ORDIN nr. 3.838 din 11 iulie 2014pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 11 iulie 2014    În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.565/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) adeverinţa care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului;"2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) La finalizarea studiilor/examenului de absolvire, actele de studii se întocmesc de către unităţile de învăţământ, se semnează şi se ştampilează de către persoanele indicate pe tipizat, pentru toţi absolvenţii care au promovat nivelul de învăţământ/examenul."3. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Adeverinţa de absolvire a studiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. h) se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unităţii de învăţământ."5. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) Până la eliberarea fiecărui act de studiu prevăzut la art. 1 alin. (2) se eliberează absolvenţilor din învăţământul preuniversitar care au promovat un nivel de învăţământ/examen adeverinţa prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. h^1). (2) Adeverinţele care atestă promovarea nivelului de învăţământ/examenului se înregistrează într-un registru de evidenţă special constituit cu această destinaţie la nivelul unităţii de învăţământ. (3) Adeverinţele primesc număr de înregistrare corespunzător celui din registrul de evidenţă special. (4) Adeverinţele se completează de către secretarul unităţii de învăţământ şi se semnează de acesta şi de directorul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă şi se ştampilează. (5) Fiecărui absolvent i se eliberează o singură adeverinţă în original. (6) Termenul de valabilitate a adeverinţei este până la eliberarea actului de studiu respectiv, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (7) Adeverinţele se completează astfel: a) datele din registrele matricole şi din cataloagele examenelor de finalizare a studiilor; b) codul SIRUES şi adresa unităţii de învăţământ absolvite; c) numele şi toate prenumele titularului, precum şi toate iniţialele prenumelui tatălui se înscriu fără prescurtări, cu litere mari, de tipar, utilizând diacriticele, precum şi CNP-ul absolventului. Iniţialele prenumelui mamei se înscriu în cazul în care tatăl este necunoscut; d) mediile obţinute la examenul de finalizare a studiilor se înscriu cu cifre arabe, iar explicitarea acestora se înscrie după modelul: 7,89 (şapte 89%). (8) Pentru absolvenţii ciclului superior al liceului care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul curent se eliberează adeverinţe care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. (9) Adeverinţele se completează cu datele din catalogul electronic de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidaţii au absolvit ultima clasă de liceu şi se semnează de către secretarii şi directorii unităţilor de învăţământ respective, se aplică ştampila unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu şi se avizează de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. Candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în sesiunea specială organizată pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile lărgite ce se pregătesc pentru olimpiade şi concursuri internaţionale, precum şi candidaţilor care au susţinut examenul naţional de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învăţământ absolvită, inclusiv celor care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, li se eliberează adeverinţe în aceleaşi condiţii. (10) Unităţile de învăţământ transmit adeverinţele inspectoratelor şcolare spre avizare. (11) Inspectoratele şcolare au obligaţia de a avea o evidenţă strictă a adeverinţelor avizate şi pot stabili proceduri privind gestionarea acestora. (12) Până la eliberarea actelor de studii corespunzătoare nivelului de învăţământ/examenului promovat înscrierea la un alt nivel de învăţământ a absolvenţilor se face pe baza acestor adeverinţe.:6. După articolul 60 se introduce o anexă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.734/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2014, se completează după cum urmează:1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul universitar 2014-2015, la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014 pot participa cu adeverinţa care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat."2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Prin excepţie pe la prevederile art. 10 alin. (1), în anul universitar 2014-2015, candidaţii care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014 prezintă la înscriere adeverinţa care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. (2) Prin excepţie pe la prevederile art. 10 alin. (2), înmatricularea în anul I de studiu a studenţilor care au promovat examenul naţional de bacalaureat în anul 2014, pe locurile bugetate, se face pe baza adeverinţei care atestă promovarea examenului naţional de bacalaureat în original."  +  Articolul IIIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţile şi instituţiile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 11 iulie 2014.Nr. 3.838.  +  Anexa ------(Anexa la regulament)---------------------                                Avizat,                                Inspectoratul Şcolar Judeţean .............../                                al Municipiului Bucureşti                                                                    L.S.    Unitatea de învăţământ ........................    Localitatea ...................................    Judeţul .......................................    Cod SIRUES ....................................ADEVERINŢĂde promovare a examenului naţional de bacalaureatPrin prezenta se adevereşte că dl/dna ................................, născut(ă) la data de ................., având CNP ........................., absolvent(ă) al(a) .................., promoţia ..........., a promovat examenul naţional de bacalaureat, sesiunea: specială/iunie-iulie/august-septembrie în anul ............, cu următoarele rezultate:*Font 8* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Disciplinele de examen │ ├─────────────────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────┤ │ Proba A) E a) │ Proba B) E b) │ Proba C) │ Proba E c) │Proba E d)│ Proba D) │ Media │ ├─────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤generală│ │ Limba şi │ Limba şi │ Limba │Disciplina │Disciplina│Competenţe│ │ │literatura română│literatura maternă│ modernă │obligatorie │la alegere│ digitale │ │ │ │ │ │a profilului│ │ │ │ ├──────────┬──────┼──────────┬───────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ │Competenţe│Notă │Competenţe│Notă │Competenţe│ Notă scris │Notă scris│ │ │ │ │scris │ │scris │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────┘Datele au fost verificate şi sunt în concordanţă cu cele înscrise în catalogul de examen al Comisiei de examen nr. ............................... de la ................................. poziţia nr. ................ .Prezenta adeverinţă se eliberează spre a servi la.........................................., până la eliberarea diplomei de bacalaureat, dar nu mai târziu de maximum 12 luni de la data eliberării adeverinţei.* Datele pot fi verificate accesând http://bacalaureat.edu.ro/2014/          Director, Secretar,    ....................... .......................            L.S.-----