ORDIN nr. 825 din 27 mai 2014pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 13 iunie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei deşeuri şi substanţe periculoase nr. 120.210/CT/2014,ţinând seama de Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 690.978 din 7 mai 2014,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:  +  Articolul INomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea 1, punctul 12 va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  Nr. crt. Scopul lucrării sau al serviciului Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează Cuantumul tarifului care se încasează fără TVA (lei) Precizări suplimentare
  "12. Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice şi electronice, analiza documentaţiei şi emiterea numărului de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori Analiza documentaţiei şi emiterea formularului de înscriere în Registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice. Analiza documenta- ţiei şi emiterea numărului de înregistrare în Registrul producătorilor de baterii şi acumulatori 500"
  2. La secţiunea 1, punctul 13 se abrogă.
   +  Articolul IIAlineatul 2 al articolului 1 din Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului economiei nr. 669/1.304/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 14 iulie 2009, se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiBucureşti, 27 mai 2014.Nr. 825.________