RECTIFICARE nr. 619 din 30 mai 2014referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 619 din 30 mai 2014
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 360 din 29 mai 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 24 iunie 2014    La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, se fac următoarele rectificări:- în anexa 1, lit. B, pct. 1, subpct. 1.4.1, nota 1, teza a doua, în loc de: "...prevăzute în anexa 19 la ordin" se va citi: "...prevăzute în anexa 20 la ordin";- în anexa 17, lit. A, pct. 2, nota 4, lit. a), în loc de: "Serviciile prevăzute la poziţiile: 33, 34, 40, 41, 42" se va citi: "Serviciile prevăzute la poziţiile: 32, 33, 40, 41, 42";- în anexa 23C, primul tabel, la coloana Codul secţiei/compartimentului*), la nr. crt. 11, în loc de: "1333.1" se va citi: "1333.2", iar la nr. crt. 12, în loc de: "1332.2" se va citi: "1333.1".------