HOTĂRÂRE nr. 544 din 2 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 4 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu", imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării, a caracteristicilor tehnice ca urmare a înscrierilor în cărţile funciare, precum şi modificarea adresei imobilelor, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare, ca urmare a dezmembrării, pentru imobilele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" a imobilelor prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor prevăzute în anexa nr. 5, în vederea comasării.  +  Articolul 6Ministerul Tineretului şi Sportului, respectiv Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 2 iulie 2014.Nr. 544.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului ce se va înscrie în inventarul centralizatal bunurilor care alcătuiesc domeniul publical statului, precum şi darea acestuia în administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"*Font 7* ┌────┬────────┬───────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────┬───────┐ │ │ │ │ │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │ Tipul │ │Nr. │Codul de│Administratorul│Denumi- ├────────────┬──────────┬──────────────┤dobândirii/│ de ├───────────────┬──────────┤bunului│ │MF │clasifi-│ │rea │ Descrierea │Vecinătăţi│ Adresa │ al dării │ inventar │ Baza legală │în admi- │ │ │ │care │ │imobilu-│ tehnică │(după caz)│ │ în │ │ │nistrare/ │ │ │ │ │ │lui │ (pe scurt) │ │ │ folosinţă │ │ │concesiune│ │ ├────┼────────┼───────────────┼────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼───────┤ │Se │8.26.02 │Ministerul │Teren în│Teren în │La nord: │Ţara: România;│ 1958 │27.663.472│Decretul │În admi- │Imobil │ │va │ │Tineretului şi │incinta │suprafaţă │CSN "Lia │Judeţul: │ │ │M.A.N. nr. │nistrare │ │ │a- │ │Sportului - │CSN │totală de │Manoliu"; │municipiul │ │ │608/26.12.1957;│ │ │ │tri-│ │Complexul │"Lia │14.757 mp, │La est: │Bucureşti; │ │ │Ordinul M.T.S. │ │ │ │bui │ │Sportiv │Manoliu"│din care: │CSN "Lia │sectorul: 2; │ │ │nr. 322/ │ │ │ │ │ │Naţional (CSN) │ │- CF 232184:│Manoliu"; │Bd. Basarabia │ │ │19.02.1991; │ │ │ │ │ │"Lia Manoliu" │ │2.816 mp │La sud: │nr. 37-39 │ │ │Ordinul M.T.S. │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │- CF 232482:│CSN "Lia │ │ │ │nr. 184/ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │11.941 mp │Manoliu", │ │ │ │09.03.1992; │ │ │ │ │ │ │ │ │Arena │ │ │ │Ordinul M.T.S. │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţională;│ │ │ │nr. 19/ │ │ │ │ │ │ │ │ │La vest: │ │ │ │15.01.1998; │ │ │ │ │ │ │ │ │CN Tenis │ │ │ │Ordinul M.T.S. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │548/18.09.2000 │ │ │ └────┴────────┴───────────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴───────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor cealcătuiesc domeniul public al statului careîşi actualizează şi modifică adresa, valoarea de inventar şicaracteristicile tehnice, ca urmare areevaluării şi datelor din cărţile funciare*Font 7* ┌──────┬────────┬──────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────┐ │Nr. │Codul de│Denumirea │Descrierea tehnică│ Valoarea │Adresa din │Administratorul│ Adresa │Caracteristicile tehnice│ Valoarea │ │M.F. │clasifi-│imobilului│ din inventarul │ din │inventarul │ │ actualizată │ actualizate │actualizată│ │ │caţie │ │ centralizat │inventarul │centralizat│ │ │ │ (în lei) │ │ │ │ │ │centralizat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (în lei) │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ 40181│8.26.02 │Terenuri │10 terenuri de │ 165.447│Ţara: │Domeniul public│Ţara: │Teren format din: teren │ 2.735.000│ │ │ │de tenis │tenis cu zgură şi │ │România, │al statului şi │România, │împrejmuit în suprafaţă │ │ │ │ │ │un teren cu bitum │ │Judeţul: │în │Judeţul: │de 7.182,00 mp, │ │ │ │ │ │de 79,50/46,50 mp │ │municipiul │administrarea │Municipiul │- teren tenis zgură în │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti; │Ministerului │Bucureşti; │suprafaţă de 6.862,00 mp│ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2;│Tineretului şi │sectorul 2; │- teren sport beton în │ │ │ │ │ │ │ │Bd. Pierre │Sportului │Bd. Pierre de│suprafaţă de 3.697,00 mp│ │ │ │ │ │ │ │de │(CUI 26604620) │Coubertin; │CF 200128 │ │ │ │ │ │ │ │Coubertin; │ │nr. 