HOTĂRÂRE nr. 565 din 9 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor de interes public specifice Poliţiei Române.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data rămânerii definitive a actelor administrative fiscale, emise ca urmare a procedurii de dare în plată.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 9 iulie 2014.Nr. 565.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, trecut în proprietate publică a statului, care se dă înadministrarea Ministerului AfacerilorInterne - Inspectoratul General al Poliţiei Române*Font 7*┌────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ Denumirea │ Locul unde este │Administratorul │ Caracteristicile tehnice │ │ Valoarea ││ imobilului │ situat imobilul │ imobilului │ ale imobilului │ Temeiul legal │ de inventar ││ │ │ │ │ │ (lei) │├────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ Imobil │Municipiul │Ministerul │Imobil compus din teren şi │Procesul-verbal │ 4.759.582,33││ (codul de │Bucureşti, str. │Afacerilor │construcţii înscris în CF 232316 │nr. 1.207.173 │ ││identificare│Dinu Vintilă │Interne - │Bucureşti: │din 8.07.2014, │ ││ va fi │nr. 4, sectorul 2│Inspectoratul │- teren intravilan în suprafaţă │emis de Agenţia │ ││atribuit de │ │General al │de 1.904 mp, nr. cadastral │Naţională de │ ││ Ministerul │ │Poliţiei Române │232316, cod de clasificare │Administrare │ ││ Afacerilor │ │CUI 4453144 │8.19.01; │Fiscală - │ ││ Interne) │ │ │- C1 - clădire ateliere - │Direcţia │ ││ │ │ │construcţie în regim S+P+1E în │Generală de │ ││ │ │ │suprafaţă construită la sol de │Administrare a │ ││ │ │ │156 mp şi suprafaţă construită │Marilor │ ││ │ │ │desfăşurată de 621 mp, │Contribuabili; │ ││ │ │ │nr. cadastral 232316, cod de │Decizia nr. 251 │ ││ │ │ │clasificare 8.19.01; │din 8.07.2014 a │ ││ │ │ │- C2 - clădire ateliere - │Ministerului │ ││ │ │ │construcţie în regim S+P+1E în │Finanţelor │ ││ │ │ │suprafaţă construită la sol de │Publice │ ││ │ │ │767 mp şi suprafaţă construită │ │ ││ │ │ │desfăşurată de 2.323 mp, │ │ ││ │ │ │nr. cadastral 232316, cod de │ │ ││ │ │ │clasificare 8.19.01. │ │ │└────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘-------