HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 iulie 2014privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 10 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea imobilului prevăzut la art. 1, Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Antochi Alin Lucian,secretar de statViceprim-ministru, ministrul culturii,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 9 iulie 2014.Nr. 568.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "garaj + extindere" care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │Descrierea tehnică│Persoana juridică │ Caracteristicile │ Codul de │ │ şi adresa │ în administrarea │ imobilului/ │ clasificaţie │ │ imobilului │ căreia se află │Valoare de inventar│ Nr. M.F. │ │ │ imobilul │ (lei) │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │Clădire din beton │Statul român - din│Garaj pentru │Cod de │ │şi cărămidă, │administrarea │Parchetul de pe │clasificaţie: │ │România, Cluj, │Ministerului │lângă Tribunalul │8.29.09 │ │Cluj-Napoca, Calea│Public - Parchetul│Cluj, suprafaţă │Nr. M.F. - 39707 │ │Dorobanţilor │de pe lângă │construită - 80,84 │ │ │nr. 2-4 │Tribunalul Cluj │mp; valoare de │ │ │ │ │inventar - │ │ │ │ │38.484 lei │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘-----