PROCEDURĂ ȘI CRITERII din 12 decembrie 2011 de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2012    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 3.189 din 12 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2012.
     +  Articolul 1Prevederi generale(1) Obiectul prezentei reglementări îl constituie stabilirea procedurii și a criteriilor care trebuie îndeplinite în vederea:a) emiterii/revizuirii/anulării licenței de operare și aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru organizațiile colective care preiau responsabilitățile producătorilor de baterii și acumulatori privind realizarea ratelor minime de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto și industriali și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, auto și industriali;b) aprobării/revizuirii/respingerii planului de operare și aprobării/respingerii raportului anual de activitate pentru producătorii care optează pentru colectarea în mod individual a deșeurilor de baterii și acumulatori privind atingerea ratelor minime de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto și industriali și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, auto și industriali.(2) Procedura și criteriile de evaluare asigură o abordare integrată, eficientă și transparentă a gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori, prin promovarea soluțiilor de colectare, sortare/tratare și reciclare eficiente din punctul de vedere al protecției mediului și viabile din punct de vedere economic, cu acoperire națională.  +  Articolul 2Depunerea solicitării în vederea emiterii licenței de operare pentru organizațiile colective, precum și pentru aprobarea planului de operare pentru producătorii individuali(1) În cazul organizațiilor colective, dosarul de autorizare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cerere-tip de acordare a licenței de operare, conform anexei nr. 1;b) actul constitutiv al persoanei juridice, în copie conformă cu originalul;c) o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție se află filiala asociației ori fundației în cauză;d) dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin;e) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentației;f) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licenței de operare. Acesta va conține cel puțin elementele menționate în anexa nr. 4, precum și oricare alte documente relevante solicitate de către Comisia de evaluare și autorizare, denumită în continuare Comisia, în condițiile legii.(2) În cazul producătorilor individuali, dosarul pentru aprobarea planului de operare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cerere-tip, conform anexei nr. 2;b) o copie conformă cu originalul a actului constitutiv al persoanei juridice;c) o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau, după caz, o copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor la judecătoria în a cărei circumscripție se află filiala asociației ori fundației în cauză;d) dovada achitării tarifului potrivit prevederilor art. 6 din ordin;e) certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original, eliberat cu maximum 15 zile calendaristice înainte de depunerea documentației;f) planul de operare elaborat pentru o perioadă de 3 ani. Planul de operare va conține cel puțin elementele menționate în anexa nr. 5, precum și oricare alte documente relevante solicitate de către Comisie, în condițiile legii.(3) Dosarul de autorizare a organizațiilor colective sau, după caz, dosarul pentru aprobarea planului de operare al producătorilor individuali, se transmit Secretariatului Comisiei, în 3 exemplare în format hârtie și 3 copii în format electronic.---------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 3Criterii de autorizare(1) Organizațiile colective care solicită autorizarea în baza prevederilor art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să aibă drept activitate doar preluarea responsabilităților care revin producătorilor de baterii și acumulatori sau reprezentanților autorizați care acționează în numele lor privind realizarea ratelor minime de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a tuturor obiectivelor și responsabilităților producătorilor de baterii și acumulatori, constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora;b) să promoveze soluții de colectare, tratare și reciclare la nivel național pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient și transparent de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori;c) să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;d) să asigure finanțarea, în numele producătorilor de baterii și acumulatori sau a reprezentanților autorizați ai acestora, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, industriali și auto pentru care au preluat responsabilitatea;e) planul de operare propus trebuie să urmărească și să conțină cel puțin informațiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 4;f) să fie deschise și echidistante față de toți partenerii contractuali;g) să informeze utilizatorii finali de baterii și acumulatori privind sistemele de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, disponibile pentru aceștia;h) să își asume obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (1);i) să aibă capital social, în cazul societăților comerciale, respectiv un patrimoniu inițial, în cazul asociațiilor și fundațiilor, de minimum 100.000 lei, atât la momentul depunerii documentației de licențiere, cât și pe toată durata de valabilitate a licenței de operare.