ORDIN nr. 3.189 din 12 decembrie 2011privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 2.743 din 21 noiembrie 2011
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
 • Nr. 3.189 din 12 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 12 ianuarie 2012  În temeiul prevederilor:– art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor și ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura și criteriile de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, denumiți în continuare producători individuali, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Pentru aplicarea procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii individuali se constituie Comisia de evaluare și autorizare, denumită în continuare Comisia.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componență:a) directorul direcției de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor - președinte;b) un reprezentant al direcției de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor - membru;c) un reprezentant al direcției de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;d) un reprezentant al Biroului juridic, contencios administrativ și corp control din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - membru;e) un reprezentant al direcției tehnice de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - membru.(3) Fiecare membru al Comisiei are obligația să semneze anual o declarație de imparțialitate și confidențialitate care va fi depusă și păstrată la Secretariatul Comisiei. Modelul acestei declarații este prevăzut în anexa nr. 8 la procedură.(4) În cazul în care membrul titular nu poate participa din motive obiective la ședințele Comisiei, declarația de imparțialitate și confidențialitate prevăzută la alin. (3) este completată și semnată de înlocuitorul acestuia.(5) Secretariatul Comisiei este asigurat prin intermediul direcției tehnice de specialitate privind gestiunea deșeurilor din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.(6) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei va fi elaborat și aprobat prin decizie emisă de către președintele Comisiei, în prima ședință a acesteia, prin votul majorității absolute a membrilor Comisiei.(7) Dacă regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei nu poate fi aprobat din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (6), Comisia care se întrunește, după o a doua convocare, aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate simplă.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuții:a) adoptă regulamentul de organizare și funcționare;b) analizează documentația depusă de către solicitant;c) decide emiterea/revizuirea/anularea licenței de operare și aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizațiile colective, cu votul majorității absolute a membrilor;---------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.d) aprobă/respinge planul de operare, planul de operare revizuit și raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, cu votul majorității absolute a membrilor;e) decide emiterea/revizuirea/anularea licenței de operare, aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizațiile colective, planul de operare, planul de operare revizuit și raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, oricare ar fi numărul membrilor prezenți, cu majoritate simplă la o a doua convocare, dacă decizia emiterii/revizuirii/anulării licenței de operare, aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizațiile colective, aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare și aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii condiției prevăzute la lit. c) și d);---------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.f) verifică modul în care sunt gestionate sumele încasate de către organizația colectivă sau producătorul individual pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori.  +  Articolul 3^1Emiterea și anularea licenței de operare pentru organizațiile colective se face de către ministrul mediului și pădurilor, în baza deciziei Comisiei.---------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 4Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei și îl supune aprobării acesteia;b) primește și verifică existența documentelor din dosarul depus de solicitant și îl înaintează Comisiei în cazul în care acesta este complet;c) solicită completarea documentației din dosarul depus, dacă în urma analizei se constată că aceasta este incompletă;d) întocmește minuta întâlnirii Comisiei și o transmite membrilor săi pentru avizare;e) solicită informații suplimentare pe baza raportului de evaluare întocmit de membrii Comisiei;f) întocmește raportul de evaluare final și comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la emiterea/revizuirea/anularea licenței de operare și aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizațiile colective;g) întocmește raportul de evaluare final și comunică solicitantului decizia luată de către Comisie cu privire la aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare și aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali;h) transmite membrilor Comisiei, în termen de 5 zile, câte o copie a tuturor documentelor recepționate în cadrul procedurilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și a producătorilor individuali.  +  Articolul 5Componența nominală a membrilor Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului mediului și pădurilor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe baza nominalizărilor primite din partea instituțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6(1) Pentru analizarea documentației de autorizare a organizațiilor colective, a planului de operare al producătorilor individuali, a documentației pentru revizuirea licenței de operare a organizațiilor colective, de revizuire a planului de operare al producătorilor individuali se înregistrează tariful în cuantum de 10.000 lei care trebuie achitat la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în contul indicat de Secretariatul Comisiei, de către operatorul economic care depune documentația în cauză, iar suma rezultată se varsă la bugetul de stat.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.272 din 18 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 24 iunie 2014.(2) Tarifele se achită în contul indicat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.(3) Toate documentațiile necesare, potrivit prezentului ordin, se depun de către persoana autorizată/împuternicită de către solicitant, în format electronic și hârtie, în câte 3 exemplare, la sediul Secretariatului Comisiei.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.548 din 13 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Borbely Karoly,
  secretar de stat
   +  AnexăPROCEDURĂ ȘI CRITERIIde evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planuluide operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privindgestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiilecomisiei de evaluare și autorizare