HOTĂRÂRE nr. 522 din 26 iunie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014    Având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin (1) şi al art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unor sectoare de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al oraşului Babadag în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local Babadag nr. 133 din 6 noiembrie 2013, şi transmiterea acestora din administrarea Consiliului Local Babadag în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a sectorului de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2014.Nr. 522.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag,trecute în domeniul public al statului, încadrate încategoria funcţională a drumurilor de interes naţional,în vederea realizării de către Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aactivităţilor de interes naţional în domeniuladministrării drumurilor naţionale, care se preiau şise dau în administrarea Departamentului pentruProiecte de Infrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┐│Nr. │ Denumirea │Persoana juridică │ Persoana juridică │Lungimea│ Terenul │Valoarea│Indicativ│Indicativ│ Nr. │ Codul de ││crt.│sectorului de drum│ care transmite │la care se transmite│ totală │ aferent │ de │ vechi │ nou │ MFP │clasificaţie││ │ care se preia │ sectorul de drum │ sectorul de drum │ (km) │sectorului│inventar│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ de drum │ (lei) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ (mp) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤│ 1.│ Sector │Oraşul Babadag - │Departamentul pentru│L = │ 5.950│ 96.780│Str. │ DN 22H │Se va │ 8.12.04││ │ de drum │Consiliul Local │Proiecte de │0,850 │ │ │Măcin │ │atribui de│ ││ │ Oraşul │Babadag │Infrastructură, │ │ │ │ │ │către │ ││ │ Babadag - │(CUI 4508533) │Investiţii Străine, │ │ │ │ │ │Ministerul│ ││ │ intersecţie │ │Parteneriat Public- │ │ │ │ │ │Finanţelor│ ││ │ DN 22 poz. │ │Privat şi │ │ │ │ │ │Publice. │ ││ │Km 211+940 - │ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelungire │ │Exporturilor │ │ │ │ │ │ │ ││ │Str. Nucilor │ │(CUI 31116081) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┤ │ ├────────┼──────────┼────────┼─────────┤ │ │ ││ 2.│Sector de drum │ │ │L= 0,740│ 5.300│ 58.068│Str. │ │ │ ││ │oraşul Babadag - │ │ │ │ │ │Nucilor │ │ │ ││ │intersecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DN 22 poz. Km │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │210+120 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelungire │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │str. Măcin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┘-------