HOTĂRÂRE nr. 538 din 28 iunie 2014privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a judeţului Tulcea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, în proprietatea publică a judeţului Tulcea în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public local.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Iulian-Ghiocel Matache,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gyorgy Attila,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 iunie 2014.Nr. 538.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului şiadministrarea Ministerului Transporturilorîn proprietatea publică a judeţului Tulcea
    *Font 7*
     
    ┌─────────────────┬─────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────────────┐ │Persoana juridică│Persoana juridică│ Cod de │Denumirea│Descrierea│Vecinătăţi│ Adresa │Valoarea de│ Situaţia juridică │ │ de la care se │ la care se │clasificare│ bunului │tehnică a │ │ │ inventar ┼──────────────┬────────────────┤ │transmite bunul │ transmite bunul │ │ care se │ bunului │ │ │ (lei) │ Baza legală │în administrare/│ │ imobil/CUI │ imobil/CUI │ │transmite│(pe scurt)│ │ │ │ │concesiune │ ├─────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤ │Statul român, │Judeţul Tulcea │8.18.01 │ teren │Teren │N - │Ţara: │ 1.081.493│Legea nr. 213/│ concesionat │ │prin Ministerul │ │Nr. M.F. │ │portuar │Dunărea │România; │ │1998 Hotărârea│ │ │Transporturilor/ │ │150260 │ │Tulcea │S - │judeţ: │ │Guvernului nr.│ │ │13633330 │ │(parţial) │ │Sp = │Domeniu │Tulcea; │ │518/1998 │ │ │C.N.A.P.D.M. │ │ │ │22.564 mp │public │MRJ Tulcea;│ │Hotărârea │ │ │Galaţi/11776466 │ │ │ │Nr. CF │local │Strada │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │31481 │ │Portului │ │nr. 740/2003 │ │ │ │ │ │ │(teren │ │nr. 28 │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │fără │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │construc- │ │ │ │nr. 285/2005 │ │ │ │ │ │ │ţii) │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.441/2007│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘-------