intravilan│ 728│ 4.600,96│ 97,5│ 436,5│ │ │ 178.521,00│ 196.559,00│ │ │ │ │BOIEŞAN PAVEL; DOBOŞ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU IOAN │ │CC │ │ │ │ 524│ 5.240,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │P │ │ │ │ 1297│ 8.197,04│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │215 │SIBIU │Brateiu │SOLOMON SEBASTIAN-RUDOLF; │ 3005│A │ 1285│ │intravilan│ 204│ 1.289,28│ │ │ │ │ │ 1.289,28│ │ │ │ │COMUNA BRATEIU-DOMENIUL │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │PRIVAT │ │CC │ │ │ │ │ 0│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │216 │SIBIU │Brateiu │PĂCURAR LIVIA │ 6200│A │ │20/448/6 │extravilan│ 106│ 30,74│ │ │ │ │ │ 30,74│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │217 │SIBIU │Brateiu │MUSCĂ ANA │ 4400│A │ │20/448/4 │extravilan│ 128│ 37,12│ │ │ │ │ │ 37,12│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┴──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │218 │SIBIU │Brateiu │IBĂŞFĂLEAN IOAN │ 2700│A │ │20/448/3 extravilan│ 163│ 47,27│ │ │ │ │ │ 47,27│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │219 │SIBIU │Brateiu │DEAC NICOLAE │ 2500│A │ │20/448/2 │extravilan│ 358│ 103,82│ │ │ │ │ │ 103,82│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │220 │SIBIU │Brateiu │CĂLIN CORNEL │ 2500│A │ │20/448/1 │extravilan│ 294│ 85,26│ │ │ │ │ │ 85,26│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │221 │SIBIU │Mediaş │BENŢAN ROMULUS; BENŢAN EMIL;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BENŢAN GHEORGHE; BENŢAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MIHAI │ 2800│A │ 2840│28/1531/5 │extravilan│ 12│ 36│ │ │ │ │ │ 36,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │222 │SIBIU │Mediaş │GÂRLOANŢĂ IONELA; IVAŞCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIGIA │ 5000│A │ │28/1531/6 │extravilan│ 9│ 27,00│ │ │ │ │ │ 27,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │223 │SIBIU │Mediaş │BENŢAN IOAN; BENŢAN NICOLAE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DAN MARIA │ 17000│A │2592/15996│28/1531/1 │extravilan│ 94│ 282,00│ │ │ │ │ │ 282,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │224 │SIBIU │Mediaş │SUCIU ELENA; SUCIU IOAN │ 5000│A │1731/14581│28/1531/3 │extravilan│ 24│ 72,00│ │ │ │ │ │ 72,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │225 │SIBIU │Mediaş │BOIERU DIONISIE │ 5000│A │1730/14580│28/1531/2 │extravilan│ 17│ 51,00│ │ │ │ │ │ 51,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │226 │SIBIU │Mediaş │BEU MARIA; TOGAN GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TOGAN NICOLAE; TOGAN MARIA │ 6500│A │ │28/1531/24 │extravilan│ 26│ 78,00│ │ │ │ │ │ 78,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │227 │SIBIU │Mediaş │CIOC CORNEL │ 5000│A │ 2839│28/1531/1 │extravilan│ 6│ 18,00│ │ │ │ │ │ 18,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │228 │SIBIU │Mediaş │S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S.A. │ 14626│CC │ 106288│ │intravilan│ 42│ 6.762,00│ 20│ │ │ │ 760,00│ 7.522,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │229 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 435│CC │ │ │intravilan│ │ 0,00│ 4│ │ │ │ 516,00│ 736,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 5│ 220,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │230 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 372│CC │ │ │intravilan│ 13│ 1.482,00│ 24│ 30│ │ │ 8.268,00│ 11.268,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ │ │ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 23│ 1.518,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │231 │SIBIU │Mediaş │FILIP IOAN; FILIP MARIA │ 23001│A │ │7/204/1/12 │extravilan│ 412│ 1.236,00│ │ │ │ │ │ 1.236,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │232 │SIBIU │Mediaş │BUHAR SAMOILĂ │ 1100│A │ │7/204/2/13 │extravilan│ 159│ 477,00│ │ │ │ │ │ 477,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │233 │SIBIU │Mediaş │CĂLBUREAN IOAN; HUSAR MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROCOPEŢ ELENA │ 2900│A │ │5/173/2/13 │extravilan│ 238│ 714,00│ │ │ │ │ │ 714,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │234 │SIBIU │Mediaş │MALCEA LUCIAN-ADRIAN; MOHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOINA-MARGARETA │ 1700│A │ │5/173/2/12 │extravilan│ 112│ 336,00│ │ │ │ │ │ 336,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │235 │SIBIU │Mediaş │HANG ELENA; LUP MARIA; RUSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE │ 11300│A │ 263│5/173/1/1 │extravilan│ 38│ 114,00│ │ │ │ │ │ 114,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │236 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 4700│A │ │ZONA C │intravilan│ 4700│ 310.200,00│ │ │ │ │ │ 310.200,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │237 │SIBIU │Mediaş │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 84│A │ │ZONA C │intravilan│ 84│ 5.544,00│ │ │ │ │ │ 5.544,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │238 │SIBIU │Mediaş │PRIMĂRIA MEDIAŞ (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 800│A │ │7/204/2/14 │extravilan│ 77│ 231,00│ │ │ │ │ │ 231,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │239 │SIBIU │Târnava │PURCAR OVIDIU-MARIAN; PURCAR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA-PAULA │ 737│A │73/6/2673N│38/1223/1/6│extravilan│ 15│ 4,35│ 1│ │ │ │ 161,00│ 165,35│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │240 │SIBIU │Târnava │MIHAI ANDREI; MIHAI ROZALIA │ 764│A │73/5/2672N│38/1223/1/5│extravilan│ 46│ 13,34│ 1│ │ │ │ 161,00│ 174,34│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │241 │SIBIU │Târnava │ROMONŢI CONDRATE; ROMONŢI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LEONORA │ 957│A │73/4/2671N│38/1223/1/4│extravilan│ 113│ 32,77│ │ │ │ │ │ 32,77│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │242 │SIBIU │Târnava │DAN IONEL; DAN ELENA │ 669│A │73/3/2670N│38/1223/1/3│extravilan│ 92│ 26,68│ 4│ │ │ │ 644,00│ 670,68│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │243 │SIBIU │Târnava │MĂLUŢAN LAICH SORIN GEORGE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MĂLUŢAN LAICH GABRIELA │ 947│A │73/2/2669N│38/1223/1/2│extravilan│ 155│ 44,95│ 8│ │ │ │ 1.288,00│ 1.332,95│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │244 │SIBIU │Târnava │FLEŞER VASILE; FLEŞER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRINA │ 1342│A │73/1/2668N│38/1223/1/1│extravilan│ 221│ 64,09│ 16│ │ │ │ 2.576,00│ 2.640,09│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │245 │SIBIU │Târnava │UNGUR GAVRIL; UNGUR ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA │ 4567│P │140/2762N │38/1226 │extravilan│ 1091│ 152,74│ │ │ │ │ │ 152,74│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │246 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3400│F │ │40/1261 │extravilan│ 2709│ 379,26│ │ │ │ │ │ 379,26│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │247 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6200│A │ │40/1260/2 │extravilan│ 1179│ 341,91│ │ │ │ │ │ 341,91│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │248 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 7709│A │ │40/1260/3 │extravilan│ 4341│ 1.258,89│ │ │ │ │ │ 1.258,89│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │249 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 1466│ALTELE │ │34/1151/7 │extravilan│ 1466│ 43,98│ │ │ │ │ │ 43,98│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │250 │SIBIU │Târnava │S.C. FORTZA RO - S.R.L. │ 2500│F │98/2689N │40/1263/2 │extravilan│ 358│ 50,12│ │ │ │ │ │ 50,12│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │251 │SIBIU │Târnava │S.C. FORTZA RO - S.R.L. │ 3500│F │100/2688N │40/1263/1 │extravilan│ 2033│ 284,62│ │ │ │ │ │ 284,62│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │252 │SIBIU │Târnava │PANDEA NICOLAE; PANDEA IOAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROZOR ANA │ 7800│A │ │40/1260 │extravilan│ 3756│ 1.089,24│ │ │ │ │ │ 1.089,24│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │253 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 8532│ALTELE │ │40/1258 │extravilan│ 396│ 11,88│ │ │ │ │ │ 11,88│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │254 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5427│N │ │35/1 │extravilan│ 1518│ 45,54│ │ │ │ │ │ 45,54│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │255 │SIBIU │Târnava │FEISAN IOAN │ 10000│A │ │35/1171 │extravilan│ 334│ 96,86│ │ │ │ │ │ 96,86│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │256 │SIBIU │Târnava │FETEAN VASILE; FETEAN MARIA │ 6000│A │141/2765N │35/1173/4/2│extravilan│ 1643│ 476,47│ │ │ │ │ │ 476,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │257 │SIBIU │Târnava │FETEAN VASILE; FETEAN MARIA │ 2000│A │142/2766N │35/1173/4/1│extravilan│ 739│ 214,31│ │ │ │ │ │ 214,31│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │258 │SIBIU │Târnava │ŞERBAN I. GHEORGHE │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 448│ 129,92│ │ │ │ │ │ 129,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │259 │SIBIU │Târnava │CHIPEREA I. PETRU │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 374│ 108,46│ │ │ │ │ │ 108,46│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │260 │SIBIU │Târnava │RUSU D. IOAN │ 1500│A │ │35/1151 │extravilan│ 290│ 84,10│ │ │ │ │ │ 84,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │261 │SIBIU │Târnava │THELLMANN SOFIA; THELLMANN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │KLAUDIA DORIS; THELLMANN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CHRISTINE │ 3300│A │138/2764N │37/1187/2/2│extravilan│ 376│ 109,04│ │ │ │ │ │ 109,04│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │262 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1233│A │ │37/1187/1/2│extravilan│ 148│ 42,92│ │ │ │ │ │ 42,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │263 │SIBIU │Târnava │PRIDON N. ANA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 19│ 5,51│ │ │ │ │ │ 5,51│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │264 │SIBIU │Târnava │STĂNILĂ I. MARIA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 72│ 20,88│ │ │ │ │ │ 20,88│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │265 │SIBIU │Târnava │PAPARĂ ILIE │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 119│ 34,51│ │ │ │ │ │ 34,51│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │266 │SIBIU │Târnava │CERNEA I. PARASCHIVA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 138│ 40,02│ │ │ │ │ │ 40,02│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │267 │SIBIU │Târnava │STAN A. NICOLAE │ 4000│A │ │34/1163 │extravilan│ 207│ 60,03│ │ │ │ │ │ 60,03│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │268 │SIBIU │Târnava │STAN IOAN; STAN NICOLAE │ 4500│A │ │34/1163 │extravilan│ 289│ 83,81│ │ │ │ │ │ 83,81│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │269 │SIBIU │Târnava │STAN V. MARIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 188│ 54,52│ │ │ │ │ │ 54,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │270 │SIBIU │Târnava │STAN A. IOAN │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 300│ 87,00│ │ │ │ │ │ 87,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │271 │SIBIU │Târnava │ROMAN D. LUCREŢIA │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 326│ 94,54│ │ │ │ │ │ 94,54│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │272 │SIBIU │Târnava │BOAR N. MARIA; NATU N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE; ŞERB N. LUCRETIA │ 9000│A │ │34/1163/15 │extravilan│ 950│ 275,50│ │ │ │ │ │ 275,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │273 │SIBIU │Târnava │BLAGA G. ANA; MEDREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE; MEDREA G. VASILE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROMAN G. VICTORIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 284│ 82,36│ │ │ │ │ │ 82,36│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │274 │SIBIU │Târnava │ZAMFIR V. LUCIAN │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 293│ 84,97│ │ │ │ │ │ 84,97│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │275 │SIBIU │Târnava │TARNU MARIA │ 2500│A │ │34/1163 │extravilan│ 298│ 86,42│ │ │ │ │ │ 86,42│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │276 │SIBIU │Târnava │ZLATI EDUARD │ 3000│A │ │34/1163 │extravilan│ 367│ 106,43│ │ │ │ │ │ 106,43│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │277 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA; CĂUNEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CORNELIU │ 4000│A │ │34/1163 │extravilan│ 490│ 142,10│ │ │ │ │ │ 142,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │278 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA; CĂUNEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CORNELIU │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 428│ 124,12│ │ │ │ │ │ 124,12│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │279 │SIBIU │Târnava │CUCERZAN GHEORGHE; CUCERZAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE; CUCERZAN IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RĂDUŢ LUCREŢIA │ 4000│A │ │34/1163/8 │extravilan│ 488│ 141,52│ │ │ │ │ │ 141,52│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │280 │SIBIU │Târnava │RUSU D. IOAN │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 426│ 123,54│ │ │ │ │ │ 123,54│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │281 │SIBIU │Târnava │CHIPEREA I. PETRU │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 425│ 123,25│ │ │ │ │ │ 123,25│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │282 │SIBIU │Târnava │ŞERBAN I. GHEORGHE │ 3500│A │ │34/1163 │extravilan│ 422│ 122,38│ │ │ │ │ │ 122,38│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │283 │SIBIU │Târnava │GEORGESCU DORINA-ANA │ 15000│A │ │34/1163 │extravilan│ 1602│ 464,58│ │ │ │ │ │ 464,58│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │284 │SIBIU │Târnava │GĂBAN A. MARIA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 418│ 121,22│ │ │ │ │ │ 121,22│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │285 │SIBIU │Târnava │CĂUNEAC ANA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 348│ 100,92│ │ │ │ │ │ 100,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │286 │SIBIU │Târnava │PUŞCA I. ELENA │ 