DECIZIE nr. 218 din 20 iunie 2014privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014  În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, denumit în continuare Comitetul. (2) Scopul Comitetului îl reprezintă coordonarea procesului de reformă a cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice. (3) Conducerea Comitetului este asigurată de ministrul fondurilor europene. (4) Comitetul prezintă prim-ministrului informări periodice cu privire la stadiul progreselor realizate în implementarea planurilor de acţiuni.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului la nivel de ministru, iar instituţiile administraţiei publice centrale, de către conducătorii acestora. (2) La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi în acest sens, potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) În vederea realizării scopului său, Comitetul implementează direcţiile de acţiune prioritare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. Comitetul poate stabili actualizarea direcţiilor de acţiune prioritare. (2) Comitetul elaborează planuri de acţiune detaliate pentru fiecare dintre problemele identificate, care cuprind măsurile preconizate şi modalitatea de implementare, precum şi mecanismul de monitorizare şi evaluare a acestor planuri. (3) Comitetul asigură corelarea măsurilor stabilite în planurile de acţiuni cu celelalte angajamente asumate de Guvern în domeniile prioritare. (4) Pentru asigurarea unităţii de decizie în procesul de reformă a sistemului de achiziţii publice, activităţile Comitetului se vor corela cu cele ale Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor şi ale grupului de lucru în domeniul reformei sistemului de achiziţii publice, astfel cum acestea sunt stabilite prin Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 mai 2014.  +  Articolul 4 (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupul de lucru la nivel tehnic pentru realizarea reformei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul achiziţiilor publice, format din experţi tehnici ai ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale, care fac parte din Comitet, şi ai instituţiilor ai căror reprezentanţi au calitatea de invitaţi. În acest sens, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) desemnează câte o persoană responsabilă, care să poată furniza expertiza şi sprijinul necesare în domeniu. (2) Grupul de lucru tehnic prevăzut la alin. (1) asigură suport tehnic necesar Comitetului în vederea îndeplinirii scopului său prevăzut la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 5 (1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă de lucru. (2) Comitetul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. (3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Ministerul Fondurilor Europene şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 20 iunie 2014.Nr. 218.  +  Anexa 1 COMPONENŢAComitetului interministerial pentru realizareareformei cadrului legislativ şi instituţionalîn domeniul achiziţiilor publice1. Ministerul Fondurilor Europene2. Cancelaria Primului-Ministru3. Secretariatul General al Guvernului4. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice5. Ministerul Finanţelor Publice - Unitatea Centrală pentru Verificarea Achiziţiilor Publice6. Ministerul pentru Societatea Informaţională7. Ministerul Justiţiei8. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice  +  Anexa 2
  Nr. Direcţii de acţiune prioritare Termen
  1. Definitivarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice împreună cu Comisia Europeană 2014
  2. Pregătirea pachetului legislativ care să asigure transpunerea directivelor în legislaţia naţională
  3. Stabilirea noului cadru instituţional în domeniu
  4. Elaborarea unei strategii naţionale în vederea instruirii personalului de specialitate cu privire la aplicarea noului pachet legislativ
  5. Măsuri imediate 5.1. Definitivarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare
  5.2. Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  5.3. Modificarea/abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitori- zarea Achiziţiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie
  5.4. Modificarea/abrogarea Instrucţiunii preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitori- zarea Achiziţiilor Publice nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
  ---------