HOTĂRÂRE nr. 485 din 11 iunie 2014privind transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, situat în municipiul Fălticeni, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractul de concesiune având ca obiect sectorul de drum respectiv se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaDepartamentul pentru Proiecte de Infrastructură, InvestiţiiStrăine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 11 iunie 2014.Nr. 485.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale sectorului de drum naţional, situat înmunicipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, care setransmite din administrarea Departamentului pentruProiecte de Infrastructură, InvestiţiiStrăine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilorîn administrarea Consiliului Localal Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava
  *Font 7*
   
  Localizarea sectorului de drum Indicativul şi limitele sectorului de drum care se transmite Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare al sectorului de drum Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare al sectorului de drum Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasifi- caţie Lungimea (km) Suprafaţa Valoarea de inventar - lei -
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni DN2 (km 409+719 şi km 410+000 Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin CNADNR CUI 31116081 Consiliul local al municipiului Fălticeni CUI 5432522 12151 (parţial) 8.12.03 0,281 km 0,4 ha 802.536
  -------