5000│A │ │34/1163 │extravilan│ 243│ 70,47│ │ │ │ │ │ 70,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │287 │SIBIU │Târnava │BUNACIU EUGEN; CERCEA MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COJOCARU ANA; EDVEŞ ANGELA │ 3000│A │ │34/1151/5 │extravilan│ 1022│ 296,38│ │ │ │ │ │ 296,38│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │288 │SIBIU │Târnava │MIHALY LADISLAU │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 375│ 108,75│ │ │ │ │ │ 108,75│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │289 │SIBIU │Târnava │SARAFICEANU VASILE │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 2│ 0,58│ │ │ │ │ │ 0,58│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │290 │SIBIU │Târnava │SCHMIDT KATARINA │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 7│ 2,03│ │ │ │ │ │ 2,03│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │291 │SIBIU │Târnava │TUDORAN IOAN │ 5000│A │ │34/1151 │extravilan│ 590│ 171,10│ │ │ │ │ │ 171,10│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │292 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 11256│A │ │34/1151/6 │extravilan│ 5233│ 1.517,57│ │ │ │ │ │ 1.517,57│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │293 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 543│A │ │38/1213 │extravilan│ 167│ 48,43│ │ │ │ │ │ 48,43│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │294 │SIBIU │Târnava │MUNTEAN V. NICOLAE │ 4300│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 921│ 267,09│ │ │ │ │ │ 267,09│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │295 │SIBIU │Târnava │CERCEA TOLOMEU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CERCEA VILI │ 2500│A │ │38/1203 │extravilan│ 333│ 96,57│ │ │ │ │ │ 96,57│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │296 │SIBIU │Târnava │LĂPĂDAT FRANCISC; LĂPĂDAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VILHELM; LĂPĂDAT AUGUSTIN │ 4100│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 518│ 150,22│ │ │ │ │ │ 150,22│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │297 │SIBIU │Târnava │COZMA HERMINE; COZMA SORIN │ 3400│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 405│ 117,45│ │ │ │ │ │ 117,45│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │298 │SIBIU │Târnava │MĂRGINEAN N. NICOLAE │ 5000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 555│ 160,95│ │ │ │ │ │ 160,95│ │ │ │ │ │ │ │ │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │299 │SIBIU │Târnava │UNGUR GAVRIL; UNGUR ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELENA │ 3000│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 310│ 89,90│ │ │ │ │ │ 89,90│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │300 │SIBIU │Târnava │CERCHEZ VASILE-OVIDIU; │ 6000│A │ 100077│38/1203/1/ │extravilan│ 605│ 175,45│ │ │ │ │ │ 175,45│ │ │ │ │CERCHEZ ADINA-MARIA; PĂPARĂ │ │ │ │24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN; PĂPARĂ IOLONCA; UNGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GAVRIL; UNGUR ADINA-ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │301 │SIBIU │Târnava │SURDU VIORICA │ 2100│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 229│ 66,41│ │ │ │ │ │ 66,41│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │302 │SIBIU │Târnava │TURCU ELENA; TURCU DUMITRU │ 5700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 550│ 159,50│ │ │ │ │ │ 159,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │303 │SIBIU │Târnava │CHINCHISAN IOAN; CHINCISAN │ 7500│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 578│ 167,62│ │ │ │ │ │ 167,62│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │304 │SIBIU │Târnava │CHINCHISAN IOAN; CHINCISAN │ 3000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 185│ 53,65│ │ │ │ │ │ 53,65│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │305 │SIBIU │Târnava │CIPARIU IOAN │ 9000│A │ │38/1203/1/ │extravilan│ 397│ 115,13│ │ │ │ │ │ 115,13│ │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │306 │SIBIU │Târnava │DOGARU MARIA │ 1000│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 31│ 8,99│ │ │ │ │ │ 8,99│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │307 │SIBIU │Târnava │BUCUR MIHAIL; FRĂŢILĂ ANA │ 6700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 144│ 41,76│ │ │ │ │ │ 41,76│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │308 │SIBIU │Târnava │FRĂŢILĂ AUGUSTIN; ŞONERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANA │ 2400│A │ │38/1203/16 │extravilan│ 26│ 7,54│ │ │ │ │ │ 7,54│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │309 │SIBIU │Târnava │MOHAN OLIMPIU; MOHAN IOAN │ 3300│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 51│ 14,79│ │ │ │ │ │ 14,79│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │310 │SIBIU │Târnava │BARBĂLATĂ ANA; VLAD IOAN │ 11700│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 6977│ 2.023,33│ │ │ │ │ │ 2.023,33│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │311 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII) │ 1400│F │38/1209/1 │extravilan │ 1078 │150,92│ │ │ │ │ │ │ 150,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │312 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1085│A │ │38/1209/2 │extravilan│ 765│ 221,85│ │ │ │ │ │ 221,85│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │313 │SIBIU │Târnava │BLĂJAN D. DUMITRU; BLĂJAN D.│ 2800│A │ │38/1206/1 │extravilan│ 978│ 283,62│ │ │24 │ │ 14.112,00│ 14.395,62│ │ │ │ │NICOLAE; BLĂJAN D. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(fosă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │septi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │că) │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │314 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ 4971│F │ │38/1212/5 │extravilan│ 1522│ 213,08│ │ │ │ │ │ 213,08│ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │315 │SIBIU │Târnava │BÎRCEA GETA; BÎRCEA NICOLAE │ 5082│CC │2524/1/1/ │38/1207 │intravilan│ 453│ 2.265,00│ 90│ │ │ │ 17.100,00│ 19.365,00│ │ │ │ │ │ │ │2686 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │316 │SIBIU │Târnava │BABU MARIA; TURCU DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TURCU D. IOAN; VLAD D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PARASCHIVA │ 10000│F │ │38/1212 │extravilan│ 3432│ 480,48│ │ │ │ │ │ 480,48│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │317 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1000│A │ │38/1212/3 │extravilan│ 348│ 100,92│ │ │ │ │ │ 100,92│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │318 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1000│A │ │38/1212/2 │extravilan│ 341│ 98,89│ │ │ │ │ │ 98,89│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │319 │SIBIU │Târnava │STAN A. AUGUSTIN │ 7500│A │ │38/1212/1 │extravilan│ 2238│ 649,02│ │ │ │ │ │ 649,02│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │320 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 10050│F │ │38/1203/3 │extravilan│ 7576│ 1.060,64│ │ │ │ │ │ 1.060,64│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │321 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1938│N │ │38/1214/3 │extravilan│ 1843│ 55,29│ │ │ │ │ │ 55,29│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │322 │SIBIU │Târnava │SCHUSTER HANS WALTER │ 3000│A │ 100120│38/1214/2 │extravilan│ 1454│ 421,66│ │ │ │ │ │ 421,66│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │323 │SIBIU │Târnava │LĂPĂDAT GUSTI │ 4000│A │ │38/1214 │extravilan│ 478│ 138,62│ │ │ │ │ │ 138,62│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │324 │SIBIU │Târnava │GROSU ŞTEFAN │ 2501│F │ │39/1230 │extravilan│ 1098│ 153,72│ │ │ │ │ │ 153,72│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │325 │SIBIU │Târnava │SCHUSTER HANS WALTER │ 3197│A │ 100121│39/1231/1/1│extravilan│ 423│ 122,67│ │ │ │ │ │ 122,67│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │326 │SIBIU │Târnava │AVRAM ALEXANDRU │ 3000│A │ │39/1231/1/1│extravilan│ 997│ 289,13│ │ │ │ │ │ 289,13│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │327 │SIBIU │Târnava │VITAN ALEXANDRU │ 1700│A │ │39/1231/2/2│extravilan│ 770│ 223,30│ │ │ │ │ │ 223,30│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │328 │SIBIU │Târnava │MARTON IOAN │ 6300│A │ │39/1231 │extravilan│ 4750│ 1.377,50│ │ │ │ │ │ 1.377,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │329 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 12743│F │ │39/1230/1 │extravilan│ 2422│ 339,08│ │ │ │ │ │ 339,08│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │330 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5000│F │ │39/1230/2 │extravilan│ 653│ 91,42│ │ │ │ │ │ 91,42│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │331 │SIBIU │Târnava │PRIMĂRIA TÂRNAVA (TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1576│N │ │38/1214/4 │extravilan│ 1576│ 47,28│ │ │ │ │ │ 47,28│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │332 │SIBIU │Târnava │BLĂJAN D. DUMITRU; BLĂJAN D.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE; BLĂJAN D. IOAN │ 2400│F │ │38/1211/1 │extravilan│ 2400│ 336,00│ │ │ │ │ │ 336,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │333 │SIBIU │Târnava │OLARU D. ANA │ 2200│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 143│ 41,47│ │ │ │ │ │ 41,47│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │334 │SIBIU │Târnava │MOHAN D. IOAN │ 2200│A │ │38/1203/1 │extravilan│ 34│ 9,86│ │ │ │ │ │ 9,86│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │335 │SIBIU │Copşa Mică │BARTHA GHEORGHE │ 706│A │100568/741│ - │intravilan│ 264│ 1.848,00│ 6│ │ │ │ 300,00│ 2.148,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │336 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN TIMOTEI; MOLDOVAN │ 768│A │ 107│ - │intravilan│ 132│ 924,00│ 11│ │ │ │ 451,00│ 1.375,00│ │ │ │ │LIDIA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ - │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │337 │SIBIU │Copşa Mică │DEZSI IRMA; MOLNAR │ 880│A │ 98.I.│ │intravilan│ 153│ 1.071,00│ 10│ │ │ │ 715,00│ 1.786,00│ │ │ │ │ECATERINA; MOLNAR STEFAN │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │338 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ELISABETA-GHIZELA │ 883│A │ 100260│ │intravilan│ 109│ 763,00│ 8│ │ │ │ 304,00│ 1.067,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │339 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 421│A │ │135 │intravilan│ 190│ 1.330,00│ 6│ │ │ │ 654,00│ 1.984,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │340 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 294│A │ │ │intravilan│ 116│ 812,00│ │ │ │ │ │ 812,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │341 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 935│A │ │ │intravilan│ 191│ 1.337,00│ │ │ │ │ │ 1.337,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │342 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 175│A │ │ │intravilan│ 129│ 903,00│ 5,5│ │ │ │ 577,50│ 1.480,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │343 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 163│A │ │ │intravilan│ 140│ 980,00│ 27│ │ │ │ 2.835,00│ 3.815,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │344 │SIBIU │Copşa Mică │CONCHI NICOLAE; CONCHI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECILIA LĂCRĂMIOARA │ 827│A │ 1115│ │intravilan│ 89│ 623,00│ 8│ │ │ │ 572,00│ 1.195,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │345 │SIBIU │Copşa Mică │CIURAR FINICA │ 784│A │ 766│ │intravilan│ 67│ 469,00│ 3│ │ │ │ 114,00│ 583,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │346 │SIBIU │Copşa Mică │OTVEŞ PUIU; OTVEŞ VICTORIA │ 876│A │ 79│ │intravilan│ 94│ 658,00│ 6,5│ │ │ │ 352,00│ 1.010,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │347 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROSI STEFAN │ 3012│CC │ 554/I│ │intravilan│ 239│ 3.107,00│ 5,5│ │ │ │ 364,00│ 3.471,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │348 │SIBIU │Copşa Mică │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 741│CC │ │ 182/1│intravilan│ 84│ 1.092,00│ 19│ │ │ │ 1.230,00│ 2.322,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │349 │SIBIU │Copşa Mică │ALBERT LUDOVIC; ALBERT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA │ 1135│A │ 78│ │intravilan│ 189│ 1.323,00│ 33,5│ │ │ │ 2.278,00│ 3.601,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │350 │SIBIU │Copşa Mică │POPOVICI IOAN; POPOVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DANIELA │ 860│CC │ 100.026│ │intravilan│ 134│ 1.742,00│ 28,5│ │ │ │ 4.938,00│ 6.680,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │351 │SIBIU │Copşa Mică │MIKLOSI VIOLA; MIKLOSI ARPAD│ 875│A │ 754│ │intravilan│ 116│ 812,00│ 24│ │ │ │ 1.632,00│ 2.444,00│ │ │ │ │VASILE │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │352 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ILEANA │ 795│A │ 619│ 168│intravilan│ 114│ 798,00│ 22│ │ │ │ 1.196,00│ 1.994,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ 169│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │353 │SIBIU │Copşa Mică │LENGYEL MARIA │ 931│A │ 574│ │intravilan│ 136│ 952,00│ 23│ │ │ │ 874,00│ 1.826,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │354 │SIBIU │Copşa Mică │OTVES RUPA; OTVES DOINA │ 1733│A │ 82│ │intravilan│ 279│ 1.953,00│ 42│ │ │ │ 3.606,00│ 5.559,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │355 │SIBIU │Copşa Mică │JOLDIŞ ROZALIA │ 842│A │ │ 158│intravilan│ 133│ 931,00│ 5│ │ │ │ 525,00│ 1.456,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ 159│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │356 │SIBIU │Copşa Mică │MUZSNAI IOAN; MUZSNAI MARIA │ 856│A │ 63│ │intravilan│ 134│ 938,00│ 24│ │ │ │ 2.185,00│ 3.123,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │357 │SIBIU │Copşa Mică │NOVAC DUMITRU │ 776│A │100569/466│ │intravilan│ 117│ 819,00│ 11│ │ │ │ 418,00│ 1.237,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │358 │SIBIU │Copşa Mică │NAGY ELISABETA │ 1150│CC │1457 │ │intravilan│ 224│ 2.912,00│ 6│ │ │ │ 300,00│ 3.212,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │359 │SIBIU │Copşa Mică │VEREŞ ELISABETA │ 1114│A │ │ 136│intravilan│ 216│ 1.512,00│ 32│ │ │ │ 1.784,00│ 3.296,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ 135│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │360 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA STEFAN; CZIKA OLGA │ 1065│A │ 1386│ │intravilan│ 199│ 1.393,00│ 29│ │ │ │ 1.102,00│ 2.495,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │361 │SIBIU │Copşa Mică │JEJENCA CLAUDIA │ 1017│A │ 1337│ │intravilan│ 199│ 1.393,00│ 31│ │ │ │ 1.714,00│ 3.107,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │362 │SIBIU │Copşa Mică │MOLNAR ARPAD; MOLNAR LIVIA │ 883│A │ 730/II│ │intravilan│ 181│ 1.267,00│ 17│ │ │ │ 1.071,00│ 2.338,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │363 │SIBIU │Copşa Mică │NAGY LUDOVIC │ 1112│A │ 54 II│ │intravilan│ 249│ 1.743,00│ 27│ │ │ │ 2.835,00│ 4.578,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │364 │SIBIU │Copşa Mică │AKNAI ATILA; AKNAI SILVIA │ 845│A │ 100102│ │intravilan│ 151│ 1.057,00│ 19│ │ │ │ 2.071,00│ 3.128,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │365 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA; MISTI GYORGY │ 845│A │100192/102│ │intravilan│ 170│ 1.190,00│ 26│ │ │ │ 2.834,00│ 4.024,00│ │ │ │ │ATTILA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │366 │SIBIU │Copşa Mică │KONCZE GEREB GYONGYI │ 867│A │ 167 II│ │intravilan│ 177│ 1.239,00│ 27│ │ │ │ 2.919,00│ 4.158,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │367 │SIBIU │Copşa Mică │AGOSTON MARIA; BUHAZI │ 764│A │ 812│ │intravilan│ 135│ 945,00│ 23│ │ │ │ 2.193,00│ 3.138,00│ │ │ │ │ECATERINA DOINA; BUHAZI │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │COSMIN-LUCIAN; HAJDU KATA; │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HAJDU KATALIN; JESZENSKI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IUDITH; JESZENSZKI ILEANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │JESZENSZKI SAMOILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │368 │SIBIU │Copşa Mică │GABOR AVRAM; GABOR FELICIA │ 950│A │ 104/705│ │intravilan│ 193│ 1.351,00│ 22│ │ │ │ 1.496,00│ 2.847,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │369 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN MARIUS-TRANDAFIR │ 756│A │105/100178│ │intravilan│ 144│ 1.008,00│ 19│ │ │ │ 969,00│ 1.977,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │370 │SIBIU │Copşa Mică │ANDRAS IRMA; ANDRAS LAJOS │ 982│A │ 97│ │intravilan│ 262│ 1.834,00│ 35,5│ │ │ │ 1.580,50│ 3.414,50│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │371 │SIBIU │Copşa Mică │ALBU DIDINA; TODORAN │ 679│A │ 847│ │intravilan│ 65│ 455,00│ 18│ │ │ │ 958,00│ 1.413,00│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │372 │SIBIU │Copşa Mică │╓TVES GHEORGHE-ADRIAN │ 561│CC │ 109│ │intravilan│ │ 0,00│ 11│ │ │ │ 1.199,00│ 1.234,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ 5│ 35,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │373 │SIBIU │Copşa Mică │MOLDOVAN NICOLAE; MOLDOVAN │ 590│A │ 1174│ │intravilan│ 7│ 49,00│ 11│ │ │ │ 1.199,00│ 1.248,00│ │ │ │ │MINERVA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │374 │SIBIU │Copşa Mică │BENKO ANA; BENKO ALEXANDRU │ 841│A │ 111│ │intravilan│ 9│ 63,00│ 17│ │ │ │ 1.853,00│ 1.916,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │375 │SIBIU │Copşa Mică │GOGA NICOLAE │ 827│A │ │ 95│intravilan│ 7│ 49,00│ 12,5│ │ │ │ 833,00│ 882,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ 96│ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │376 │SIBIU │Copşa Mică │FULOP LEVENTE │ 660│CC │ 100520│ │intravilan│ 64│ 832,00│ 19│ │ │ │ 1.197,00│ 2.029,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │377 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 531│A │ │ 1692│intravilan│ 144│ 1.008,00│ 28│ 23,46│ │ │ 8.836,80│ 9.844,80│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │378 │SIBIU │Copşa Mică │ANDORCA IRINA; MAREK IOSIF; │ 1325│A │ │ 17│intravilan│ 274│ 1.918,00│ 68,5│130,36│ │ │ 17.559,30│ 21.479,30│ │ │ │ │MAREK MIHAI; MAREK IOAN; │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │MAREK ANDREI │ │CC │ │ 16│ │ 154│ 2.002,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │379 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA MARGARETA; MATEFI │ 2573│A │ 517│ │intravilan│ │ 0,00│ 27│ │ │ │ 3.045,00│ 4.358,00│ │ │ │ │MARGARETA; MATEFI GEZA │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ 101│ 1.313,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │380 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. PARC INDUSTRIAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COPŞA MICĂ - S.A. │138429│CC │ 100495│ 246│intravilan│ 9428│ 122.564,00│ │ │ │ │ │ 122.564,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │381 │SIBIU │Copşa Mică │ŢILI MARIA │ 842│CC │ 100422│ │intravilan│ 389│ 5.057,00│ 46,5│ │ │ │ 4.864,50│ 9.921,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │382 │SIBIU │Copşa Mică │LĂCĂTUŞ NATANAEL │ 717│CC │ 100423│ │intravilan│ 273│ 3.549,00│ │146,63│ │ │ 22.287,76│ 25.836,76│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │383 │SIBIU │Copşa Mică │BÂRCEA DUMITRU; BÂRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LENUŢA; BÂRCEA COSTEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BÂRCEA MARIA │ 4928│A │ 100045│ 16/247/1/1│intravilan│ 635│ 4.445,00│ 14│ │ │ │ 1.694,00│ 6.139,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │384 │SIBIU │Copşa Mică │ZOLTAN EMIL; ZOLTAN RODICA │ 1119│A │ 120 II│ │intravilan│ 30│ 210,00│ │ 25,6│ │ │ 3.072,0│ 3.282,00│ │ │ │ │ │ ├────────┤ ├───────────┤ ├──────┼────────────┤ │ │ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │CC │ │ │ │ │ 0,00│ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │385 │SIBIU │Copşa Mică │BĂLĂBAN TOADER-IOAN │ 499│CC │ 591│ │intravilan│ 6│ 78,00│ 17│ │ │ │ 2.346,00│ 2.424,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │386 │SIBIU │Copşa Mică │NECHITĂ DAN; NECHITĂ MARIANA│ 297│CC │ 753│ │intravilan│ 12│ 156,00│ 30│ │ │ │ 4.140,00│ 4.296,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │387 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 283│CC │ │ 294│intravilan│ 16│ 208,00│ 26│ │ │ │ 3.146,00│ 3.354,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │388 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 820│A │ │ 247│intravilan│ 179│ 1.253,00│ │ │ │ │ │ 1.253,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │389 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ŞTEFAN │ 2000│A │ │18/337/27 │extravilan│ 2│ 2,00│ │ │ │ │ │ 2,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │390 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ROZALIA │ 6000 A │ │18/337/26 │extravilan│ 41│ 41,00│ │ │ │ │ │ 41,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┬────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │391 │SIBIU │Copşa Mică │KARSAI IUDITA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STEFAN; SZEKELY EDITH │ 12100│A │274/100502│18/337/25 │extravilan│ 210│ 210,00│ │ │ │ │ │ 210,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │392 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY TEREZA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ALEXANDRU │ 5900│A │ │18/337/24 │extravilan│ 149│ 149,00│ │ │ │ │ │ 149,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │393 │SIBIU │Copşa Mică │MAREK IOAN │ 5900│A │ 103/1585│18/337/23 │extravilan│ 206│ 206,00│ │ │ │ │ │ 206,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │394 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ECATERINA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │ 6000│A │ │18/337/22 │extravilan│ 213│ 213,00│ │ │ │ │ │ 213,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │395 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA GIZELA; PALL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA; SANDUJ TEREZA │ 6200│A │ │18/337/21 │extravilan│ 238│ 238,00│ │ │ │ │ │ 238,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │396 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ALEXANDRU │ 2100│A │ │18/337/20 │extravilan│ 89│ 89,00│ │ │ │ │ │ 89,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │397 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ILEANA │ 4100│A │ │18/337/20 │extravilan│ 167│ 167,00│ │ │ │ │ │ 167,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │398 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY LADISLAU; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STEFAN │ 2000│A │ │18/337/19 │extravilan│ 75│ 75,00│ │ │ │ │ │ 75,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │399 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 2000│A │ │18/337/18 │extravilan│ 85│ 85,00│ │ │ │ │ │ 85,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │400 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ŞTEFAN │ 1300│A │ │18/337/17 │extravilan│ 51│ 51,00│ │ │ │ │ │ 51,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │401 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. FORTZA. RO - S.R.L. │ 3200│A │108/1590 │18/337/16 │extravilan│ 148│ 148,00│ │ │ │ │ │ 148,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │402 │SIBIU │Copşa Mică │COMAN MARGARETA; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BELLA; CZIKA ARPAD; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VARGA ELLA │ 1700│A │ │18/337/15 │extravilan│ 71│ 71,00│ │ │ │ │ │ 71,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │403 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA JOHANN; CZIKA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA IOAN; OPREA ANA │ 2200│A │ │18/337/14 │extravilan│ 95│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │404 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ŞTEFAN │ 2800│A │ │18/337/13 │extravilan│ 126│ 126,00│ │ │ │ │ │ 126,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │405 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; FOGAROŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ 700│A │ │18/337/12 │extravilan│ 32│ 32,00│ │ │ │ │ │ 32,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │406 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI GIZELA; HORVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ŞTEFAN; KARSAY IUDITA │ 2800│A │ │18/337/11 │extravilan│ 134│ 134,00│ │ │ │ │ │ 134,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │407 │SIBIU │Copşa Mică │MOHAN ILARIE │ 8700│A │ │18/337/10 │extravilan│ 417│ 417,00│ │ │ │ │ │ 417,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │408 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA FRANCISC │ 1400│A │ │18/337/9 │extravilan│ 69│ 69,00│ │ │ │ │ │ 69,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │409 │SIBIU │Copşa Mică │MĂRGINEAN EMIL │ 4300│A │ │18/337/8 │extravilan│ 221│ 221,00│ │ │ │ │ │ 221,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │410 │SIBIU │Copşa Mică │TOROK ANA │ 4200│A │ │18/337/7 │extravilan│ 228│ 228,00│ │ │ │ │ │ 228,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │411 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA LUDOVIC │ 2200│A │ │18/337/6 │extravilan│ 115│ 115,00│ │ │ │ │ │ 115,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │412 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA MARIA │ 2200│A │ │18/337/5 │extravilan│ 122│ 122,00│ │ │ │ │ │ 122,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │413 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA IULIANA │ 2200│A │ │18/337/4 │extravilan│ 121│ 121,00│ │ │ │ │ │ 121,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │414 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA MIHAI; CZIKA LADISLAU;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA STEFAN │ 2400│A │ │18/337/3 │extravilan│ 148│ 148,00│ │ │ │ │ │ 148,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │415 │SIBIU │Copşa Mică │MOHAN ILARIE │ 1501│A │ │18/337/2 │extravilan│ 80│ 80,00│ │ │ │ │ │ 80,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │416 │SIBIU │Copşa Mică │VARGA MARGARETA │ 22499│A │ │18/337/1 │extravilan│ 1684│ 1.684,00│ │ │ │ │ │ 1.684,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │417 │SIBIU │Copşa Mică │DENDIU MARIOARA; DENDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE │ 6519│A │ 100005│18/340/52 │extravilan│ 972│ 972,00│ │ │ │ │ │ 972,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │418 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA IOAN; CZIKA JOHANN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA ANA; OPREA ANA │ 6886│F │ │18/341/51 │extravilan│ 905│ 4.525,00│ │ │ │ │ │ 4.525,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │419 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ROZALIA │ 3006│A │ │17/289/3/78│extravilan│ 341│ 341,00│ │ │ │ │ │ 341,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │420 │SIBIU │Copşa Mică │MĂRGINEAN CORNELIA │ 4800│A │ │17/289/3/73│extravilan│ 183│ 183,00│ │ │ │ │ │ 183,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │421 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ECATERINA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │ 1300│A │ │17/274/6 │extravilan│ 84│ 84,00│ │ │ │ │ │ 84,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │422 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3541│A │ │17/308/3 │extravilan│ 3536│ 3.536,00│ │ │ │ │ │ 3.536,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │423 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 886│N │ │17/N305, │extravilan│ 886│ 4.430,00│ │ │ │ │ │ 4.430,00│ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │301,306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │424 │SIBIU │Copşa Mică │GEREB MARTIN; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ECATERINA; REKENSKY OLGA │ 13400│A │ │17/308/1 │extravilan│ 4404│ 4.404,00│ │ │ │ │ │ 4.404,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │425 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 3200│V │ │17/308/2 │extravilan│ 2958│ 2.958,00│ │ │ │ │ │ 2.958,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │426 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 3340│A │ │17/298/1 │extravilan│ 19│ 19,00│ │ │ │ │ │ 19,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │427 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 3791│ALTELE │ │17/292 │extravilan│ 2335│ 11.675,00│ │ │ │ │ │ 11.675,00│ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │***) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │428 │SIBIU │Copşa Mică │DIACONU ADRIAN │ 5000│A │ │17/288/5 │extravilan│ 1032│ 1.032,00│ │ │ │ │ │ 1.032,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │429 │SIBIU │Copşa Mică │SIMION ELVIRA │ 5000│A │ │17/288/4 │extravilan│ 9│ 9,00│ │ │ │ │ │ 9,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │430 │SIBIU │Copşa Mică │OBRODOVICI MATEI │ 5000│A │ │17/294/3 │extravilan│ 3301│ 3.301,00│ │ │ │ │ │ 3.301,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │431 │SIBIU │Copşa Mică │ROTARU GH. FELICIA │ 2800│A │ │17/299/2/1 │extravilan│ 1128│ 1.128,00│ │ │ │ │ │ 1.128,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │432 │SIBIU │Copşa Mică │ROTARU GH. FELICIA │ 8000│A │ │17/299/1/2 │extravilan│ 6864│ 6.864,00│ │ │ │ │ │ 6.864,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │433 │SIBIU │Copşa Mică │BOGOŞI MARIA │ 3466│A │ │17/289/3/77│extravilan│ 362│ 362,00│ │ │ │ │ │ 362,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │434 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ŞTEFAN │ 10441│A │ │17/289/3/76│extravilan│ 1018│ 1.018,00│ │ │ │ │ │ 1.018,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │435 │SIBIU │Copşa Mică │MANTCH ELLA │ 5130│A │ │17/289/3/75│extravilan│ 297│ 297,00│ │ │ │ │ │ 297,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │436 │SIBIU │Copşa Mică │MARGINEAN VASILE; MARGINEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ 3300│A │ │17/289/3/74│extravilan│ 113│ 113,00│ │ │ │ │ │ 113,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │437 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ 7900│A │ │17/289/3/ │extravilan│ 315│ 315,00│ │ │ │ │ │ 315,00│ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │73/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │438 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; GABOŞ ANA │ 14800│A │ │17/289/3/72│extravilan│ 654│ 654,00│ │ │ │ │ │ 654,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │439 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI IOAN; HOSU IRMA │ 11200│A │ │17/289/3/71│extravilan│ 428│ 428,00│ │ │ │ │ │ 428,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │440 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA JOHANN; CZIKA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA IOAN; OPREA ANA │ 11200│A │ │17/289/3/70│extravilan│ 468│ 468,00│ │ │ │ │ │ 468,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │441 │SIBIU │Copşa Mică │BISERICA EVANGHELICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LUTERANĂ │ 19000│A │ │17/289/3/69│extravilan│ 760│ 760,00│ │ │ │ │ │ 760,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │442 │SIBIU │Copşa Mică │TOMOS VASILE │ 5000│A │ │17/289/3/68│extravilan│ 194│ 194,00│ │ │ │ │ │ 194,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │443 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 5000│A │301/100506│17/289/3/67│extravilan│ 189│ 189,00│ │ │ │ │ │ 189,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │444 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 3000│A │284/100498│17/289/3/66│extravilan│ 103│ 103,00│ │ │ │ │ │ 103,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │445 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L │ 3000│A │299/100504│17/289/3/65│extravilan│ 110│ 110,00│ │ │ │ │ │ 110,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │446 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 3000│A │283/100497│17/289/3/64│extravilan│ 109│ 109,00│ │ │ │ │ │ 109,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │447 │SIBIU │Copşa Mică │S.C. CELTIC - S.R.L. │ 5000│A │300/100505│17/289/3/63│extravilan│ 177│ 177,00│ │ │ │ │ │ 177,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │448 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ELISABETA-GHIZELA │ 5000│A │ │17/289/3/62│extravilan│ 173│ 173,00│ │ │ │ │ │ 173,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │449 │SIBIU │Copşa Mică │ANDRAS LAJOS; ANDRAS ESTERA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA ERZSEBET; GABOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │ 5000│A │ │17/289/3/61│extravilan│ 173│ 173,00│ │ │ │ │ │ 173,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │450 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI IOAN; HOSU IRMA │ 2800│A │ │17/289/3/60│extravilan│ 97│ 97,00 │ │ │ │ │ │ 97,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │451 │SIBIU │Copşa Mică │COMAN MARGARETA; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BELLA; CZIKA ARPAD; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VARGA ELLA │ 1400│A │ │17/289/3/59│extravilan│ 47│ 47,00│ │ │ │ │ │ 47,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │452 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY GHEORGHE │ 1400│A │ │17/289/3/58│extravilan│ 48│ 48,00│ │ │ │ │ │ 48,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │453 │SIBIU │Copşa Mică │BARTA IULIU │ 4200│A │ │17/289/3/57│extravilan│ 146│ 146,00│ │ │ │ │ │ 146,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │454 │SIBIU │Copşa Mică │IESZENSZKY IUDITA │ 1300│A │ │17/289/3/56│extravilan│ 45│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │455 │SIBIU │Copşa Mică │PASZTOR VILMA │ 1300│A │ │17/289/3/55│extravilan│ 45│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │456 │SIBIU │Copşa Mică │SZECHELY ILEANA │ 3700│A │ │17/289/3/54│extravilan│ 130│ 130,00│ │ │ │ │ │ 130,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │457 │SIBIU │Copşa Mică │BORDI IRMA; SZEKELY ADALBERT│ 1200│A │ │17/289/3/53│extravilan│ 42│ 42,00│ │ │ │ │ │ 42,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │458 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ELISABETA │ 2000│A │ │17/289/3/52│extravilan│ 71│ 71,00│ │ │ │ │ │ 71,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │459 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 2000│A │ │17/289/3/51│extravilan│ 84│ 84,00│ │ │ │ │ │ 84,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │460 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY STEFAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SZEKELY LADISLAU │ 2800│A │ │17/289/3/50│extravilan│ 98│ 98,00│ │ │ │ │ │ 98,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │461 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ŞTEFAN │ 2800│A │ │17/289/3/49│extravilan│ 97│ 97,00│ │ │ │ │ │ 97,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │462 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ALEXANDRU; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE; CZIKA ADALBERT; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOSZTO ECATERINA │ 2800│A │ │17/289/3/42│extravilan│ 96│ 96,00│ │ │ │ │ │ 96,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │463 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ŞTEFAN; CZIKA IOAN │ 2800│A │ │17/289/3/47│extravilan│ 75│ 75,00│ │ │ │ │ │ 75,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │464 │SIBIU │Copşa Mică │BORDI IRMA; SZEKELY ADALBERT│ 1100│A │ │17/289/3/46│extravilan│ 37│ 37,00│ │ │ │ │ │ 37,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │465 │SIBIU │Copşa Mică │SZECHELY ILEANA │ 3300│A │ │17/289/3/45│extravilan│ 110│ 110,00│ │ │ │ │ │ 110,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │466 │SIBIU │Copşa Mică │PASZTOR VILMA │ 1100│A │ │17/289/3/44│extravilan│ 36│ 36,00│ │ │ │ │ │ 36,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │467 │SIBIU │Copşa Mică │IESZENSZKY IUDITA │ 1100│A │ │17/289/3/43│extravilan│ 36│ 36,00│ │ │ │ │ │ 36,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │468 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA │ 3000│A │ │17/289/3/42│extravilan│ 97│ 97,00│ │ │ │ │ │ 97,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │469 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; GABOŞ ANA │ 5800│A │ │17/289/3/41│extravilan│ 187│ 187,00│ │ │ │ │ │ 187,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │470 │SIBIU │Copşa Mică │IESZENSZKY IULIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SZAPANYOŞ ANGELA │ 700│A │ │17/289/3/40│extravilan│ 23│ 23,00│ │ │ │ │ │ 23,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │471 │SIBIU │Copşa Mică │ANDORCA IRINA; MAREK MIHAI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MAREK IOSIF; MAREK ANDREI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MAREK IOAN │ 1400│A │ │17/289/3/40│extravilan│ 47│ 47,00│ │ │ │ │ │ 47,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │472 │SIBIU │Copşa Mică │MOGA HERMINA │ 700│A │ │17/289/3/40│extravilan│ 22│ 22,00│ │ │ │ │ │ 22,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │473 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ANA │ 4200│A │ │17/289/3/39│extravilan│ 463│ 463,00│ │ │ │ │ │ 463,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │474 │SIBIU │Copşa Mică │BISERICA ROMANO-CATOLICĂ │ 4800│A │ │17/289/3/38│extravilan│ 222│ 222,00│ │ │ │ │ │ 222,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │475 │SIBIU │Copşa Mică │KATONA ECATERINA │ 1500│A │ │17/289/37 │extravilan│ 53│ 53,00│ │ │ │ │ │ 53,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │476 │SIBIU │Copşa Mică │VEREŞ ELISABETA │ 2100│A │ │17/341/1/36│extravilan│ 76│ 76,00│ │ │ │ │ │ 76,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │477 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ECATERINA; OPREA ANA │ 1800│A │ │17/341/1/35│extravilan│ 67│ 67,00│ │ │ │ │ │ 67,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │478 │SIBIU │Copşa Mică │DRUŞAN SOFICA │ 600│A │ │17/341/1/34│extravilan│ 24│ 24,00│ │ │ │ │ │ 24,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │479 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ELISABETA │ 1800│A │ │17/341/1/33│extravilan│ 69│ 69,00│ │ │ │ │ │ 69,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │480 │SIBIU │Copşa Mică │GEREB MARTIN; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ECATERINA; REKENSKY OLGA │ 10300│A │ │17/341/1/32│extravilan│ 425│ 425,00│ │ │ │ │ │ 425,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │481 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY STEFAN; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LADISLAU │ 1800│A │ │17/341/1/31│extravilan│ 82│ 82,00│ │ │ │ │ │ 82,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │482 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY ECATERINA │ 1800│A │ │17/341/1/30│extravilan│ 77│ 77,00│ │ │ │ │ │ 77,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │483 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ALEXANDRU; CZIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADALBERT; CZIKA GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOSZTO ECATERINA │ 3600│A │ │17/341/1/29│extravilan│ 155│ 155,00│ │ │ │ │ │ 155,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │484 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ŞTEFAN │ 1800│A │ │17/341/1/28│extravilan│ 78│ 78,00│ │ │ │ │ │ 78,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │485 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI GIZELA; HORVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STEFAN; KARSAY IUDITA │ 1800│A │ │17/341/1/27│extravilan│ 78│ 78,00 │ │ │ │ │ │ 78,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │486 │SIBIU │Copşa Mică │KARŞAY ŞTEFAN │ 3600│A │ │17/341/1/26│extravilan│ 157│ 157,00│ │ │ │ │ │ 157,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │487 │SIBIU │Copşa Mică │MOGA HERMINA │ 3600│A │ │17/341/1/25│extravilan│ 160│ 160,00│ │ │ │ │ │ 160,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │488 │SIBIU │Copşa Mică │IESZENSZKY IULIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SZAPANYOŞ ANGELA │ 3600│A │ │17/341/1/24│extravilan│ 178│ 178,00│ │ │ │ │ │ 178,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │489 │SIBIU │Copşa Mică │MAREK MIHAI; MAREK IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MAREK ANDREI; ANDORCA IRINA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MAREK IOSIF │ 3600│A │ │17/341/1/23│extravilan│ 293│ 293,00│ │ │ │ │ │ 293,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │490 │SIBIU │Copşa Mică │GEREB ILEANA; KALMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA; CZIKA GHEORGHE │ 1700│A │ │17/341/1/22│extravilan│ 231│ 231,00│ │ │ │ │ │ 231,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │491 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GABOŞ ANA │ 2700│A │ │17/274/21 │extravilan│ 235│ 235,00│ │ │ │ │ │ 235,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │492 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY STEFAN │ 2700│A │ │17/274/20 │extravilan│ 119│ 119,00│ │ │ │ │ │ 119,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │493 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ECATERINA; SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGARETA │ 2700│A │ │17/274/19 │extravilan│ 108│ 108,00│ │ │ │ │ │ 108,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │494 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA JOHANN; CZIKA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA GHEORGHE │ 3800│A │ │17/274/18 │extravilan│ 167│ 167,00│ │ │ │ │ │ 167,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │495 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY MARGARETA │ 1400│A │ │17/274/17 │extravilan│ 62│ 62,00│ │ │ │ │ │ 62,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │496 │SIBIU │Copşa Mică │MAN ANA │ 1800│A │ │17/274/16 │extravilan│ 80│ 80,00│ │ │ │ │ │ 80,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │497 │SIBIU │Copşa Mică │NOVAC DUMITRU │ 1800│A │ │17/274/15 │extravilan│ 80│ 80,00│ │ │ │ │ │ 80,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │498 │SIBIU │Copşa Mică │FULOP ETELKA │ 2500│A │ │17/274/14 │extravilan│ 127│ 127,00│ │ │ │ │ │ 127,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │499 │SIBIU │Copşa Mică │GABOR VERA; LENGEL IRINA │ 1300│A │ │17/274/13 │extravilan│ 45│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │500 │SIBIU │Copşa Mică │BUCHENDREA VICTORIA │ 4900│A │ │17/274/12 │extravilan│ 235│ 235,00│ │ │ │ │ │ 235,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │501 │SIBIU │Copşa Mică │BENKO ELISABETA; KATONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHEORGHE; STĂNILA ECATERINA │ 4900│A │ │17/274/11 │extravilan│ 254│ 254,00│ │ │ │ │ │ 254,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │502 │SIBIU │Copşa Mică │VEREŞ ELISABETA │ 1700│A │ │17/274/10 │extravilan│ 68│ 68,00│ │ │ │ │ │ 68,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │503 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA MARIA │ 1300│A │ │17/274/9 │extravilan│ 88│ 88,00│ │ │ │ │ │ 88,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │504 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA GIZELA; PALL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELISABETA; SANDUJ TEREZA │ 1800│A │ │17/274/8 │extravilan│ 117│ 117,00│ │ │ │ │ │ 117,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │505 │SIBIU │Copşa Mică │GEREB MARIA │ 1300│A │ │17/274/7 │extravilan│ 75│ 75,00│ │ │ │ │ │ 75,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │506 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ANA; CZIKA JOHANN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CZIKA GHEORGHE │ 1300│A │ │17/274/5 │extravilan│ 90│ 90,00│ │ │ │ │ │ 90,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │507 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI IOAN; HOSU IRMA │ 2601│A │ │17/274/4 │extravilan│ 123│ 123,00│ │ │ │ │ │ 123,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │508 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 2300│A │ │17/274/3 │extravilan│ 115│ 115,00│ │ │ │ │ │ 115,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │509 │SIBIU │Copşa Mică │MAREK MARGARETA; SIMONFI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IRINA │ 3900│A │ │17/274/2 │extravilan│ 195│ 195,00│ │ │ │ │ │ 195,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │510 │SIBIU │Copşa Mică │SZEKELY MIHAI │ 5500│A │ │17/274/1 │extravilan│ 234│ 234,00│ │ │ │ │ │ 234,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │511 │SIBIU │Copşa Mică │FOGOROŞI ELLA; ZSOLD IUDITA │ 688│A │ │17/274/18 │extravilan│ 157│ 157,00│ │ │ │ │ │ 157,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │512 │SIBIU │Copşa Mică │CZIKA ŞTEFAN │ 688│A │ │17/274/17 │extravilan│ 5│ 5,00│ │ │ │ │ │ 5,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │513 │SIBIU │Copşa Mică │FOGARAŞI MARTON; FOGAROŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN │ 688│A │ │17/274/16 │extravilan│ 1│ 1,00│ │ │ │ │ │ 1,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │514 │SIBIU │Copşa Mică │GHEREB SUZANA │ 687│A │ │17/274/1/19│extravilan│ 687│ 687,00│ │ │ │ │ │ 687,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │515 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 8│A │ │ │intravilan│ 8│ 56,00│ │ │ │ │ │ 56,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │516 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 51│A │ │ │intravilan│ 51│ 357,00│ │ │ │ │ │ 357,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │517 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII) │ 38│A │ │ │intravilan│ 38│ 266,00│ │ │ │ │ │ 266,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │518 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 40│A │ │ │intravilan│ 40│ 280,00│ │ │ │ │ │ 280,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │519 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 57│A │ │ │intravilan│ 57│ 399,00│ │ │ │ │ │ 399,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │520 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 10│A │ │ │intravilan│ 10│ 70,00│ │ │ │ │ │ 70,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │521 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 251│A │ │ │intravilan│ 251│ 1.757,00│ │ │ │ │ │ 1.757,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │522 │SIBIU │Copşa Mică │PRIMĂRIA COPŞA MICĂ (TEREN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 800│F │ │17/310 │extravilan│ 800│ 4.000,00│ │ │ │ │ │ 4.000,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │523 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │(TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE APLICARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A LEGII PROPRIETĂŢII)**) │ 2758│A │ │6/190/1 │extravilan│ 1390│ 26.410,00│ │ │ │ │ │ 26.410,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │524 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │(TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE APLICARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A LEGII PROPRIETĂŢII)**) │ 901│A │ │1/7 │extravilan│ 901│ 17.119,00│ │ │ │ │ │ 17.119,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │525 │SIBIU │Axente │BOGDAN LETIŢIA │ 7100│A │ │1/11/22/2 │extravilan│ 33│ 627,00│ │ │ │ │ │ 627,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │526 │SIBIU │Axente │STĂNILĂ ANA │ 10800│A │ │1/11/23 │extravilan│ 252│ 4.788,00│ │ │ │ │ │ 4.788,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │527 │SIBIU │Axente │BOGDAN SIMION; BOGDAN EMIL; │ 1000│A │ │1/11/24/1 │extravilan│ 28│ 532,00│ │ │ │ │ │ 532,00│ │ │ │Sever │BOGDAN CORNEIA; BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE; GORCEA ANGELA; PAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FINICA; POMARAC ARON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │528 │SIBIU │Axente │AXENTE MARIA; BOGDAN │ 1500│A │ │1/11/24/2 │extravilan│ 44│ 836,00│ │ │ │ │ │ 836,00│ │ │ │Sever │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │529 │SIBIU │Axente │BOGDAN CORNELIA │ 1800│A │ │1/11/24/3 │extravilan│ 56│ 1.064,00│ │ │ │ │ │ 1.064,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │530 │SIBIU │Axente │LASCU IOAN; LASCU NICOLAE; │ 5100│A │ │1/11/25/1 │extravilan│ 176│ 3.344,00│ │ │ │ │ │ 3.344,00│ │ │ │Sever │TARNU MINERVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │531 │SIBIU │Axente │LASCU IOAN; LASCU NICOLAE; │ 900│A │ │1/11/25/2 │extravilan│ 34│ 646,00│ │ │ │ │ │ 646,00│ │ │ │Sever │LOMNĂŞAN MARIA; TARNU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MINERVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │532 │SIBIU │Axente │ŢARNU IOAN │ 1200│A │ │1/11/25/3 │extravilan│ 47│ 893,00│ │ │ │ │ │ 893,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │533 │SIBIU │Axente │BOGDAN IOAN; CHELEMEN EMILIA│ 6400│A │ │1/11/26/1 │extravilan│ 282│ 5.358,00│ │ │ │ │ │ 5.358,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │534 │SIBIU │Axente │BOGDAN IOAN; CHELEMEN │ 1200│A │ │1/11/26/2 │extravilan│ 61│ 1.159,00│ │ │ │ │ │ 1.159,00│ │ │ │Sever │EMILIA; MITREA NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MITREA DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │535 │SIBIU │Axente │POPA IOAN │ 13300│A │ │1/11/27 │extravilan│ 908│ 17.252,00│ │ │ │ │ │ 17.252,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │536 │SIBIU │Axente │BOGDAN FINICA │ 1900│A │ │1/11/28 │extravilan│ 157│ 2.983,00│ │ │ │ │ │ 2.983,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │537 │SIBIU │Axente │CERNICA ELENA; CHISĂLIŢĂ │ 2300│A │ │1/11/29 │extravilan│ 194│ 3.686,00│ │ │ │ │ │ 3.686,00│ │ │ │Sever │DUMITRU; CHISĂLIŢĂ IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLEA ANA; MĂNTESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │538 │SIBIU │Axente │FOLEA ANA │ 9700│A │ │1/11/29/1 │extravilan│ 1969│ 37.411,00│ │ │ │ │ │ 37.411,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │539 │SIBIU │Axente │S.C. APOLLO PROBALAST - │ 15486│N │162/2/3607│1/5/1/1/1/2│extravilan│ 182│ 546,00│ │ │ │ │ │ 546,00│ │ │ │Sever │S.R.L. CU SEDIUL ÎN COMUNA │ │ │N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VALEA LUNGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │540 │SIBIU │Axente │STOICA ANA │ 7200│A │ │1/3/10 │extravilan│ 8│ 152,00│ │ │ │ │ │ 152,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │541 │SIBIU │Axente │LUP EMIL; PRECUP AURELIA │ 8000│A │ │1/3/1 │extravilan│ 9│ 171,00│ │ │ │ │ │ 171,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │542 │SIBIU │Axente │LUP IOAN; LUPU CONSTANTIN │ 5000│A │ │1/3/2 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │543 │SIBIU │Axente │MUNTEAN MARIA │ 5000│A │ │1/3/3 │extravilan│ 19│ 361,00│ │ │ │ │ │ 361,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │544 │SIBIU │Axente │LUP IOAN; LUPU CONSTANTIN │ 5000│A │ │1/3/4 │extravilan│ 26│ 494,00│ │ │ │ │ │ 494,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │545 │SIBIU │Axente │FOLEA NICOLAE │ 10000│A │ │1/3/5 │extravilan│ 57│ 1.083,00│ │ │ │ │ │ 1.083,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │546 │SIBIU │Axente │GABOR D. NICOLAE; GABOR │ 4000│A │ │1/3/6 │extravilan│ 24│ 456,00│ │ │ │ │ │ 456,00│ │ │ │Sever │V. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │547 │SIBIU │Axente │MĂRGINEAN DUMITRU │ 4700│A │ │1/3/7 │extravilan│ 30│ 570,00│ │ │ │ │ │ 570,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │548 │SIBIU │Axente │MĂRGINEAN DUMITRU │ 1700│A │ │1/3/8/1 │extravilan│ 11│ 209,00│ │ │ │ │ │ 209,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │549 │SIBIU │Axente │PAUL D. EMILIA │ 1600│A │ │1/3/8/2 │extravilan│ 11│ 209,00│ │ │ │ │ │ 209,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │550 │SIBIU │Axente │CRISTEA IOAN; CRISTEA EUGEN;│ 6200│A │ │1/3/9 │extravilan│ 42│ 798,00│ │ │ │ │ │ 798,00│ │ │ │Sever │CRISTEA DUMITRU; CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE; HATEGAN ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGINEAN SOFIA; SUTEU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │551 │SIBIU │Axente │AXENTE EMILIA │ 4500│A │ │1/3/10/1 │extravilan│ 32│ 608,00│ │ │ │ │ │ 608,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │552 │SIBIU │Axente │AXENTE EMILIA │ 9600│A │ │1/3/10 │extravilan│ 72│ 1.368,00│ │ │ │ │ │ 1.368,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │553 │SIBIU │Axente │MAIER ELENA │ 5000│A │ │1/3/11/1 │extravilan│ 40│ 760,00│ │ │ │ │ │ 760,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │554 │SIBIU │Axente │MAIER ELENA │ 4600│A │ │1/3/11/2 │extravilan│ 39│ 741,00│ │ │ │ │ │ 741,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │555 │SIBIU │Axente │CAZACU EMILIA; MĂRGINEAN │ 6400│A │ │1/3/12 │extravilan│ 54│ 1.026,00│ │ │ │ │ │ 1.026,00│ │ │ │Sever │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │556 │SIBIU │Axente │GABOR MARIA │ 4000│A │ │1/20/13 │extravilan│ 33│ 627,00│ │ │ │ │ │ 627,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │557 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ IOAN │ 10000│A │ │1/3/44 │extravilan│ 79│ 1.501,00│ │ │ │ │ │ 1.501,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │558 │SIBIU │Axente │BUGNER OCTAVIAN-MIHAIL │ 7400│A │ │1/3/15/1 │extravilan│ 56│ 1.064,00│ │ │ │ │ │ 1.064,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │559 │SIBIU │Axente │BUGNER ALEXANDRU; │ 3500│A │ │1/3/15/2 │extravilan│ 25│ 475,00│ │ │ │ │ │ 475,00│ │ │ │Sever │FLUTURE MARIA; GREAVU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANA; NAN ACHIM IOAN; NAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIMION; NAN ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │560 │SIBIU │Axente │BUGNER SOFIA; POPA MIHAIL; │ 1200│A │ │1/3/15/3 │extravilan│ 8│ 152,00│ │ │ │ │ │ 152,00│ │ │ │Sever │SPATAR ELEONORA; TRIF MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CRACIUN PARASCHIVA; CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LUCRETIA; FLITAR EMILIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GANEA ANA; ISAILA NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISAILA VASILE; LUP SOFIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NEGREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │561 │SIBIU │Axente │VELŢAN MARIA │ 10000│A │ │1/3/16 │extravilan│ 64│ 1.216,00│ │ │ │ │ │ 1.216,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │562 │SIBIU │Axente │BUIAN FINICA │ 3800│A │ │1/3/7 │extravilan│ 22│ 418,00│ │ │ │ │ │ 418,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │563 │SIBIU │Axente │DODA SOFIA; MUNTEAN IOAN; │ 1800│A │ │1/3/18 │extravilan│ 10│ 190,00│ │ │ │ │ │ 190,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │564 │SIBIU │Axente │POPA N. ANA │ 2500│A │ │1/3/19 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │565 │SIBIU │Axente │POPA I. ANA │ 10000│A │ │1/3/19 │extravilan│ 56│ 1.064,00│ │ │ │ │ │ 1.064,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │566 │SIBIU │Axente │NAN IOAN; NEMEŞ MARIA │ 2500│A │ │1/3/21 │extravilan│ 15│ 285,00│ │ │ │ │ │ 285,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │567 │SIBIU │Axente │DIACONU ELISABETA; JIDVEANU │ 2000│A │ │1/3/22 │extravilan│ 12│ 228,00│ │ │ │ │ │ 228,00│ │ │ │Sever │ELENA; POPA AURELIA; POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DUMITRU; POPA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TUDOSE EMILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │568 │SIBIU │Axente │BĂCILĂ NICOLAE; BĂCILĂ │ 2000│A │ │1/3/22/1 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │MARIA; BĂHNEAN DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLOTOR ANA; MEDEŞAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │569 │SIBIU │Axente │BICHIŞ EMILIA; NEMEŞ IOAN; │ 2500│A │ │1/3/24 │extravilan│ 16│ 304,00│ │ │ │ │ │ 304,00│ │ │ │Sever │POSIA ELENA; TĂTAR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │570 │SIBIU │Axente │DODA SOFIA; MUNTEAN IOAN; │ 2000│A │ │1/3/23/1 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │571 │SIBIU │Axente │DODA NICOLAE; DODA AUREL; │ 2000│A │ │1/3/23/2 │extravilan│ 14│ 266,00│ │ │ │ │ │ 266,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │572 │SIBIU │Axente │AXENTE VASILE; DRAGOMIR │ 11700│A │ │1/3/25 │extravilan│ 94│ 1.786,00│ │ │ │ │ │ 1.786,00│ │ │ │Sever │MARIA; MAIER ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │573 │SIBIU │Axente │METEŞ IUSTINA; RADU DUMITRU;│ 5000│A │ │1/3/26 │extravilan│ 46│ 874,00│ │ │ │ │ │ 874,00│ │ │ │Sever │RADU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │574 │SIBIU │Axente │NAN ANA │ 2000│A │ │1/3/27 │extravilan│ 19│ 361,00│ │ │ │ │ │ 361,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │575 │SIBIU │Axente │PAUL ACHIM; PAUL DORIN; │ 2500│A │ │1/3/28 │extravilan│ 24│ 456,00│ │ │ │ │ │ 456,00│ │ │ │Sever │PAUL FLORIN MIRCEA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │STOICA LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │576 │SIBIU │Axente │VACARESCU ANA │ 3500│A │ │1/3/29 │extravilan│ 35│ 665,00│ │ │ │ │ │ 665,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │577 │SIBIU │Axente │BURLAN IONEL │ 4300│A │ │1/3/30 │extravilan│ 