HOTĂRÂRE nr. 531 din 26 iunie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 3 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unor sectoare de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 124 din 31 martie 2014 şi transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a sectorului de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 531.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute îndomeniul public al statului, care se preiau şi se dau în administrareaDepartamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şiîncadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor deinteres naţional, în vederea realizării de către CompaniaNaţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.a activităţilor de interes naţional în domeniuladministrării drumurilor naţionale*Font 7*┌────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────┬────────┐│Nr. │ Denumirea │Persoana juridică │Persoana juridică │Lungimea│Terenul aferent│Valoarea de │Indicativul│Indicativul│Nr. MFP│Codul de││crt.│sectoarelor │ care predă │ care preia │ totală │ sectoarelor │ inventar │ vechi │ nou │ │clasifi-││ │de drum care│sectoarele de drum│sectoarele de drum│ (km) │ de drum │ (lei) │ │ │ │aţie ││ │ se preiau │ │ │ │ (mp) │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┤│1 │Str. Europa │Municipiul │Departamentul │L= 4,969│ 34.783,00│1.875.887,28│Str. Europa│Varianta │Se va │ 8.12.05││ │km 0 + 000 │Baia Mare - │pentru Proiecte de│ │ │ │km 0 + 000-│ocolitoare │atribui│ ││ │-km 4 + 969 │Consiliul Local al│Infrastructură │ │ │ │km 4 + 969 │Baia Mare │de MFP.│ ││ │ │Municipiului │Investiţii Străine│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Baia Mare │Parteneriat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(CUI 3627692) │Public-Privat şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Exporturilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI 31116081) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ ├────────┤│ 2 │Str. │Municipiul │Departamentul │L= 2,660│ 14.632,53│ 68.757,22│Str. │Varianta │ │ 8.12.05││ │Dumbravei │Baia Mare - │pentru Proiecte de│ │ │ │Dumbravei │ocolitoare │ │ ││ │km 4 + 969- │Consiliul Local al│Infrastructură, │ │ │ │km 4 + 969 │Baia Mare │ │ ││ │km 7 + │Municipiului │Investiţii Străine│ │ │ │- km 7 + │ │ │ ││ │629,40 │Baia Mare │Parteneriat Public│ │ │ │629,40 │ │ │ ││ │ │(CUI 3627692) │- Privat şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Exporturilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI 31116081) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┤│ │TOTAL │Municipiul Baia │Departamentul │L= 7,629│ 49.415,53│1.944.644,50│Km 0 + 000 │Varianta │Se va │ 8.12.05││ │str. Europa │Mare - Consiliul │pentru Proiecte de│ │ │ │- km 7 + │ocolitoare │atribui│ ││ │km 0 + 000- │Local al │Infrastructură, │ │ │ │629,40 │Baia Mare │de MFP.│ ││ │km 4 + 969 │Municipiului Baia │Investiţii Străine│ │ │ │ │ │ │ ││ │şi Str. │Mare(CUI 3627692) │Parteneriat Public│ │ │ │ │ │ │ ││ │Dumbravei │ │- Privat şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │km 4+969- │ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │km 7+629,40 │ │Exporturilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │(CUI 31116081) │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┘_______