METODOLOGIE din 18 aprilie 2011 (*actualizată*)pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă(actualizată până la data de 11 ianuarie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 ianuarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 373 din 4 mai 2011; ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011; ORDINUL nr. 1.426 din 28 decembrie 2012; ORDINUL nr. 424 din 29 martie 2013; ORDINUL nr. 660 din 15 mai 2013; ORDINUL nr. 1.589 din 30 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, spitalele sunt obligate să solicite, în scris, direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea clasificarea în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Cererea prevăzută la art. 1 este însoţită de fişa de autoevaluare întocmită de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, cererea prevăzută la art. 1, precum şi fişa de autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorităţii ierarhic superioare.  +  Articolul 3Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare prevăzută la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4Ca urmare a analizei fişei de autoevaluare, direcţia de sănătate publică judeţeană din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a municipiului Bucureşti, supune aprobării ministrului sănătăţii categoria în care spitalul este clasificat în funcţie de competenţă, în condiţiile prezentei metodologii, în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii.  +  Articolul 5În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 martie 2014, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.-----------Art. 5 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.589 din 30 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014.  +  Articolul 6Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3.  +  Articolul 7Dacă spitalul îndeplineşte criteriile minime obligatorii necesare pentru clasificarea în noua categorie solicitată, direcţia de sănătate publică avizează favorabil solicitarea acestuia, pe care o supune aprobării ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8Managerii spitalelor au obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza clasificării în condiţiile prezentei metodologii, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 şi 7.  +  Articolul 9Managerii spitalelor clasificate într-o categorie cu plan de conformare aprobat au obligaţia de a raporta trimestrial direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară activitatea gradul de îndeplinire a planului de conformare asumat.-----------Art. 9 a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.793 din 30 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012.  +  Anexa 1la metodologie- model -Domnule director,Subsemnatul, ......................., manager al spitalului ......................., cu sediul în ..................., str. ..................... nr. ....., telefon: fix/mobil.............., fax ................ e-mail ................., solicit clasificarea în funcţie de competenţă a spitalului pe care îl reprezint în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă.Anexez la prezenta cerere fişa de autoevaluare a spitalului, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare anexată la prezenta cerere.Mă oblig să anunţ direcţia de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condiţiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicit schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor legale în vigoare.Data ....... Semnătura .......Domnului director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului ..../a Municipiului Bucureşti ..............  +  Anexa 2la metodologie- model -FIŞA DE AUTOEVALUAREnr. ............/...............Spitalul ....................Localitatea .............../judeţul ................