(2) Producătorii individuali care solicită aprobarea planului de operare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să fie producători de baterii și acumulatori, potrivit definiției producătorului prevăzute la art. 3 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) să demonstreze, prin planul de operare propus, că au capacitatea de atingere a obiectivelor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;c) să asigure finanțarea tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, industriali și auto pentru care sunt responsabili;d) planul de operare propus trebuie să urmărească și să conțină cel puțin informațiile solicitate în conformitate cu anexa nr. 5;e) să informeze utilizatorii finali de baterii și acumulatori privind sistemele de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, disponibile pentru aceștia;f) să își asume obligațiile prevăzute la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 4Etapa de evaluare a solicitării de autorizare(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației conform prevederilor art. 6 alin. (3), din ordin, Secretariatul Comisiei realizează o analiză preliminară a solicitării și:a) dacă documentația este completă, înaintează documentația depusă către membrii Comisiei împreună cu un raport preliminar;b) dacă documentația nu este completă, solicită în scris solicitantului completarea acesteia.(2) În termen de 20 zile lucrătoare de la primirea documentației complete se întrunește Comisia în scopul analizării solicitării. Decizia se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin jumătate plus unul din membrii Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la întrunirea acesteia.(3) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare pentru organizațiile colective, ministrul mediului și pădurilor emite licența de operare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în baza deciziei Comisiei.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.(3^1) Licența de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.---------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.(4) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali, se aprobă planul de operare în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(5) Comisia poate solicita prin intermediul Secretariatului completarea documentației cu alte informații suplimentare, în condițiile legii, în maximum 10 zile lucrătoare de la analiza acesteia în cadrul Comisiei, iar procedura se reia de la data depunerii documentelor solicitate.(6) Absența unei solicitări din partea Comisiei nu se interpretează ca acceptare tacită de acordare a licenței de operare pentru organizațiile colective, respectiv, de aprobare a planului de operare, pentru producătorii individuali.(7) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare sau aprobare conduce la respingerea solicitării.(8) Respingerea solicitării se motivează și se comunică în scris solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei.(9) În cazul în care Comisia consideră necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniu sau oricare altă persoană fizică sau juridică cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.(10) Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizării/aprobării, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(11) Solicitantul poate obține, la cerere și din motive justificate, întreruperea procedurii de evaluare. În acest sens este necesară depunerea unei cereri scrise care să cuprindă motivarea demersului și perioada de timp pentru care solicită întreruperea procedurii de evaluare. După depășirea perioadei solicitate se reiau de drept procedurile de evaluare.(12) Perioada de evaluare a solicitării nu poate depăși 60 de zile lucrătoare.(13) Datorită volumului mare de documente de analiză sau datorită depunerii a mai mult de două documentații de licențiere în aceeași perioadă de timp, Comisia poate decide prelungirea termenelor de analiză, respectiv de decizie cu cel mult 30 de zile lucrătoare. Toate celelalte termene prevăzute în cadrul prezentului articol se decalează corespunzător cu perioada de prelungire.(14) În cazul în care solicitantul nu aduce toate completările solicitate de către Comisie, în termenele legale, sau procedura de evaluare depășește termenul menționat la alin. (12), din culpa solicitantului, solicitarea este respinsă.  +  Articolul 5Obligații ale organizațiilor colective licențiate, precum și ale producătorilor individuali care au obținut aprobarea planului de operare(1) Organizația colectivă care a obținut licența de operare are următoarele obligații:a) să organizeze și să finanțeze, în numele producătorilor, colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori, a nivelului minim de eficiență privind reciclarea, precum și a tuturor obiectivelor și responsabilităților producătorilor de baterii și acumulatori, inclusiv raportarea modului de gestionare al acestora;b) să promoveze, să organizeze și să finanțeze sisteme de colectare adecvate pentru deșeurile de baterii și acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor de colectare;c) să realizeze ratele minime anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru producătorii de baterii și acumulatori pentru care au preluat responsabilitățile, potrivit legii;d) să permită direct sau indirect utilizatorilor finali să se debaraseze de deșeurile de baterii ori acumulatori portabili la un punct de colectare, potrivit lit. b);e) să asigure desfășurarea activității de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori, în mod transparent față de producătorii de baterii și acumulatori sau reprezentanții autorizați ai acestora, care acționează în numele lor;f) să încheie contracte cu oricare producător de baterii și acumulatori sau reprezentant autorizat al producătorului, care acționează în numele acestuia, din tipurile pentru care a primit licența de operare și care solicită acest lucru și acceptă condițiile contractuale;g) să încheie contracte cu colectorii autorizați să preia deșeuri de baterii și acumulatori și să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantităților și tipurilor pentru care a încheiat contracte de preluare a responsabilității;h) să respecte tariful/sumele cuprins/cuprinse în documentația de autorizare, orice modificare notificându-se Comisiei în vederea analizării și aprobării. Noile tarife se aplică numai cu aprobarea Comisiei;i) să acționeze fără discriminare între partenerii contractuali și cei care au calitatea de acționari/asociați;j) să desfășoare, pe lângă activitatea de preluare a responsabilităților care revin producătorilor, numai activități privind organizarea activităților de colectare, manipulare, transport, sortare, tratare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori;k) să reinvestească, în scopul creșterii eficienței serviciilor, profitul sau excedentul financiar, precum și eventualele sume rezultate după scăderea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea/funcționarea sistemului de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori;l) să informeze, în scris, Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza eliberării licenței de operare, situație în care Comisia va decide asupra necesității revizuirii sau retragerii licenței de operare a organizației colective, după caz;m) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat și ștampilat, în vederea aprobării acestuia până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 6;n) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut licența de operare, în condițiile legii;o) să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului și Pădurilor, orice informații necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.(2) Producătorii individuali care au obținut aprobarea planului de operare au următoarele obligații:a) să organizeze și să finanțeze colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare și a nivelului minim de eficiență privind reciclarea;b) să promoveze, să organizeze și să finanțeze sisteme de colectare adecvate pentru deșeurile de baterii și acumulatori portabili, în vederea îndeplinirii ratelor minime anuale de colectare;c) să realizeze ratele minime anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care sunt responsabili;d) să permită utilizatorilor finali să se debaraseze de deșeurile de baterii sau acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în vecinătatea acestora, ținând seama de densitatea populației;e) să încheie contracte cu colectorii autorizați să preia deșeuri de baterii și acumulatori și să faciliteze transferul acestora către operatorii economici care asigură tratarea/reciclarea, în limita cantităților și tipurilor pentru care au încheiat contracte;f) să informeze în scris Comisia asupra oricărei schimbări semnificative a datelor care au stat la baza aprobării planului de operare, situație în care Comisia va decide asupra necesității revizuirii planului de operare;g) să transmită Comisiei raportul anual de activitate complet, semnat și ștampilat, în vederea aprobării acestuia, până la data de 28 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent. Raportul trebuie să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 7;h) să transmită, la solicitarea Comisiei, orice informații referitoare la activitatea pentru care a obținut aprobarea planului de operare, în condițiile legii;i) să transmită, la solicitarea Ministerului Mediului și Pădurilor, orice informații necesare în vederea elaborării de studii, statistici ori pentru monitorizarea respectării prevederilor privind protecția mediului și pentru respectarea obligațiilor privind raportările către Comisia Europeană, potrivit legii.  +  Articolul 6Valabilitatea licenței de operare pentru organizațiile colective și a planului de operare pentru producătorii individuali(1) Licența de operare pentru organizațiile colective se emite pentru o perioadă de 3 ani și este avizată anual.(2) Planul de operare aprobat pentru producătorii individuali are o durată de valabilitate potrivit art. 2 alin. (2) lit. f).(3) În cazul în care doresc să își continue activitatea, cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenței de operare, organizațiile colective sunt obligate să solicite o nouă licență de operare respectând prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1).