44│ 836,00│ │ │ │ │ │ 836,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │578 │SIBIU │Axente │ROTAR ELENA │ 4800│A │ │1/3 │extravilan│ 47│ 893,00│ │ │ │ │ │ 893,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │579 │SIBIU │Axente │LUP MARIA; ROTAR ELENA; │ 1000│A │ │1/3/31/2 │extravilan│ 10│ 190,00│ │ │ │ │ │ 190,00│ │ │ │Sever │VIŞA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │580 │SIBIU │Axente │COMAN I. IOAN; COMAN I. │ 6600│A │ │1/3/13 │extravilan│ 62│ 1.178,00│ │ │ │ │ │ 1.178,00│ │ │ │Sever │DIONISIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │581 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ MARIA; STAN ELENA;│ 6000│A │ │1/3/33 │extravilan│ 53│ 1.007,00│ │ │ │ │ │ 1.007,00│ │ │ │Sever │TUFĂ IOAN; TUFĂ DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │582 │SIBIU │Axente │BĂCILĂ NICOLAE; BĂCILĂ │ 3200│A │ │1/3/34 │extravilan│ 27│ 513,00│ │ │ │ │ │ 513,00│ │ │ │Sever │MARIA; BĂHNEAN DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLOTOR ANA; MEDEŞAN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │583 │SIBIU │Axente │PAUL LUCREŢIA │ 4700│A │ │1/3/36 │extravilan│ 37│ 703,00│ │ │ │ │ │ 703,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │584 │SIBIU │Axente │CERNICA ELENA; CHISĂLIŢĂ │ 1800│A │ │1/3/36 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │IOAN; CHISĂLIŢĂ DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLEA ANA; MĂNTESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │585 │SIBIU │Axente │BRUDĂRESCU IOAN │ 10000│A │ │1/3/39 │extravilan│ 72│ 1.368,00│ │ │ │ │ │ 1.368,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │586 │SIBIU │Axente │BRUDĂRESCU MARIA; CHISĂLIŢĂ │ 4400│A │ │1/3/39/2 │extravilan│ 32│ 608,00│ │ │ │ │ │ 608,00│ │ │ │Sever │ANA; TERZEA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │587 │SIBIU │Axente │APOSTIU MIHAELA; APOŞTIU │ 2200│A │ │1/3/40/1/1 │extravilan│ 16│ 304,00│ │ │ │ │ │ 304,00│ │ │ │Sever │STELIAN; ROTAR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │588 │SIBIU │Axente │ROTAR CONSTANTIN; ROTAR │ 900│A │ │1/3/40 │extravilan│ 7│ 133,00│ │ │ │ │ │ 133,00│ │ │ │Sever │IOAN; ROTAR VASILE; ROTAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIONISIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │589 │SIBIU │Axente │CRISTEA IOAN; CRISTEA EUGEN;│ 3200│A │ │1/3/40/2 │extravilan│ 23│ 437,00│ │ │ │ │ │ 437,00│ │ │ │Sever │CRISTEA DUMITRU; CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VASILE; HATEGAN ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARGINEAN SOFIA; SUTEU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │590 │SIBIU │Axente │TIMAR MARIA │ 10000│A │ │1/3/41 │extravilan│ 70│ 1.330,00│ │ │ │ │ │ 1.330,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │591 │SIBIU │Axente │CERNICA ELENA; CHISĂLIŢĂ │ 1800│A │ │1/3/37 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │IOAN; CHISĂLIŢĂ DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLEA ANA; MĂNTESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │592 │SIBIU │Axente │GOGA PARASCHIVA; MOLDOVAN │ 3300│A │ │1/3/42 │extravilan│ 22│ 418,00│ │ │ │ │ │ 418,00│ │ │ │Sever │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │593 │SIBIU │Axente │BLOTOR DOREL; BLOTOR EUGEN; │ 5000│A │ │1/3/43 │extravilan│ 31│ 589,00│ │ │ │ │ │ 589,00│ │ │ │Sever │BLOTOR AUREL; BOGDAN ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VLAD DELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │594 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ MARIA │ 2200│A │ │1/3/43/3 │extravilan│ 12│ 228,00│ │ │ │ │ │ 228,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │595 │SIBIU │Axente │CRISTEA OCTAVIAN; CRISTEA │ 4600│A │ │1/3/45 │extravilan│ 25│ 475,00│ │ │ │ │ │ 475,00│ │ │ │Sever │ANA; LASCU ELENA; PODAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │596 │SIBIU │Axente │ANGHEL ALEXANDRU │ 5000│A │189/3640N │1/3/46 │extravilan│ 27│ 513,00│ │ │ │ │ │ 513,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │597 │SIBIU │Axente │BUGNER SOFIA; CRACIUN │ 2000│A │ │1/3/67 │extravilan│ 19│ 361,00│ │ │ │ │ │ 361,00│ │ │ │Sever │PARASCHIVA; CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LUCRETIA; FLITAR EMILIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GANEA ANA; ISAILA VASILE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ISAILA NICOLAE; LUP SOFIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NEGREA MARIA; POPA MIHAIL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SPATAR ELEONORA; TRIF MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │598 │SIBIU │Axente │DODA IOAN; DODA AVRAM; │ 3200│A │ │1/3/68 │extravilan│ 26│ 494,00│ │ │ │ │ │ 494,00│ │ │ │Sever │REZ ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │599 │SIBIU │Axente │MOLOSIT TOMA; MOLOŞIT IOAN; │ 3900│A │ │1/3/69 │extravilan│ 25│ 475,00│ │ │ │ │ │ 475,00│ │ │ │Sever │MOLOŞIT FLOAREA; ROTAR ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │600 │SIBIU │Axente │ROTAR ANA │ 11000│A │ │1/3/70 │extravilan│ 14│ 266,00│ │ │ │ │ │ 266,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │601 │SIBIU │Axente │COMAN IOAN │ 5000│A │ │1/3/47 │extravilan│ 27│ 513,00│ │ │ │ │ │ 513,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │602 │SIBIU │Axente │TĂTARU I. ANA │ 3600│A │ │1/3/48 │extravilan│ 20│ 380,00│ │ │ │ │ │ 380,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │603 │SIBIU │Axente │BOCHIŞ ANUŢA; DRUSAN IOAN; │ 5000│A │ │1/3/49 │extravilan│ 29│ 551,00│ │ │ │ │ │ 551,00│ │ │ │Sever │DRUŞAN DUMITRU; DRUŞAN IOAN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DRUŞAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │604 │SIBIU │Axente │CERNICA ELENA; CHISĂLIŢĂ │ 1700│A │ │1/3/50 │extravilan│ 10│ 190,00│ │ │ │ │ │ 190,00│ │ │ │Sever │DUMITRU; CHISĂLIŢĂ IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLEA ANA; MĂNTESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │605 │SIBIU │Axente │AXENTE MARIA │ 12500│A │ │1/3149/1 │extravilan│ 83│ 1.577,00│ │ │ │ │ │ 1.577,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │606 │SIBIU │Axente │MUNTEANU PARASCHIVA; TOLCIU │ 25000│A │ │1/3/52 │extravilan│ 196│ 3.724,00│ │ │ │ │ │ 3.724,00│ │ │ │Sever │I. NICOLAE; TOLCIU I. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │607 │SIBIU │Axente │AXENTE T. ERSILIA │ 2500│A │ │1/3/53 │extravilan│ 18│ 342,00│ │ │ │ │ │ 342,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │608 │SIBIU │Axente │LAZĂR VICTORIA; LAZĂR TEOFIL│ 6000│A │ │1/3/54 │extravilan│ 41│ 779,00│ │ │ │ │ │ 779,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │609 │SIBIU │Axente │MĂNTESCU I. MARIA │ 4700│A │ │1/3/55 │extravilan│ 29│ 551,00│ │ │ │ │ │ 551,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │610 │SIBIU │Axente │APOSTIU MIHAELA; APOŞTIU │ 3800│A │ │1/3/56 │extravilan│ 23│ 437,00│ │ │ │ │ │ 437,00│ │ │ │Sever │STELIAN; ROTAR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │611 │SIBIU │Axente │AXENTE NICOLAE │ 3400│A │ │1/3/57 │extravilan│ 22│ 418,00│ │ │ │ │ │ 418,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │612 │SIBIU │Axente │DODA SOFIA; MUNTEAN IOAN; │ 4100│A │ │1/3/58 │extravilan│ 29│ 551,00│ │ │ │ │ │ 551,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │613 │SIBIU │Axente │DORCA DUMITRU; DORCA IOAN; │ 3000│A │ │1/3/59 │extravilan│ 23│ 437,00│ │ │ │ │ │ 437,00│ │ │ │Sever │DORCA SIMION; FRĂTILĂ SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │614 │SIBIU │Axente │SPĂTAR IOAN │ 3500│A │ │1/3/60 │extravilan│ 28│ 532,00│ │ │ │ │ │ 532,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │615 │SIBIU │Axente │BLOTOR ANA; GANEA ANUŢA; │ 3500│A │ │1/3/61 │extravilan│ 30│ 570,00│ │ │ │ │ │ 570,00│ │ │ │Sever │SPĂTARU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │616 │SIBIU │Axente │SPĂTARIU IOAN │ 3300│A │ │1/3/62 │extravilan│ 31│ 589,00│ │ │ │ │ │ 589,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │617 │SIBIU │Axente │RUSU A. ELEONORA │ 2500│A │ │1/3/63 │extravilan│ 26│ 494,00│ │ │ │ │ │ 494,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │618 │SIBIU │Axente │FLUTURE MARIA; GREAVU ELENA;│ 11000│A │ │1/3/64/1 │extravilan│ 134│ 2.546,00│ │ │ │ │ │ 2.546,00│ │ │ │Sever │NAN ACHIM; NAN ALEXANDRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NAN SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │619 │SIBIU │Axente │BUGNER ALEXANDRU; FLUTURE │ 3500│A │ │1/3/64/2 │extravilan│ 46│ 874,00│ │ │ │ │ │ 874,00│ │ │ │Sever │MARIA; GREAVU ELENA ANA; NAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIMION; NAN ALEXANDRU; NAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ACHIM IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │620 │SIBIU │Axente │GANEA ANUŢA; NEGREA MARIA │ 8000│A │ │1/3/65 │extravilan│ 99│ 1.881,00│ │ │ │ │ │ 1.881,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │621 │SIBIU │Axente │NEGREA MARIA │ 2000│A │ │1/3166 │extravilan│ 21│ 399,00│ │ │ │ │ │ 399,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │622 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ 8000│A │ │1/3/44 │extravilan│ 48│ 912,00│ │ │ │ │ │ 912,00│ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │623 │SIBIU │Axente │BOŢAN MARIA; SÎRBU DOINA; │ 1800│A │ │1/3/44/3 │extravilan│ 10│ 190,00│ │ │ │ │ │ 190,00│ │ │ │Sever │DRAGAN MARIA; DUMA ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GABOR ELENA; MUNTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE; MUNTEAN ALEXANDRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MUNTEAN IOAN; MUNTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EMILIA; PORA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │624 │SIBIU │Axente │OLTEAN MARIA │ 3000│A │ │1/3/44/1 │extravilan│ 17│ 323,00│ │ │ │ │ │ 323,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │625 │SIBIU │Axente │CHIRILĂ OLIVIA; HARABAGIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │SOFIA; TARĂBOANŢA CLAUDIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VOINA SOFIA │ 2000│A │ │1/3/44/5 │extravilan│ 11│ 209,00│ │ │ │ │ │ 209,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │626 │SIBIU │Axente │MUNTEAN EMIL │ 3900│A │ │1/3/38/2 │extravilan│ 27│ 513,00│ │ │ │ │ │ 513,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │627 │SIBIU │Axente │MUNTEAN IOAN │ 1100│A │ │1/3/38/1 │extravilan│ 8│ 152,00│ │ │ │ │ │ 152,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │628 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │(TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE APLICARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A LEGII PROPRIETĂŢII) │ 3046│A │ │2/30/33 │extravilan│ 358│ 6.802,00│ │ │ │ │ │ 6.802,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │629 │SIBIU │Axente │MAN ANA │ 5500│A │ │2/30/20/1 │extravilan│ 1│ 19,00│ │ │ │ │ │ 19,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │630 │SIBIU │Axente │MAN ANA; MAN NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │MAN IOAN │ 5500│A │ │2/30/20/2 │extravilan│ 4│ 76,00│ │ │ │ │ │ 76,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │631 │SIBIU │Axente │BOGDAN ANA; MOHAN MARTA │ 10000│A │ │2/30/21 │extravilan│ 13│ 247,00│ │ │ │ │ │ 247,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │632 │SIBIU │Axente │TRIFAN SIMION │ 10000│A │ │2/33/4 │extravilan│ 4│ 76,00│ │ │ │ │ │ 76,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │633 │SIBIU │Axente │DODA NICOLAE; DODA AUREL; │ 1800│A │ │2/30/24 │extravilan│ 2│ 38,00│ │ │ │ │ │ 38,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │634 │SIBIU │Axente │CHISALITA ANA; CHISALITA │ 1800│A │ │2/30/23 │extravilan│ 3│ 57,00│ │ │ │ │ │ 57,00│ │ │ │Sever │IOAN; CHISALITA DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SCHEAU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │635 │SIBIU │Axente │DORCA EUGENIA │ 4600│A │ │2/30/22 │extravilan│ 9│ 171,00│ │ │ │ │ │ 171,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │636 │SIBIU │Axente │BRUDĂRESCU IOAN │ 7828│A │ 129/3493N│2/30/27 │extravilan│ 1│ 19,00│ │ │ │ │ │ 19,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │637 │SIBIU │Axente │BRUDĂRESCU MARIA; CHISĂLIŢĂ │ 4500│A │ 127/3481N│2/30/28 │extravilan│ 4│ 76,00│ │ │ │ │ │ 76,00│ │ │ │Sever │ANA; TERZEA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │638 │SIBIU │Axente │MUNTEANU PARASCHIVA; TOLCIU │ 14000│A │ │2/30/32 │extravilan│ 495│ 9.405,00│ │ │ │ │ │ 9.405,00│ │ │ │Sever │I. NICOLAE; TOLCIU I. IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │639 │SIBIU │Axente │BANU ELENA │ 6300│A │ │2/30/31 │extravilan│ 17│ 323,00│ │ │ │ │ │ 323,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │640 │SIBIU │Axente │SURDU VICTORIA │ 4000│A │ │2/30/30 │extravilan│ 7│ 133,00│ │ │ │ │ │ 133,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │641 │SIBIU │Axente │ROTAR I. EUGENIA │ 1200│A │ │2/33/29 │extravilan│ 2│ 38,00│ │ │ │ │ │ 38,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │642 │SIBIU │Axente │TIMAR VASILE │ 16700│A │ │6/190 │extravilan│ 653│ 12.407,00│ │ │ │ │ │ 12.407,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │ 643│SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 946│A │ │3/41 │extravilan│ 272│ 5.168,00│ │ │ │ │ │ 5.168,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │644 │SIBIU │Axente │MORDĂŞAN MARIA │ 5000│A │ │5/188/2 │extravilan│ 284│ 5.396,00│ │ │ │ │ │ 5.396,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │645 │SIBIU │Axente │ANGHEL ALEXANDRU │ 5093│A │ 157/3602N│5/188/1 │extravilan│ 336│ 6.384,00│ │ │ │ │ │ 6.384,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │646 │SIBIU │Axente │STOICA NICOLAE │ 5000│A │ │5/188/3 │extravilan│ 250│ 4.750,00│ │ │ │ │ │ 4.750,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │647 │SIBIU │Axente │HORVATH MARIA; PAUL DUMITRU;│ 5000│A │ │5/188/4 │extravilan│ 228│ 4.332,00│ │ │ │ │ │ 4.332,00│ │ │ │Sever │PAUL MIHAI; PAUL IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │648 │SIBIU │Axente │ROTAR N. TEODOR │ 5000│A │ │5/188/5 │extravilan│ 228│ 4.332,00│ │ │ │ │ │ 4.332,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │649 │SIBIU │Axente │NAN NICOLAE │ 5000│A │ │5/188/6 │extravilan│ 229│ 4.351,00│ │ │ │ │ │ 4.351,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │650 │SIBIU │Axente │ROTAR GH. RAFILA │ 5000│A │ │5/188/7 │extravilan│ 230│ 4.370,00│ │ │ │ │ │ 