REGULAMENT nr. 9 din 29 mai 2014privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 9 alin. (5) şi (7), art. 12 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 52 alin. (2) şi (4), art. 56, art. 63 alin. (3), art. 64 alin. (2), art. 66 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) şi (2), art. 76, art. 83 alin. (2), art. 86 alin. (1), art. 92 alin. (1), (4) şi (5), art. 93 alin. (2) şi (4), art. 104 alin. (1) şi art. 142 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 28 mai 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Capitolul I Activitatea de administrare a investiţiilor  +  Secţiunea 1 Activităţile desfăşurate de societăţile de administrare a investiţiilor  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte norme în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, cu privire la autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., şi a depozitarilor O.P.C.V.M. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 şi în Legea nr. 297/2004. (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) instrucţiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administraţie/directorat sau consiliul de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administraţie/directorat sau consiliul de supraveghere, ce stabilesc operaţiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activităţile pe care le îndeplineşte. Instrucţiuni corespunzătoare sunt fie instrucţiunile generale, care autorizează efectuarea de activităţi specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situaţii deosebite; b) organisme administrate - O.P.C.V.M. pentru care o S.A.I. desfăşoară activităţi specifice de administrare, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament; c) reguli şi proceduri interne - regulile şi procedurile întocmite conform O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv reglementările interne indicate la art. 14 alin. (1) şi art. 195 lit. m) din respectiva ordonanţă de urgenţă, precum şi art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, aprobate de organul statutar competent al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate şi semnate de persoana împuternicită în acest sens; d) subdepozitar - o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau o sucursală din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de către A.S.F. pentru activitatea de depozitare, care are înscris în obiectul de activitate serviciul conex de păstrare în siguranţă şi administrare a instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor, prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, căruia depozitarul îi deleagă toate sau o parte din responsabilităţile aferente activităţii de depozitare; e) stat terţ - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European (EEA). (3) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din O.U.G. nr. 32/2012, suportul durabil include următoarele: scrisoarea simplă sau cu confirmare de primire, faxul, CD-ul, DVD-ul şi unităţile centrale ale computerelor personale pe care este stocată poşta electronică de tip e-mail, SMS-ul şi website-urile de internet care respectă criteriile de stocare şi reproducere a informaţiei prevăzute în definiţia suportului durabil menţionată la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 3 (1) A.S.F. hotărăşte cu privire la emiterea unei decizii de autorizare, respectiv cu privire la retragerea autorizaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care O.U.G. nr. 32/2012 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei. (3) Orice solicitare motivată a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii. (4) În situaţia în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (3), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, dacă se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă punctual prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi/sau ale reglementărilor A.S.F., acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii care specifică motivele restituirii. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 4 (1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări sunt transmise A.S.F. în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională agreată de A.S.F. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine sunt prezentate, dacă este cazul, în copie şi în traducere legalizată. (2) Actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise A.S.F., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările A.S.F. (3) În înţelegerea prezentului regulament, limba de circulaţie internaţională agreată de către A.S.F. este limba engleză.  +  Articolul 5 (1) S.A.I. are ca obiect principal de activitate administrarea O.P.C.V.M., autorizate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. (2) Suplimentar şi cu condiţia administrării cel puţin a unui O.P.C.V.M., S.A.I. poate desfăşura, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, şi activitatea de administrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) decât O.P.C.V.M.-urile, precum şi activităţile menţionate la art. 5 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu respectarea dispoziţiilor alin. (4) al aceluiaşi articol.  +  Articolul 6Administrarea de investiţii se realizează sub controlul şi supravegherea A.S.F., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament.  +  Secţiunea a 2-a Delegarea activităţilor desfăşurate de către S.A.I.  +  Articolul 7 (1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega activitatea de administrare a investiţiilor, cu condiţia avizării prealabile a A.S.F. şi pe bază de contract scris, entităţilor indicate la art. 33 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012. (2) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega către terţi, cu condiţia notificării prealabile a A.S.F. şi pe bază de contract scris, exercitarea activităţilor menţionate la art. 6 lit. b) şi c) din O.U.G. nr. 32/2012. (3) Activitatea de distribuţie a titlurilor de participare, indicată la art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, poate fi delegată altor S.A.I., societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), instituţiilor de credit sau brokerilor de pensii private, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza contractelor de distribuţie şi a menţionării delegării în prospectul de emisiune. (4) De asemenea, distribuţia titlurilor de participare poate fi realizată prin utilizarea contului global, cu respectarea cerinţelor operaţionale şi de raportare prevăzute în cadrul cap. II şi III din Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operaţiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanţiilor asociate acestora şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, cu modificările ulterioare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, denumit în continuare Regulamentul nr. 5/2010, urmând ca obligaţia decontării operaţiunilor de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare şi parcurgerea procedurilor de cunoaştere a clientelei să revină custodelui/titularului contului global. (5) În acest sens, contractul de distribuţie a titlurilor de participare conţine dispoziţii exprese privind modul de reconciliere a subscrierilor/răscumpărărilor de titluri de participare prin intermediul contului global, astfel încât S.A.I. să cunoască în orice moment situaţia reală privind deţinătorii individuali (beneficiarii reali) ai titlurilor de participare. (6) Distribuitorii menţionaţi la alin. (3) vor fi înscrişi pentru această calitate în Registrul public al A.S.F. astfel: a) S.A.I., S.S.I.F. şi instituţiile de credit, în baza contractului de distribuţie notificat A.S.F. şi cu condiţia achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare; b) brokerii de pensii private, în conformitate cu prevederile art. 8.  +  Articolul 8 (1) În vederea înscrierii în Registrul public al A.S.F. în calitate de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M., brokerul de pensii private va depune la A.S.F. o cerere însoţită de următoarele documente: a) actul intern prin care este desemnată persoana responsabilă cu activitatea de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi ale A.O.P.C., împreună cu datele de identificare şi de contact ale acesteia, după caz; b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) Brokerii de pensii private care acţionează în calitate de distribuitori de titluri de participare trebuie să furnizeze în mod gratuit informaţii-cheie destinate investitorilor cu privire la O.P.C.V.M., prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale respectivului O.P.C.V.M. (3) Brokerii de pensii private trebuie să se asigure în desfăşurarea activităţii de distribuţie că prima subscriere a titlurilor de participare se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului şi după transmiterea informaţiilor menţionate la art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012. (4) Brokerii de pensii private colaborează cu S.A.I. care le-au delegat activitatea de distribuţie de titluri de participare în vederea instruirii corespunzătoare a agenţilor de marketing persoane fizice implicaţi în activitatea de distribuţie a titlurilor de participare. (5) Radierea din Registrul public al A.S.F. a calităţii de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. a unui broker de pensii private este efectuată în următoarele cazuri: a) ca urmare a cererii scrise formulate de către brokerul de pensii private; b) ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare de către A.S.F.; c) ca sancţiune. (6) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. conform alin. (5) lit. a) va fi însoţită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de radiere.  +  Articolul 9S.A.I. poate să îşi desfăşoare activitatea de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor şi prin intermediul unor persoane fizice şi juridice, altele decât cele menţionate la art. 7 alin. (3), denumite agenţi de distribuţie.  +  Articolul 10 (1) Pentru a fi avizată de A.S.F., în calitate de agent de distribuţie al unei S.A.I., o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să facă dovada unei relaţii contractuale cu S.A.I.; b) să aibă cel puţin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; c) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.-urilor, organizat de către respectiva S.A.I., A.S.F. sau de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.; d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică; e) să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancţiuni similare aplicate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), Banca Naţională a României (B.N.R.) sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din străinătate. (2) În vederea avizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuţie persoană fizică, S.A.I. va depune la A.S.F. o cerere însoţită de următoarele documente: a) copia actului de identitate; b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, că respectă condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru îndeplinirea calităţii de agent de distribuţie; c) certificat de cazier judiciar, respectiv certificat de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; d) declaraţia unuia dintre directorii S.A.I. care asigură conducerea efectivă cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 11 alin. (1) şi (2) pentru agenţii de distribuţie; e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuţie persoană fizică. (3) În prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. se va menţiona posibilitatea ca activitatea de distribuţie să fie desfăşurată prin intermediul agenţilor de distribuţie.  +  Articolul 11 (1) S.A.I. are obligaţia instruirii corespunzătoare a agenţilor de distribuţie şi a supravegherii activităţii acestora pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament. S.A.I. va verifica dacă agenţii de distribuţie au capacitatea de a comunica în mod corespunzător investitorilor toate informaţiile relevante în legătură cu O.P.C.V.M. pentru care desfăşoară activitatea de distribuţie. (2) S.A.I. va verifica dacă agenţii de distribuţie ce vor acţiona în numele său au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsură să comunice în mod corespunzător clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind organismele de plasament pe care le distribuie. (3) Agentul de distribuţie persoană fizică va face cunoscut investitorilor sau potenţialilor investitori, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării activităţii de distribuţie, calitatea în care acesta lucrează şi denumirea societăţii/societăţilor de administrare a investiţiilor în numele căreia/cărora lucrează. (4) S.A.I. care angajează agenţi de distribuţie persoane fizice este pe deplin şi în mod necondiţionat răspunzătoare de orice acţiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei S.A.I. (5) S.A.I. care utilizează agenţi de distribuţie persoane fizice trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ asupra investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.A.I. (6) Agenţii de distribuţie persoane fizice ai S.A.I. trebuie să furnizeze în mod gratuit informaţii-cheie destinate investitorilor cu privire la O.P.C.V.M., prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, şi trebuie să se asigure în desfăşurarea activităţii de distribuţie că prima subscriere a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului şi după transmiterea informaţiilor menţionate la art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 12 (1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent de distribuţie al unei S.A.I., o persoană juridică, alta decât instituţiile menţionate la art. 7, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare O.N.R.C., ca societate comercială constituită ca societate pe acţiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990; b) să aibă înscrisă în obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv; c) să deţină un sediu social, destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, care să îndeplinească următoarele condiţii:1. o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfăşurare a activităţii de distribuţie;2. suprafaţa sediului să nu fie mai mică de 15 mp, să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor, cu excepţia clădirilor de birouri tip centru de afaceri, şi să permită amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea şi arhivarea documentelor; d) administratorul unic, membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:1. să aibă o bună reputaţie şi o experienţă suficientă de cel puţin 3 ani în domeniul financiar sau bancar;2. să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei S.A.I., S.S.I.F. ori ai/al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar sau de intermediar pe piaţa de capital;3. să nu fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu o S.A.I., S.S.I.F. sau instituţie de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar ori de intermediar pe piaţa de capital;4. să nu aibă calitatea de acţionar semnificativ direct ori indirect al unei S.A.I., S.S.I.F. sau al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar ori de intermediar pe piaţa de capital;5. să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;6. să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancţiuni similare aplicate de C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din străinătate; e) directorii/membrii directoratului sau persoanele care conduc activitatea zilnică a societăţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:1. să aibă studii superioare şi o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul pieţei de capital; această prevedere se aplică şi administratorilor, atunci când aceştia au atribuţii similare conducerii executive;2. să aibă încheiat un contract de muncă/mandat cu agentul de distribuţie persoană juridică;3. să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. d) pct. 2-6; f) asociaţii ori acţionarii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. d) pct. 2-6. (2) În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuţie persoană juridică, acesta va depune la A.S.F. o cerere însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de constituire şi de înregistrare a agentului de distribuţie; c) copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.; d) extras sau certificat de la O.N.R.C. care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului de distribuţie, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată, pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului de distribuţie persoană juridică; f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la O.N.R.C. sau depus la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei; g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul de distribuţie îşi va desfăşura activitatea, documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condiţiile similare celor prevăzute la art. 10 alin. (1); h) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor, a membrilor consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) sau f), după caz; i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuţie persoană juridică. (3) Orice modificare intervenită în modul de organizare şi funcţionare a agentului de distribuţie persoană juridică va fi notificată A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii acesteia. (4) Prevederile art. 11 alin. (6) sunt aplicabile şi agenţilor de distribuţie persoane juridice.  +  Articolul 13 (1) Agenţii de distribuţie persoane fizice şi juridice şi brokerii de pensii nu pot fi implicaţi în operaţiunile de încasări şi plăţi de la sau către investitorii în O.P.C.V.M.-urile pentru care desfăşoară activitatea de distribuţie. (2) S.A.I. autorizate de autorităţile competente din alte state membre care distribuie titluri de participare pe teritoriul României în baza liberei circulaţii a serviciilor, ulterior încheierii procedurii de notificare conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, nu pot opera direct prin agenţi de distribuţie persoane fizice. (3) S.A.I. prevăzute la alin. (2) vor încheia contracte de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul României cu distribuitori din România persoane juridice sau vor distribui titluri de participare prin intermediul sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României. (4) Lista agenţilor de distribuţie va fi publicată pe site-ul fiecărei S.A.I. şi va fi actualizată în concordanţă cu lista agenţilor proprii de distribuţie înscrişi în Registrul public al A.S.F.  +  Articolul 14 (1) Radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent de distribuţie persoană fizică sau juridică poate fi efectuată în următoarele cazuri: a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către agentul de distribuţie cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitări; b) ca urmare a retragerii cu titlu de sancţiune a deciziei acordate; c) în cazul unui agent de distribuţie persoană fizică care este angajat al unui agent de distribuţie persoană juridică, la cererea agentului de distribuţie persoana juridică. (2) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuţie va fi însoţită de dovada achitării de către agentul de distribuţie în contul A.S.F. a tarifului de retragere a calităţii respective şi de dovada încetării relaţiilor contractuale cu societatea/societăţile de administrare a investiţiilor pentru care desfăşoară activitatea de distribuţie de titluri de participare. (3) Retragerea calităţii de agent de distribuţie, la cererea acestuia din urmă, se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. (4) Încetarea oricărei relaţii contractuale dintre S.A.I. şi agenţii de distribuţie care nu are ca rezultat radierea respectivilor agenţi de distribuţie din Registrul public al A.S.F. trebuie notificată A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 3-a Administrarea portofoliilor individuale de investiţii  +  Articolul 15 (1) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile de pensii, pe bază discreţionară, în limitele mandatului dat de investitori, se face numai cu respectarea regulilor prudenţiale şi a regulilor de conduită prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012, a prevederilor prezentului regulament, precum şi a cerinţelor privind adecvarea capitalului prevăzute de reglementările A.S.F. emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006. (2) Administrarea portofoliilor individuale de investiţii se face în baza unui contract întocmit în conformitate cu prevederile art. 16.  +  Articolul 16S.A.I. prestează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiţii numai în baza unui contract în formă scrisă, care trebuie să conţină cel puţin clauze privind: a) activităţile ce vor fi desfăşurate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate; b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat; c) drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alţi termeni în care societatea va desfăşura activitatea de administrare a portofoliilor de investiţii; drepturile şi obligaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale; d) procedura şi mijloacele prin care vor fi transmise ordine şi instrucţiuni în numele clientului; e) natura, frecvenţa, precum şi perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea activităţii de administrare discreţionară prevăzută a fi efectuată de către S.A.I. către clienţi; f) declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asumă riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare; g) comisioanele şi tarifele percepute pentru desfăşurarea activităţii de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, precum şi taxele şi impozitele asociate reţinute la sursă, aflate în sarcina investitorului; h) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum şi tipurile de tranzacţii care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existenţa oricărei limitări; i) obiectivele activităţii de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreţionare a portofoliului, precum şi orice constrângere referitoare la administrarea discreţionară; j) detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreţionară a tuturor sau a unei părţi a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul clientului; k) posibilitatea clienţilor de a revoca unilateral mandatul dat unei S.A.I. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial ori integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, în condiţiile stabilite în contractul de administrare a portofoliului individual; eventualele pierderi sau obligaţii privind decontarea sumelor în curs rezultate din lichidarea anticipată a investiţiilor efectuate în contul lor sunt suportate de către respectivul investitor; l) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente; m) limbile în care clientul poate comunica cu societatea sau în care poate primi documente ori alte informaţii; n) modalităţile de comunicare ce urmează a fi folosite în relaţia dintre client şi societate; o) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.A.I. şi ştampila societăţii; p) orice alte clauze privind desfăşurarea activităţii de administrare a portofoliilor individuale convenite de părţi.  +  Articolul 17 (1) S.A.I. transmite A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni, un centralizator ce va cuprinde datele de identificare a clienţilor pentru care furnizează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, precum şi activul total al fiecăruia. (2) S.A.I. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil. (3) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va include cel puţin informaţiile următoare: a) denumirea S.A.I.; b) numele sau alte informaţii cu privire la identificarea contului clientului de retail; c) situaţia privind conţinutul şi valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deţinut, valoarea de piaţă sau, dacă valoarea de piaţă nu este disponibilă, valoarea actualizată a acestuia, determinată conform metodelor de evaluare folosite de S.A.I. pentru evaluarea instrumentelor financiare similare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate, soldul la începutul şi la sfârşitul perioadei de raportare şi performanţa portofoliului de-a lungul perioadei de raportare; d) suma totală a comisioanelor şi taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puţin tarifele totale de administrare şi costurile totale asociate cu executarea tranzacţiilor şi, dacă este relevant, o menţiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere; e) compararea performanţei în timpul perioadei de raportare acoperite de formularul de raportare cu un punct de referinţă al performanţei investiţionale, dacă acesta a fost agreat între S.A.I. şi client; f) suma totală a dividendelor, dobânzilor şi a altor sume de primit în relaţie cu portofoliul clienţilor; g) informaţii despre activităţi corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deţinute în portofoliu de către client şi exercitate de către S.A.I. conform prevederilor contractuale; h) la cerere, pentru tranzacţiile executate în timpul perioadei de raportare, informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (6) lit. c)-i) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 32/2006, dacă clientul nu alege să primească informaţii despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", caz în care se aplică prevederile alin. (7)-(9). (4) În cazul clienţilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepţia cazurilor următoare: a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni; b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (7)-(9), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni. (5) S.A.I. va informa clienţii de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informaţii în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. a). (6) Excepţia prevăzută la alin. (4) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c) sau cu orice instrument prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Legea nr. 297/2004. (7) În cazul în care clientul alege să primească informaţii despre tranzacţiile executate pe o bază "tranzacţie cu tranzacţie", S.A.I. trebuie să furnizeze acestuia, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei, informaţiile esenţiale privind această tranzacţie pe un suport durabil. (8) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (7) este un client de retail, S.A.I. trebuie să îi trimită acestuia o notificare prin care să confirme tranzacţia şi care să conţină informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (6) şi (7) din Regulamentul nr. 32/2006, nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei. Formularul de confirmare a executării ordinelor primit de la intermediar, validat prin semnătura unei persoane autorizate şi ştampila S.A.I., se consideră a fi notificare valabilă. (9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care notificarea transmisă de S.A.I. ar conţine aceleaşi informaţii ca şi confirmarea care ar fi transmisă S.A.I. de către oricare dintre părţile implicate în executarea ordinelor/tranzacţiilor. (10) În cadrul activităţii de administrare de portofolii individuale, în cazul clienţilor profesionali, S.A.I. va furniza acestora rapoartele prevăzute la alin. (3), la cerere, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu aceştia. (11) La cerere, formularele de raportare prevăzute anterior se transmit A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 18 (1) Structura portofoliului individual în ceea ce priveşte limitele investiţionale în totalul valorii portofoliului individual este stabilită prin contract de către cele două părţi, clientul asumându-şi riscul suplimentar care derivă din nediversificarea portofoliului, ca urmare a respectării mandatului dat de acesta. (2) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe care le administrează. (3) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ emise de persoane juridice şi dobândite exclusiv prin gir, numai cu acordul scris al acestuia şi cu condiţia respectării prevederilor art. 4 alin. (1) din Norma nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 59/2013, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 14/2013. (4) Încasarea sumelor aferente investiţiilor menţionate la alin. (4) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 14/2013 aplicabile A.O.P.C.  +  Articolul 19Instrumentele financiare şi numerarul clienţilor individuali sunt ţinute şi evidenţiate în conturi separate de cele ale S.A.I. şi de cele ale O.P.C.V.M. administrate.  +  Articolul 20 (1) S.A.I. trebuie să constituie şi să menţină, pe întreaga lor durată de funcţionare, fonduri proprii determinate în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006. (2) Obligaţia S.A.I. de completare a nivelului capitalului iniţial, prevăzută la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, revine acesteia pe întreaga sa durată de funcţionare, cursul utilizat fiind cursul stabilit conform art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cheltuielile generale fixe sunt reprezentate de suma rulajelor conturilor 61**, 62**, 63**, 64** şi 65** care intră în calculul contului de profit şi pierdere, în conformitate cu reglementările contabile referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale, din care se scad cheltuielile variabile. Prin cheltuieli variabile se înţelege cheltuielile direct proporţionale cu veniturile. (2) În vederea calculării cheltuielilor generale fixe, cheltuielile variabile vor fi evidenţiate distinct.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care obligaţiile şi cerinţele menţionate în art. 20 din prezentul regulament şi la art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 nu sunt respectate, S.A.I. şi persoanele din cadrul compartimentului de control intern trebuie să notifice către A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare, această situaţie, precum şi măsurile de remediere a acesteia. (2) A.S.F. poate să solicite remedierea unei astfel de încălcări şi prin intermediul unei majorări a capitalului social subscris şi vărsat, ca parte a capitalului iniţial al unei S.A.I. (3) Perioada pentru încadrarea în prevederile art. 20 din prezentul regulament şi ale art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 este de maximum 60 de zile de la notificarea către A.S.F. a situaţiei prevăzute la alin. (1). (4) S.A.I. care nu au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, respectiv S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, dar care nu prestează efectiv această activitate, precum şi societăţile de investiţii care se autoadministrează transmit către A.S.F., cel puţin o dată la 6 luni, situaţia capitalului iniţial calculat în conformitate cu prevederile art. 23 şi o situaţie a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile titlului I al părţii a doua din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care să reiasă respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul S.A.I., respectiv ale art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul societăţilor de investiţii, precum şi ale art. 20 din prezentul regulament. Raportarea se transmite A.S.F. în format electronic în termen de maximum 25 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare. (5) În cazul S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, dar care nu prestează efectiv această activitate, situaţia fondurilor proprii prevăzută la alin. (4) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al S.A.I. prin care se certifică faptul că pe perioada raportării nu s-a prestat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii. (6) În cazul S.A.I. care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale, raportările privind cerinţele prudenţiale se întocmesc în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.  +  Capitolul II Autorizarea S.A.I.  +  Articolul 23 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, S.A.I. trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în titlul I cap. II secţiunea I din O.U.G. nr. 32/2012, precum şi următoarele cerinţe: a) să fie administrată de un consiliu de administraţie/consiliu de supraveghere format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectivă a activităţii acesteia trebuie să fie asigurată de directori/membri ai directoratului, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Directorii/Membrii directoratului sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.A.I., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea S.A.I. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.A.I., a filialelor şi a sediilor secundare. În cazul sucursalelor S.A.I. persoane juridice străine care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, conducerea efectivă este asigurată de persoanele împuternicite de S.A.I. persoană juridică străină să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România S.A.I.-ul persoană juridică străină; b) directorii unei S.A.I. pot fi membri ai consiliului de administraţie al respectivei S.A.I.; c) membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului S.A.I., precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia din urmă trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcţii, completate cu cele speciale instituite de O.U.G. nr. 32/2012; d) pe lângă condiţiile prevăzute la lit. c), membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere S.A.I. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:1. să aibă o bună reputaţie şi o experienţă suficientă pentru a asigura administrarea sigură şi prudentă a S.A.I.;2. să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de investiţii sau ai/al unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiţii;3. să nu fi fost condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;4. să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau a unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A., C.S.S.P.P. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din străinătate;5. să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz;6. să aibă o experienţă profesională în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar ori al administrării de investiţii de minimum 3 ani;7. să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990 sau al unei societăţi comerciale străine aflate în curs de reorganizare judiciară sau declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului, situaţie pentru care se demonstrează că sunt răspunzători, dacă răspunderea a fost stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă; e) directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. c) şi lit. d) pct. 1-5 şi 7, precum şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul administrării de investiţii sau în domeniul pieţei de capital; directorii/membrii directoratului trebuie să îşi exercite atribuţiile în cadrul programului normal de lucru al societăţii; înlocuitorii acestora pot avea un program de lucru parţial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relaţiilor contractuale între S.A.I. şi directorii/membrii directoratului pe care îi înlocuiesc, S.A.I. are obligaţia de a solicita autorizarea modificării componenţei conducerii efective; f) S.A.I. trebuie să dispună de capitalul iniţial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012. Capitalul iniţial al unei S.A.I. este calculat în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) şi e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; g) să dispună de un spaţiu destinat sediului social al acesteia, care trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:1. să se afle în folosinţa exclusivă a S.A.I.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi activităţilor ce urmează a fi autorizate;3. să fie în suprafaţă de cel puţin 70 mp;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce sunt desfăşurate;5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor; h) în cazul în care S.A.I. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.A.I. va desfăşura activităţile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.; i) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii; j) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 24. (2) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii şi angajaţii unei S.A.I. nu pot fi acţionari semnificativi, nu pot deţine o funcţie sau nu pot fi angajaţi ai unei alte S.A.I. sau societăţi de investiţii autoadministrate. Pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, restricţia nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei entităţi din cadrul grupului. (3) O persoană desemnată înlocuitor poate îndeplini această calitate alternativ pentru persoanele care realizează conducerea efectivă a S.A.I., în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din O.U.G. nr. 32/2012, fără a putea însă să înlocuiască în acelaşi timp mai mult de una dintre aceste persoane.  +  Articolul 24 (1) Autorizaţia acordată unei S.A.I. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor 1A şi 1B, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv, autentificat, în original; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înfiinţare şi de înregistrare a societăţii; c) copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.; d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi pentru directorii/membrii directoratului societăţii, precum şi pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia din urmă sunt necesare următoarele documente:1. curriculum vitae datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. d) pct. 5 şi 6, respectiv lit. e);2. copia actului de identitate;3. copia legalizată a actului de studii;4. certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;5. certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;6. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 şi ale reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 23 alin. (1) lit. c) şi d) pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, respectiv la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi e) pentru directori/membrii directoratului şi pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia;7. declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei 1D, care trebuie să cuprindă toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate reglementată de Legea nr. 31/1990 şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot; e) pentru acţionarii semnificativi persoane juridice, documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009, denumit în continuare Regulamentul nr. 2/2009; f) pentru acţionarii semnificativi persoane fizice, documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009; g) regulile şi procedurile interne ale S.A.I. aprobate de organul statutar competent al societăţii şi semnate de persoana împuternicită în acest sens; h) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. datele de identificare ale S.A.I.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capitalul social subscris şi vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;2. informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate;3. informaţii cu privire la modul în care S.A.I. intenţionează să acţioneze pentru desfăşurarea activităţii într-un mod sigur şi prudent, inclusiv informaţii privind funcţia de administrare a riscului;4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţă pentru personalul cu putere de decizie;5. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;6. politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei; i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi pentru directorii/membrii directoratului S.A.I., precum şi pentru persoana/persoanele pe care S.A.I. doreşte să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanţi al/ai compartimentului de control intern; j) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern; k) copia legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi, după caz, sediului central necesar funcţionării S.A.I., care vor îndeplini condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g şi h), după caz. În cazul existenţei unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Contractul de subînchiriere depus la A.S.F. va fi însoţit de o declaraţie autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, dacă posibilitatea subînchirierii nu este expres prevăzută în contractul de închiriere, şi de copia legalizată a contractului de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală, în cazul persoanelor fizice. Contractul de închiriere/subînchiriere va fi reînnoit şi depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţie ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, sub semnătură olografă, cu privire la existenţa dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii societăţii; l) dovada deţinerii capitalului iniţial minim; la înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară; m) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de A.S.F. şi C.A.F.R.; n) precizarea auditorilor interni ai societăţii, membrilor comitetului de audit şi a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism; o) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.A.I. a unei administrări prudenţiale eficiente; p) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei, S.A.I. care are înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii are obligaţia să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (2). (4) În situaţia respingerii cererii de autorizare a unei S.A.I., aceasta are obligaţia de a modifica denumirea sa în sensul eliminării sintagmei "societate de administrare a investiţiilor" sau a sintagmei "S.A.I." şi obligaţia modificării obiectului de activitate sau are obligaţia de a se dizolva urmând procedura prevăzută în Legea nr. 31/1990.  +  Capitolul III Retragerea autorizaţiei  +  Articolul 25Retragerea autorizaţiei unei S.A.I. are loc în situaţiile prevăzute la art. 11 din O.U.G. nr. 32/2012, prin: a) decizie de retragere, dacă S.A.I. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 27; b) decizie de sancţionare, cu respectarea prevederilor titlului I cap. VII din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 26Decizia de retragere a autorizaţiei sau, după caz, de sancţionare se comunică S.A.I., precum şi depozitarului, în scris, cu confirmare de primire.  +  Articolul 27 (1) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a S.A.I. se efectuează în baza cererii, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.A.I. cu privire la încetarea activităţilor menţionate la art. 5 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 32/2012, precum şi la schimbarea obiectului de activitate şi a denumirii societăţii (în sensul eliminării sintagmei "S.A.I." sau "societate de administrare a investiţiilor") sau la iniţierea procedurii de dizolvare; b) dovada publicării într-un cotidian de circulaţie naţională a unui anunţ cu privire la hotărârea menţionată la lit. a); c) dovada achitării datoriilor faţă de A.S.F.; d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii; f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare; g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii. (2) În cazul în care S.A.I. nu îşi începe activitatea în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei sau nu desfăşoară nicio activitate autorizată de A.S.F. pe o perioadă mai mare de 6 luni, aceasta va depune la A.S.F. documentele menţionate la alin. (1). (3) În cazul în care S.A.I. prevăzută la alin. (1) are în administrare O.P.C.V.M.-uri pentru care nu a solicitat retragerea autorizaţiei şi ale căror active doreşte să le transfere către o altă S.A.I. sau administrează portofolii individuale de investiţii, pe care, de comun acord cu titularii acestora, le transferă către o altă S.A.I., întocmeşte şi depune, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1), şi următoarele documente: a) procesul-verbal de predare-primire privind transferul atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii de administrare către o altă S.A.I., inclusiv transferul registrelor şi evidenţelor, al corespondenţei, materialelor publicitare, contractelor şi al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate; b) un raport de încetare a activităţii şi de transferare a atribuţiilor, având conţinutul şi anexele prevăzute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) avute în administrare, precum şi pentru portofoliile individuale de investiţii administrate, auditat de un auditor financiar, membru al C.A.F.R. (4) În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizaţiei, concluziile acestui raport vor fi publicate pe site-ul web al A.S.F. şi în Buletinul A.S.F.  +  Articolul 28 (1) În cazul retragerii autorizaţiei unei S.A.I. prin decizie de sancţionare, A.S.F. desemnează totodată un administrator provizoriu, care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităţilor administrate, precum şi transferul obligatoriu al administrării către o S.A.I. şi publicarea acestei situaţii, cu depunerea tuturor diligenţelor necesare în acest sens. (2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către A.S.F., administratorul provizoriu va publica, în cel puţin 3 cotidiene naţionale, lista entităţilor preluate în administrare temporară şi va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entităţi, în vederea administrării acestora de către alte S.A.I.-uri. (3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile pentru ca aceştia să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză. (4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii: a) nivelul capitalului iniţial al S.A.I. ofertante; b) gradul în care reţeaua de distribuţie pe care o poate asigura noua S.A.I. acoperă reţeaua de distribuţie iniţială; c) comisionul de administrare propus; d) experienţa şi performanţele obţinute în activitatea de administrare; e) volumul activelor administrate la momentul evaluării; f) sancţiunile aplicate de A.S.F., după caz. (5) Administratorul provizoriu are obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice şi să propună A.S.F. numirea unei alte S.A.I. (6) Pe perioada desfăşurării activităţii sale, administratorul provizoriu întocmeşte şi publică rapoartele aferente activităţii entităţilor preluate în administrare temporară, în termenul şi conform cerinţelor prevăzute de prezentul regulament. (7) În cazul în care administratorul provizoriu depăşeşte termenul specificat la alin. (5), A.S.F. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile, sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu. (8) În cazul în care nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7) nu a fost îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (5), A.S.F. este în drept să dispună lichidarea fondului şi să numească un lichidator. (9) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2)-(4) şi (6), administratorul provizoriu va restitui entităţilor preluate în administrare temporară comisioanele încasate.  +  Articolul 29Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de S.A.I. căreia i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare şi este plătit din activul entităţilor administrate provizoriu.  +  Articolul 30 (1) La data comunicării deciziei de sancţionare cu retragerea autorizaţiei, S.A.I.: a) încetează orice activităţi de administrare a O.P.C.V.M. aflate în administrarea sa şi a portofoliilor individuale; b) începe transferul atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor şi evidenţelor, al corespondenţei, materialelor publicitare, contractelor şi al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării ordonanţei de sancţionare. (2) Retragerea autorizaţiei S.A.I. prin ordonanţa de sancţionare nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a O.P.C.V.M. administrate. Depozitarul trebuie să îşi îndeplinească în continuare atribuţiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua S.A.I. sau, după caz, până la predarea activelor către un nou depozitar.  +  Capitolul IV Modificări în organizarea şi funcţionarea S.A.I.  +  Articolul 31 (1) S.A.I. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C. şi în termen de maximum 10 zile de la data producerii modificării, următoarele modificări ale modului de organizare şi funcţionare: a) majorarea/reducerea capitalului social; b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate; c) modificarea structurii acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor calificate aprobate de A.S.F. conform Regulamentului nr. 2/2009; d) modificarea componenţei consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere; e) modificarea componenţei conducerii S.A.I.; f) schimbarea sediului social; g) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare; h) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii. (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. eliberează o decizie de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. Modificările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor indicate la lit. c), sunt opozabile de la data înregistrării acestora la O.N.R.C. (3) În cazul în care majorarea capitalului social menţionată la alin. (1) lit. a) se realizează prin aport în natură, valoarea astfel aportată nu va fi luată în calculul fondurilor proprii. (4) Decizia prevăzută la alin. (2) îşi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare şi funcţionare a S.A.I. nu sunt înregistrate la O.N.R.C. în termenul prevăzut la art. 32. alin. (1). (5) A.S.F. eliberează o decizie de aprobare sau de respingere a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a S.A.I. în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.  +  Articolul 32 (1) După obţinerea deciziei prevăzute la art. 31 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F., S.A.I. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 31, S.A.I. are obligaţia de a notifica A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia, anexând copii ale documentelor justificative. (3) În cazul în care S.A.I. deţine atât sediu social, cât şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica A.S.F. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative. (4) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 31, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 33 (1) Decizia prevăzută la art. 31 alin. (2) poate fi eliberată de A.S.F. în baza unei cereri, însoţită, după caz, de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.A.I., care, în cazul înfiinţării de sedii secundare, va cuprinde şi activităţile care urmează să se desfăşoare la respectivele sedii secundare; b) actul adiţional la actul constitutiv al S.A.I., după caz, în original sau în copie legalizată; c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o societate bancară şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, precum şi documentele prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009, pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai S.A.I. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a); d) contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structură a acţionariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. c); e) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) şi e); f) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. k), pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. f) şi g); g) regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum şi proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g); h) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar; i) notă explicativă privind situaţia arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei unor sedii secundare; j) declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condiţiilor prevăzute de art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g); k) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) În termen de maximum 60 de zile de la data autorizării extinderii obiectului de activitate al unei S.A.I. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiţii, aceasta are obligaţia să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (2).  +  Articolul 34 (1) S.A.I. poate înfiinţa sedii secundare cu respectarea, după caz, a cerinţelor operaţionale menţionate la alin. (2)-(6). (2) La sediile secundare se pot desfăşura o parte sau toate activităţile permise pentru S.A.I., cu obţinerea autorizaţiilor corespunzătoare de către A.S.F. S.A.I. nu poate desfăşura activitatea în sedii neautorizate de A.S.F. (3) În cazul în care în cadrul unui sediu secundar o S.A.I. desfăşoară toate activităţile autorizate, acesta va respecta condiţiile impuse de prezentul regulament pentru sediul central. (4) În vederea autorizării sediului secundar, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să dispună de un spaţiu cu destinaţie exclusivă, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţă să nu fie mai mică de 15 mp. Spaţiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; se exceptează de la respectarea acestei prevederi sediile secundare la care se va desfăşura doar activitatea de distribuţie de titluri de participare; b) să aibă telefon şi fax; c) să asigure o dotare tehnică adecvată; d) directorul sediului secundar să respecte condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. e); e) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al S.A.I; f) să fie conectat printr-un computer la sediul social/central al S.A.I. (5) O situaţie centralizatoare a activităţilor desfăşurate în cadrul sediilor secundare, precum şi balanţele de verificare aferente activităţii sucursalelor sunt remise lunar, în copie, sediului social/central al S.A.I în vederea întocmirii situaţiei financiare a societăţii. (6) Trimestrial, toate documentele aferente activităţii de administrare desfăşurate de către sediile secundare sunt transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul central al S.A.I., în baza unui proces-verbal de predare-primire. (7) S.A.I. are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia şi anexând copii ale documentelor justificative.  +  Capitolul V Controlul intern al S.A.I.  +  Secţiunea 1 Condiţii şi proceduri de autorizare a reprezentanţilor compartimentului de control intern  +  Articolul 35 (1) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, responsabilă cu supravegherea activităţii desfăşurate de S.A.I., denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, este supusă autorizării A.S.F. şi este înscrisă în Registrul public al A.S.F. Reprezentanţii compartimentului de control intern au obligaţia de a participa la stagiile de pregătire privind cunoaşterea legislaţiei pieţei de capital. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi notifică directorii/membrii directoratului. Auditorul financiar intern are acces la toate investigaţiile/controalele reprezentantului compartimentului de control intern şi verifică eficacitatea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 36Pentru a fi autorizată de către A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I., persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie angajat cu contract de muncă al S.A.I. şi să desfăşoare activităţi de control numai în cadrul acelei S.A.I.; b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi experienţă de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic; c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.; d) să nu fie acţionar semnificativ al S.A.I., să nu fie membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu deţină calitatea de auditor financiar al S.A.I., al unui depozitar, al unei S.S.I.F. sau al unei pieţe reglementate, să nu fie persoană implicată cu o altă S.A.I. ori cu un depozitar şi să nu fie angajat al unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare; e) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică; f) să nu fi fost sancţionată de A.S.F., C.N.V.M., C.S.A., C.S.S.P.P., B.N.R. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din România, din alt stat membru sau dintr-o ţară terţă cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.  +  Articolul 37 (1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente: a) curriculum vitae cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale, actualizat, datat şi semnat; b) copia actului de identitate; c) copia legalizată a actelor de studii; d) certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original; e) declaraţia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36; f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentanţii compartimentului de control intern, eliberat de A.S.F., dacă este cazul; g) contractul de confidenţialitate încheiat de către reprezentantul compartimentului de control intern cu S.A.I.; h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) Până la promovarea testului menţionat la art. 36 lit. c), directorii/membrii directoratului S.A.I. răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societăţii. (3) În situaţia în care S.A.I. supune autorizării mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare este însoţită de responsabilităţile detaliate ale fiecărei persoane încadrate în cadrul compartimentului de control intern şi de documentele menţionate la alin. (1) pentru fiecare persoană.  +  Articolul 38 (1) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face: a) la cererea S.A.I.; b) ca sancţiune. (2) S.A.I. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă. (3) În cazul în care S.A.I. nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), reprezentantul compartimentului de control intern este în drept să solicite retragerea autorizaţiei sale, toate taxele şi comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I. (4) Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoţită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 39 (1) După retragerea, în condiţiile art. 38 alin. (1) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei S.A.I., persoana respectivă poate fi autorizată în aceeaşi calitate pe numele unei alte S.A.I., cu condiţia prezentării documentelor menţionate la art. 37 alin. (1) lit. a)-f) actualizate, în măsura în care acestea au suferit modificări sau nu mai sunt în termenele de valabilitate prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi a dovezii achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) În situaţia în care S.A.I. nu mai are reprezentant al compartimentului de control intern sau în cazul indisponibilităţii temporare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, şi funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern. Directorul/Membrul directoratului care îndeplineşte provizoriu această funcţie este notificat A.S.F. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), la cererea S.A.I., cerinţa de experienţă pentru reprezentantul compartimentului de control intern prevăzută la art. 36 lit. b) poate fi redusă de A.S.F. cu maximum 6 luni, timp în care răspunderea pentru controlul intern revine în mod solidar directorului/membrului directoratului S.A.I. prevăzut la alin. (2).  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile reprezentantului compartimentului de control intern  +  Articolul 40 (1) Reprezentantul compartimentului de control intern îşi desfăşoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.A.I. şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informaţie relevantă astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 41Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuţii: a) să acţioneze conform competenţelor sale pentru a preveni orice situaţie de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieţei de capital sau a procedurilor interne ale societăţii de către S.A.I. sau de către angajaţii acesteia şi să propună măsuri pentru remedierea acestei situaţii; b) să asigure informarea S.A.I. şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital; c) să avizeze documentele transmise de S.A.I. către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările A.S.F. şi să se asigure că raportările pe care S.A.I. trebuie să le transmită A.S.F. şi entităţilor pieţei de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare; d) să analizeze şi să avizeze materialele informative/ publicitare ale S.A.I.; e) să păstreze legătura directă cu A.S.F.; f) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.A.I. şi a regulilor şi procedurilor interne, să ţină evidenţa neregulilor descoperite; g) să verifice respectarea reglementărilor prudenţiale; h) să verifice corecta separare a activelor pe entităţile aflate în administrare; i) să verifice eficienţa sistemului informaţional şi procedurile interne; j) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.  +  Articolul 42 (1) În aplicarea prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 32/2012, reprezentantul compartimentului de control intern va ţine un registru la sediul social/central al S.A.I., precum şi la fiecare sucursală, în care eventualele reclamaţii ale investitorilor pot fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamaţiilor trebuie să fie public, putând fi consultat la sediul social/central al S.A.I., după caz, şi să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) identitatea investitorului care transmite reclamaţia şi activitatea prestată la care se referă reclamaţia; b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.A.I. la adresa cărora s-au formulat reclamaţiile sau cărora investitorul li s-a adresat pentru activitatea respectivă; c) data reclamaţiei; d) faptele reclamate; e) prejudiciul reclamat de investitor; f) data şi modul de soluţionare a reclamaţiei. Termenul de rezolvare a reclamaţiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.A.I. Registrul reclamaţiilor ţinut la respectiva sucursală. Informaţiile din Registrul reclamaţiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.A.I. (3) Registrul reclamaţiilor este pus la dispoziţia A.S.F., la solicitarea acesteia.  +  Articolul 43 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 41, reprezentantul compartimentului de control intern ţine un registru în care evidenţiază investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/ membrilor directoratului S.A.I. şi deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluţionare. (2) În situaţia în care reprezentanţii compartimentului de control intern iau cunoştinţă în timpul activităţii de încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, aceştia au obligaţia să informeze consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere şi directorii/membrii directoratului S.A.I. în termen de o zi lucrătoare. (3) În cazul primirii unor informări în conformitate cu alin. (2), membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului notifică cu maximă urgenţă A.S.F. şi instituţiilor pieţei de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.  +  Articolul 44În termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an, compartimentul de control intern transmite consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al S.A.I. un raport cuprinzând activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sunt transmise de acesta A.S.F. până la data de 15 martie a fiecărui an.  +  Capitolul VI Reguli şi proceduri interne  +  Articolul 45 (1) Activitatea S.A.I. se desfăşoară în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne întocmite cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, care sunt transmise A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare. (2) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor şi procedurilor interne ale unei S.A.I. prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 sunt notificate A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora.  +  Articolul 46 (1) Regulile şi procedurile interne trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a obligaţiilor de întocmire a regulilor şi procedurilor prevăzute la titlul I cap. II secţiunile 2-6 din O.U.G. nr. 32/2012, cu includerea cel puţin a unor: a) reguli şi proceduri privind asigurarea unei funcţii de audit intern separate şi independente faţă de alte funcţii şi activităţi ale S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate; b) reguli şi proceduri interne privind asigurarea unei funcţii permanente de administrare a riscului şi expunerii globale şi a riscului de contraparte în activitatea de administrare a O.P.C.V.M.; c) reguli şi proceduri interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea tranzacţiilor personale; d) proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor; e) reguli şi proceduri interne privind centralizarea şi înregistrarea după primire a cererilor de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.; f) reguli şi proceduri interne privind păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 şi 27 din O.U.G. nr. 32/2012 pentru o perioadă minimă de 5 ani; g) reguli şi proceduri interne adecvate pentru asigurarea faptului că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător şi că nu sunt impuse restricţii acestora în exercitarea drepturilor lor; h) reguli şi proceduri interne pentru prevenirea practicilor frauduloase ce pot afecta stabilitatea şi integritatea pieţei de capital; i) reguli şi proceduri interne privind procesul decizional pentru asigurarea faptului că deciziile de investiţii în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiţii şi a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor, inclusiv în ceea ce priveşte momentul şi modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deţinute în portofoliile administrate; j) reguli şi proceduri interne care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte şi echitabile a tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor; k) reguli şi proceduri interne privind modul de derulare a tranzacţiilor O.P.C.V.M. cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacţionare. (2) Regulile referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale S.A.I. trebuie să cuprindă cel puţin următoarele interdicţii: a) este interzisă folosirea de informaţii privilegiate legate de politica de investiţii a unui O.P.C.V.M. de către membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum şi de către orice persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă, atunci când aceştia realizează tranzacţii cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu; b) membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului unei S.A.I., precum şi oricăror persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informaţii cu privire la tranzacţiile pe care S.A.I. intenţionează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul entităţilor administrate. (3) În cadrul regulilor şi procedurilor interne se precizează în mod distinct faptul că S.A.I. operează în conformitate cu prevederile din documentele de funcţionare ale O.P.C.V.M. administrate şi că nu efectuează operaţiuni din care beneficiază unele dintre portofoliile individuale şi O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, în detrimentul celorlalte. (4) Regulile şi procedurile interne ale unei S.A.I. vor include obligaţia ca la răscumpărarea titlurilor de participare, cu excepţia celei efectuate prin internet şi telefon, să se prezinte în mod obligatoriu originalul documentului de identificare a deţinătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia şi să se verifice corespondenţa dintre acesta şi datele înscrise în cererea de subscriere. Atunci când se solicită plata în numerar sau în alt cont decât cel indicat în cererea de subscriere iniţială a sumelor aferente răscumpărărilor, cu excepţia răscumpărărilor efectuate prin internet şi telefon, S.A.I. va reţine o copie de pe documentul de identitate al deţinătorului de titluri de participare/ împuternicitului acestuia sau va verifica specimenul de semnătură a deţinătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia. (5) În situaţia delegării de către S.A.I. a activităţii de distribuţie a titlurilor de participare, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi distribuitorilor, contractul de distribuire conţinând prevederi în acest sens.  +  Articolul 47 (1) Structura organizatorică a S.A.I. este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente: a) consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiţii pentru fiecare entitate administrată, care va fi conformă cu prevederile documentelor de constituire ale O.P.C.V.M. Directorii/Membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiţii pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat; b) în cadrul S.A.I. va exista un compartiment distinct care va fi responsabil cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiţii aprobate de directori/membri ai directoratului; c) unul dintre compartimentele S.A.I. va avea ca atribuţie înregistrarea electronică a tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate şi a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum şi păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate este separată de aceea de analiză investiţională şi de plasare efectivă a activelor; d) în cadrul S.A.I. va funcţiona un compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalităţii modului de desfăşurare a activităţilor specifice; e) unul dintre compartimentele din cadrul S.A.I. va avea ca atribuţie evaluarea portofoliului pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte, în conformitate cu documentele de constituire ale acestora şi cu prevederile prezentului regulament, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament, calcularea oricăror tarife şi comisioane datorate pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte. (2) S.A.I. va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranţă a evidenţelor preţului de piaţă pentru fiecare activ din portofoliul fiecărui O.P.C.V.M., ale valorii activului net, ale valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare) pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, evidenţierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor şi tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operaţiuni pe o perioadă de minimum 5 ani. (3) Sistemul informatic deţinut de S.A.I. va asigura ţinerea evidenţei deţinătorilor de titluri de participare, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în documentul de subscriere şi a unităţilor de fond/acţiunilor pe care le deţine fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidenţierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce priveşte deţinerile de titluri de participare, respectiv evidenţa răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din O.P.C.V.M.-ul respectiv, preţul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operaţiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din O.P.C.V.M.-ul respectiv. (4) Accesul la sistemele informatice utilizate pentru înregistrarea electronică a tranzacţiilor, pentru evaluarea portofoliului şi pentru păstrarea evidenţei investitorilor se va face de către utilizatori individualizaţi, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare şi/sau de modificare în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat, conform regulilor şi procedurilor interne ale S.A.I. Reprezentanţii compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice. (5) S.A.I. va păstra înregistrări de rezervă (de back- up) ale informaţiilor menţionate la alin. (4).  +  Capitolul VII Regulile de conduită şi conflictul de interese  +  Articolul 48 (1) S.A.I. depun toate eforturile ca tranzacţiile efectuate în contul organismelor administrate să fie realizate în cele mai avantajoase condiţii pentru respectivele organisme în ceea ce priveşte momentul, cantitatea şi natura acestora. (2) În stabilirea condiţiilor optime se iau în considerare preţul de plătit sau de încasat, precum şi alte costuri suportate direct ori indirect de organismele administrate.  +  Articolul 49În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată pune la dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare, prin publicarea pe site-ul societăţii de administrare, informaţii cu privire la politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacţiilor şi la modificările importante ale acesteia. Politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacţiilor va fi pusă la dispoziţia investitorilor gratuit, la cererea acestora.  +  Articolul 50În aplicarea prevederilor art. 29-32 şi 43 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. identifică toate cazurile în care condiţiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu entităţile administrate şi se asigură că: a) entităţile aflate în administrare nu sunt încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate şi nu sunt excluse de la obţinerea de beneficii care li se cuvin; b) investitorii sunt informaţi prin prospect cu privire la sursele de venit sau alte beneficii monetare şi/sau nonmonetare provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv, sub altă formă decât comisioanele de administrare (inclusiv reduceri sau exceptări de la plata unor tarife/comisioane către terţe părţi), precum şi cu privire la termenii principali ai contractelor cu terţe părţi care dau naştere la comisioane sau beneficii monetare şi/sau nonmonetare, S.A.I. fiind obligată să comunice şi alte detalii la cererea deţinătorilor de titluri de participare.  +  Articolul 51Pot constitui conflict de interese următoarele situaţii, fără a se limita la acestea: a) tranzacţii efectuate de S.A.I. în numele şi/sau în legătură cu O.P.C.V.M. administrate cu entităţi care fac parte din acelaşi grup cu S.A.I., aşa cum "grupul" a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 297/2004; b) tranzacţii dintre S.A.I. şi societăţi cu care S.A.I. are deja relaţii de afaceri; c) obţinerea de către S.A.I. a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de tranzacţionare, în funcţie de valoarea totală a ordinelor transmise de către S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile O.P.C.V.M.  +  Articolul 52S.A.I are obligaţia de a preveni situaţiile prevăzute la art. 51, iar, dacă acestea apar, de a asigura administrarea corectă şi în interesul investitorilor tuturor O.P.C.V.M. administrate.  +  Capitolul VIII Obligaţii de raportare ale S.A.I.  +  Articolul 53 (1) S.A.I. întocmeşte şi transmite A.S.F. un raport semestrial şi unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de un auditor financiar, în termenul şi în forma de raportare prevăzute în reglementările A.S.F. (2) S.A.I întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţii financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de A.S.F. (3) Anual, S.A.I. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a societăţii, cuprinzând următoarele: a) numele membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi menţionarea valabilităţii mandatului acestora; b) numele directorilor/membrilor directoratului şi al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia; c) numele membrilor comitetului de audit; d) adresa sediului social şi a sediilor secundare (inclusiv menţionarea valabilităţii contractului de spaţiu); e) numele şi datele de identificare ale auditorului intern (inclusiv valabilitatea contractului, în cazul în care acesta nu este angajat al S.A.I.); f) numele şi datele de identificare ale auditorului financiar (inclusiv valabilitatea contractului); g) numele şi datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea riscului; h) numele şi datele de identificare ale reprezentantului compartimentului de control intern; i) numele şi datele de identificare ale persoanei desemnate ca înlocuitor al compartimentului de control intern, în cazul S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii; j) menţionarea funcţiilor delegate de către S.A.I.  +  Capitolul IX Procedura prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.  +  Articolul 54 (1) În vederea înlocuirii S.A.I. ce administrează un O.P.C.V.M., denumit în continuare O.P.C.V.M. transferabil, cu o altă S.A.I., societatea care administrează O.P.C.V.M. transferabil la momentul iniţierii înlocuirii va solicita avizul A.S.F. (2) A.S.F. va acorda avizul cu privire la înlocuirea S.A.I. în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, dacă această operaţiune nu prejudiciază interesele investitorilor, în baza unei cereri însoţite de documentele prevăzute la art. 55. (3) A.S.F. este în drept să refuze acordarea avizului dacă apreciază că nu poate fi asigurată o administrare prudenţială a investiţiilor.  +  Articolul 55Cererea prevăzută la art. 54 alin. (2) trebuie însoţită de următoarele documente: a) hotărârea adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii care administrează la momentul iniţial O.P.C.V.M. transferabil privind predarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.; b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil referitoare la exprimarea acordului cu privire la preluarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.; c) contractul de depozitare încheiat de S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil cu depozitarul respectivului O.P.C.V.M.; d) în cazul în care O.P.C.V.M. este constituit prin act constitutiv, hotărârea adunării generale a acţionarilor O.P.C.V.M. transferabil din care să rezulte acordul cu privire la înlocuirea S.A.I.; e) nota de informare a investitorilor.  +  Articolul 56 (1) Nota de informare trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele informaţii: a) o prezentare a etapelor procesului de preluare în administrare prevăzute de prezentul regulament; b) datele de identificare a S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil: denumirea societăţii, forma juridică, numărul şi data înmatriculării la O.N.R.C., sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa web, sediile secundare ale societăţii, codul unic de înregistrare, durata (dacă este limitată), numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberate de A.S.F., numărul şi data de înscriere în Registrul public al A.S.F.; c) numele O.P.C.V.M. administrate de S.A.I. şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliului individual de investiţii, inclusiv a celor deţinute de fondurile de pensii şi activităţi conexe; d) comisionul de administrare pe care îl va percepe S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil; e) comisioanele de emisiune/răscumpărare (dacă acestea se modifică); f) datele de identificare a depozitarului (denumirea şi forma juridică, sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa web) şi limita maximă a comisionului de depozitare; g) datele de identificare a distribuitorilor (dacă este cazul); h) obiectivele O.P.C.V.M. şi politica de investiţii a acestuia; i) dreptul investitorilor de a-şi răscumpăra integral sau parţial titlurile de participare deţinute în O.P.C.V.M. transferabil; j) orice alte modificări ale documentelor O.P.C.V.M. (2) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligaţia de a publica/transmite, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului cu privire la înlocuirea S.A.I., nota de informare a investitorilor şi de a transmite A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării/transmiterii notei de informare. (3) La expirarea unui termen de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare menţionate la art. 55 lit. e) şi în vederea realizării transferului administrării O.P.C.V.M. transferabil, A.S.F. suspendă emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia până la autorizarea S.A.I. în calitate de administrator al respectivului O.P.C.V.M. (4) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligaţia de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare a investitorilor şi până la data suspendării emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare.  +  Articolul 57 (1) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligaţia de a începe, în termen de maximum două zile de la data suspendării emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare, transferul către S.A.I. ce preia în administrare respectivul O.P.C.V.M. al atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii de administrare, precum şi al registrelor şi evidenţelor, corespondenţei, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor şi al oricăror altor documente, în original, ale O.P.C.V.M. respectiv. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor şi documentelor menţionate la alin. (1), S.A.I. care a preluat O.P.C.V.M. transferat va transmite A.S.F. un exemplar al procesului-verbal de predare-primire încheiat cu S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil şi va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de funcţionare a O.P.C.V.M. respectiv, anexând în acest sens următoarele: a) documentele modificate ale O.P.C.V.M. transferabil, în conformitate cu menţiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor; b) contractul de depozitare încheiat cu depozitarul la care se vor depozita activele O.P.C.V.M. transferabil sau actele adiţionale la acesta; c) contractele de distribuire sau actele adiţionale la acestea, dacă este cazul.  +  Articolul 58 (1) Autorizarea modificărilor survenite în modul de funcţionare a O.P.C.V.M.-ului prevăzute la art. 57 alin. (1) se va realiza în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului complet la A.S.F. (2) Calitatea S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil încetează la momentul transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire menţionat la art. 57 alin. (2).  +  Articolul 59A.S.F. va ridica suspendarea emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare după soluţionarea cererii de autorizare, după caz, a modificărilor survenite în modul de funcţionare a O.P.C.V.M.-ului transferabil şi după primirea procesului-verbal prevăzut la art. 57 alin. (2).  +  Titlul II Depozitarul  +  Capitolul I Avizarea depozitarului  +  Articolul 60 (1) Instituţiile de credit din România autorizate de B.N.R. în conformitate cu legislaţia bancară şi înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de intermediari sau sucursalele din România ale unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru avizate ca depozitari asigură păstrarea în condiţii de siguranţă a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv şi un control permanent, din punctul de vedere al respectării legalităţii, asupra operaţiunilor S.A.I. care acţionează în numele O.P.C.V.M. administrat. (2) Depozitarul răspunde faţă de deţinătorii de titluri de participare solidar cu S.A.I. pentru orice neregulă şi/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele O.P.C.V.M. administrate şi care ar fi trebuit identificată de depozitar conform atribuţiilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 şi de prezentul regulament şi pe care nu a raportat-o către A.S.F. (3) În situaţia în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. se află în acelaşi grup cu S.A.I care le administrează, directorii/membrii directoratului care conduc activitatea de depozitare a instituţiei de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar nu trebuie să conducă concomitent şi activitatea de intermediere pe care instituţia de credit o poate presta în calitatea sa de intermediar - agent custode.  +  Articolul 61În vederea desfăşurării de activităţi de depozitare, instituţia de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru solicită A.S.F. avizul de funcţionare ca depozitar şi înscrierea în Registrul public al A.S.F.  +  Articolul 62 (1) Avizul prevăzut la art. 61 se eliberează în baza unei cereri ce este însoţită de documentele prevăzute la art. 63. (2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de către reprezentantul legal al instituţiei de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru.  +  Articolul 63 (1) Anexat cererii de avizare şi de înscriere în Registrul public al A.S.F., formulată de o instituţie de credit având sediul în România sau de o sucursală din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru, sunt transmise următoarele documente: a) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată; b) autorizaţia din care să reiasă că a fost autorizată să desfăşoare activităţile de depozitare a activelor fondurilor de investiţii şi societăţilor de investiţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c) certificatul de înregistrare menţiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul; d) dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale; e) actul constitutiv, precum şi toate actele adiţionale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată; f) organigrama societăţii/sucursalei din România a unei instituţii de credit autorizate într-un stat membru, structura şi funcţiile departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare şi transmitere a deciziilor şi modalităţile interne de control, procedurile de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor evenimente de forţă majoră, care să permită păstrarea în siguranţă a tuturor activelor O.P.C. pe care le depozitează, o descriere a capacităţilor tehnice şi a echipamentelor de care dispune; g) procedurile scrise aprobate de către structurile abilitate ale instituţiei de credit, respectiv ale sucursalei privind exercitarea atribuţiilor şi desfăşurarea activităţilor incidente activităţii de depozitare, inclusiv separarea activelor acesteia de cele ale O.P.C.V.M. pentru care desfăşoară activitatea de depozitare şi între acestea - în original; h) curriculum vitae datat şi semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare şi pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta; i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relaţia cu A.S.F.; j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) Personalul de decizie, care asigură conducerea efectivă a activităţii de depozitare, trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi o experienţă de minimum 3 ani în domeniul pieţei de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar.  +  Articolul 64 (1) În cazul aprobării cererii menţionate la art. 63, A.S.F. emite un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar. (2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată pe care o transmite societăţii petente, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia. (3) Avizul menţionat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, A.S.F. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui O.P.C.V.M. documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 52 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Capitolul II Atribuţiile, obligaţiile şi interdicţiile depozitarilor  +  Articolul 65În cazul fondurilor de investiţii, precum şi al societăţilor care sunt administrate de o S.A.I., contractul de depozitare este încheiat de către S.A.I. în numele acestora. În cazul societăţilor de investiţii care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere în numele societăţii de investiţii.  +  Articolul 66Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează şi controlează toate activele pe care le deţine fiecare O.P.C.V.M. pentru care se desfăşoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 67Depozitarul primeşte sumele rezultate din vânzarea de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. şi creditează contul O.P.C.V.M., în situaţia în care contractul de depozitare prevede această obligaţie.  +  Articolul 68Activele unui O.P.C.V.M. nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanşate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceştia şi nu fac parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.  +  Articolul 69 (1) Depozitarul sau subdepozitarul efectuează plăţi din contul O.P.C.V.M. numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri: a) pentru achiziţionarea de către O.P.C.V.M. a unor instrumente financiare; b) pentru răscumpărarea titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M.; c) pentru stingerea obligaţiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale ale O.P.C.V.M.; d) pentru orice alt scop arătat în instrucţiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale O.P.C.V.M. (2) În situaţiile în care depozitarul constată, la decontarea tranzacţiilor, că sunt încălcate prevederile O.U.G. nr. 32/2012, ale prezentului regulament sau ale regulilor şi procedurilor interne ale O.P.C.V.M., acesta are obligaţia de a notifica imediat A.S.F. şi S.A.I. cu privire la o asemenea situaţie.  +  Articolul 70 (1) Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare de la S.A.I. sau din partea consiliului de administraţie/directoratului societăţii de investiţii autoadministrate, numai în următoarele cazuri: a) în data decontării tranzacţiei, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată; b) ca urmare a instrucţiunilor primite în caz de fuziune şi inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de lichidare; c) ca urmare a constituirii unor garanţii pentru operaţiunile derulate de O.P.C.V.M., în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) în cazul împrumuturilor acordate de O.P.C.V.M., conform art. 99. (2) Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare şi depozitare, depozitarul disponibilizează/primeşte instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire contra plată. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi în situaţii excepţionale indicate în contractul de depozitare, prospectul de emisiune sau procedurile interne ale depozitarului, depozitarul şi S.A.I, respectiv consiliul de administraţie/directoratul societăţii de investiţii autoadministrate pot conveni şi alte modalităţi de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 71Depozitarul informează în scris S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea O.P.C.V.M. pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 72Depozitarul este informat în scris de către S.A.I. sau de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea şi funcţionarea O.P.C.V.M. pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 73În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin, inclusiv pentru disponibilizarea activelor unui O.P.C.V.M., în baza instrucţiunilor corespunzătoare, depozitarul poate solicita acestuia orice informaţii şi/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării respectivei operaţiuni în dispoziţiile legale şi ale regulilor şi procedurilor interne ale O.P.C.V.M.  +  Articolul 74S.A.I. sau consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate nu poate refuza furnizarea informaţiilor şi/sau documentelor prevăzute la art. 73 sub pretextul confidenţialităţii.  +  Articolul 75Depozitarul informează A.S.F. cu privire la orice refuz de a furniza astfel de informaţii şi/sau documente, împreună cu o descriere a situaţiei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului S.A.I. sau a consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate.  +  Articolul 76În situaţia prevăzută la art. 75, A.S.F./S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrate poate suspenda emisiunea şi răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situaţiei, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare.  +  Articolul 77 (1) În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor şi/sau informaţiilor relevante solicitate de către depozitar, există controverse între acesta şi S.A.I. sau consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate privind legalitatea unei operaţiuni, depozitarul înaintează către A.S.F. o cerere, însoţită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al acesteia cu privire la legalitatea respectivei operaţiuni şi aprobarea efectuării ei. (2) A.S.F. soluţionează cererea şi comunică decizia sa în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea cererii. (3) În situaţii speciale, care necesită documente şi/sau informaţii suplimentare pentru aprecierea legalităţii operaţiunii, A.S.F. poate prelungi termenul în care este obligată să soluţioneze cererea cu cel mult 72 de ore, cu condiţia ca această prelungire să fie comunicată depozitarului care a depus cererea, în termenul prevăzut în alin. (2).  +  Articolul 78 (1) Depozitarul asigură confidenţialitatea informaţiilor şi/sau documentelor primite din partea S.A.I. sau a consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate în procesul de evaluare a legalităţii operaţiunilor efectuate de către acesta în contul organismelor administrate. (2) Depozitarul nu poate să invoce condiţia de confidenţialitate prevăzută la alin. (1) în cazul controalelor efectuate de către A.S.F., B.N.R. sau de către autorităţile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituţiei de credit. (3) Depozitarii sunt obligaţi să asigure păstrarea pe un suport durabil a tuturor informaţiilor aferente activităţii de depozitare a activelor O.P.C.V.M. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care informaţiile respective intră în posesia depozitarilor. (4) A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizaţiei S.A.I. sau a depozitarului acesta din urmă să păstreze informaţiile prevăzute la alin. (3) existente în posesia depozitarului la momentul retragerii autorizaţiei pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizaţiei.  +  Articolul 79 (1) Este interzis depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredinţate spre păstrare în numele O.P.C.V.M., cu excepţia cazului în care există instrucţiuni corespunzătoare şi numai în beneficiul investitorilor. (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale. (3) Depozitarul este obligat să informeze imediat A.S.F atunci când identifică în activitatea sa specifică faptul că S.A.I. a utilizat sau utilizează activele O.P.C.V.M. depozitate, cu încălcarea legislaţiei în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte folosirea în mod abuziv de către S.A.I. a informaţiilor aflate în posesia sa sau depăşirea de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată a limitelor investiţionale.  +  Capitolul III Modificări supuse avizării A.S.F.  +  Articolul 80 (1) Orice modificare adusă documentelor menţionate la art. 63 alin. (1) lit. f), referitoare la structura şi funcţiile departamentului/serviciului care desfăşoară operaţiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare şi transmitere a deciziilor şi modalităţile interne de control, procedurile de securitate, control şi cele aplicabile în cazul apariţiei unor evenimente de forţă majoră, precum şi a celor menţionate la art. 63 alin. (1) lit. g) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare. (2) Notificarea modificării este însoţită de documentele referitoare la şi pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/ serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislaţiei pieţei de capital şi se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar. (3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a departamentului/serviciului care desfăşoară activitatea de depozitare, precum şi informaţii privind numărul O.P.C.V.M. şi valoarea activelor depozitate.  +  Articolul 81Înlocuirea personalului care asigură conducerea efectivă a activităţii de depozitare este notificată imediat A.S.F. împreună cu documentele prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. h).  +  Articolul 82 (1) În cazul în care se modifică persoanele cuprinse în lista specimenelor de semnături menţionată la art. 63 alin. (1) lit. i), această listă va fi retransmisă A.S.F. cu modificările efectuate în mod corespunzător, în termen de două zile de la data modificării. (2) Modificările actelor constitutive ale instituţiei de credit din România/sucursalei din România a unei instituţii de credit, avizată de A.S.F. în calitate de depozitar, sunt notificate A.S.F. în termen de 15 zile de la data autorizării/notificării acestora de către/către B.N.R.  +  Capitolul IV Subdepozitarea activelor  +  Articolul 83 (1) Depozitarul răspunde pentru păstrarea în siguranţă a tuturor activelor încredinţate spre depozitare de către un O.P.C.V.M. (2) Depozitarul poate transfera o parte din activele încredinţate spre păstrare de un O.P.C.V.M. către un subdepozitar, răspunzând solidar cu acesta pentru păstrarea în siguranţă a activelor. (3) Activele de tipul plasamentelor monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare, instrumentele financiare derivate şi activele imobiliare sunt exceptate de obligaţia de păstrare la depozitar sau subdepozitar. (4) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranţă a activelor încredinţate spre păstrare, cu excepţia cazului în care poate dovedi că, în situaţia pierderii activelor O.P.C.V.M. a căror păstrare în siguranţă a delegat-o, pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecinţe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor sale rezonabile de a le contracara. (5) Depozitarul va certifica existenţa şi valoarea activelor menţionate anterior după cum urmează: a) pe baza extrasului din balanţa lunară emis de administratorul societăţii, pentru activele contabile; b) pe baza documentelor menţionate la art. 234 pentru certificarea existenţei, respectiv pe baza raportului de evaluare, pentru certificarea valorii, în situaţia activelor imobiliare; c) pe baza extrasului de la emitenţi, S.A.I. şi/sau O.N.R.C., contractului de vânzare/cumpărare, hotărârii adunării generale a acţionarilor (AGA) a S.A.I./emitentului etc., pentru certificarea existenţei, respectiv pe baza valorii contabile, pentru certificarea valorii, în situaţia valorilor mobiliare neadmise la tranzacţionare; d) pe baza documentelor eliberate de banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare; e) pe baza documentelor emise de intermediar/casa de compensare pentru instrumente financiare derivate; f) pe baza documentelor convenite între depozitar şi S.A.I., în cazul situaţiilor excepţionale indicate în contractul de depozitare conform prevederilor art. 70 alin. (3). (6) Activităţile subdepozitarilor se desfăşoară cu respectarea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 şi de prezentul regulament cu privire la depozitare. (7) Transferul activelor către un subdepozitar se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele O.P.C.V.M. a informaţiilor cu privire la datele de identificare a subdepozitarului şi activităţilor delegate, aceste informaţii fiind aduse la cunoştinţa investitorilor. (8) Răspunderea pentru legalitatea operaţiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui O.P.C.V.M. către un subdepozitar revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu subdepozitarul.  +  Articolul 84 (1) Depozitarul sau subdepozitarul poate deschide, la instrucţiunea S.A.I. şi în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, conturi de valori mobiliare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor, în numele fiecărui O.P.C.V.M. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcţiilor sale de depozitare/subdepozitare, în strictă conformitate cu instrucţiunile corespunzătoare ale societăţii care asigură administrarea investiţiilor. (2) Valorile mobiliare şi alte titluri echivalente sunt depozitate separat pentru fiecare entitate şi sunt înregistrate în aşa fel încât să fie identificate ca proprietate a O.P.C.V.M. pentru care se desfăşoară activitatea de depozitare. (3) Dacă valorile mobiliare care sunt active ale unui O.P.C.V.M. există într-o formă dematerializată, evidenţiate şi transferate la depozitarul central, un depozitar poate ţine evidenţa acestora, cu condiţia ca valorile mobiliare să fie înregistrate într-un cont al depozitarului deschis la depozitarul central în numele O.P.C.V.M.  +  Capitolul V Încetarea funcţiei de depozitar  +  Secţiunea 1 Condiţiile şi mijloacele de înlocuire a depozitarului  +  Articolul 85În conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 32/2012, un depozitar îşi poate înceta funcţia în următoarele cazuri: a) denunţarea contractului de către oricare dintre părţi, notificată A.S.F. cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte; b) iniţierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R. sau deschiderea procedurii falimentului; c) retragerea avizului/autorizaţiei de funcţionare de către A.S.F., B.N.R. sau autorităţile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituţiei de credit.  +  Secţiunea a 2-a Denunţarea contractului de depozitare  +  Articolul 86Un contract de depozitare încetează în următoarele moduri: a) din iniţiativa unei părţi în condiţiile stabilite în contract; b) prin acordul părţilor.  +  Articolul 87 (1) O S.A.I. sau o societate de investiţii autoadministrată, după caz, respectiv un depozitar poate denunţa unilateral un contract de depozitare a activelor unor O.P.C.V.M., numai ulterior acordării unui preaviz scris de cel puţin 90 de zile. (2) Termenul preavizului prevăzut la alin. (1) curge de la data notificării denunţării contractului către A.S.F. (3) În cazul în care contractul de depozitare încetează prin acordul părţilor, S.A.I. sau consiliul de administraţie al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează va transmite A.S.F. actul adiţional (în original) la vechiul contract de depozitare, privind încetarea relaţiilor contractuale între cele două entităţi. (4) Decizia de denunţare a contractului de depozitare se publică pe site-ul web al S.A.I. sau societăţii de investiţii autoadministrate în termen de 3 zile lucrătoare de la data denunţării. (5) S.A.I. sau consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează are obligaţia încheierii unui nou contract de depozitare în termenul de 90 de zile menţionat la art. 85 lit. a), intrarea în vigoare a noului contract urmând a se realiza cel târziu în prima zi lucrătoare următoare celei de-a 90-a zi.  +  Secţiunea a 3-a Iniţierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială ori deschiderea procedurii falimentului  +  Articolul 88 (1) În cazul în care împotriva depozitarului se declanşează procedurile de supraveghere sau administrare specială sau cea a falimentului, în termen de maximum 5 zile de la declanşarea unei asemenea proceduri, S.A.I. sau consiliul de administraţie al societăţii de investiţii autoadministrate procedează la schimbarea depozitarului pentru organismele administrate, prin denunţarea unilaterală scrisă a contractului. (2) În cazul falimentului, procedura este considerată ca declanşată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea şi retragerea avizului acordat de A.S.F.  +  Articolul 89 (1) A.S.F. poate suspenda avizul de funcţionare ca depozitar la solicitarea motivată a depozitarului, în cazul în care acesta, pe o perioadă 18 luni, nu are încheiat cel puţin un contract pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C. (2) Actul individual de suspendare a avizului de funcţionare va preciza motivul şi perioada de suspendare, care poate fi cuprinsă între 6 şi 24 luni. (3) Reluarea activităţii de depozitare se poate realiza numai ulterior notificării A.S.F. şi sub condiţia respectării prevederilor O.U.G. nr. 32/2012. (4) Notificarea prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de: a) copia contractului pentru depozitarea activelor unui O.P.C.V.M.; b) documentele actualizate prevăzute la art. 63 alin. (1). (5) A.S.F. poate dispune ridicarea suspendării prevăzute la alin. (2) ulterior constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4). (6) În cazul în care la expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (2) depozitarul nu îndeplineşte condiţiile menţionate la alin. (3) şi (4), A.S.F. este în drept să retragă avizul de funcţionare ca depozitar. (7) Prevederile prezentului articol se aplică numai instituţiilor de credit care au fost înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar.  +  Articolul 90A.S.F. este în drept să retragă avizul emis în următoarele condiţii: a) dacă acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false sau care au indus în eroare; b) dacă depozitarul nu respectă dispoziţiile legale privind activităţile, obligaţiile şi răspunderea unui depozitar; c) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizaţia de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru; d) la solicitarea depozitarului; e) în situaţia în care nu se mai îndeplinesc condiţiile de la avizarea depozitarului; f) dacă depozitarul nu a încheiat contracte pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. pe o perioadă de 18 luni de la data acordării avizului şi nu a solicitat suspendarea în conformitate cu prevederile art. 89.  +  Articolul 91 (1) În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispoziţiilor legale, A.S.F. comunică decizia sa depozitarului şi tuturor S.A.I. sau O.P.C.V.M. autoadministrate care au încheiate contracte de depozitare cu acesta. (2) În urma primirii de către S.A.I. sau de către societatea de investiţii autoadministrată a deciziei A.S.F. de retragere a avizului depozitarului, se aplică dispoziţiile art. 88.  +  Secţiunea a 5-a Restricţii şi măsuri cu privire la transferul activelor O.P.C.V.M. către noul depozitar  +  Articolul 92 (1) În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menţionat la art. 87 alin. (5), acesta este transmis la A.S.F. în vederea avizării. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării privind avizarea de către A.S.F. a contractului de depozitare, depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deţinute pentru O.P.C. către noul depozitar care a încheiat contract cu S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată, după caz. (2) Pe perioada efectuării transferului activelor deţinute pentru O.P.C., se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale respectivelor O.P.C.V.M. Perioada de transfer nu poate depăşi 30 zile de la data avizării noului depozitar. (3) În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, prevăzut la alin. (2), depozitarul cedent are obligaţia transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor. În caz contrar, A.S.F. va aplica reprezentanţilor depozitarului cedent sancţiunile prevăzute la art. 195 lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012. (4) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului cedent sau noului depozitar, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  +  Articolul 93 (1) În termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor O.P.C., depozitarul cedent are obligaţia de a transmite A.S.F. şi S.A.I. sau consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate, după caz, un raport pentru fiecare O.P.C.V.M., care conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri de participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. (2) În termen de 30 de zile de la data avizării noului contract de depozitare, S.A.I. sau consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate, după caz, are obligaţia de a actualiza documentele O.P.C.V.M. cu denumirea noului depozitar şi elementele noului contract de depozitare şi de a le transmite la A.S.F., în vederea autorizării modificărilor respective. (3) În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., noul depozitar are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor O.P.C.V.M. încheiat cu depozitarul cedent. Suspendarea emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal.  +  Titlul III Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 94 (1) Fondul deschis de investiţii se constituie pe bază de contract de societate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament. (2) Iniţiativa constituirii unui fond deschis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I., în conformitate cu decizia luată de către organele statutare ale acestora potrivit competenţelor stabilite prin actele constitutive.  +  Articolul 95 (1) Contractul de societate este întocmit în formă scrisă de către S.A.I. care are iniţiativa constituirii fondului deschis de investiţii şi are conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 3. (2) Contractul de societate reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unităţi de fond şi semnarea unei declaraţii în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 96Societăţile de investiţii se constituie ca societăţi pe acţiuni prin subscripţie publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 97 (1) În vederea transformării unui A.O.P.C. în O.P.C.V.M., respectivul A.O.P.C. îşi modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de O.P.C.V.M. menţionate în prezentul regulament şi urmează procedura de autorizare menţionată în cap. IV şi VI ale prezentului titlu, în funcţie de tipul de O.P.C.V.M. în care intenţionează să se încadreze. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), A.S.F. va retrage avizul de înregistrare ca A.O.P.C. şi va autoriza O.P.C.V.M. rezultat în urma transformării.  +  Capitolul II Dispoziţii comune O.P.C.V.M.-urilor  +  Articolul 98 (1) Un O.P.C.V.M. poate lua împrumuturi, cu autorizarea acordată în prealabil de A.S.F., conform prevederilor art. 103 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 32/2012. (2) Împrumuturile prevăzute la art. 103 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 pot fi luate numai în scopul asigurării de lichidităţi pentru onorarea cererilor de răscumpărare şi pentru exercitarea drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activele fondului. (3) Niciun fel de speze sau comisioane nu pot fi percepute de către S.A.I. a unui O.P.C.V.M. în legătură sau ca urmare a unui astfel de împrumut. (4) În vederea obţinerii autorizaţiei de contractare a unui împrumut, S.A.I. a unui O.P.C.V.M. sau, după caz, o societate de investiţii care se autoadministrează trebuie să depună o cerere însoţită de un raport de fundamentare a împrumutului, în care să se menţioneze cuantumul sumei ce urmează a fi împrumutată, moneda în care este denominată suma împrumutată, durata împrumutului (care nu poate depăşi 30 de zile), sursa de finanţare, garanţiile solicitate de către aceasta, sursele avute în vedere pentru rambursarea împrumutului, precum şi clauzele esenţiale ale contractului de împrumut. (5) A.S.F. este obligată ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei să acorde autorizaţia pentru contractarea împrumutului sau să motiveze neacordarea acesteia. (6) A.S.F. este în drept să refuze acordarea autorizaţiei în cazul în care se apreciază că un împrumut contractat de către un O.P.C.V.M. încalcă prevederile legale aplicabile, nu există justificarea contractării împrumutului sau termenii contractuali ai acestuia sunt de natură să perturbe în mod grav activitatea O.P.C.V.M. (7) Nu este considerat împrumut soldul negativ al contului dacă acesta se produce neintenţionat şi pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare. Depozitarul va notifica A.S.F. cu privire la data apariţiei şi încetării situaţiei respective.  +  Articolul 99 (1) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare (securities lending arrangements) şi poate constitui garanţii asociate acestora în condiţiile respectării prevederilor prezentului regulament, precum şi ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 32/2006 şi ale Regulamentului nr. 5/2010 şi cu luarea în considerare a dispoziţiilor Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacţionabile de tip ETF şi alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri (Ghidul ESMA/2012/832) şi ale documentului de întrebări şi răspunsuri (Q amp;A) elaborat de ESMA pe marginea ghidului în cauză. (2) Contractul de împrumut de valori mobiliare este încheiat de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată cu un intermediar autorizat într-un stat membru, sau o instituţie de credit autorizată într-un stat membru. (3) În situaţia în care un O.P.C.V.M. intenţionează să acorde împrumuturi de valori mobiliare, aceste operaţiuni trebuie specificate în mod expres în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. Prospectul trebuie să includă cel puţin prevederi referitoare la: a) scopul operaţiunilor de împrumut; b) condiţiile şi limitele în care operaţiunile de împrumut sunt efectuate, conform prezentului regulament; c) o descriere a riscurilor aferente operaţiunilor de împrumut, precum şi faptul că aceste riscuri sunt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M. (4) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare în condiţiile evitării conflictelor de interese intragrup. În acest sens se va avea în vedere ca împrumutul să fie acordat acelei entităţi a cărei ofertă este cea mai avantajoasă, conform criteriilor stabilite în prealabil de O.P.C.V.M. în documentele sale. (5) Un O.P.C.V.M. nu poate acorda împrumuturi de valori mobiliare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 3 luni. În cazul O.P.C.V.M.-urilor tranzacţionabile de tip ETF limita indicată la prima teză poate fi majorată până la 50%. (6) În urma operaţiunii de împrumut de valori mobiliare, acestea se evidenţiază distinct în cadrul unei noi rubrici "Valori mobiliare acordate ca împrumut în curs de decontare" din cadrul activului O.P.C.V.M. (7) Garanţiile financiare asociate împrumutului de valori mobiliare se pot constitui sub formă de numerar, acţiuni lichide din componenţa unor indici bursieri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832, precum şi titluri de stat. (8) Valoarea garanţiei va fi stabilită prin procedurile proprii de administrare a riscului ale S.A.I./societăţilor de investiţii autoadministrate şi reprezintă în orice moment minimum 110% din valoarea titlurilor împrumutate. (9) Garanţia va fi reflectată în activul O.P.C.V.M. doar în momentul executării acesteia, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 9/2004. (10) Veniturile obţinute din operaţiunea de împrumut se evidenţiază eşalonat în activul O.P.C.V.M., prin recunoaşterea zilnică a venitului aferent perioadei scurse de la data acordării împrumutului, în cadrul categoriei "Alte active", la o poziţie distinctă "Venituri obţinute din operaţiunea de împrumut de valori mobiliare". (11) Contractul de garanţie financiară se încheie fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2004. (12) Un O.P.C.V.M. care acordă împrumuturi de valori mobiliare poate utiliza garanţiile financiare obţinute în urma acestor împrumuturi, cu respectarea regulilor de administrare a colateralului prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832. În acest sens, depozitarul O.P.C.V.M. monitorizează modul în care S.A.I. sau, după caz, societatea de investiţii autoadministrată respectă regulile mai sus menţionate. (13) Modificarea prospectului de emisiune al unui O.P.C.V.M. în scopul introducerii de prevederi care să permită O.P.C.V.M. să acorde împrumuturi de valori mobiliare se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 153-155.  +  Articolul 100 (1) Preţul de cumpărare a unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este preţul de emisiune a titlului de participare plătit de investitor şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiţii care se autoadministrează, după caz, şi certificat de depozitar, astfel: a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3), preţul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.; b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3), preţul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M. Preţul de cumpărare include şi comisionul de cumpărare/subscriere, dacă este prevăzut de prospectul de emisiune; c) S.A.I/societatea de investiţii care se autoadministrează va furniza depozitarului detalierea subscrierilor/răscumpărărilor în funcţie de momentul zilei stabilit la alin. (3). (2) O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va face astfel: a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.; b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M. (3) În documentele de constituire ale O.P.C.V.M se poate stabili momentul zilei în funcţie de care S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează va calcula preţul de cumpărare, respectiv preţul de răscumpărare, precum şi momentul înregistrării cererilor de subscriere/răscumpărare. (4) În situaţia în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabileşte momentul zilei menţionat la alin. (3), se aplică următoarele prevederi: a) preţul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M; b) emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M. O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare. (5) Pe perioada dintre data creditării contului colector/ conturilor colectoare ale O.P.C.V.M., inclusiv, şi data emiterii titlurilor de participare, exclusiv, sumele nealocate din contul colector/conturile colectoare nu vor fi parte şi nici incluse în calculul activului net al O.P.C.V.M., evidenţierea acestora în structura activului net fiind opţională. (6) Sumele aflate în contul colector/conturile colectoare ale O.P.C.V.M. pot fi remunerate cu dobândă de cont curent, situaţie în care dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M.  +  Articolul 101 (1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere iniţială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziţie la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidenţiază în mod distinct operaţiunea de subscriere care a condus la emiterea lui), prin care se atestă participarea la O.P.C.V.M.-ul respectiv. (2) Orice deţinător de titluri de participare are obligaţia de a deţine în permanenţă cel puţin o unitate de fond. (3) În situaţia în care o persoană care intenţionează să devină investitor al unui O.P.C.V.M. depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, S.A.I. va iniţia, în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile la data depunerii sumei iniţiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei iniţiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei iniţiale depuse. În situaţia în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile S.A.I. timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale O.P.C.V.M., conform documentelor de constituire, împreună cu toate sumele aflate pe poziţia "Sume în curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.  +  Articolul 102 (1) Preţul de răscumpărare al unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este preţul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare şi este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiţii, după caz, şi certificat de depozitar, astfel: a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), preţul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare; b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), preţul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.Din valoarea de răscumpărat se scad comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune), precum şi orice alte taxe legale şi comisioane bancare conform prospectului de emisiune. (2) În situaţia în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabileşte momentul zilei menţionat la art. 100 alin. (3), preţul de răscumpărare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare. (3) După admiterea acţiunilor societăţii de investiţii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acţiunile pot fi răscumpărate oricând de către emitent. (4) S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziţie la sediul S.A.I. sau al entităţii către care a fost delegată activitatea de distribuţie a titlurilor de participare un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidenţiază în mod distinct operaţiunea de subscriere care a condus la emiterea lui) prin care se atestă răscumpărarea respectivelor titluri.  +  Articolul 103 (1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise şi răscumpărate prin internet în conformitate cu Instrucţiunea nr. 2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2009, inclusiv prin utilizarea platformei de internet/home banking a celorlalte S.A.I., instituţii de credit sau S.S.I.F. către care a fost delegată activitatea de distribuţie în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), contractul încheiat de investitor cu oricare dintre respectivele entităţi fiind asimilat contractului la distanţă. (2) Subscrierile şi/sau răscumpărările ulterioare de titluri de participare se pot realiza şi prin telefon în condiţiile detaliate în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.. (3) În situaţia derulării de operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menţionaţi în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. au obligaţia păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioadă de minimum 5 ani. (4) Subscrierile şi răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor cap. I al titlului IV din Regulamentul nr. 32/2006. (5) În cazul delegării activităţii de distribuţie în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012, regulile privind distribuirea prin telefon sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menţionaţi în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.  +  Articolul 104 (1) Distribuirea prin telefon a titlurilor de participare către clienţii interesaţi se va efectua în baza unui contract la distanţă, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, încheiat între client şi S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menţionaţi în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. ori în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./distribuitorilor prevăzuţi la art. 103 alin. (1). (2) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează de obligaţia respectării regulilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 şi de prezentul regulament cu privire la desfăşurarea activităţii de administrare a O.P.C.V.M. (3) Pentru a face faţă eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor telefonice, S.A.I. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuire a titlurilor de participare să se poată desfăşura în bune condiţii. Investitorii vor fi informaţi de către S.A.I. în contractul încheiat cu privire la existenţa acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora. (4) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deţinut de investitor/împuternicitul acestuia, indicat în cadrul contractului pentru operaţiuni cu unităţi de fond pe internet şi telefon sau în contul notificat de investitor/împuternicit în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia. (5) Plata aferentă răscumpărărilor în cazul transmiterii cererii de răscumpărare prin platforma de internet banking/home banking a entităţilor menţionate la art. 103 alin. (1) care realizează distribuirea unităţilor de fond se realizează doar în contul curent deţinut de investitor/împuternicit şi care este asociat acestuia în platforma de internet banking/home banking.  +  Articolul 105 (1) Prospectul de emisiune de unităţi de fond are cel puţin conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 7. (2) În plus faţă de conţinutul stabilit în anexa nr. 7, prospectul conţine, incluse în text, următoarele: a) menţiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexa nr. 7; b) indicarea zilelor calendaristice în care S.A.I. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare. (3) Prospectul de emisiune de unităţi de fond previne investitorii potenţiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că: a) investiţiile în fonduri deschise de investiţii nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acţionar al unei S.A.I, nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite; b) aprobarea iniţierii şi derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament; c) fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul. (4) Fiecare investitor în unităţi de fond va semna obligatoriu o declaraţie că a primit, a citit şi a înţeles prevederile prospectului. (5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile şi fondurilor deschise de tip feeder şi master.  +  Articolul 106Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.  +  Capitolul III Conţinutul minim al prospectului de emisiune al societăţii de investiţii  +  Articolul 107 (1) Prospectul de emisiune de acţiuni are cel puţin conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 9. (2) În cuprinsul prospectului de emisiune sunt incluse şi următoarele: a) textul actului constitutiv; b) contractul de administrare, dacă este cazul; c) extras din contractul de depozitare; d) regulile şi procedurile interne în cazul societăţilor de investiţii care se autoadministrează; e) piaţa reglementată pe care se intenţionează tranzacţionarea acţiunilor societăţii de investiţii; f) condiţiile în care societatea de investiţii care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiţii poate suspenda emisiunea titlurilor de participare. (3) Prospectul de emisiune de acţiuni previne investitorii potenţiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, cu privire la faptul că: a) investiţiile în societăţile de investiţii nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acţionar al unei societăţi de investiţii, nu oferă nicio garanţie acţionarului cu privire la recuperarea sumelor investite; b) aprobarea iniţierii şi derulării ofertei publice continue de acţiuni şi a prospectului de emisiune de acţiuni de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare ce urmează a fi oferite, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament; c) societăţile de investiţii comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar şi riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru acţionari, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul. (4) În mod obligatoriu, se pun la dispoziţia investitorilor toate actele adiţionale la prospect. (5) Societatea de investiţii care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiţii are obligaţia de a rescrie anual prospectul de emisiune, cu includerea tuturor actelor adiţionale aferente. (6) Prospectul rescris va fi transmis la A.S.F. în termen de 30 de zile lucrătoare de la sfârşitul anului corespunzător. (7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile şi societăţilor de investiţii de tip feeder şi master.  +  Articolul 108Orice subscriitor al acţiunilor respective trebuie să semneze o declaraţie prin care să confirme că a primit, a citit şi a înţeles prevederile prospectului.  +  Articolul 109Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.  +  Capitolul IV Autorizarea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii  +  Articolul 110 (1) În vederea autorizării unui fond deschis de investiţii, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societăţii de administrare şi este însoţită de următoarele documente: a) contractul de societate - în original; b) contractul de distribuire de unităţi de fond în original, dacă este cazul; c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului şi depozitar (care este un contract încheiat sub condiţia autorizării fondului deschis de investiţii şi va intra în vigoare la data autorizării acestuia), având cel puţin conţinutul prevăzut la art. 58-62 din O.U.G. nr. 32/2012, în original; d) prospectul de emisiune; e) documentul privind informaţiile cheie destinate investitorilor, având conţinutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web, denumit în continuare Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informaţiilor conţinute în documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor (DICI) se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 87/2012, denumită în continuare Instrucţiunea nr. 5/2012; f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conţinutul menţionat în anexa nr. 4; g) modelul formularelor de subscriere şi de răscumpărare a unităţilor de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării S.A.I., având obligaţia de a nu efectua operaţiuni de subscriere şi răscumpărare pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.; h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) Prospectul de emisiune şi regulile fondului vor fi depuse la A.S.F. în două exemplare originale, unul dintre exemplare urmând ca în cazul aprobării solicitării să fie returnat S.A.I., împreună cu decizia de autorizare. (3) Pe lângă conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 4, regulile fondului vor cuprinde condiţiile şi situaţiile în care S.A.I. poate suspenda/limita temporar emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012. (4) Condiţiile şi situaţiile menţionate la alin. (3) sunt coerente cu mecanismele de administrare a lichidităţii în situaţii extreme care trebuie să fie utilizate de S.A.I. şi sunt similare exemplelor indicate în continuare, fără ca acestea să fie limitative:1. investitorii care deţin mai mult de un anumit procent din activul respectivului O.P.C.V.M. (de exemplu, 5%) pot solicita în decursul unei perioade de timp (de exemplu, o săptămână) răscumpărarea a cel mult 1% din activul respectivului O.P.C.V.M.;2. orice cerere de răscumpărare care depăşeşte un anumit procent din valoarea activului O.P.C.V.M. (de exemplu, 1%) va fi tarifată suplimentar (de exemplu, cu 10%) din valoarea totală sau din valoarea care depăşeşte procentul respectiv de deţinere, adică 1%;3. în situaţia în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depăşeşte un anumit procent din valoarea activelor O.P.C.V.M.-urilor (de exemplu, 10%), S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată îşi rezervă dreptul de a suspenda operaţiunile pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, 5 zile). (5) În cazul în care apreciază că suspendarea/limitarea menţionată la alin. (3) dispusă de S.A.I. nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării/limitării.  +  Articolul 111 (1) Un fond deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii reprezintă un fond deschis de investiţii administrat de o S.A.I. care include două sau mai multe subfonduri, cu următoarele caracteristici: a) fiecare subfond are o politică de investiţii separată, inclusă în cadrul prospectului de emisiune al fondului; b) un subfond nu poate investi în titlurile de participare ale altui subfond din cadrul aceluiaşi fond; c) obligaţiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond; d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiaşi fond, procedura de conversie de unităţi de fond fiind menţionată în prospectul de emisiune; e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net; f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să rezulte în lichidarea altui subfond; g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredinţate spre păstrare unui singur depozitar; h) fiecare fond şi/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unităţi de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net şi categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcţie de fiecare clasă de unităţi de fond; i) fiecare subfond nou sau clasă de unităţi de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.; j) fiecare subfond nou sau clasă de acţiuni nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.; k) fiecare subfond va avea conturi contabile separate; l) în vederea respectării limitelor investiţionale prevăzute la titlul I cap. IV secţiunea a 4-a din O.U.G. nr. 32/2012, fiecare subfond va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct. (2) În vederea acordării autorizaţiei de către A.S.F. unui fond deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societăţii de administrare şi este însoţită de următoarele documente: a) contractul de societate în original; b) contractul de distribuire de unităţi de fond în original, dacă este cazul; c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului şi depozitar (care este un contract încheiat sub condiţia autorizării fondului deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii şi va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în original; d) prospectul de emisiune, având conţinutul minim prevăzut în anexa nr. 8; e) pentru fiecare subfond, documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor, având conţinutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010; f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conţinutul minim menţionat în anexa nr. 5; g) modelul formularelor de subscriere, de răscumpărare şi de conversie a unităţilor de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligaţia de a nu efectua operaţiuni de subscriere, răscumpărare sau conversie pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.; h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (3) Prevederile art. 110 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia fondurilor deschise de investiţii constituite din mai multe compartimente de investiţii. (4) Regulile fondului vor include şi condiţiile în care S.A.I. poate suspenda temporar conversia de unităţi de fond. (5) Pentru fiecare subfond nou sau clasă de unităţi de fond nouă, S.A.I. va depune la A.S.F. următoarele documente: a) informaţiile cheie destinate investitorilor; b) prospectul de emisiune actualizat; c) regulile fondului actualizate; d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 112 (1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a constituirii şi funcţionării fondului în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, A.S.F. autorizează regulile fondului şi prospectul de emisiune. (2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite societăţii de administrare a fondului.  +  Capitolul V Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M., de calcul al valorii activului net şi al valorii titlurilor de participare  +  Secţiunea 1 Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M.  +  Articolul 113Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel: a) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:1. la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor admise la tranzacţionare pe respectiva piaţă reglementată din statul membru/bursa din statul nemembru; sau2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem; b) instrumentele financiare cu venit fix, conform uneia dintre următoarele metode, stabilite conform prevederilor art. 122 alin. (1), (3), (5) şi (9):1. una dintre metodele indicate la lit. a), în funcţie de locul de tranzacţionare a instrumentelor respective;2. metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;3. metoda bazată pe utilizarea unor cotaţii de piaţă de tipul MID (calculat ca media aritmetică dintre cel mai bun preţ de vânzare şi cel mai bun preţ de cumpărare), în situaţia existentei unor repere de preţ compozit relevante publicate de instituţii oficiale sau firme private recunoscute la nivel internaţional (de exemplu, BNR, Bloomberg, Reuters);4. în situaţia în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, iar pentru un instrument cu venit fix nu există reper de preţ compozit relevant, respectivul instrument va fi evaluat pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la preţul net de achiziţie (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preţ compozit relevant) sau ultimul preţ compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariţiei unui preţ compozit relevant şi cu condiţia existenţei acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacţionare (perioada de observaţie în care se analizează relevanţa acestui preţ), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 zile de tranzacţionare;5. în situaţia în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 şi reperul de preţ compozit folosit nu este disponibil sau devine nerelevant pe o perioadă de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare, se va utiliza metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 zile de tranzacţionare, pornind de la ultimul preţ compozit folosit în evaluare. În situaţia în care, ulterior aplicării metodei bazate pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente, există un istoric de tranzacţionare şi un reper de preţ compozit relevant pe o perioadă de observaţie de 30 zile de tranzacţionare, atunci se va reveni la metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare;6. S.A.I. care aplică metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 sunt obligate să întocmească şi să transmită A.S.F. reguli şi proceduri privind determinarea relevanţei cotaţiilor compozite folosite; c) instrumentele pieţei monetare, similar prevederilor lit. b); d) instrumente financiare derivate, similar prevederilor lit. a); e) titlurile de participare emise de O.P.C.V.M., similar prevederilor lit. a); f) produsele structurate vor fi evaluate la preţul de referinţă (aferent unei emisiuni individuale de produse structurate, respectiv unei şedinţe de tranzacţionare) calculat de operatorul de piaţă pe care se tranzacţionează respectivele instrumente, după cum urmează:1. media aritmetică, calculată pe baza celei mai bune cotaţii de cumpărare (ask) şi a celei mai bune cotaţii de vânzare (bid) introduse/administrate de către furnizorul/furnizorii de lichiditate sau de către market maker/market makeri, după caz, existente în piaţă după încheierea şedinţei curente de tranzacţionare, în situaţia în care au existat cotaţii ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzacţionare. Valoarea respectivă se rotunjeşte la cel mai apropiat pas de preţ corespunzător simbolului respectiv;2. preţul de închidere înregistrat în piaţa principală a simbolului în şedinţa de tranzacţionare curentă dacă acesta a fost disponibil la tranzacţionare, în situaţia în care nu există cotaţii disponibile ale furnizorului de lichiditate/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, conform pct. 1, şi au fost înregistrate tranzacţii în şedinţa de tranzacţionare respectivă;3. cel mai recent preţ de referinţă al simbolului (preţul de referinţă rămâne nemodificat), în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:(i) nu au fost înregistrate tranzacţii în cea mai recentă şedinţă de tranzacţionare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacţionare;(ii) nu au existat cotaţii ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, după caz, la încheierea celei mai recente şedinţe de tranzacţionare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacţionare.  +  Articolul 114 (1) Instrumentele financiare menţionate la art. 113 admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate şi/sau în cadrul mai multor sisteme de tranzacţionare, altele decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), se evaluează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinată pe baza volumului şi a numărului de tranzacţii înregistrate în anul calendaristic anterior. (2) În cazul în care instrumentele financiare menţionate la alin. (1) sunt admise şi pe burse sau sisteme alternative de tranzacţionare dintr-un stat terţ, se va avea în vedere preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării. (3) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacţionare exclusiv pe mai multe burse şi/sau sisteme alternative de tranzacţionare din state terţe, acestea vor fi evaluate la preţul de închidere al bursei sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului şi a numărului tranzacţiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvenţă anuală, la începutul fiecărui an calendaristic.  +  Articolul 115 (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau terţ vor fi evaluate astfel: a) acţiunile conform uneia dintre următoarele metode:1. valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective. În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R.;sau2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează; b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 113 lit. b) pct. 2 şi/sau 3; c) instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate similar prevederilor lit. b); d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizând tehnici consacrate pe pieţele financiare (de exemplu, raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste; e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată şi publicată. (2) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacţionare, astfel:(i) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate şi titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);(ii) instrumentele financiare cu venit fix şi instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2 şi/sau 3.În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente se vor face începând cu data ultimului preţ de tranzacţionare şi pornind de la acel nivel de preţ, cu luarea în considerare a prevederilor art. 113 lit. b) pct. 4-6. (3) Instrumentele financiare menţionate la alin. (1) şi (2), emise de aceeaşi entitate, dar achiziţionate în tranşe diferite, vor fi evaluate similar alin. (1). (4) Deţinerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale O.P.C. la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero. (5) Depozitele bancare şi certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. (6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaştere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situaţia negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadenţă, dacă evoluţia activului-suport s-a încadrat în condiţiile constituirii depozitului, se va recunoaşte diferenţa pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menţinută pe toată durata depozitului. (7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei iniţiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului. (8) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (5) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadenţă, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată. (9) Instrumentele pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor financiare cu venit fix, menţionat la art. 113 lit. b) pct. 2 şi 3. (10) Acţiunile emise de societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, vor fi evaluate conform metodelor precizate la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 116 (1) Acţiunile suspendate de la tranzacţionare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, vor fi evaluate la preţul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) calculat până la data apariţiei unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a preţurilor medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacţionare sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) şi aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează. În cazul în care suspendarea de la tranzacţionare are loc în timpul şedinţei de tranzacţionare, pentru calculul valorii activului zilei respective acţiunile sunt evaluate la preţul de închidere/de referinţă, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul şedinţei de tranzacţionare, prima zi este considerată ziua suspendării. (2) Acţiunile neadmise la tranzacţionare, inclusiv cele emise de instituţii de credit sau admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), ale căror situaţii financiare nu sunt obţinute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ astfel:1. la valoarea zero sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) şi aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează;2. în cazul acţiunilor admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), precum şi în cazul acţiunilor netranzacţionate, se va avea în vedere ca metodele indicate la pct. 1 să fie aplicate doar în condiţiile în care pe site-ul web al pieţei reglementate, al sistemului alternativ de tranzacţionare, al Ministerului Finanţelor Publice sau al emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea respectivelor acţiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacţionare (zile lucrătoare), se va considera ca prima zi de netranzacţionare prima zi lucrătoare ulterioară celei în care respectiva acţiune nu a mai înregistrat tranzacţii. (3) Acţiunile societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate sau sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează, fie la valoarea zero, fie la valoarea determinată de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opţiunii administratorului O.P.C.V.M. În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al O.P.C.V.M. va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menţionată în raportul de evaluare al evaluatorului independent. (4) Acţiunile societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de lichidare judiciară sau în alte forme de lichidare şi ale celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. la valoarea zero, de la data la care anunţul a fost făcut public pe site-ul web al pieţei reglementate ori al sistemului alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează. (5) În cazul societăţilor aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare, ale căror acţiuni au fost readmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătoreşti definitive privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent şi a confirmării din partea emitentului/operatorului de piaţă sau de sistem privind neatacarea cu recurs a sentinţei privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor acţiuni se va face cu respectarea art. 113 lit. a) în cazul în care respectivele acţiuni au preţ de piaţă, în sensul că au înregistrat tranzacţii de la data readmiterii la tranzacţionare. Dacă acţiunile nu au preţ de piaţă, acestea vor fi evaluate, până la data înregistrării unui preţ de referinţă disponibil, conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a). (6) Acţiunile societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 din portofoliul O.P.C.V.M. neadmise la tranzacţionare sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. (7) Metodele de evaluare prevăzute în prezentul articol se aplică şi în cazul acţiunilor societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvenţă sau reorganizare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare. (8) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică şi societăţilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi celor neadmise la cota oficială a unei burse sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, începând cu data comunicării depozitarului de către O.P.C.V.M. a informaţiilor privind evenimentele respective.  +  Articolul 117În situaţia divizării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, acţiunile rezultate prin divizare se evaluează, anterior introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare.  +  Articolul 118S.A.I. şi societăţile de investiţii care se autoadministrează înregistrează instrumentele financiare din portofoliile O.P.C.V.M. începând cu data efectuării tranzacţiei.  +  Articolul 119 (1) Dividendele, precum şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.În cazul în care din lipsă de informaţii, înregistrarea în activ a dividendelor aferente deţinerii de acţiuni listate pe pieţe externe nu se poate realiza în conformitate cu prevederile primului paragraf, contravaloarea dividendelor respective trebuie înregistrată în activ la data la care administratorul O.P.C.V.M. sau depozitarul activelor acestuia intră în posesia informaţiilor privind data ex-dividend, fapt dovedit pe baza unor documente/extrase/publicaţii. (2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferinţă, dacă S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, acţiunile cuvenite şi suma datorată de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel: a) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mare decât preţul de subscriere; b) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mic decât preţul de subscriere. (3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferinţă, acţiunile cuvenite sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social. (4) Până la momentul admiterii la tranzacţionare, acţiunile subscrise de către O.P.C.V.M. în cadrul unei oferte publice iniţiale de vânzare de acţiuni sunt considerate "valori mobiliare nou-emise" şi sunt evaluate pe baza preţului de achiziţie a acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. (5) În cazul în care admiterea la tranzacţionare a respectivelor acţiuni nu se realizează în termen de maximum 12 luni de la data iniţierii perioadei de derulare a ofertei, acţiunile indicate la alin. (4) vor fi evaluate similar acţiunilor neadmise la tranzacţionare, conform metodelor precizate la art. 115 alin. (1). (6) În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la alin. (4) implică emiterea de drepturi de alocare tranzacţionabile, drepturile de alocare care revin O.P.C.V.M., care au subscris şi plătit integral acţiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4), respectiv în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă, sunt evaluate astfel: a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare pe baza preţului de achiziţie a acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice; b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data efectivă a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a). (7) În cazul în care O.P.C.V.M. care au subscris şi plătit integral acţiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4) deţin acţiuni ale respectivei societăţi anterior derulării ofertei publice şi admiterii la tranzacţionare a respectivelor acţiuni, acestea sunt evaluate astfel: a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare, conform metodelor precizate la alin. (5); b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data efectivă a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a). (8) Drepturile de alocare prevăzute la alin (6) vor fi prezentate în cadrul formularelor de raportare ale O.P.C.V.M astfel: a) până la momentul admiterii la tranzacţionare în cadrul secţiunilor aferente deţinerilor de alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacţionare; b) de la momentul admiterii la tranzacţionare şi până la momentul emisiunii acţiunilor subscrise în oferta publică, în cadrul secţiunilor aferente deţinerilor de alte valori mobiliare asimilate acţiunilor şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate. (9) Obligaţiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii la tranzacţionare conform art. 115 alin. (1). (10) Acţiunile societăţilor neadmise la tranzacţionare rezultate din majorările de capital social cu contraprestaţie în bani se vor evalua astfel: a) până la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., la valoarea subscrisă; b) de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., similar prevederilor art. 115 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 116.  +  Articolul 120 (1) Evaluarea acţiunilor deţinute de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestaţie în bani, precum şi a celor cu contraprestaţie în bani înregistrate în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) lit. a) se realizează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. (2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere.  +  Articolul 121 (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. (2) Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă se calculează conform formulei:Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă) * [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)] * [număr de acţiuni vechi/număr de drepturi de preferinţă emise], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul evaluat conform art. 113 lit. a), din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. (3) Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul evaluat conform art. 113 lit. a) din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacţii, se va menţine evaluarea la valoarea teoretică. (4) Ulterior perioadei de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă şi până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la ultimul preţ de închidere din perioada de tranzacţionare şi evidenţiate în cadrul unei poziţii distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat". (5) La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C.V.M. acţiunile cuvenite. (6) Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani, precum şi cele distribuite cu contraprestaţie în bani şi sumele cuvenite O.P.C.V.M. se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat" în cadrul activelor O.P.C.V.M. (7) În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt plătite/alocate în termenul legal/termenul stabilit în hotărârea AGA, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Dacă termenul legal/stabilit în hotărârea AGA de plată/de alocare a dividendelor cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până la sfârşitul primei zile lucrătoare. (8) În situaţia în care principalul şi cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. (9) Operaţiunile de piaţă monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacţionare (repo/reverse repo), cu excepţia operaţiunilor ce constau în încheierea a două tranzacţii simultane, se evidenţiază în portofoliul O.P.C.V.M astfel: a) cumpărările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul contrapărţii de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate prin recunoaşterea zilnică a creanţei care se adaugă la valoarea de achiziţie; b) vânzările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. vinde active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate astfel:1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operaţiunii de piaţă monetară şi data angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evaluate zilnic conform art. 113-115;2. în aceeaşi perioadă, se va înscrie cu semnul minus valoarea de decontare împreună cu recunoaşterea zilnică a datoriei ataşate, în cadrul unei poziţii de activ "Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administraţia publică centrală". (10) Înregistrarea în activele O.P.C.V.M. a disponibilităţilor rezultate ca urmare a distribuirii către acţionari de sume de bani cu prilejul operaţiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acţiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acţiuni şi a distribuirii către acţionarii existenţi la data de înregistrare a unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acţiuni aprobate prin Hotărârea AGA se realizează în aceeaşi manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acţionari, prevăzută la alin. (6), respectiv reflectarea în activul O.P.C.V.M. a sumelor de încasat ca urmare a diminuării capitalului social în cadrul poziţiei "Dividende şi alte drepturi de încasat", în contrapartidă cu reducerea numărului de acţiuni aferente diminuării de capital social.  +  Articolul 122 (1) Evaluarea activelor O.P.C.V.M. se realizează conform procedurilor indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prevederilor prezentului regulament, prin aplicarea metodelor de evaluare ce vor fi incluse în documentele de constituire ale O.P.C.V.M. (2) Procedurile indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 vor fi emise de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate şi vor indica şi modalitatea de detectare, prevenire şi corectare în cel mai scurt timp posibil a erorilor de stabilire a valorii unitare a activului net, iar acolo unde este cazul, modalitatea de compensare a prejudiciilor aduse deţinătorilor de titluri de participare. (3) S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia de a menţine metoda de evaluare a activelor O.P.C.V.M. ce este specificată în prospect şi în regulile fondului/actul constitutiv al societăţii de investiţii pe o perioadă de minimum 12 luni. În situaţia în care S.A.I. administrează mai mult de un O.P.C.V.M., respectiva metodă va fi utilizată pentru toate O.P.C.V.M.-urile administrate. (4) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), cu excepţia instrumentelor financiare derivate, poate fi efectuată şi de către/cu consultarea membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România sau ai altor organisme profesionale similare şi se realizează numai ulterior autorizării de către A.S.F. a modificărilor intervenite în cadrul documentelor de constituire ale O.P.C.V.M., în sensul celor prevăzute la alin. (1). (5) Responsabilitatea privind stabilirea metodelor de evaluare a activelor revine consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor şi integritatea pieţei, acţionând cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională. (6) În cazul în care responsabilitatea evaluării activelor O.P.C.V.M. este delegată unui evaluator independent, consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate are obligaţia evaluării iniţiale şi periodice a modului în care respectivul evaluator îşi îndeplineşte obligaţiile. (7) Consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate efectuează anual, prin intermediul unei terţe părţi, desemnate cu luarea în considerare a necesităţii evitării conflictelor de interese, o analiză privind procedurile şi metodele de evaluare utilizate pentru a se asigura de adecvarea lor continuă şi punerea efectivă în aplicare. (8) Raportul săptămânal cu privire la situaţia activului net al O.P.C.V.M. este însoţit de o anexă cuprinzând metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul pentru care a fost utilizată una dintre metodele de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare. Anexa la raport va purta viza depozitarului O.P.C.V.M. (9) Prin excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (3) legate de obligaţia menţinerii metodei de evaluare, în cazul modificării metodei de evaluare conform cu standardele internaţionale de evaluare prevăzute în prospect şi în regulile fondului/actul constitutiv al societăţii de investiţii, raportul prevăzut la alin. (8) conţine o descriere a motivelor care au determinat această modificare şi a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor O.P.C.V.M. Raportul în cauză este adus la cunoştinţa investitorilor prin publicarea pe site-ul web al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate şi al operatorului pieţei reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare (în cazul O.P.C.V.M. admise la tranzacţionare).  +  Secţiunea a 2-a Reguli de calcul al activelor O.P.C.V.M.  +  Articolul 123 (1) În vederea determinării valorii activului net al unui O.P.C.V.M., deţinerile din portofoliu sunt evaluate şi reflectate în activul net al respectivului O.P.C.V.M., la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare şi cu prevederile art. 113-122. (2) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond deschis de investiţii la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:Valoarea unitară a activului net la acea dată =Valoarea netă a activelor fondului la acea dată= ...................................................................Număr total de unităţi de fond în circulaţie la acea dată (3) Valoarea unitară a activului net al unei societăţi de investiţii la o anumită dată se calculează conform formulei:Valoarea unitară a activului net la acea dată =valoarea netă a activului la acea dată= ...................................................................Numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea dată, exclusiv acţiunile proprii răscumpărate de societate (4) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond, în cazul fondurilor deschise de investiţii, nu poate fi mai mică de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situaţia când fondul deschis de investiţii este denominat în alte valute). (5) În prospectul de emisiune se va menţiona numărul de zecimale la care se rotunjeşte valoarea unitară a activului net, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale. (6) În situaţia în care se utilizează fracţiuni de unităţi de fond, în prospectul de emisiune se va menţiona numărul de zecimale cu care se calculează fracţiunile de unităţi de fond, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale. (7) În aplicarea prevederilor alin. (5) şi (6), prospectul de emisiune va specifica criteriile de rotunjire utilizate (la cel mai apropiat întreg sau prin trunchiere). Pentru efectuarea operaţiunilor de subscriere, numărul de unităţi de fond alocate se obţine prin împărţirea sumei subscrise la preţul de subscriere şi se rotunjeşte la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest lucru, numărul de unităţi de fond emise ca urmare a unei subscrieri poate fi un număr întreg, urmând ca diferenţa de sumă să fie rambursată investitorului, costul operaţiunii de rambursare urmând a fi suportat de către S.A.I. Pentru efectuarea operaţiunilor de răscumpărare, suma rezultată în urma înmulţirii valorii unitare a activului net cu numărul de titluri de participare răscumpărate va fi rotunjită la două zecimale. În situaţia în care se răscumpără o sumă fixă, numărul de unităţi de fond anulate se calculează prin împărţirea sumei respective la preţul de răscumpărare şi se rotunjeşte la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. (8) În cazul în care un fond deschis de investiţii este constituit din mai multe clase de unităţi de fond, calculul valorii unitare a activului net al unei clase de unităţi de fond dintr-un fond deschis de investiţii la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:Valoarea unitară a activului net al clasei de unităţi de fond la acea dată =Valoarea totală a activelor fondului atribuibilă clasei de unităţi de fond - Valoarea obligaţiilor atribuibile clasei de unităţi de fond/Număr total de unităţi de fond în circulaţie la acea dată pentru respectiva clasă                   A(i)^t - C(i)^t      VUAN(i)^t = ───────────────                       NUF(i)^tunde:VUAN(i)^t este valoarea unitară a activului net al clasei i de unităţi de fond calculate pentru ziua t;A(i)^t este activul atribuibil clasei i pentru ziua t;C(i)^t este valoarea totală a obligaţiilor fondului atribuibilă clasei de unităţi de fond i pentru ziua t;NUF(i)^t este numărul de unităţi de fond în circulaţie ale clasei de unităţi de fond i pentru ziua t. (9) Activele şi datoriile fondului vor fi alocate pe clase de unităţi de fond conform uneia dintre următoarele metode, care va fi aplicată în baza principiului permanenţei metodelor: a) Metoda activelor nete relativeActivul total atribuibil clasei i (A(i)^t pentru ziua t) se poate calcula după următoarea formulă:    A(i)^t = A(i)^'t + A^t x c(i)^t,unde:A^t este activul total comun tuturor claselor de fond în ziua "t";A(i)^'t este activul atribuibil numai clasei de unităţi "i";c(i)^t este coeficientul de împărţire pentru clasa "i" al activului total.Obligaţiile fondului atribuibile clasei de unităţi de fond "i" (C(i)^t) pentru ziua "t" se poate calcula după următoarea formulă:   C(i)^t = C(i)^'t + C^t x c(i)^t,unde:C^t reprezintă valoarea obligaţiilor comune aferente tuturor claselor de fond în ziua "t";C(i)^'t reprezintă valoarea obligaţiilor atribuibile numai clasei de unităţi "i";c(i)^t este coeficientul de împărţire pentru clasa "i" al activului total.Coeficientul de împărţire se poate calcula după următoarea formulă:             NAV(i)^t-1 + S(t)^i - R(t)^i    c(i)^t = ────────────────────────────                  NAV^t-1 + S^t - R^tunde:NAV(i)^t-1 este activul net al clasei "i" în ziua "t-1";S(t)^i este valoarea subscrierilor de unităţi de fond ale clasei "i" procesate în ziua "t";R(t)^i este valoarea răscumpărărilor de unităţi de fond ale clasei i procesate în ziua "t";NAV^t-1 este activul net al fondului în ziua "t-1";S^t este valoarea subscrierilor de unităţi de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t";R^t este valoarea răscumpărărilor de unităţi de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t". b) Metoda ecuaţiilor simultanePentru un fond cu două clase (A şi B), metoda de alocare se poate realiza în baza unui sistem de două ecuaţii cu două necunoscute.    