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.-; 2 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ 34214│8.26.02 │Căi de │Drumuri şi supra- │ 0│Ţara: │Domeniul public│Ţara: │Drumuri şi suprafeţe │ 553.090│ │ │ │comunica- │feţe betonate şi │ │România, │al statului şi │România, │betonate şi spaţii verzi│ │ │ │ │ţie şi │spaţii verzi în │ │Judeţul: │în administra- │Judeţul: │în suprafaţă totală de │ │ │ │ │suprafeţe │suprafaţă de │ │municipiul │rea │Municipiul │29.347,16 mp (s-a │ │ │ │ │libere │38.868,16 mp (s-a │ │Bucureşti; │Ministerului │Bucureşti; │diminuat cu suprafaţa de│ │ │ │ │ │diminuat conform │ │sectorul 2;│Tineretului şi │sectorul 2; │9.521 mp, conform HG nr.│ │ │ │ │ │HG nr. 499/ │ │Bd. │Sportului │Bd. │1.117/2012), din care: │ │ │ │ │ │19.04.2006 cu │ │Basarabia; │(CUI 26604620) │Basarabia; │drumuri şi suprafeţe │ │ │ │ │ │suprafaţa de │ │nr. -; │ │nr. 37-39 │betonate 4.148 mp; │ │ │ │ │ │51.366,01 mp) │ │37-39 │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţii verzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25.199,16 mp: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232184 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232482 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │102493│8.26.02 │Depozit │Construcţie mixtă │ 483.578│Ţara: │Domeniul public│Ţara: România│Construcţie mixtă │ 354.155│ │ │ │pentru │metalică şi │ │România, │al statului şi │judeţul: │metalică cu pereţii │ │ │ │ │materiale │cărămidă = │ │judeţul: │în │municipiul │căptuşiţi cu zidărie din│ │ │ │ │şi │869,49 mp │ │municipiul │administrarea │Bucureşti; │BCA; Suprafaţa │ │ │ │ │echipament│ │ │Bucureşti; │Ministerului │sectorul 2; │construită 958,00 mp │ │ │ │ │sportiv │ │ │sectorul 2;│Tineretului şi │Bd. Basarabia│CF 232482 │ │ │ │ │ │ │ │Bd. │Sportului - │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. -; │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │37-39 │Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CSN) "Lia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Manoliu" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ 34194│ 8.26.02│Teren │Suprafaţa │ 272.287│Ţara: │Domeniul public│Ţara: România│Teren pentru fotbal cu │ 122.397│ │ │ │nr. 4 │construită │ │România, │al statului şi │judeţul: │gazon. Suprafaţa │ │ │ │ │ │7.292,08 mp │ │judeţul: │în │municipiul │construită 7.359,00 mp │ │ │ │ │ │Teren pentru │ │municipiul │administrarea │Bucureşti; │CF 232482 │ │ │ │ │ │fotbal cu gazon │ │Bucureşti; │Ministerului │sectorul 2; │ │ │ │ │ │ │ │ │sectorul 2;│Tineretului şi │Bd. Basarabia│ │ │ │ │ │ │ │ │Bd. │Sportului - │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │Complexul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. -; │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │37-39 │Naţional (CSN) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Lia Manoliu" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ 34223│ 8.26.02│Căi de │Drumuri şi alei de│ 0│Ţara: │Domeniul public│Ţara: România│Drumuri şi alei acces │ 227.726│ │ │ │comunica- │acces din beton şi│ │România, │al statului şi │judeţul: │din beton şi asfalt = │ │ │ │ │ţie şi │asfalt = │ │judeţul: │în │municipiul │6.412,89 mp │ │ │ │ │spaţii │6.412,89 mp │ │municipiul │administrarea │Bucureşti; │CF 232481 │ │ │ │ │libere │Spaţii verzi = │ │Bucureşti; │Ministerului │sectorul 2; │CF 232482 │ │ │ │ │ │2.826,15 mp │ │sectorul 2;│Tineretului şi │Bd. Basarabia│Spaţii verzi = │ │ │ │ │ │ │ │Bd. │Sportului - │nr. 37-39 │2.826,15 mp │ │ │ │ │ │ │ │Basarabia │Complexul │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │nr. -; │Sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │37-39 │Naţional (CSN) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Lia Manoliu" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │ │ │ └──────┴────────┴──────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile din domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional "LiaManoliu" Bucureşti, care se actualizează ca urmare a dezmembrăriiLEGE din 7 iulie 2014Emitent : PARLAMENTULPublicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 7 iulie 2014*Font 7* ┌─────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────────────┬───────────┬───────┐ │Nr. │Codul │Denumirea │ Adresa │Caracteristicile│Valoarea de │Denumirea │ Valoarea │Codul │Caracteristicile│Adresa