*Font 9*┌────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Criteriul (conform Ordinului│ │ ││ministrului sănătăţii nr. │ │ ││1.408/2010 privind aprobarea│ │ ││ criteriilor de clasificare │ Criteriul minim obligatoriu │ Îndeplinit/Neîndeplinit ││ a spitalelor în funcţie │ │ ││ de competenţă) │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│a) structura organizatorică │a) anestezie şi terapie │Se vor menţiona DA/NU şi ││a spitalului, aprobată în │intensivă; │tipul de structură (secţie, ││condiţiile legii │b) boli infecţioase; │laborator, serviciu de ││ │c) cardiologie; │diagnostic şi tratament, ││ │d) dermatovenerologie; │compartiment, structură care││ │e) diabet zaharat, nutriţie şi │acordă servicii ambulatorii ││ │boli metabolice; │de specialitate, servicii de││ │f) endocrinologie; │spitalizare de zi şi servi- ││ │g) gastroenterologie; │cii paraclinice) în dreptul ││ │h) hematologie; │fiecărei structuri, după caz││ │i) medicină de urgenţă; │ ││ │j) medicină internă; │ ││ │k) nefrologie; │ ││ │l) neonatologie; │ ││ │m) neurologie; │ ││ │n) oncologie medicală; │ ││ │o) pediatrie; │ ││ │p) pneumologie; │ ││ │q) psihiatrie; │ ││ │r) recuperare, medicină fizică │ ││ │şi balneologie; │ ││ │s) reumatologie; │ ││ │t) chirurgie cardiovasculară; │ ││ │u) chirurgie generală; │ ││ │v) chirurgie orală şi maxilo- │ ││ │facială; │ ││ │w) chirurgie pediatrică; │ ││ │x) chirurgie plastică - micro- │ ││ │chirurgie reconstructivă; │ ││ │y) chirurgie toracică; │ ││ │z) chirurgie vasculară; │ ││ │aa) neurochirurgie; │ ││ │bb) obstetrică-ginecologie │ ││ │(Se va menţiona nivelul struc- │ ││ │turii, organizate în conformi- │ ││ │tate cu prevederile ordinului │ ││ │ministrului sănătăţii şi │ ││ │familiei privind criteriile de │ ││ │ierarhizare a secţiilor de │ ││ │spital de specialitate │ ││ │obstetrică, ginecologie şi │ ││ │neonatologie, cu modificările │ ││ │şi completările ulterioare.); │ ││ │cc) oftalmologie; │ ││ │dd) ortopedie şi traumatologie; │ ││ │ee) otorinolaringologie; │ ││ │ff) urologie; │ ││ │gg) anatomie patologică; │ ││ │hh) medicină de laborator; │ ││ │ii) radiologie - imagistică │ ││ │medicală; │ ││ │jj) serviciul/compartimentul de │ ││ │supraveghere şi control al │ ││ │infecţiilor nosocomiale. │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│b) tipul serviciilor │conform prevederilor anexei │Se vor menţiona punctual ││medicale furnizate │nr. 2 │specialităţile în care ││la ordin │ │spitalul furnizează servicii││ │ │medicale spitaliceşti ││ │ │(inclusiv prin linii de ││ │ │gardă asigurate în conformi-││ │ │tate cu prevederile legale) ││ │ │şi/sau ambulatorii,după caz,││ │ │dintre cele prevăzute în ││ │ │anexa nr. 2 la ordin. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│c) personalul de speciali- │conform prevederilor anexei │DA/NU ││tate medico-sanitar încadrat│nr. 2 la ordin │ ││la nivelul spitalului │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│d) continuitatea asistenţei │conform prevederilor anexei │DA/NU ││medicale │nr. 2 la ordin │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│e) dotarea cu echipamente │conform prevederilor anexei │Se vor menţiona punctual ││şi aparatură medicală │nr. 2 la ordin │tipurile de echipamente şi ││ │ │aparatura medicală prevăzute││ │ │în anexa nr. 2 la ordin. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│f) activitate de îndrumare │conform prevederilor anexei │DA/NU ││şi coordonare metodologică │nr. 2 la ordin │ ││pe domeniile lor de │ │ ││activitate │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│g) activitate de învăţământ │conform prevederilor anexei │DA/NU ││şi cercetare ştiinţifico- │nr. 2 la ordin │ ││medicală, precum şi de │ │ ││educaţie medicală continuă │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│h) proporţia bolnavilor │≥ 40% │Se va menţiona DA/NU în ││internaţi care au domiciliul│≥ 20% │dreptul valorii corespunză- ││în alte judeţe │≥ 5% │toare, după caz. │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│i) proporţia bolnavilor │≤ 0,5% │Se va menţiona DA/NU în ││externaţi care se reinter- │≤ 0,6% │dreptul valorii corespunză- ││nează în acelaşi spital, │≤ 1% │toare, după caz. ││pentru patologie de acelaşi │≤ 1,5% │ ││tip, într-un interval de 48 │≤ 5% │ ││de ore de la externarea │ │ ││anterioară │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│j) proporţia bolnavilor │≤ 0,02% │Se va menţiona DA/NU în ││transferaţi într-un alt │≤ 0,03% │dreptul valorii corespunză- ││spital, pentru patologie de │≤ 0,06% │toare, după caz. ││acelaşi tip, într-un │≤ 0,1% │ ││interval de 72 de ore de la │≤ 0,5% │ ││internare │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în prezenta fişă de evaluare.Manager,.....................(numele în clar, semnătura şi ştampila unităţii sanitare)---------------