(4) În cazul în care doresc să își continue activitatea, cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a planului de operare, producătorii individuali sunt obligați să solicite aprobarea unui nou plan de operare cu respectarea prevederilor de la art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (2) și a eventualelor constatări ale organelor de control, cu privire la respectarea prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Raportul anual de activitate(1) În baza analizării raportului anual de activitate al organizației colective, respectiv a raportului anual de activitate al producătorului individual și a eventualelor constatări ale organelor de control cu privire la respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, Comisia decide aprobarea sau respingerea rapoartelor anuale de activitate.(2) În cazul organizațiilor colective, respingerea raportului anual de activitate induce de drept începerea procedurii de anulare a licenței de operare, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b).(3) În cazul producătorilor individuali, respingerea raportului anual de activitate obligă producătorul individual la transferarea responsabilităților oricărei organizații colective autorizate, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei.  +  Articolul 8Revizuirea licenței de operare pentru organizațiile colective și revizuirea planului de operare pentru producătorii individuali(1) Licența de operare se revizuiește:a) în cazul în care se modifică legislația relevantă;b) în situația în care Comisia decide asupra necesității revizuirii licenței de operare;c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către organizația colectivă.(2) Planul de operare, în cazul producătorilor individuali, se revizuiește:a) în cazul în care se modifică legislația relevantă;b) în situația în care Comisia decide asupra necesității revizuirii licenței de operare;c) în baza modificării datelor care au stat la baza eliberării acesteia, comunicate de către producătorul individual.(3) Revizuirea licenței de operare pentru organizațiile colective, respectiv a planului de operare pentru producătorii individuali urmează procedura stabilită la art. 2 și 3.  +  Articolul 9Anularea licenței de operare pentru organizațiile colective și a numărului de înregistrare din registrul producătorilor de baterii și acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare(1) Licența de operare a organizațiilor colective se anulează în următoarele situații:a) în cazul respingerii raportului anual de activitate;b) în cazul nerespectării planului de operare aprobat de către Comisia de evaluare și autorizare;c) pentru nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (1);d) în cazul neatingerii, în 2 ani de zile, a ratelor minime anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.(2) În cazul în care licența proprie de operare a fost anulată, operatorul economic, autorizat potrivit art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, nu mai are dreptul solicitării unei noi licențe.(3) În cazul producătorilor individuali nerespectarea uneia dintre prevederile art. 5 alin. (2) îl obligă la transferarea responsabilității, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, către o organizație colectivă autorizată în acest sens, în termen de 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie. În caz contrar, se anulează numărul de înregistrare în registrul producătorilor de baterii și acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul anulării licenței de operare, organizația colectivă este obligată ca, în decurs de maximum 30 de zile lucrătoare de la luarea deciziei de către Comisie, să comunice în scris acest lucru tuturor partenerilor și să transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele încheiate în baza transferului de responsabilitate către o organizație colectivă licențiată în acest scop.(5) De la data anulării numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii și acumulatori prevăzut la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, este interzis producătorului de baterii sau acumulatori să pună pe piață baterii sau acumulatori, până când nu obține un nou număr de înregistrare cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori.  +  Articolul 10AnexeAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăAntet solicitantNr. ....../............CEREREde acordare a licenței de operareSubscrisa, .............................., cu sediul social în ................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................., înregistrată la ........................... cu nr. ................, cod unic de înregistrare nr. ......./........., cont bancar nr. ........................., deschis la ......................., sucursala ................., telefon .........., fax ..........., e-mail ................, reprezentată prin .........................., în calitate de ............................., solicită acordarea licenței de operare în vederea organizării și finanțării în numele producătorilor a colectării deșeurilor de baterii și acumulatori pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare și a nivelurilor de eficiență privind reciclarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, pentru ...........................................