după│Nr. │ │MFP │de cla-│imobilului│ │ tehnice ale │ inventar a │imobilului │ de │de │ tehnice ale │dezmembrare│MFP │ │ │sifica-│ din │ │ imobilului │ imobilului │după │ inventar │clasi- │imobilului după │ │ │ │ │re │ domeniul │ │ înaintea │ reevaluată │dezmembrare│a imobilului│ficare │ dezmembrare │ │ │ │ │ │ public al│ │ dezmembrării │ înaintea │ │ după │ │ │ │ │ │ │ │ statului │ │ │dezmembrării│ │dezmembrare │ │ │ │ │ ├─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │40181│8.26.02│Terenuri │Municipiul │Teren format │ 2.735.000│Teren │ 2.163.750│8.26.02│Teren în supra- │Municipiul │ 40181│ │ │ │ de tenis │ Bucureşti,│ din: teren │ │aferent │ │ │faţă totală de │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ sectorul 2│ împrejmuit în │ │terenuri de│ │ │14.030 mp │sectorul 2;│ │ │ │ │ │ Bd. Pierre│ suprafaţă de │ │tenis │ │ │Nr. cadastral │Bd. │ │ │ │ │ │ de │ 7.182,00 mp, │ │ │ │ │232478 │Pierre de │ │ │ │ │ │ Coubertin │ teren tenis │ │ │ │ │CF 232478 │Coubertin │ │ │ │ │ │ nr. 11 │ zgură în │ │ │ │ │ │nr. 11 │ │ │ │ │ │ │ suprafaţă │ ├───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │ │ │ │ │ de 6.862,00 mp,│ │Imobil │ 571.250│8.26.02│Teren în │Municipiul │Se va │ │ │ │ │ │ teren sport │ │teren │ │ │suprafaţă de │Bucureşti; │atribui│ │ │ │ │ │ beton în │ │ │ │ │3.711 mp │sectorul 2;│număr │ │ │ │ │ │ suprafaţă │ │ │ │ │Nr. cadastral │Bd. Pierre │nou MFP│ │ │ │ │ │ de 3.697,00 mp │ │ │ │ │232479 │de │ │ │ │ │ │ │ CF 200128 │ │ │ │ │CF 232479 │Coubertin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 11 │ │ ├─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │34214│8.26.02│Căi de │Municipiul │Drumuri şi │553.090 │Căi de │ 472.130│8.26.02│Drumuri şi │Municipiul │ 34214│ │ │ │comunica- │Bucureşti; │suprafeţe │ │comunicaţie│ │ │suprafeţe │Bucureşti; │ │ │ │ │ţie şi │sectorul 2;│betonate şi │ │şi │ │ │betonate şi │sectorul 2;│ │ │ │ │suprafeţe │Bd. │spaţii verzi în │ │suprafeţe │ │ │spaţii verzi în │Bd. │ │ │ │ │libere │Basarabia │suprafaţă │ │libere │ │ │suprafaţă totală│Basarabia │ │ │ │ │ │nr. 37-39 │totală de │ │ │ │ │de 24.747,16 mp,│nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │29.347,16 mp │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │(s-a diminuat cu│ │ │ │ │drumuri şi │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţa de │ │ │ │ │suprafeţe │ │ │ │ │ │ │ │9.521 mp │ │ │ │ │betonate: │ │ │ │ │ │ │ │conform HG │ │ │ │ │4.148 mp; │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.117/2012),│ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │drumuri şi │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │suprafeţe │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │betonate │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │ │ │ │4148 mp; │ │ │ │ │Spaţii verzi: │ │ │ │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │20.599,16 mp; │ │ │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │CF 232184 │ │ │ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │CF 232482 │ │ │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │Spaţii verzi │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │25.199,16 mp: │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │CF 232184 │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │ │ │ │CF 232481 │ ├───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │ │ │ │ │CF 232482 │ │Spaţii │ 80.960│8.26.02│Spaţii verzi. │Municipiul │Se va │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │verzi │ │ │Suprafaţa de │Bucureşti; │atribui│ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │2.816,00 mp; │sectorul 2;│număr │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │CF 232184 │Bd. │nou │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │Suprafaţa de │Basarabia │MFP. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.784,00 mp; │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232482 │ │ │ ├─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │34223│8.26.02│Căi de │Municipiul │Drumuri şi alei │ 227.726│Căi de │ 181.702│8.26.02│Drumuri şi alei │Municipiul │ 34223│ │ │ │comunica- │Bucureşti; │acces din beton │ │comunicaţie│ │ │acces din beton │Bucureşti; │ │ │ │ │ţie şi │sectorul 2;│şi asfalt = │ │şi spaţii │ │ │şi asfalt: │sectorul 2;│ │ │ │ │spaţii │Bd. │6.412,89 mp. │ │libere │ │ │4.572,89 mp │Bd. │ │ │ │ │libere │Basarabia │CF 232481 │ │ │ │ │CF 232481 │Basarabia │ │ │ │ │ │nr. 37-39 │CF 232482 │ │ │ │ │CF 232482 │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │Spaţii verzi = │ │ │ │ │Spaţii verzi: │ │ │ │ │ │ │ │2.826,15 mp: │ │ │ │ │2.826,15 mp; │ │ │ │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┼───────┼────────────────┼───────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │Drumuri şi │ 46.024│8.26.02│Drumuri şi alei │Municipiul │Se va │ │ │ │ │ │ │ │alei acces │ │ │acces din beton │Bucureşti; │atribui│ │ │ │ │ │ │ │din beton │ │ │şi asfalt: │sectorul 2;│număr │ │ │ │ │ │ │ │şi asfalt │ │ │1.840,00 mp │Bd. │nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232482 │Basarabia │MFP. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 37-39 │ │ └─────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────────────┴───────────┴───────┘  +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile din domeniulpublic al statului care se dau în administrarea MinisteruluiTineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional (CSN) "Lia Manoliu"*Font 7* ┌────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────┐ │Nr. M.F.│ Codul de │Denumirea │Persoana juridică │ Persoana juridică │ Adresa │ Caracteristicile │ Valoarea │ │ │clasificaţie│imobilului│ de la care se │la care se transmite│ │tehnice actualizate│actualizată│ │ │ │ │transmite dreptul │ dreptul de │ │ │ (în lei) │ │ │ │ │ de administrare │ administrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────┤ │Se va │ 8.26.02│Teren │Domeniul public al│Domeniul public al │Ţara: România, │Teren în suprafaţă │ 571.250│ │atribui │ │ │statului şi din │statului şi în │judeţul: │de 3.711 mp │ │ │nr. MF. │ │ │administrarea │administrarea │municipiul │CF 232479 │ │ │ │ │ │Ministerului │Ministerului │Bucureşti; │ │ │ │ │ │ │Tineretului şi │Tineretului şi │sectorul 2; │ │ │ │ │ │ │Sportului │Sportului - CSN │Bd. Pierre de │ │ │ │ │ │ │(CUI 26604620) │"Lia Manoliu" │Coubertin nr. 11 │ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │ │ │ ├────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────┤ │34214 │ 8.26.02│Căi de │Domeniul public al│Domeniul public al │Ţara: România, │Drumuri şi │ 553.090│ │ │ │comunica- │statului şi în │statului şi în │judeţul: │suprafeţe betonate │ │ │ │ │ţie şi │administrarea │administrarea │municipiul │şi spaţii verzi în │ │ │ │ │suprafeţe │Ministerului │Ministerului │Bucureşti; │suprafaţă totală │ │ │ │ │libere │Tineretului şi │Tineretului şi │sectorul 2; │de 29.347,16 mp, │ │ │ │ │ │Sportului │Sportului - │Bd. Basarabia │din care: drumuri │ │ │ │ │ │(CUI 26604620) │CSN "Lia Manoliu" │nr. 37-39 │şi suprafeţe │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │betonate 4.148 mp; │ │ │ │ │ │ │(CUI 4203890) │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţii verzi │ │ │ │ │ │ │ │ │25.199,16 mp: │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232184 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232481 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 232482 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230633 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230587 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230590 │ │ │ │ │ │ │ │ │CF 230586 │ │ └────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────┘  +  Anexa 5 DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile pentru care seactualizează datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniulpublic al statului în scopul comasării în vederea constituirii unui nou imobil*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Datele de identificare ale imobilelor care se comasează│Datele de identificare ale imobilului rezultat după comasare │├────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─┴──────────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────┤│Nr. M.F.