Ecuaţia 1:    NAV(A)^t + NAV(B)^t = C^t + G^t,unde:NAV(A)^t este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";NAV(B)^t este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";C^t este capitalul cumulat al fondului pentru ziua "t";G^t este creşterea (scăderea) netă cumulată a activelor nete ale fondului nedistribuite capitalului fondului pentru ziua "t".                  NAV(A)^t/NUF(A)^t NAV(B)^t/NUF(B)^t   Ecuaţia 2: ───────────────── - ───────────────── = d x (Delta),                      VUAN(A)^0 VUAN(B)^0unde:NAV(A)^t este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";NAV(B)^t este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";NUF(A)^t este numărul de unităţi de fond în circulaţie ale clasei de unităţi de fond A pentru ziua "t";NUF(B)^t este numărul de unităţi de fond în circulaţie ale clasei de unităţi de fond B pentru ziua "t";d reprezintă factorul de ajustare a timpului calculat ca raport între numărul de zile calculat între ziua "t" şi cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă şi 365 de zile. Se presupune că data de început a clasei A este anterioară datei de început a clasei B;(Delta) este diferenţa între ratele anualizate de cheltuieli aferente celor două clase;VUAN(A)^0 este activul net unitar al clasei A în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă;VUAN(B)^0 este activul net unitar al clasei B în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă.Pentru a se trata şi cazul unui an bisect, factorul de ajustare a timpului (d) se poate calcula ca diferenţă între ziua "t" şi data de sfârşit a anului precedent, împărţită la 366 de zile. Ziua 0 în acest caz va fi data de sfârşit a anului precedent şi, în consecinţă, activul net unitar al clasei A (VUAN0A) şi activul net unitar al clasei B (VUAN0B) sunt reprezentate de valoarea calculată pentru data de sfârşit a anului precedent.Conducerea S.A.I. poate stabili ca la începutul fiecărui an să reseteze valorile activului net unitar al clasei A (VUAN0A) şi activului net unitar al clasei B (VUAN0B) la valorile de la data de sfârşit a anului precedent, iar factorul de ajustare al timpului (d) să se calculeze având ca referinţă data de sfârşit a anului precedent. c) Orice altă metodă considerată adecvată de conducerea S.A.I., astfel încât rata anualizată de rentabilitate a unei clase de unităţi de fond să difere de rata anualizată de rentabilitate a altei clase de unităţi de fond, în general prin diferenţialul de cheltuieli dintre cele două clase.  +  Articolul 124Valoarea activului net al O.P.C.V.M. se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor:Valoarea activului net al O.P.C.V.M. = Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. - Valoarea obligaţiilor.  +  Articolul 125Numărul de unităţi de fond aflate în circulaţie se stabileşte ca diferenţă între numărul de unităţi de fond emise şi numărul de unităţi de fond răscumpărate la o anumită dată.  +  Articolul 126 (1) Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122. (2) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori, se vor corecta şi se vor regulariza la data constatării lor.  +  Articolul 127 (1) Obligaţiile unui O.P.C.V.M. sunt constituite, după caz, din: a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.A.I.; b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului; c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor şi alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacţionare; d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare; e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiţii a împrumuturilor în condiţiile impuse de prezentul regulament; f) cheltuieli cu comisioanele şi tarifele datorate A.S.F.; g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiţii; h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiţii; i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condiţiile impuse de regulament; j) contravaloarea unităţilor de fond anulate (la preţul de răscumpărare) şi care nu au fost încă achitate investitorilor. (2) În situaţiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menţionate la alin. (1), acestea sunt menţionate distinct în prospectul de emisiune.  +  Articolul 128 (1) Cheltuielile de înfiinţare, de distribuţie, de publicitate ale O.P.C.V.M.-urilor sunt suportate de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată, după caz. (2) Sumele încasate din comisioanele de subscriere şi/sau răscumpărare a unităţilor de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de S.A.I., cu condiţia ca acest fapt să fie stipulat expres în documentele de constituire ale respectivului fond deschis de investiţii.  +  Articolul 129Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea activelor unitare; b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la sfârşitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare); c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane decât cele descrise la art. 127).  +  Articolul 130 (1) Valoarea activului total şi a activului net, preţul de emisiune şi preţul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor privind regimul valutar emise de B.N.R., precum şi a prevederilor altor reglementări incidente ale A.S.F. şi/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului. (2) În situaţia în care unităţile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) activul net al fondului este calculat în acea valută, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament; b) distribuţia unităţilor de fond se va realiza cu respectarea reglementărilor B.N.R. cu privire la prestarea serviciilor de schimb valutar. (3) În cazul în care activul fondului este exprimat în lei, iar unele elemente de activ sunt denominate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul de referinţă comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. (4) În situaţia în care elementele de activ sunt denominate în valute pentru care B.N.R. nu stabileşte curs de referinţă se utilizează cursul de referinţă al monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat elementul de activ, şi cursul euro/rol comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. (5) În cazul în care activul fondului este denominat într-o altă monedă, pentru transformarea activelor exprimate în alte valute liber convertibile în moneda de denominare a respectivului O.P.C.V.M. se utilizează cursul de referinţă comunicat în ziua pentru care se efectuează calculul, de către Banca Centrală Europeană/banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat fondul.  +  Articolul 131 (1) În situaţia în care valoarea unitară a activului net creşte susţinut pe o perioadă de un an, S.A.I. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităţilor de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unităţi de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situaţia când fondul deschis de investiţii este denominat în alte valute). (2) A.S.F. va aproba solicitarea S.A.I. în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia. (3) Anularea titlurilor de participare emise de un O.P.C.V.M. se realizează în funcţie de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel: a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare; b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare. (4) În situaţia în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabileşte momentul zilei menţionat la art. 100 alin. (3), anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  +  Articolul 132 (1) S.A.I./Societatea de investiţii care se autoadministrează va calcula valoarea unitară a activului net, iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul şi valoarea unitară a activului net pe baza căreia se fac cumpărarea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., astfel încât valoarea unitară a activului net să fie disponibilă pe site-ul S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează în ziua certificării. La alegerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează şi cu menţionarea acestui aspect în prospectul de emisiune, valoarea unitară a activului net va fi făcută publică şi în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune în ziua lucrătoare următoare certificării. (2) Până la data emiterii titlurilor de participare, sumele intrate în contul O.P.C.V.M. nu pot fi utilizate de către S.A.I./ societatea de investiţii care se autoadministrează, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 100 alin. (6), asupra căreia investitorul este informat la momentul investiţiei iniţiale. (3) Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare şi data plăţii sumelor aferente răscumpărărilor, sumele respective sunt evidenţiate în cadrul unei poziţii de "Răscumpărări de plătit", în cadrul obligaţiilor O.P.C.V.M. (4) Pe perioada dintre data stabilită pentru plata dividendelor sau a altor drepturi ce revin deţinătorilor de titluri de participare, dacă este cazul, şi data plăţii sumelor aferente acestor drepturi, sumele respective sunt evidenţiate în cadrul unei poziţii de "Dividende sau alte drepturi de plătit", în cadrul obligaţiilor O.P.C.V.M.  +  Capitolul VI Autorizarea societăţilor de investiţii  +  Secţiunea 1 Constituirea societăţilor de investiţii  +  Articolul 133 (1) Activitatea de administrare a societăţii de investiţii ce funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi care nu este administrată de o S.A.I. se realizează de către propriul consiliu de administraţie. (2) Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atât societăţile de investiţii care se autoadministrează, cât şi societăţile de investiţii care sunt administrate de o S.A.I. (3) Societatea de investiţii emite acţiuni nominative, în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont, de o valoare egală.  +  Articolul 134Capitalul iniţial al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează este stabilit în conformitate cu prevederile art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012 şi este calculat în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 135 (1) Subscripţia publică de acţiuni ale societăţii de investiţii menţionată la art. 96 se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de către A.S.F. (2) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către S.A.I. în cazul societăţii de investiţii administrate sau de membrii fondatori ai societăţii de investiţii care se autoadministrează, în forma prevăzută de art. 107-109.  +  Articolul 136Odată cu transmiterea prospectului de emisiune şi a cererii de autorizare a acestuia, membrii fondatori sau S.A.I., după caz, prezintă la A.S.F. documente care să cuprindă informaţii referitoare la: a) membrii fondatori, persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de O.N.R.C., pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;3. structura acţionarilor semnificativi sau a asociaţilor, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acţionarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înţelege prezentarea acţionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai societăţii de investiţii;4. situaţia financiară a anului anterior şi, după caz, situaţia financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administraţia financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală naţională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine; b) membrii fondatori, persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.  +  Articolul 137În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a prospectului de emisiune.  +  Articolul 138 (1) Prospectul de emisiune autorizat de către A.S.F. este depus la O.N.R.C. în vederea autorizării publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990. (2) Subscripţia publică este considerată finalizată la îndeplinirea următoarelor condiţii: a) subscrierea acţiunilor de către un număr de cel puţin 100 de persoane; b) atingerea unui nivel de capital social care să asigure nivelul minim de capital iniţial prevăzut de art. 134, în cazul societăţilor de investiţii care se autoadministrează.  +  Articolul 139Neîndeplinirea în termen de 60 de zile de la data lansării subscripţiei publice a condiţiilor prevăzute la art. 138 alin. (2) atrage anularea deciziei de autorizare a prospectului de emisiune emise de către A.S.F.  +  Articolul 140În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripţiei, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile privind constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică ale Legii nr. 31/1990 şi se fac demersurile pentru obţinerea de la A.S.F. a autorizaţiei de funcţionare ca societate de investiţii.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri de autorizare  +  Articolul 141 (1) Autorizaţia unei societăţi de investiţii se eliberează în baza unei cereri întocmite, după caz, de reprezentantul legal al societăţii de administrare sau de către persoana împuternicită de acţionarii societăţii de investiţii care se autoadministrează, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar de constituire a societăţii şi de aprobare a actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990; b) actul constitutiv al societăţii, autentificat, în original, întocmit conform prevederilor art. 147; c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înfiinţare şi de înregistrare a societăţii; d) rezultatele subscripţiei publice de acţiuni; e) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie; f) dovada deţinerii capitalului iniţial minim; la înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară; g) copia legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionării societăţii. În cazul existenţei unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit şi depus la A.S.F., în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţie ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declaraţia în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. Spaţiul destinat sediului social şi sediului central, după caz, va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g) şi h). Documentele trebuie însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existenţa dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii societăţii; h) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al C.A.F.R.; i) regulile şi procedurile interne aprobate de organul statutar competent al societăţii şi semnate de persoana împuternicită în acest sens, în original, în cazul societăţilor de investiţii autoadministrate, întocmite cu respectarea prevederilor art. 148; j) documentele prevăzute la art. 33, pentru persoanele care fac parte din compartimentul de control intern al unei societăţi de investiţii care se autoadministrează; k) pentru membrii consiliului de administraţie şi conducătorii societăţii de investiţii care se autoadministrează, precum şi pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d); l) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii societăţii de investiţii autoadministrate şi/sau lista semnăturilor pentru conducătorii S.A.I. cu care a încheiat contract de administrare, după caz, precum şi pentru persoana/persoanele pe care societatea de investiţii autoadministrată doreşte să o/le autorizeze ca reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern; m) contractul de administrare încheiat de către societatea de investiţii cu o S.A.I., autorizată de A.S.F., în cazul în care societatea de investiţii nu se autoadministrează, în original, în formă autentică, în forma prezentată în anexa nr. 6; n) contractul încheiat între S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată, după caz, şi depozitar, în original, în formă autentică; o) prospectul de emisiune, în cazul în care a fost modificat; p) DICI, având conţinutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informaţiilor conţinute în DICI se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucţiunii nr. 5/2012; q) dovada plăţii în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) În orice act, scrisoare sau publicaţie emanând de la societate, denumirea acesteia este însoţită de menţiunea "societate de investiţii" şi de numărul de înscriere în Registrul A.S.F.  +  Articolul 142 (1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a funcţionării societăţii de investiţii. Totodată, A.S.F. autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de titluri de participare, precum şi actul constitutiv. (2) Actul individual emis în condiţiile menţionate la alin. (1) se transmite societăţii de investiţii şi, dacă este cazul, şi S.A.I. care administrează respectiva societate de investiţii.  +  Secţiunea a 3-a Reguli privind controlul intern  +  Articolul 143În cazul societăţilor de investiţii autoadministrate se respectă procedura privind controlul intern prevăzută la cap. V al titlului I.  +  Secţiunea a 4-a Reguli privind administratorii şi conducătorii unei societăţi de investiţii  +  Articolul 144Societăţile de investiţii pot fi administrate de către o S.A.I în baza unui contract de administrare sau se pot autoadministra.  +  Articolul 145Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăţi de investiţii care nu se autoadministrează, precum şi pentru urmărirea modului de derulare a acestuia, A.G.A. îşi poate numi reprezentanţi, alege cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.  +  Articolul 146În cazul societăţii de investiţii care se autoadministrează, membrilor consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, precum şi persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia din urmă li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) şi alin. (2).  +  Secţiunea a 5-a Conţinutul minim al actului constitutiv al societăţii de investiţii  +  Articolul 147 (1) Actul constitutiv al societăţii de investiţii este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament. (2) În afara conţinutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societăţii de investiţii cuprinde în mod obligatoriu prevederi cu privire la: a) subscrierea şi vărsarea integrală, exclusiv în numerar, la momentul subscrierii, a capitalului social; b) emiterea exclusiv în formă nominativă a acţiunilor societăţii de investiţii; c) modalităţi de emitere, vânzare, răscumpărare şi anulare a acţiunilor; d) modalitatea de calcul al valorii activului net; e) modalitatea de administrare a investiţiilor societăţii de investiţii, respectiv dacă aceasta se realizează de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau de către o S.A.I. În acest din urmă caz, trebuie să se specifice S.A.I. şi persoana care este împuternicită să negocieze contractul din partea societăţii de investiţii, precum şi limitele puterilor sale; f) obligativitatea încheierii unui contract de depozitare cu un depozitar avizat de către A.S.F. şi precizarea acestuia; g) condiţiile de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului, precum şi regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor în această situaţie; h) informaţiile cu privire la posibilitatea, cazurile şi limitele în care societatea de investiţii poate contracta împrumuturi; i) condiţiile şi situaţiile în care S.A.I. care administrează o societate de investiţii sau o societate de investiţii care se autoadministrează pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare ale unei societăţi de investiţii cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012; j) nivelul comisioanelor percepute de S.A.I. şi cheltuielile pe care le poate efectua aceasta în numele societăţii de investiţii, precum şi metoda de calcul al acestora. (3) În cazul în care apreciază că suspendarea menţionată la alin. (2) lit. i) sau cea menţionată la art. 107 alin. (2) lit. f) dispusă de S.A.I. sau de societatea de investiţii care se autoadministrează nu s-a realizat cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării.  +  Secţiunea a 6-a Reguli şi proceduri interne ale societăţii de investiţii autoadministrate  +  Articolul 148 (1) Activitatea societăţii de investiţii autoadministrate se desfăşoară în conformitate cu regulile şi procedurile sale interne. (2) Regulile şi procedurile interne ale societăţii de investiţii autoadministrate trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a obligaţiilor de întocmire de către S.A.I. a regulilor şi procedurilor prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012. (3) Regulile referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale societăţii de investiţii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele interdicţii: a) este interzisă folosirea de informaţii privilegiate legate de politica de investiţii a unei societăţi de investiţii de către membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăţi de investiţii, precum şi orice persoane cu care societatea de investiţii are încheiat un contract de muncă, atunci când aceştia realizează tranzacţii cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu; b) este interzisă diseminarea de informaţii cu privire la tranzacţiile pe care societatea de investiţii intenţionează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul său de către membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăţi de investiţii, precum şi orice persoane cu care societatea de investiţii are încheiat un contract de muncă. (4) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor şi procedurilor unei societăţi de investiţii care se autoadministrează sunt notificate A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 149 (1) Structura organizatorică a societăţii de investiţii care se autoadministrează este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente: a) consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiţii a societăţii de investiţii, care va fi conformă cu prospectul de emisiune. Directorii/membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiţii a societăţii de investiţii; b) existenţa în cadrul societăţii de investiţii a unei direcţii distincte care va fi responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiţii aprobate de directorii/membrii directoratului; c) unul dintre compartimentele societăţii de investiţii va avea ca atribuţie înregistrarea electronică a tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare şi a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum şi păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate va fi separată de cea de analiză investiţională şi de cea de plasare efectivă a activelor; d) funcţionarea în cadrul societăţii de investiţii a unui compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalităţii activităţilor desfăşurate; e) unul dintre compartimentele din cadrul societăţii de investiţii va avea ca atribuţie evaluarea portofoliului societăţii de investiţii, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, precum şi calcularea oricăror taxe, tarife şi comisioane datorate de societatea de investiţii. (2) Societatea de investiţii va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranţă a evidenţelor preţului de piaţă pentru fiecare activ din portofoliul său, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare), evidenţierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor şi tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operaţiuni pe o perioadă de minimum 5 ani. (3) Societatea de investiţii trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure ţinerea evidenţelor deţinătorilor de acţiuni, cu detalierea datelor de identificare a acestora şi a acţiunilor pe care le deţine fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidenţierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce priveşte deţinerile de acţiuni, respectiv evidenţa răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din societatea de investiţii respectivă, preţul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operaţiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din societatea de investiţii respectivă. (4) Accesul la sistemele informatice de înregistrare electronică a tranzacţiilor, de evaluare a portofoliului şi a evidenţelor investitorilor se va face de către utilizatori individualizaţi, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare şi/sau de modificare, în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat conform regulilor şi procedurilor interne ale societăţii. Reprezentanţii compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice. (5) Societatea de investiţii care se autoadministrează va păstra înregistrări de rezervă (back-up) ale informaţiilor stocate în sistemele electronice pentru evidenţierea tranzacţiilor şi evidenţierea investitorilor şi pentru evaluarea portofoliului. (6) Prevederile alin. (3) în ceea ce priveşte sistemele de ţinere a evidenţelor investitorilor unei societăţi de investiţii nu mai sunt aplicabile ulterior admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor emise de respectiva societate de investiţii.  +  Articolul 150Societăţile de investiţii care se autoadministrează respectă în mod corespunzător prevederile art. 51 şi 52 cu privire la regulile de conduită.  +  Capitolul VII Retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţilor de investiţii  +  Articolul 151În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unei societăţi de investiţii care se autoadministrează, prevederile art. 25-30 privind retragerea de către A.S.F. a autorizaţiei de funcţionare a unei S.A.I. se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 152 (1) În situaţia nerespectării prevederilor art. 134, respectiv ale art. 164 alin. (1), A.S.F. este în drept să retragă autorizaţia acordată societăţii de investiţii. (2) În cazul retragerii autorizaţiei în condiţiile prevăzute la alin. (1), societatea de investiţii este supusă lichidării judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.  +  Capitolul VIII Modificări supuse autorizării A.S.F.  +  Secţiunea 1 Fonduri deschise de investiţii  +  Articolul 153 (1) Este supusă autorizării A.S.F. orice modificare a condiţiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiţii, inclusiv a fondului deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii. (2) Nu reprezintă modificări ale condiţiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiţii diminuarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, diminuarea comisioanelor de depozitare, precum şi modificarea informaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum şi la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 şi la pct. 1, 2, 3.3, 3.5 lit. e), 3.10, 6.1, 8, 10 şi 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 şi la pct. 1, 2, 3.1, 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii. (3) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se notifică investitorilor respectivului fond, în cotidianul menţionat în prospect, precum şi A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora şi intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor. Notificarea către A.S.F. este însoţită de documentele actualizate ale fondului deschis de investiţii care se publică şi pe site-ul S.A.I.  +  Articolul 154 (1) Cererea de autorizare a modificării este însoţită de documentele referitoare la aceasta în care să fie evidenţiate în mod distinct modificările intervenite în comparaţie cu documentele anterioare autorizate, precum şi de o notă de informare a investitorilor respectivului fond cu privire la modificarea a cărei autorizare se solicită. (2) Orice modificare a condiţiilor care au stat la baza autorizării trebuie să fie însoţită de o fundamentare a acestei modificări, precum şi de documentele actualizate ale fondului deschis de investiţii care se publică şi pe site-ul S.A.I.  +  Articolul 155 (1) A.S.F. autorizează şi nota de informare către deţinătorii de unităţi de fond, care este publicată de S.A.I. în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările autorizate intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. (2) S.A.I. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. (3) A.S.F. revocă decizia de autorizare a modificărilor, în situaţia în care se constată că prevederile alin. (1) nu au fost respectate, iar S.A.I. şi consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al acesteia sunt responsabili pentru eventualele daune provocate investitorilor.  +  Secţiunea a 2-a Societăţi de investiţii  +  Articolul 156 (1) Societatea de investiţii supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., următoarele modificări ale modului de organizare şi funcţionare: a) majorarea/reducerea capitalului social; b) modificarea componenţei consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi/sau a directorilor/membrilor directoratului societăţii de investiţii care se autoadministrează; c) schimbarea sediului social şi, după caz, a sediului central; d) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare; e) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii. (2) Modificările menţionate la alin. (1) lit. b)-e) sunt supuse autorizării A.S.F. în termen de maximum 10 zile de la data producerii lor. (3) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. eliberează o decizie de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a societăţii de investiţii.  +  Articolul 157 (1) Decizia prevăzută la art. 156 alin. (3) poate fi eliberată de A.S.F. în baza unei cereri în care să fie evidenţiate în mod distinct modificările intervenite în comparaţie cu documentele anterioare autorizate, însoţită, după caz, de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al societăţii de investiţii; b) actul adiţional la actul constitutiv al societăţii de investiţii, în original sau în copie legalizată; c) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. b); d) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. c) şi d); e) regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. d); f) nota explicativă privind situaţia arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei sediilor secundare; g) declaraţia pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al societăţii de investiţii de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. d); h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (2) Orice modificare a condiţiilor care au stat la baza autorizării trebuie să fie însoţită de o fundamentare a acestei modificări.  +  Articolul 158 (1) După obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 156 alin. (3), în termen de 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a societăţii de investiţii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F., societatea de investiţii are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage anularea autorizaţiei acordate.  +  Articolul 159 (1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 157 alin. (1), societatea de investiţii notifică A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative. (2) În cazul în care societatea de investiţii deţine atât sediu social, cât şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica A.S.F. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative. (3) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 156 alin. (1) în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.  +  Secţiunea a 3-a Autorizarea modificării capitalului social  +  Articolul 160În scopul autorizării modificării capitalului social al societăţii de investiţii ca urmare a emisiunii şi răscumpărării de acţiuni pe parcursul unui an, S.A.I. care o administrează sau societatea de investiţii autoadministrată depune anual la A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea situaţiilor financiare, o cerere de autorizare însoţită de următoarele documente, după caz: a) hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor de aprobare a situaţiilor financiare; b) rezultatele emisiunii şi răscumpărării continue de acţiuni din cursul ultimului exerciţiu financiar certificate de auditorul financiar; c) actul adiţional la actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată; d) dovada vărsării sumei cu care se majorează capitalul social în contul deschis în acest scop de societatea de investiţii la o societate bancară; e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Secţiunea a 4-a Autorizarea schimbării S.A.I. sau a depozitarului  +  Articolul 161 (1) Societatea de investiţii solicită A.S.F. autorizarea/avizarea schimbării S.A.I./depozitarului în oricare dintre următoarele situaţii: a) perioada pentru care a fost încheiat contractul de administrare/contractul de depozitare a expirat şi nu se doreşte reînnoirea lui; b) contractul de administrare/contractul de depozitare a fost anulat sau reziliat; c) S.A.I./depozitarul se află în procedură de dizolvare sau a fost declanşată procedura de faliment a acesteia/acestuia; d) retragerea de către A.S.F. a autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. sau a avizului depozitarului sau retragerea de către B.N.R. a autorizaţiei de funcţionare a depozitarului. (2) Cererea de autorizare/avizare este depusă la A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la apariţia uneia dintre situaţiile enumerate la alin. (1) şi este însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar; b) actul adiţional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată; c) contractul de administrare/contractul de depozitare încheiat cu o nouă S.A.I./un nou depozitar autorizată/avizat de A.S.F.; d) copie de pe hotărârea judecătorească de declanşare a procedurii dizolvării sau a falimentului în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c); e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 162 (1) În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 161 alin. (1), referitoare la S.A.I., societatea de investiţii poate decide să se autoadministreze. (2) În acest caz, modificarea survenită este supusă autorizării A.S.F. prin depunerea unei cereri care este însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar; b) actul adiţional la actele constitutive, în original sau în copie legalizată; c) toate documentele necesare pentru aprobarea modificărilor în vederea respectării prevederilor art. 141 alin. (1) lit. i), j), k), l) şi o); d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul IX Funcţionarea societăţilor de investiţii  +  Secţiunea 1 Admiterea acţiunilor emise de o societate de investiţii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată  +  Articolul 163După înregistrarea la O.N.R.C. şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare societăţile de investiţii iniţiază şi derulează oferta publică continuă de acţiuni în baza prospectului de emisiune autorizat de A.S.F.  +  Articolul 164 (1) În termen de 90 de zile de la emiterea de către A.S.F. a autorizaţiei de funcţionare, societatea de investiţii este obligată să solicite admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. (2) Condiţiile de admitere şi tranzacţionare pe o piaţă reglementată prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de reglementările şi procedurile pieţei reglementate respective sunt aplicabile şi societăţilor de investiţii.  +  Articolul 165 (1) Consiliul de administraţie al societăţii de investiţii care se autoadministrează, respectiv S.A.I. care administrează o societate de investiţii, stabileşte piaţa reglementată pe care se intenţionează tranzacţionarea acţiunilor societăţii de investiţii şi o specifică în prospectul de emisiune. (2) Cererea de admitere la tranzacţionare este formulată şi adresată pieţei reglementate de către consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau de către S.A.I., după caz, în numele societăţii de investiţii.  +  Articolul 166 (1) Societatea de investiţii autoadministrată sau, dacă este cazul, S.A.I. va încheia un contract cu entitatea autorizată să presteze servicii de evidenţă a acţionariatului, în condiţiile legii. (2) În situaţia în care nu este aprobată cererea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, formulată în conformitate cu prevederile art. 79 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale art. 164 alin. (1) din prezentul regulament, societatea de investiţii are obligaţia de a solicita tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.  +  Articolul 167 (1) Societatea de investiţii sau S.A.I., dacă este cazul, comunică entităţii prevăzute la art. 166 toate informaţiile şi documentele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni. (2) Entitatea ce ţine evidenţa acţionarilor informează periodic S.A.I. (dacă este cazul) sau societatea de investiţii referitor la structura acţionariatului societăţii de investiţii şi, atunci când se realizează, la deţinerile care depăşesc 10% din capitalul social al societăţii de investiţii. (3) De la data depunerii unei cereri de răscumpărare până la onorarea acesteia nu se pot efectua tranzacţii având ca obiect acţiuni a căror răscumpărare a fost solicitată.  +  Articolul 168Nivelul capitalului social modificat ca urmare a emisiunii continue de acţiuni este notificat zilnic de către S.A.I. depozitarului şi pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii de investiţii.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 169Convocarea şi desfăşurarea AGA a societăţilor de investiţii se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Capitolul X Investiţii ce pot fi efectuate de un O.P.C.V.M.  +  Articolul 170 (1) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, valori mobiliare sunt instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii: a) potenţiala pierdere pe care O.P.C.V.M. o poate suporta ca urmare a deţinerii respectivelor instrumente se limitează la suma plătită pentru acestea; b) lichiditatea acestora nu afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a emite şi răscumpăra în mod continuu titlurile de participare; c) o evaluare de încredere a acestora este disponibilă, după cum urmează:(i) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea se face prin utilizarea unor preţuri exacte, de încredere şi periodice care sunt fie preţuri ale pieţei, fie preţuri puse la dispoziţie prin sisteme de evaluare, independente de emitenţi;(ii) în cazul altor valori mobiliare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea se face periodic şi rezultă din informaţiile obţinute de la emitentul valorii mobiliare sau dintr-o cercetare competentă referitoare la investiţii; d) informaţii corespunzătoare referitoare la acestea sunt disponibile, după cum urmează:(i) în cazul valorilor mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a)-c) din O.U.G. nr. 32/2012, sub formă de informaţii periodice, exacte şi cuprinzătoare furnizate pieţei cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare;(ii) în cazul altor valori mobiliare, în conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, sub formă de informaţii periodice şi exacte furnizate O.P.C.V.M. cu privire la respectivele valori mobiliare sau, după caz, la portofoliul de valori mobiliare care stă la baza valorilor mobiliare; e) acestea sunt negociabile; f) achiziţia acestora corespunde obiectivelor de investiţii şi/sau politicii de investiţii a O.P.C.V.M., în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012 şi prezentul regulament; g) riscurile acestora sunt cuprinse în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M. (2) În sensul alin. (1) lit. b) şi e) şi cu excepţia cazului în care O.P.C.V.M. deţine informaţii care ar putea conduce la o concluzie diferită, se prezumă că instrumentele financiare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 32/2012, sunt negociabile şi nu afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a emite şi de a răscumpăra în mod continuu titlurile de participare. (3) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, în categoria valorilor mobiliare se consideră a fi incluse şi următoarele: a) titluri de participare emise de A.O.P.C. care îndeplinesc următoarele criterii:(i) respectă criteriile stabilite la alin. (1);(ii) intră sub incidenţa cerinţelor de guvernanţă corporativă aplicate societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990;(iii) în cazul în care o altă entitate desfăşoară activitatea de administrare a investiţiilor în numele unui A.O.P.C., respectiva entitate este supusă reglementărilor naţionale referitoare la protecţia investitorilor; b) instrumente financiare care îndeplinesc următoarele criterii:(i) respectă criteriile stabilite la alin. (1);(ii) sunt susţinute sau legate de performanţa altor active, care pot fi diferite de cele prevăzute la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012. (4) Dacă un instrument financiar prevăzut la alin. (3) lit. b) are o componentă derivată, în conformitate cu art. 178 din prezentul regulament, componentei respective i se aplică cerinţele prevăzute la art. 84 din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 171 (1) În aplicarea prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, prin instrumente ale pieţei monetare se înţelege următoarele: a) instrumente financiare admise la tranzacţionare sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată în conformitate cu art. 82 lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 32/2012, b) instrumente financiare care nu sunt admise la tranzacţionare. (2) Prin instrumente tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare se înţelege instrumentele financiare care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii: a) au o maturitate la emitere de până la 397 de zile, inclusiv; b) au o scadenţă reziduală de până la 397 de zile, inclusiv; c) sunt supuse unor modificări regulate ale randamentului, conform condiţiilor pieţei monetare, cel puţin o dată la 397 de zile; d) profilul de risc al acestora, incluzând riscurile de credit şi de rată a dobânzii, corespunde profilului de risc aferent instrumentelor financiare care au o scadenţă în conformitate cu lit. a) sau b) ori sunt supuse unei modificări a randamentului, în conformitate cu lit. c).  +  Articolul 172 (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieţei monetare care sunt lichide reprezintă instrumentele financiare care pot fi vândute cu costuri limitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, ţinând seama de obligaţia O.P.C.V.M. de a răscumpăra titlurile de participare la cererea oricărui deţinător de titluri de participare. (2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieţei monetare cu o valoare ce poate fi precis determinată în orice moment reprezintă instrumentele financiare pentru care sunt disponibile sisteme de evaluare exacte şi de încredere care îndeplinesc următoarele criterii: a) permit O.P.C.V.M. să calculeze valoarea activului net corespunzătoare valorii la care instrumentul financiar deţinut în portofoliu ar putea fi schimbat între părţi doritoare, aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii caracterizate prin independenţa părţilor; b) se bazează fie pe datele pieţei, fie pe modele de evaluare, incluzând sisteme bazate pe costuri amortizate. (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt considerate ca fiind îndeplinite în cazul instrumentelor financiare tranzacţionate de regulă în cadrul pieţei monetare, în sensul art. 3 alin. (1) pct. 5 din O.U.G. nr. 32/2012, şi care sunt admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată, în conformitate cu art. 82 lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu excepţia cazului în care O.P.C.V.M. deţine informaţii care ar conduce la o concluzie diferită.  +  Articolul 173 (1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, a căror emisiune sau al căror emitent se supune reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, reprezintă instrumentele financiare care îndeplinesc următoarele criterii: a) respectă unul dintre criteriile stabilite la art. 171 alin. (2) şi toate criteriile stabilite la art. 172 alin. (1) şi (2); b) sunt disponibile informaţii corespunzătoare în ceea ce le priveşte, incluzând informaţii care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiţiei în astfel de instrumente, ţinând seama de alin. (2), (3) şi (4); c) sunt liber transferabile. (2) În cazul instrumentelor pieţei monetare prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 2 şi 4 din O.U.G. nr. 32/2012 sau în cazul celor emise de o autoritate locală ori regională a unui stat membru sau de un organism public internaţional care însă nu sunt garantate de un stat membru ori, în cazul unui stat federal care este stat membru, de unul dintre membrii care fac parte din federaţie, informaţiile corespunzătoare în conformitate cu alin. (1) lit. b) constau în următoarele: a) informaţii privind atât emisiunea sau programul de emisiune, cât şi situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare; b) actualizări regulate şi la apariţia oricărui eveniment semnificativ ale informaţiilor prevăzute la lit. a); c) informaţiile menţionate la lit. a), verificate de către părţi terţe calificate în mod corespunzător, care nu primesc instrucţiuni din partea emitentului; d) statistici disponibile şi de încredere privind emisiunea sau programul de emisiune. (3) În cazul instrumentelor pieţei monetare prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, informaţiile corespunzătoare menţionate la alin. (1) lit. b) constau în următoarele: a) informaţii privind emisiunea sau programul de emisiune ori situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare; b) actualizări regulate şi la apariţia unui eveniment semnificativ ale informaţiilor prevăzute la lit. a); c) statistici disponibile şi de încredere privind emisiunea sau programul de emisiune ori alte informaţii care permit o evaluare adecvată a riscurilor de credit aferente investiţiei în astfel de instrumente. (4) În cazul tuturor instrumentelor pieţei monetare, prevăzute la art. 82 lit. g) pct. 1 din O.U.G. nr. 32/2012, cu excepţia celor menţionate la alin. (2) din prezentul articol şi a celor emise de Banca Centrală Europeană sau de o bancă centrală dintr-un stat membru, informaţiile corespunzătoare menţionate la alin. (1) lit. b) constau în informaţii privind emisiunea sau programul de emisiune ori situaţia juridică şi financiară a emitentului înaintea emiterii instrumentului pieţei monetare.  +  Articolul 174În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, entitatea care este supusă şi se conformează regulilor prudenţiale considerate de A.S.F. ca fiind cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitară reprezintă un emitent care este supus şi se conformează unor reguli prudenţiale şi îndeplineşte unul dintre următoarele criterii:1. este situat în Spaţiul Economic European;2. este situat în ţările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare care fac parte din Grupul celor Zece;3. are un rating aferent cel puţin nivelului investiţional (investment grade);4. se poate demonstra, pe baza unei analize aprofundate a emitentului, că regulile prudenţiale aplicabile respectivului emitent sunt cel puţin la fel de stricte precum cele prevăzute de legislaţia comunitară.  +  Articolul 175 (1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 4 din O.U.G. nr. 32/2012, vehicule de securitizare reprezintă entităţile constituite sub formă de fonduri sau societăţi, care au ca obiect de activitate operaţiunile de securitizare. (2) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, linia bancară de finanţare reprezintă facilitatea bancară asigurată de o instituţie financiară care respectă prevederile art. 82 lit. g) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 176 (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumente financiare lichide, cu referire la instrumentele financiare derivate, reprezintă instrumentele financiare derivate care îndeplinesc următoarele criterii: a) activele lor suport constau în una sau mai multe dintre următoarele:(i) instrumentele financiare menţionate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv instrumentele financiare cu una sau mai multe caracteristici ale activelor respective;(ii) rate ale dobânzii;(iii) rate de schimb valutar sau valute;(iv) indici financiari; b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 lit. f) pct. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 32/2012. (2) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate includ instrumentele care îndeplinesc următoarele criterii: a) permit transferul riscului de credit al unui activ menţionat la alin. (1) lit. a), independent de celelalte riscuri asociate activului respectiv; b) nu au drept rezultat livrarea sau transferul, inclusiv sub formă de numerar, al altor active în afara celor menţionate la art. 82 şi 83 din O.U.G. nr. 32/2012; c) îndeplinesc criteriile pentru instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate conform art. 82 lit. f) pct. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 32/2012 şi alin. (3) şi (4) din prezentul articol; d) riscurile lor sunt cuprinse în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M. şi în mecanismele de control intern în cazul riscurilor de asimetrie a informaţiilor între O.P.C.V.M. şi contrapartea la instrumentul financiar derivat de credit care rezultă din potenţialul acces al contrapărţii la informaţii care nu sunt făcute publice privind firmele ale căror active sunt utilizate ca active-suport ale instrumentelor financiare derivate de credit. (3) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, valoarea justă reprezintă suma contra căreia poate fi schimbat un activ sau poate fi lichidată o obligaţie între părţi doritoare, aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii caracterizate prin independenţa părţilor. (4) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, evaluarea zilnică şi verificabilă reprezintă o evaluare, efectuată de către O.P.C.V.M., corespunzătoare valorii juste prevăzute la alin. (3), care nu se bazează numai pe cotaţiile pieţei oferite de contraparte şi care îndeplineşte următoarele criterii: a) baza evaluării este fie o valoare de piaţă de încredere şi actualizată a instrumentului financiar, fie, dacă o astfel de valoare nu este disponibilă, un model de stabilire a preţului care utilizează o metodologie adecvată şi recunoscută; b) verificarea evaluării este realizată de una dintre următoarele entităţi:(i) o terţă parte corespunzătoare, independentă de contrapartea la instrumentul financiar derivat tranzacţionat în afara pieţelor reglementate, cu o frecvenţă adecvată şi de o manieră care poate fi verificată de către O.P.C.V.M.;(ii) un departament din cadrul O.P.C.V.M., independent de departamentul responsabil de administrarea activelor şi care este dotat corespunzător în acest scop. (5) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare lichide nu includ instrumentele financiare derivate pe mărfuri. (6) Investiţiile O.P.C.V.M. în instrumente financiare derivate vor fi efectuate cu luarea în considerare a dispoziţiilor secţiunilor XI şi XII din Ghidul ESMA/2012/832.  +  Articolul 177 (1) În aplicarea prevederilor art. 82 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, indici financiari reprezintă indicii care îndeplinesc următoarele criterii: a) au o structură suficient de diversificată, în sensul că sunt îndeplinite următoarele criterii:(i) indicele este alcătuit astfel încât fluctuaţia preţurilor sau a activităţilor de tranzacţionare privind o singură componentă a acestuia să nu influenţeze în mod necorespunzător performanţa întregului indice;(ii) dacă indicele este alcătuit din activele prevăzute la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, compoziţia sa este diversificată cel puţin în conformitate cu prevederile art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012;(iii) dacă indicele este compus din alte active decât cele menţionate la art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, acesta este diversificat într-un mod echivalent cu cel prevăzut în art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012; b) sunt reprezentativi pentru piaţa la care fac referire, în sensul că sunt îndeplinite următoarele criterii:(i) indicele măsoară performanţa unui grup reprezentativ de active-suport într-un mod relevant şi adecvat;(ii) indicele este revizuit sau reechilibrat periodic pentru a se asigura că reflectă în continuare pieţele la care face referire, conform unor criterii accesibile public;(iii) activele-suport sunt suficient de lichide, ceea ce le permite utilizatorilor să reproducă indicele, dacă este necesar; c) sunt publicaţi în mod adecvat, cu respectarea următoarelor criterii:(i) procesul de publicare a acestora se bazează pe proceduri solide de colectare a preţurilor, de calculare şi de publicare ulterioară a valorii indicilor, incluzând proceduri de stabilire a preţurilor pentru elementele pentru care nu este disponibil un preţ al pieţei;(ii) informaţii relevante referitoare la calcularea indicilor, metodologii de reechilibrare, modificări ale indicilor sau orice dificultăţi operaţionale în furnizarea de informaţii exacte sau la timp sunt difuzate la scară largă şi în timp util. (2) În cazul în care politica de investiţii a O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acţiuni sau pe titluri de credit conform art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, investiţiile O.P.C.V.M. vor fi efectuate cu luarea în considerare a dispoziţiilor secţiunii XIII din Ghidul ESMA ESMA/2012/832. (3) În cazul în care compoziţia activelor care sunt utilizate ca active-suport ale instrumentelor financiare derivate în conformitate cu art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012 nu îndeplineşte criteriile stabilite la alin. (1), respectivele instrumente financiare derivate sunt considerate, în cazul în care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 176 alin. (1), drept instrumente financiare derivate având ca activ-suport o combinaţie de active prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i), (ii) şi (iii) din acelaşi articol.  +