(tipurile de baterii și acumulatori)*)Anexăm documentele specifice prevăzute în Procedura și criteriile de evaluare și autorizare a organizațiilor colective în vederea preluării responsabilității privind realizarea ratelor minime de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori, a nivelurilor de eficiență privind reciclarea.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ................Persoana autorizată,...........................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)_________*) Se vor specifica subcategoriile din anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009.  +  Anexa nr. 2la procedurăAntet solicitantNr. ....../............CEREREde aprobare a planului de operareSubscrisa, ..........................., cu sediul social în ......................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., înregistrată la ....................................... cu nr. ......., cod unic de înregistrare nr. ......../.................., cont bancar nr. ......................, deschis la ........................, sucursala ......................, telefon ..........., fax ..........., e-mail ..........., reprezentată prin ......................., în calitate de ....................., solicită acordarea aprobării planului de operare în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, pentru ...............................................[deșeurile de baterii și acumulatori pentru tipurile de baterii și acumulatori prevăzute în anexa nr. 2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009].Anexez documentele specifice prevăzute în Procedura și criteriile de evaluare și aprobare a planului de operare a producătorilor individuali în vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ................Persoana autorizată,..........................(semnătura și ștampila)  +  Anexa nr. 3la procedurăMINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILORLICENȚĂ DE OPERARENr. ......... din .............Pentru ......................... din localitatea ........................., str. .................. nr. ......, județul/sectorul ........................, înregistrată la .......................... sub nr. ..........., cod unic de înregistrare nr. ........../................., în scopul organizării și finanțării în numele producătorilor, a colectării deșeurilor de baterii și acumulatori și pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili și a nivelurilor de eficiență privind reciclarea pentru următoarele tipuri de deșeuri de baterii și acumulatori ......................, emisă în baza Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare, cu modificările și completările ulterioare.Data emiterii: ............. Valabilă până la: ..................Ministrul mediului și pădurilor.............................Președintele comisiei,.........................---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012, potrivit pct. 7 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 4la procedurăPlanul de operare pentru organizațiile colectivePlanul de operare realizat de către organizațiile colective trebuie să urmărească și să conțină cel puțin următoarele informații:1. evidența, în format tabelar, a tipurilor de baterii și acumulatori care urmează a fi gestionate, precum și greutatea și numărul de bucăți al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, și al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienței deșeurilor de baterii și acumulatori: din circuitele industriale și comerciale, colectate direct de la populație, precum și cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare și eliminare a acestora;2. argumentele de susținere a realizării planului de operare, în concordanță cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;3. modul de atingere a țintelor și obiectivelor producătorilor de baterii și acumulatori pentru care au preluat responsabilitatea, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;4. planul de finanțare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de baterii și acumulatori și pentru derularea de programe educaționale și de informare/conștientizare împreună cu operatorii economici și autoritățile și instituțiile administrației publice;5. strategia prin care utilizatorii de baterii și acumulatori vor fi informați asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deșeurilor de baterii și acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare și alte forme de recuperare a deșeurilor de baterii și acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezența substanțelor periculoase din baterii și acumulatori asupra sănătății populației, semnificația simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relația cu toți partenerii;7. planul financiar pentru perioada de valabilitate a licenței de operare în care vor fi menționate distinct și detaliat următoarele informații:a) modul de evaluare, calculare și valoarea sumelor care urmează a fi percepute de la producătorii care au predat responsabilitatea, demonstrând că sunt acoperite costurile reale generate de colectarea selectivă, tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii și acumulatori, inclusiv formula de calcul și justificarea acestora;b) modul de evaluare, calculare și valoarea