│Codul de│Denumirea │Administra-│ Adresa │Caracteristicile│Valoarea │Caracteristicile│ Valoarea │Nr. MF│Adresa │Denumirea ││ │clasifi-│imobilului│torul │ │ tehnice │ de │ tehnice │ de │ │după │imobilului││ │caţie │ │ │ │ actualizate │inventar │ │ inventar │ │comasare │ ││ │ │ │ │ │ │(în lei) │ │ (în lei) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┤│Se va │ 8.26.02│Teren │Ministerul │Ţara: │Teren în │ 571.250│Teren în │28.838.258│Se va │Bucureşti│Imobil ││atribui │ │ │Tineretului│România, │suprafaţă de │ │suprafaţă totală│ │atri- │ │teren + ││nr. MF. │ │ │şi │judeţul: │3.711 mp │ │de 18.468 mp; │ │bui │ │construc- ││ │ │ │Sportului- │municipiul │CF 232479 │ │Amenajări la │ │ │ │ţie + ame-││ │ │ │Complexul │Bucureşti; │ │ │teren în │ │ │ │najări l ││ │ │ │Sportiv │sectorul 2; │ │ │suprafaţă de │ │ │ │teren ││ │ │ │Naţional │Bd. Pierre │ │ │13.799 mp │ │ │ │ ││ │ │ │"Lia │de Coubertin│ │ │Construcţie în │ │ │ │ ││ │ │ │Manoliu" │nr. 11 │ │ │suprafaţă de │ │ │ │ ││ │ │ │Bucureşti │ │ │ │958,00 mp │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI │ │ │ │CF 232479 │ │ │ │ ││ │ │ │4203890) │ │ │ │CF 232482 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │CF 232184 │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┤│Se va │ 8.26.02│Spaţii │Ministerul │Ţara: │Spaţii verzi. │ 80.960│ │ │ │ │ ││atribui │ │verzi │Tineretului│România, │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││nr. MF. │ │ │şi │judeţul: │2.816,00 mp; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sportului -│municipiul │CF 232184 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CSN "Lia │Bucureşti; │Spaţii verzi. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Manoliu" │sectorul 2; │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucureşti │Bd. │1.784,00 mp; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI │Basarabia │CF 232482 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4203890) │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ ││Se va │ 8.26.02│Drumuri şi│Ministerul │Ţara: │Drumuri şi alei │ 46.024│ │ │ │ │ ││atribui │ │alei acces│Tineretului│România, │acces din beton │ │ │ │ │ │ ││nr. MF. │ │din beton │şi │judeţul: │şi asfalt = │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi asfalt │Sportului -│municipiul │1.840,00 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CSN "Lia │Bucureşti; │CF 232482 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Manoliu" │sectorul 2; │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucureşti │Bd. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4203890) │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ ││102493 │8.26.02 │Depozit │Ministerul │Ţara: │Construcţie │ 354.155│ │ │ │ │ ││ │ │pentru │Tineretului│România, │mixtă metalică │ │ │ │ │ │ ││ │ │materiale │şi │judeţul: │cu pereţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi │Sportului -│municipiul │căptuşiţi cu │ │ │ │ │ │ ││ │ │echipament│CSN "Lia │Bucureşti; │zidărie din BCA;│ │ │ │ │ │ ││ │ │sportiv │Manoliu" │sectorul 2; │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucureşti │Bd. │constr. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI │Basarabia │958,00 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4203890) │nr. 37-39 │CF 232482 │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ ││34194 │8.26.02 │Teren nr. │Ministerul │Ţara: │Teren pentru │ 122.397│ │ │ │ │ ││ │ │4 │Tineretului│România, │fotbal cu gazon │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi │judeţul: │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Sportului -│municipiul │constr. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │CSN "Lia │Bucureşti; │7.359,00 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Manoliu" │sectorul 2; │CF 232482 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Bucureşti │Bd. │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI │Basarabia │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │4203890) │nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ ││Se va │8.26.02 │Teren în │Ministerul │Ţara: │Teren în │27.663.472│ │ │ │ │ ││atribui │ │incinta │Tineretului│România, │suprafaţă totală│ │ │ │ │ │ ││nr. MF. │ │CSN "Lia │şi │judeţul: │de 14.757 mp, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Manoliu" │ Sportului │ municipiul │ din care: │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ CSN "Lia │ Bucureşti; │ CF 232184; │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ Manoliu" │ sectorul 2;│ 2.816 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ Bucureşti │ Bd. │ CF 232482: │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ (CUI │ Basarabia │ 11.941 mp │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ 4203890) │ nr. 37-39 │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────┘-----