4.370,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │651 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII) │ 1389│A │ │5/188/8 │extravilan│ 64│ 1.216,00│ │ │ │ │ │ 1.216,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │652 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 5743│A │ │5/186/18 │extravilan│ 140│ 2.660,00│ │ │ │ │ │ 2.660,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │653 │SIBIU │Axente │DRĂGAN MARIA; GABOR ELENA; │ 13217│A │ 100011│5/186/2/2 │extravilan│ 323│ 6.137,00│ 55│ │ │ │ 2.750,00│ 8.887,00│ │ │ │Sever │MUNTEANU NICOLAE; SÎRBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │654 │SIBIU │Axente │ANGHEL ALEXANDRU │ 5030│A │ 156/3557N│5/186/5 │extravilan│ 254│ 4.826,00│ │ │ │ │ │ 4.826,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │655 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ V. IOAN; │ 5000│A │ │5/186/4 │extravilan│ 246│ 4.674,00│ │ │ │ │ │ 4.674,00│ │ │ │Sever │CHISĂLIŢĂ V. DUMITRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MOGA V. MARIA; TARTALAS V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │656 │SIBIU │Axente │ROTAR DIONISIE │ 5000│A │ │5/186/3 │extravilan│ 239│ 4.541,00│ │ │ │ │ │ 4.541,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │657 │SIBIU │Axente │MORDĂŞAN IOAN │ 5000│A │ │5/186/2 │extravilan│ 234│ 4.446,00│ │ │ │ │ │ 4.446,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │658 │SIBIU │Axente │ROTAR N. NICOLAE │ 5000│A │ │5/186/1 │extravilan│ 233│ 4.427,00│ │ │ │ │ │ 4.427,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │659 │SIBIU │Axente │BAILER DOMNICA; CERCEA IOAN;│ 5000│A │ │5/186/6 │extravilan│ 258│ 4.902,00│ │ │ │ │ │ 4.902,00│ │ │ │Sever │CERCEA MARCELA; CERCEA GHE.;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CERCEA ROZALIA; HORNAR ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROTAR SAVETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │660 │SIBIU │Axente │ETVEŞ AVRAM │ 5000│A │ │5/186/7 │extravilan│ 257│ 4.883,00│ │ │ │ │ │ 4.883,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │661 │SIBIU │Axente │MUNTEAN DUMITRU │ 5000│A │ │5/186/8 │extravilan│ 254│ 4.826,00│ │ │ │ │ │ 4.826,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │662 │SIBIU │Axente │MOLOŞIT ANA │ 5000│A │ │5/186/9 │extravilan│ 251│ 4.769,00│ │ │ │ │ │ 4.769,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │663 │SIBIU │Axente │DRAGAN MARIA; GABOR ELENA; │ 5000│A │ │5/186/10 │ extravila│ 192│ 3.648,00│ │ │ │ │ │ 3.648,00│ │ │ │Sever │MUNTEAN NICOLAE; SÎRBU DOINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │664 │SIBIU │Axente │AVRAM AUGUSTIN │ 5000│A │ │5/186/11 │extravilan│ 169│ 3.211,00│ │ │ │ │ │ 3.211,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │665 │SIBIU │Axente │ROTAR IOAN │ 5000│A │ │5/186/12 │extravilan│ 160│ 3.040,00│ │ │ │ │ │ 3.040,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │666 │SIBIU │Axente │OANCEA GHEORGHE │ 5000│A │ │5/186/13 │extravilan│ 151│ 2.869,00│ │ │ │ │ │ 2.869,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │667 │SIBIU │Axente │ROTAR CONSTANTIN IOAN │ 5000│A │ │5/186/14 │extravilan│ 143│ 2.717,00│ │ │ │ │ │ 2.717,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │668 │SIBIU │Axente │AVRAM IOAN; AVRAM CORNELIA │ 5000│A │ 161/3608N│5/186/15 │extravilan│ 136│ 2.584,00│ │ │ │ │ │ 2.584,00│ │ │ │Sever │ORTANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │669 │SIBIU │Axente │GASPAR MARIA │ 5000│A │ │5/186/16 │extravilan│ 139│ 2.641,00│ │ │ │ │ │ 2.641,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │670 │SIBIU │Axente │GHIURCA GHEORGHE │ 5000│A │ │5/186/17 │extravilan│ 145│ 2.755,00│ │ │ │ │ │ 2.755,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │671 │SIBIU │Axente │BUNACIU GHEORGHE │ 14000│A │ │5/186 │extravilan│ 97│ 1.843,00│ │ │ │ │ │ 1.843,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │672 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1529│A │ │5/186/19 │extravilan│ 71│ 1.349,00│ │ │ │ │ │ 1.349,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │673 │SIBIU │Axente │AVRAM IOAN; AVRAM CORNELIA │ 6809│A │ 154/3558N│6/194/3 │extravilan│ 128│ 2.432,00│ │ │ │ │ │ 2.432,00│ │ │ │Sever │ORTANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │674 │SIBIU │Axente │CHIRILA OLIVIA; HARABAGIU │ 12600│A │ │6/194/4 │extravilan│ 230│ 4.370,00│ │ │ │ │ │ 4.370,00│ │ │ │Sever │VICTORIA; TARABOANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLAUDIA; VOINEA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │675 │SIBIU │Axente │CHIRILA OLIVIA; HARABAGIU │ 5600│A │ │6/194/5 │extravilan│ 105│ 1.995,00│ │ │ │ │ │ 1.995,00│ │ │ │Sever │VICTORIA; TARABOANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CLAUDIA; VOINEA SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │676 │SIBIU │Axente │CRISTEA EMILIA │ 4600│A │ │6/194/6 │extravilan│ 74│ 1.406,00│ │ │ │ │ │ 1.406,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │677 │SIBIU │Axente │SPATAR VASILE │ 19700│A │ │6/194/7 │extravilan│ 295│ 5.605,00│ │ │ │ │ │ 5.605,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │678 │SIBIU │Axente │TIMAR VASILE │ 24200│A │ │6/194/10 │extravilan│ 397│ 7.543,00│ │ │ │ │ │ 7.543,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │679 │SIBIU │Axente │LASCU IOAN │ 17000│A │ │6/194/11 │extravilan│ 329│ 6.251,00│ │ │ │ │ │ 6.251,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │680 │SIBIU │Axente │AVRAM IOAN; AVRAM CORNELIA │ 9775│A │ 152/3600N│6/194/12 │extravilan│ 196│ 3.724,00│ │ │ │ │ │ 3.724,00│ │ │ │Sever │ORTANSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │681 │SIBIU │Axente │TĂTAR ANA │ 6600│A │ │6/194/13 │extravilan│ 121│ 2.299,00│ │ │ │ │ │ 2.299,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │682 │SIBIU │Axente │LENGHEA EUGENIA │ 7900│A │ │6/194/14 │extravilan│ 132│ 2.508,00│ │ │ │ │ │ 2.508,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │683 │SIBIU │Axente │STOICA NICOLAE │ 9900│A │ │6/194/15 │extravilan│ 173│ 3.287,00│ │ │ │ │ │ 3.287,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │684 │SIBIU │Axente │ANGHEL ALEXANDRU │ 11680│A │ 178/3633N│6/194/16 │extravilan│ 245│ 4.655,00│ │ │ │ │ │ 4.655,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │685 │SIBIU │Axente │ROTAR IOAN │ 7800│A │ │6/194/17 │extravilan│ 190│ 3.610,00│ │ │ │ │ │ 3.610,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │686 │SIBIU │Axente │ARTEMIE ELENA; AXENTE MARIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │BENEA RODICA; CHIRIAC LUCIA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHERMAN CORNELIA │ 3900│A │ │6/194/18 │extravilan│ 103│ 1.957,00│ │ │ │ │ │ 1.957,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │687 │SIBIU │Axente │AVRAM AUGUSTIN │ 10000│A │ │6/194/19 │extravilan│ 290│ 5.510,00│ │ │ │ │ │ 5.510,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │688 │SIBIU │Axente │PETRIŞAN VASILE │ 19700│A │ │6/194/20 │extravilan│ 1460│ 27.740,00│ │ │ │ │ │ 27.740,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │689 │SIBIU │Axente │GHIURCA GHEORGHE │ 13800│A │ │6/194/2 │extravilan│ 233│ 4.427,00│ │ │ │ │ │ 4.427,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │690 │SIBIU │Axente │ETVEŞ AVRAM │ 7100│A │ │6/194/1 │extravilan│ 126│ 2.394,00│ │ │ │ │ │ 2.394,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │691 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 7533│A │ │6/194/21 │extravilan│ 429│ 8.151,00│ │ │ │ │ │ 8.151,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │692 │SIBIU │Axente │DRĂGAN MARIA; GABOR ELENA; │ 19470│A │ 100012│6/199/1 │extravilan│ 680│ 12.920,00│ │ │ │ │ │ 12.920,00│ │ │ │Sever │MUNTEANU NICOLAE; SÎRBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │693 │SIBIU │Axente │ROTAR DIONISIE │ 18000│A │ │6/199/2 │extravilan│ 617│ 11.723,00│ │ │ │ │ │ 11.723,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │694 │SIBIU │Axente │MUNTEAN DUMITRU │ 18900│A │ │6/199/3 │extravilan│ 564│ 10.716,00│ │ │ │ │ │ 10.716,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │695 │SIBIU │Axente │HORVAT MARIA; PAUL MIHAI; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │PAUL IOAN; PAUL DUMITRU │ 12300│A │ │6/199/7 │extravilan│ 424│ 8.056,00│ │ │ │ │ │ 8.056,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │696 │SIBIU │Axente │ROTAR RAFILA │ 17800│A │ │6/199/7 │extravilan│ 512│ 9.728,00│ │ │ │ │ │ 9.728,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │697 │SIBIU │Axente │ROTAR ANA; ŞANDOR MARIA │ 8400│A │ │6/199/8 │extravilan│ 50│ 950,00│ │ │ │ │ │ 950,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │698 │SIBIU │Axente │MOLOSIT ANA │ 19900│A │ │6/199/5 │extravilan│ 576│ 10.944,00│ │ │ │ │ │ 10.944,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │699 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ IOAN; CHISĂLIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │DUMITRU; MOGA MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TĂRTALAŞ ANA │ 22500│A │ │6/199/4 │extravilan│ 631│ 11.989,00│ │ │ │ │ │ 11.989,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │700 │SIBIU │Axente │GABOR AURELIA; TOŢA ILIE │ 3800│A │ │1/13/1/1 │extravilan│ 126│ 2.394,00│ │ │ │ │ │ 2.394,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │701 │SIBIU │Axente │BICHIŞ VASILE; BICHIŞ IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │BICHIŞ CARMEN; COMAN DIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │OPRIŞ SOFIA; RUSU MARIA │ 1800│A │ │1/13/2 │extravilan│ 61│ 1.159,00│ │ │ │ │ │ 1.159,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │702 │SIBIU │Axente │LUPU MARIA │ 6000│A │ │1/13/3 │extravilan│ 202│ 3.838,00│ │ │ │ │ │ 3.838,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │703 │SIBIU │Axente │LUPU MARIA │ 3500│A │ │1/13/3/1 │extravilan│ 117│ 2.223,00│ │ │ │ │ │ 2.223,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │704 │SIBIU │Axente │BĂCILĂ NICOLAE; BĂCILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │MARIA; BĂHNEAN DOINA; BLOTOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANA; MEDESAN ELENA │ 3100│A │ │1/13/1/4 │extravilan│ 105│ 1.995,00│ │ │ │ │ │ 1.995,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │705 │SIBIU │Axente │BICHIŞ MARIA; GRECU ADRIANA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │RADU DUMITRU; SCRIDON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RODICA; TCACIUC ANA │ 1900│A │ │1/13/1/5 │extravilan│ 65│ 1.235,00│ │ │ │ │ │ 1.235,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │706 │SIBIU │Axente │CRISTEA OCTAVIAN; CRISTEA │ 3000│A │ │1/13/2/1 │extravilan│ 104│ 1.976,00│ │ │ │ │ │ 1.976,00│ │ │ │Sever │ANA; LASCU ELENA; PODAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │707 │SIBIU │Axente │CRISTEA EMILIA │ 1700│A │ │1/13/2/2 │extravilan│ 60│ 1.140,00│ │ │ │ │ │ 1.140,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │708 │SIBIU │Axente │PAUL EMILIA │ 5700│A │ │1/13/2/3 │extravilan│ 205│ 3.895,00│ │ │ │ │ │ 3.895,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │709 │SIBIU │Axente │LASCU EMILIA │ 7500│A │ │1/13/3 │extravilan│ 278│ 5.282,00│ │ │ │ │ │ 5.282,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │710 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 12931│A │ │1/13/15 │extravilan│ 526│ 9.994,00│ │ │ │ │ │ 9.994,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │711 │SIBIU │Axente │MENCHIU ANA │ 7300│A │ │1/13/14/2 │extravilan│ 295│ 5.605,00│ │ │ │ │ │ 5.605,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │712 │SIBIU │Axente │BICHIŞ EMILIA; NEMEŞ IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │POSIA ELENA; TĂTAR MARIA │ 5000│A │ │1/13/14/1 │extravilan│ 107│ 2.033,00│ │ │ │ │ │ 2.033,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │713 │SIBIU │Axente │COMAN I. IOAN; COMAN I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │DIONISIE │ 8500│A │ │1/13/13 │extravilan│ 112│ 2.128,00│ │ │ │ │ │ 2.128,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │714 │SIBIU │Axente │DRUSAN NICOLAE; DRUSAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │DUMITRU; MOHAN EMILIA │ 4000│A │ │1/13/12/3 │extravilan│ 68│ 1.292,00│ │ │ │ │ │ 1.292,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │715 │SIBIU │Axente │PAUL SAVETA │ 6500│A │ │1/13/12/1 │extravilan│ 116│ 2.204,00│ │ │ │ │ │ 2.204,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │716 │SIBIU │Axente │CHISĂLIŢĂ MARIA; STAN ELENA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │TUFĂ IOAN; TUFĂ DUMITRU │ 1300│A │ │1/13/11/3 │extravilan│ 67│ 1.273,00│ │ │ │ │ │ 1.273,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │717 │SIBIU │Axente │CERNICA ELENA; CHISĂLIŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │DUMITRU; CHISĂLIŢĂ IOAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLEA ANA; MĂNTESCU MARIA │ 2300│A │ │1/13/11/2 │extravilan│ 99│ 1.881,00│ │ │ │ │ │ 1.881,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │718 │SIBIU │Axente │RĂDUŢ IOAN │ 3300│A │ │1/13/10 │extravilan│ 147│ 2.793,00│ │ │ │ │ │ 2.793,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │719 │SIBIU │Axente │MAN SIMION │ 13400│A │ │1/13/9 │extravilan│ 545│ 10.355,00│ │ │ │ │ │ 10.355,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │720 │SIBIU │Axente │FOLEA I. ANA; MOLDOVAN I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │MARIA; RADU I. IOAN; RADU I.