ORDIN nr. 430 din 19 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 723 din 19 iunie 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 430 din 19 iunie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 iunie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 4.459 din 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.030 din 19 iunie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.1, poziţiile 29, 75-76 şi 105 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "29. I35.1 Insuficienţă (valva) aortică (*fără coronarografie; fără indicaţie de intervenţie chirurgicală) 381,12
      [...]
  75 M54.4 Lumbago cu sciatică 347,28
  76 M54.5 Dorsalgie joasă 378,19
      [...]
  105 A69.2 Boala Lyme (*diagnostic şi tratament) 626,03"
  2. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, poziţiile 18, 43, 44, 69, 70, 77 şi 95 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 7*
  "18. Strabismul adultului C05702 Proceduri pentru strabism implicând 1 sau 2 muşchi, un ochi 526,19
      [...]
  43. Rezolvarea contracturii Dupuytren O07302 Fasciotomia subcutanată pentru maladia Dupuytren 674,75
  44. Rezolvarea contracturii Dupuytren O08001 Fasciectomia palmară pentru contractura Dupuytren 674,75
      [...]
  69. Terapia chirurgicală a fimozei L03702 Circumcizia la bărbat 193,54
  70. Terapia chirurgicală a fimozei L04101 Reducerea parafimozei 193,54
      [...]
  77. Debridarea non excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat P02103 Debridarea non excizională a arsurii 162,44
      [...]
  95. Realizarea fistulei arterio-venoase la persoanele dializate Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului inferior 283,18"
  3. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, după poziţia 95 se introduce o nouă poziţie, poziţia 95^1, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  " 95^1 Realizarea fistulei arterio-venoase la persoanele dializate H15903 Efectuarea unei fistule arteriovenoase native (cu venă) la nivelul membrului superior 283,18"
  4. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.2, poziţiile 19, 31, 32 şi 96-109 se abrogă.5. În anexa nr. 22, după tabelul de la litera B.2 se introduce o notă cu următorul cuprins:"NOTĂ:Poziţiile 5-13 din tabelul de mai sus se referă la cura chirurgicală a fracturilor de piramidă nazală după un traumatism recent; nu sunt incluse corecţiile estetice."6. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2, poziţiile 1 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 9*
  "1. Implant de cristalin**) 1.050 lei/asigurat
      [...]
  7. Monitorizare boli neurologice (epilepsie şi tulburări de somn, boala Parkinson şi alte manifestări extrapiramidale, boli neuromusculare, miastenia gravis şi sindromul miastenic, neuropatii periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central, scleroza multiplă, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale şi artere subclaviculare, demenţe) 200 lei/ asigurat"
  7. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2, titlul secţiunii aflate după poziţia 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic:".8. În anexa nr. 22, în tabelul de la litera B.3.2. după poziţia 46 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile 47-58, cu următorul cuprins:
  *Font 9*
  "47. Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) 349,50 lei/asigurat
  48. Terapia distoniilor musculare fără dirijare electromiografică (cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) 133,57 lei/asigurat
  NOTĂ: În tarifele aferente serviciilor de la poziţiile 47 şi 48 nu este inclus şi costul toxinei botulinice.
  49. Monitorizarea bolilor psihiatrice (tulburări cognitive minore, demenţe incipiente, tulburări psihotice şi afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice şi de personalitate) 200 lei/asigurat
  50. Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrării de medicamente, dializei cronice sau administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6-24 luni) pentru pacienţii oncologici, hematologici, dializaţi Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central long-life. 1.200 lei/asigurat
  51. Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil 309 lei/asigurat
  52. Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă cardiacă congestivă pentru asiguraţi cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 327 lei/asigurat
  53. Monitorizarea pacienţilor cu tulburări de ritm/conducere cu afecţiuni cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice 394 lei/asigurat
  54. Incizia şi drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului şi gâtului) 519,43 lei/asigurat
  55. Suprimarea firelor de sutură la pacienţi cu despicături labio- maxilo-palatine după plastia buzei sau a palatului 530 lei/asigurat
  56. Iridectomia sau capsulotomia cu laser 150 lei/asigurat
  57. Implantare cateter peritoneal (tariful include şi costul cateterului) 690 lei/asigurat
  58. Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor 130 lei/asigurat"
  9. În anexa nr. 22, la Nota pentru litera B, după punctul 6 se introduce un punct nou, punctul 7, cu următorul cuprins:"7. Serviciile prevăzute la poziţiile 7, 8, 44, 45, 46, 49, 52, 53 şi 58 din tabelul de la lit. B.3.2 includ, după caz, şi diagnostic/depistare."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se aplică începând cu luna iunie 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae Bănicioiup. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Gheorghe-Radu Ţibichi-------