ORDIN nr. 948 din 19 iunie 2014privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.274/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 25 iunie 2014  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 298/2014 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.274/2011,având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.274/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 5 mai 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin dispoziție a președintelui Autorității.2. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului, care se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu condiția nedepășirii, prin însumarea finanțărilor propuse spre aprobare, a bugetului alocat la nivel național. La epuizarea sumei aferente sesiunii, plicurile care nu au fost deschise spre analiză se restituie, la cererea scrisă a solicitantului, într-o perioadă de maximum 6 luni de la comunicarea rezultatelor sesiunii de finanțare.3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea soluționează contestația în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorității.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  București, 19 iunie 2014.Nr. 948.-------