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NICOLAE; RADU I. DUMITRU │ 1500│A │ │1/13/8/3 │extravilan│ 50│ 950,00│ │ │ │ │ │ 950,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │721 │SIBIU │Axente │BOGDAN IOAN; CHELEMEN EMILIA│ 6400│A │ │1/13/8/1 │extravilan│ 225│ 4.275,00│ │ │ │ │ │ 4.275,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │722 │SIBIU │Axente │ARDELEAN SOFIA; PAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │DUMITRU; PAUL NICOLAE │ 2100│A │ │1/13/7/2 │extravilan│ 78│ 1.482,00│ │ │ │ │ │ 1.482,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │723 │SIBIU │Axente │PAUL DUMITRU │ 12300│A │ │1/13/7/1 │extravilan│ 474│ 9.006,00│ │ │ │ │ │ 9.006,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │724 │SIBIU │Axente │TĂTAR ANA │ 1200│A │ │1/13/6/2 │extravilan│ 46│ 874,00│ │ │ │ │ │ 874,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │725 │SIBIU │Axente │TĂTAR ANA │ 1200│A │ │1/13/6/1 │extravilan│ 46│ 874,00│ │ │ │ │ │ 874,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │726 │SIBIU │Axente │NAN VASILE │ 4700│A │ │1/13/5/2 │extravilan│ 179│ 3.401,00│ │ │ │ │ │ 3.401,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │727 │SIBIU │Axente │NAN ELENA │ 1800│A │ │1/13/5/1 │extravilan│ 68│ 1.292,00│ │ │ │ │ │ 1.292,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │728 │SIBIU │Axente │MUNTEAN ANA │ 1600│A │ │1/13/4/2 │extravilan│ 61│ 1.159,00│ │ │ │ │ │ 1.159,00│ │ │ │Sever │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │729 │SIBIU │Axente │DODA NICOLAE; DODA AUREL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │MUNTEAN ANA │ 2000│A │ │1/13/4/1 │extravilan│ 75│ 1.425,00│ │ │ │ │ │ 1.425,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │730 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 6502│N │ │3/82 │extravilan│ 478│ 1.434,00│ │ │ │ │ │ 1.434,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │731 │SIBIU │Axente │SC PHOTOVOLTAIC SIB ENERGY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │SRL │ 69300│CC │ 100607│ - │intravilan│ 11609│ 104.481,00│ 240│ │ │ │ 74.880,00│ 179.361,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │732 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 9041│N │ │3/67 │extravilan│ 3478│ 10.434,00│ │ │ │ │ │ 10.434,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │733 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 1816│N │ │3/65 │extravilan│ 978│ 2.934,00│ │ │ │ │ │ 2.934,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │734 │SIBIU │Axente │PRIMĂRIA AXENTE SEVER (TEREN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sever │LA DISPOZIŢIA COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LOCALE DE APLICARE A LEGII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢII)**) │ 23486│N │ │3/63 │extravilan│ 3094│ 9.282,00│ │ │ │ │ │ 9.282,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │735 │ALBA │Blaj │ŞARLEA PETRU; ŞARLEA ANA │ │ │70403/1353│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DORINA │ 1924│CC │Blaj oraş │ │intravilan│ 155│ 9.300,00│ 52│ │ │ │ 5.460,00│ 14.760,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │736 │ALBA │Blaj │ŞARLEA PETRU; ŞARLEA ANA │ │ │70787/1353│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DORINA │ 464│CC │Blaj oraş │ │intravilan│ 12│ 720,00│ 20,6│ │ │ │ 5.258,20│ 5.978,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │737 │ALBA │Blaj │MIHU VASILE; MIHU ZAMFIRA │ │ ALTELE │74540/1354│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IRINA │ 53│ ***) │Blaj oraş │ │intravilan│ 3│ 180,00│ 3,1│ │ │ │ 138,20│ 318,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │738 │ALBA │Blaj │MIHU VASILE; MIHU ZAMFIRA │ │ │74539/1354│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IRINA │ 490│CC │Blaj oraş │ │intravilan│ 5│ 300,00│ 10│ │ │ │ 320,00│ 620,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │739 │ALBA │Blaj │BĂLAŞ IOAN-FLORIN; BĂLAŞ ANA│ 498│CC │ 72078│ │intravilan│ 66│ 3.960,00│ │ │ │ │ │ 3.960,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │740 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 122│N │ │90/1090/1 │extravilan│ 122│ 24,40│ │ │ │ │ │ 24,40│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │741 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 59819│A │ │90/1121/3/1│extravilan│ 1959│ 9.795,00│ │ │ │ │ │ 9.795,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │742 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 5629│A │ │90/1094 │extravilan│ 663│ 3.315,00│ │ │ │ │ │ 3.315,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │743 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ │ ALTELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1739│ ***) │ │151/1240/14│extravilan│ 25│ 5,00│ │ │ │ │ │ 5,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │744 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 15578│V │ │157/1380/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1/18 │extravilan│ 1│ 4,00│ │ │ │ │ │ 4,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │745 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ │ ALTELE │ │157/1380/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 547│ ***) │ │1/20 │extravilan│ 2│ 0,40│ │ │ │ │ │ 0,40│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │746 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 13983│V │ │157/1380/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1/21 │extravilan│ 2│ 8,00│ │ │ │ │ │ 8,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │747 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 1909│ ALTELE │ │157/1380/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │ │1/26 │extravilan│ 476│ 95,20│ │ │ │ │ │ 95,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │748 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 15131│V │ │157/1380/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1/23 │extravilan│ 41│ 164,00│ │ │ │ │ │ 164,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │749 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 1798│P │ │159/1369/2 │extravilan│ 253│ 379,50│ │ │ │ │ │ 379,50│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │750 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 2701│ ALTELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │ │159/1373/1 │extravilan│ 11│ 2,20│ │ │ │ │ │ 2,20│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │751 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 148│P │ │1380/1/25 │extravilan│ 42│ 63,00│ │ │ │ │ │ 63,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │752 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 2996│ ALTELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │ │1380/1/19 │extravilan│ 23│ 4,60│ │ │ │ │ │ 4,60│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │753 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 483│ ALTELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │ │1380/1/24 │extravilan│ 15│ 3,00│ │ │ │ │ │ 3,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │754 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 5846│ ALTELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ***) │ │1376/1/1 │extravilan│ 363│ 72,60│ │ │ │ │ │ 72,60│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │755 │ALBA │Blaj │FRĂŢILĂ NICOLAE │ 5400│A │ 72170│150/1242/1 │extravilan│ 28│ 140,00│ │ │ │ │ │ 140,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │756 │ALBA │Blaj │ROTAR GH. VALENTIN │ 4100│A │ │150/1242/2 │extravilan│ 5│ 25,00│ │ │ │ │ │ 25,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │757 │ALBA │Blaj │MITROPOLIA ROMÂNĂ UNITĂ CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROMA GRECO-CATOLICĂ │ 38000│A │ │160/1409/1 │extravilan│ 697│ 3.485,00│ │ │ │ │ │ 3.485,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │758 │ALBA │Blaj │ŞCOALA COMUNA DIN COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CIUFUD │ 10603│A │ 74607│91 │extravilan│ 1905│ 9.525,00│ │ │ │ │ │ 9.525,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │759 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 12178│A │ │90/999/1 │extravilan│ 70│ 350,00│ │ │ │ │ │ 350,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │760 │ALBA │Blaj │CIUFUDEAN GHE. ILEANA │ 4600│A │ │97/525/8 │extravilan│ 9│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │761 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 5700│A │ │97/525/9 │extravilan│ 19│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │762 │ALBA │Blaj │OLTEANU N. ELISABETA │ 5700│A │ │97/525/10 │extravilan│ 9│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │763 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 2800│A │ │97/525/13 │extravilan│ 1│ 5,00│ │ │ │ │ │ 5,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │764 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 3100│A │ │97/525/14 │extravilan│ 19│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │765 │ALBA │Blaj │SPĂTĂCEAN I. IOAN │ 3100│A │ │97/525/15 │extravilan│ 19│ 95,00│ │ │ │ │ │ 95,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │766 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 2700│A │ │97/525/16 │extravilan│ 15│ 75,00│ │ │ │ │ │ 75,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │767 │ALBA │Blaj │COMAN IOAN │ 8500│A │ │97/525/17 │extravilan│ 13│ 65,00│ │ │ │ │ │ 65,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │768 │ALBA │Blaj │ANCA MARIA CECILIA │ 5700│A │ 73433│97/525/18 │extravilan│ 11│ 55,00│ │ │ │ │ │ 55,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │769 │ALBA │Blaj │BOITOR ELISABETA; DENES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RAVECA │ 5800│A │ │97/525/19 │extravilan│ 14│ 70,00│ │ │ │ │ │ 70,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │770 │ALBA │Blaj │NEMEŞ ANA │ 5800│A │ │97/525/20 │extravilan│ 6│ 30,00│ │ │ │ │ │ 30,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │771 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 5800│A │ │97/525/21 │extravilan│ 9│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │772 │ALBA │Blaj │CIUFUDEAN GHE. ILEANA │ 2000│A │ │97/525/22 │extravilan│ 3│ 15,00│ │ │ │ │ │ 15,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │773 │ALBA │Blaj │BOITOR ELISABETA; BOITOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN; NENES MARIA; SIPOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ROZALIA; SZABO ANA; TORKO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ILEANA │ 5800│A │ │97/525/23 │extravilan│ 1│ 5,00│ │ │ │ │ │ 5,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │774 │ALBA │Blaj │ROŞA AUREL │ 6000│A │ │97/525/7 │extravilan│ 35│ 175,00│ │ │ │ │ │ 175,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │775 │ALBA │Blaj │PĂTRUŢA V. NICOLAE │ 5800│A │ │102/900/40 │extravilan│ 42│ 210,00│ │ │ │ │ │ 210,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │776 │ALBA │Blaj │BUCUR N. ELENA; COMŞA A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ANCA; COMŞA A. ALEXANDRU │ 5800│A │ │107/1054/44│extravilan│ 9│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │777 │ALBA │Blaj │SIMU N. GHEORGHE │ 2900│A │ │107/1054/42│extravilan│ 3│ 15,00│ │ │ │ │ │ 15,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │778 │ALBA │Blaj │SIMU IOAN-EUGEN; SIMU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EUGENIA │ 2900│A │ │107/1054/43│extravilan│ 17│ 85,00│ │ │ │ │ │ 85,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │779 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 5800│A │ │107/1054/41│extravilan│ 43│ 215,00│ │ │ │ │ │ 215,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │780 │ALBA │Blaj │GÎNŢA I. IOAN │ 3200│A │ │107/1054/40│extravilan│ 23│ 115,00│ │ │ │ │ │ 115,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │781 │ALBA │Blaj │SIMU LETIŢIA-FLORICA │ 5800│A │ │107/1054/39│extravilan│ 18│ 90,00│ │ │ │ │ │ 90,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │782 │ALBA │Blaj │STAIC ELENA │ 5800│A │ │107/1054/2 │extravilan│ 24│ 120,00│ │ │ │ │ │ 120,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │783 │ALBA │Blaj │MOLDOVAN ELENA │ 5800│A │ │107/1054/1 │extravilan│ 110│ 550,00│ │ │ │ │ │ 550,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │784 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 1700│A │ │107/1054/69│extravilan│ 21│ 105,00│ │ │ │ │ │ 105,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │785 │ALBA │Blaj │SPATACEAN A. IOAN │ 2900│A │ │107/1054/27│extravilan│ 23│ 115,00│ │ │ │ │ │ 115,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │786 │ALBA │Blaj │BOITOR A. AXENTE │ 2900│A │ │107/1054/63│extravilan│ 9│ 45,00│ │ │ │ │ │ 45,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │787 │ALBA │Blaj │DAVID-NICOLAU GHEORGHE │ 4200│A │ │107/1054/68│extravilan│ 28│ 140,00│ │ │ │ │ │ 140,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │788 │ALBA │Blaj │MUNTEAN NICOLAE; MUNTEAN ANA│ 4200│A │ │107/1054/67│extravilan│ 35│ 175,00│ │ │ │ │ │ 175,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │789 │ALBA │Blaj │GÂRLEA V. ANA │ 2900│A │ │107/1054/ │extravilan│ 35│ 175,00│ │ │ │ │ │ 175,00│ │ │ │ │ │ │ │ │166 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │790 │ALBA │Blaj │ALDEA I. IOAN │ 2900│A │ │107/1054/64│extravilan│ 37│ 185,00│ │ │ │ │ │ 185,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │791 │ALBA │Blaj │SIMU N. GHEORGHE │ 2500│A │ │107/1054/64│extravilan│ 26│ 130,00│ │ │ │ │ │ 130,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │792 │ALBA │Blaj │ROSCA I. ANA │ 2900│A │ │107/1054/23│extravilan│ 24│ 120,00│ │ │ │ │ │ 120,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │793 │ALBA │Blaj │CIUNGAN GHE. MARIA; CRIŞAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GHE. GHEORGHE; MICLEA GHE. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VICTORIA; MOLDOVAN GHE. ANA │ 5800│A │ │107/1054/49│extravilan│ 1│ 5,00│ │ │ │ │ │ 5,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │794 │ALBA │Blaj │MORAR I. BAZIL; MORAR I. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │IOAN; MORAR I. MIRCEA │ 5800│A │ │107/1054/48│extravilan│ 46│ 230,00│ │ │ │ │ │ 230,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │795 │ALBA │Blaj │BAN A. ALEXANDRU │ 2900│A │ │107/1054/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5/1 │extravilan│ 33│ 165,00│ │ │ │ │ │ 165,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │796 │ALBA │Blaj │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*) │ 2900│A │ │107/1054/46│extravilan│ 35│ 175,00│ │ │ │ │ │ 175,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │797 │ALBA │Blaj │SIMU I. IOAN │ 5800│A │ │107/1054/45│extravilan│ 46│ 230,00│ │ │ │ │ │ 230,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │798 │ALBA │Blaj │BAN V. VISENTEA; │ 6400│A │ │106/546/ │extravilan│ 60│ 300,00│ │ │ │ │ │ 300,00│ │ │ │ │OLTEAN V. ANA │ │ │ │6/25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │799 │ALBA │Blaj │BOITOR GHE. MIHAI │ 5800│A │ │106/546/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6/27 │extravilan│ 20│ 100,00│ │ │ │ │ │ 100,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼────────────┤ │800 │ALBA │Blaj │MUNTEAN S. SIMION │ 2900│A │ │106/546/6/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │24/1 │extravilan│ 10│ 50,00│ │ │ │ │ │ 50,00│ ├────┼─────────┼───────────┼────────────────────────────┼──────┼─────