ORDIN nr. 202 din 18 iunie 2014privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 23 iunie 2014  Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 83 şi 90 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 527/2013,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 22 din Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru eliberarea de autorizaţii, autoritatea competentă percepe următoarele tarife: a) 550 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; b) 550 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire; c) 550 lei pentru eliberarea autorizaţiei de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; d) 550 lei pentru eliberarea autorizaţiei de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum; e) 280 lei pentru modificarea oricărui tip de autorizaţie; f) 3.310 pentru ridicarea unei suspendări de autorizaţie."  +  Articolul IIIAlineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de: a) 2.730 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori; b) 1.370 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv; c) 690 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv; d) 285 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu până la 10.000 de locuitori inclusiv."  +  Articolul IVTarifele prevăzute la art. I, II şi III se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciileComunitare de Utilităţi Publice,Doru CiocanBucureşti, 18 iunie 2014.Nr. 202.  +  Anexa (Anexa nr. 8 la regulament)TARIFEpentru acordarea şi menţinerea licenţelorA.1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:
                                                                       - lei -
  Nr. crt. Serviciul/activitatea Valoarea tarifului pentru eliberarea licenţei
  clasa I clasa II clasa III
  1 serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 31.900 14.150 1.710
  2 serviciul public de alimentare cu apă 21.300 10.700 1.420
  3 captarea şi tratarea apei brute 14.150 7.100 1.000
  4 captarea apei brute 5.700 2.900 1.000
  5 tratarea apei brute 8.550 4.350 1.420
  6 transportul apei potabile şi/sau industriale 9.250 4.650 640
  7 distribuţia apei potabile şi/sau industriale 9.250 4.650 640
  8 serviciul public de canalizare 12.800 4.350 870
  9 colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare 6.350 2.200 440
  10 epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar 6.350 2.200 440
  11 colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora 2.650 950 440
  12 evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor 2.650 950 440
  13 evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile serviciului public de canalizare 2.650 950 440
  14 furnizarea apei potabile 1.500 1.050 440
  15 serviciul public de salubrizare a localităţilor 42.400 21.300 2.140
  16 precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale 28.300 14.100 1.710
  17 înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora 14.100 7.100 1.420
  18 colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări 4.350 1.500 720
  19 organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor 8.550 4.350 720
  20 măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice 9.950 5.000 720
  21 depozitarea controlată a deşeurilor menajere 7.100 3.600 720
  22 curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ 11.350 5.700 870
  23 sortarea deşeurilor municipale 11.350 5.700 720
  24 dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea 14.100 7.100 1.130
  25 serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat 14.100 7.100 1.420
  26 producerea energiei termice în sistem centralizat 12.450 6.250 1.250
  27 transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice produse centralizat 9.400 4.700 780
  28 serviciul de iluminat public local 42.400 17.050 2.810
  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 425 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 142 lei.--------