sumelor alocate pentru funcționarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, inclusiv a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizați, din punctul de vedere al protecției mediului, pe tip de baterie și acumulatori, inclusiv formula de calcul și justificarea acestora;c) estimarea costurilor administrative, inclusiv a campaniilor de conștientizare a cetățenilor și descrierea modalităților de finanțare a acestor costuri.8. Descrierea modalității prin care profitul, în cazul societăților comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociațiilor și fundațiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proporție de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură;9. prezentarea sistemului de evidență/bazei de date ce urmează a fi folosită, sistem/bază care se va actualiza în funcție de cerințele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului și Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet;10. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfășura activitatea în domeniul pentru care solicită licența de operare, în condițiile legii;11. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare și autorizare, în condițiile legii.  +  Anexa nr. 5la procedurăPlanul de operare pentru producătorii individualiPlanul de operare realizat de către producătorii individuali trebuie să urmărească și să conțină cel puțin următoarele informații:1. evidența, în format tabelar, a tipurilor de baterii și acumulatori care urmează a fi gestionate, precum și greutatea și numărul de bucăți al acestora, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, și al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienței deșeurilor de baterii și acumulatori: din circuitele industriale și comerciale, colectate direct de la populație, precum și cu prezentarea în detaliu a schemei de colectare, tratare, reciclare, valorificare și eliminare a acestora;2. argumentele de susținere a realizării planului de operare, în concordanță cu obiectivele din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;3. modul de atingere a țintelor și obiectivelor producătorilor de baterii și acumulatori potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;4. planul de finanțare propus pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de baterii și acumulatori și pentru derularea de programe educaționale și de informare/conștientizare împreună cu operatorii economici și autoritățile și instituțiile administrației publice;5. strategia prin care utilizatorii de baterii și acumulatori vor fi informați asupra măsurilor care se vor lua pentru colectarea selectivă a deșeurilor de baterii și acumulatori, rolul utilizatorilor în procesul de colectare, reciclare și alte forme de recuperare a deșeurilor de baterii și acumulatori, posibilele efecte pe care ar putea să le aibă prezența substanțelor periculoase din baterii și acumulatori asupra sănătății populației, semnificația simbolurilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare;6. tipuri de contracte care urmează a fi folosite în relația cu toți partenerii;7. planul financiar în care vor fi menționate distinct și detaliat următoarele informații:a) modul de evaluare și calculare a sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizați din punctul de vedere al protecției mediului, pe tip de baterie și acumulatori și valoarea acestora;b) modalitatea de alocare a sumelor necesare pentru funcționarea sistemului de colectare/tratare/reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori, inclusiv campanii de conștientizare și informare;c) valoarea estimată a costurilor anuale de colectare, tratare, reciclare, eliminare a deșeurilor de baterii și acumulatori, inclusiv formula de calcul și justificarea acestora;d) valoarea sumelor care urmează a fi plătite colectorilor/reciclatorilor autorizați din punctul de vedere al protecției mediului, pe tip de baterie și acumulatori;8. prezentarea sistemului de evidență/bazei de date care urmează a fi folosit/ă, sistem/bază care se va actualiza în funcție de cerințele de raportare către Comisia Europeană. Acesta/Aceasta va fi comunicat/ă de către Ministerul Mediului și Pădurilor prin intermediul paginii proprii de internet;9. orice alte dovezi furnizate de către solicitant privind capacitatea de a desfășura activitatea în domeniul pentru care solicită aprobarea planului de operare, în condițiile legii;10. orice alte documente solicitate de către Comisia de evaluare și autorizare, în condițiile legii.  +  Anexa nr. 6la procedurăRaportul anual de activitate pentru organizațiile colectiveRaportul anual de activitate pentru organizațiile colective trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații detaliate:1. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:a) producătorii care au transferat responsabilitatea;b) operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru activități de colectare, sortare și reciclare deșeuri de baterii și acumulatorii;c) autorități ale administrației publice locale implicate;d) oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);2. date privind cantitățile de baterii și acumulatorii pentru care s-a preluat responsabilitatea, general pentru întreaga organizație colectivă și pentru fiecare producător în parte, potrivit anexei nr. 1 la Procedura privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, interimar, și al ministrului economiei nr. 1.399/2.032/2009, cu precizarea provenienței deșeurilor de baterii și acumulatori: din circuitele industriale și comerciale, colectate direct de la populație;3. cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori contractate și modul de gestionare a acestora, general pentru întreaga organizație colectivă și pentru fiecare producător în parte (colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori de la gospodăriile particulare, colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori de la persoanele juridice, tratarea prin cele mai bune tehnici disponibile fără antrenarea de costuri excesive, ratele de reciclare etc.);4. prezentarea activității derulate (atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric);5. modalitatea de realizare a planului de finanțare pentru dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor de baterii și acumulatori;6. copie de pe raportul de audit financiar extern și după balanța analitică de specialitate aferentă activității de transfer a responsabilității; orice alte solicitări ale Comisiei de evaluare și autorizare ulterioare depunerii acestuia, în condițiile legii;7. copie de pe bilanțurile contabile/situația financiară în vederea verificării modului de gestionare a fondurilor încasate pentru activitățile de colectare, sortare și tratare/reciclare deșeuri de baterii și acumulatorii;8. descrierea modalității prin care profitul, în cazul societăților comerciale, respectiv excedentul financiar, în cazul asociațiilor și fundațiilor, rezultat din activitate sunt reinvestite în proporție de 100%, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din procedură;9. oricare alte informații solicitate de către Comisia de evaluare și autorizare, în condițiile legii.  +  Anexa nr. 7la procedurăRaportul anual de activitate pentru producătorii individualiRaportul anual de activitate pentru producătorii individuali trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații detaliate:1. declarație pe propria răspundere a operatorului economic că situația prezentată este conformă cu realitatea;2. lista cuprinzând persoanele juridice cu care s-au încheiat contracte:a) colectori, transportatori, reciclatori;b) autorități ale administrației publice locale implicate;c) la solicitarea Comisiei de evaluare și autorizare se vor pune la dispoziția acesteia copii de pe contractele încheiate;d) oricare alte persoane juridice care nu sunt incluse la lit. a)-c);3. raportarea datelor privind cantitățile de baterii și acumulatorii introduse pe piața națională, tipurile și modul de gestionare a deșeurilor de baterii și acumulatori pentru anul anterior (atât din punct de vedere tehnic, cât și organizatoric);4. copie de pe raportul de audit (extern) la data raportării și copie de pe ultimul bilanț anual înregistrat la Administrația Financiară, semnate și ștampilate de către persoana autorizată;5. oricare alte solicitări ale Comisiei de evaluare și autorizare ulterioare depunerii raportului, în condițiile legii.Toate documentele care au stat la baza întocmirii raportului financiar și a celui de audit trebuie păstrate în original la sediul firmei, conform reglementărilor în vigoare, și vor fi puse la dispoziția Comisiei de evaluare și autorizare, la cerere, în condițiile legii. Aceste documente reprezintă:a) facturi fiscale interne, ordine de plată, extrase de cont și/sau alte documente justificative, respectiv chitanțe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz);b) facturi fiscale externe, dispoziții de plată externe, declarații vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor);c) documente care să ateste organizarea de licitații pentru contractele încheiate (procese-verbale privind licitația/selecția de oferte);d) contracte cu terți pentru achiziția de bunuri și/sau servicii.  +  Anexa nr. 8la procedurăDECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATEa membrilor Comisiei de evaluare și autorizareSubsemnatul, ........................, declar că sunt de acord să particip la procesul de evaluare a documentelor necesare emiterii licenței de operare/revizuirii licenței de operare sau, după caz, a planului de operare/retragerii licenței de operare/aprobării planului de operare/respingerii planului de operare, în cazul organizațiilor colective sau a producătorilor individuali.Declar că sunt imparțial față de toate părțile implicate în procesul de evaluare și sunt de acord să nu divulg nicio informație sau niciun document ("informații confidențiale") dezvăluite mie, descoperite de mine ori elaborate de mine în cursul sau ca rezultat al procesului de evaluare și sunt de acord ca acestea să fie folosite numai în scopul evaluării și nu vor fi dezvăluite unei părți terțe.De asemenea, sunt de acord să nu păstrez în scop personal nicio copie a informațiilor scrise obținute.Informațiile confidențiale nu vor fi dezvăluite niciunui angajat sau expert, cu excepția situației în care aceștia sunt de acord să îndeplinească termenii acestei declarații.Numele și prenumele: .......................Denumirea instituției publice în care își desfășoară activitatea: .........................Semnătura: ................Data: .....................----