HOTĂRÂRE nr. 453 din 28 mai 2014privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 5 iunie 2014    În temeiul art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu mijloacele fixe, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă modificarea şi completarea corespunzătoare a anexelor nr. 8 şi 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin Costoiup. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Silviu PredoiuViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 453.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile din domeniul public alstatului care se transmit din administrarea Serviciului deInformaţii Externe în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale
    *Font 8*
     
    ┌──────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐ │Nr. M.F.P.│ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoarea de │ │ │clasificare│ ├──────────┬──────────────────────────┤dobândirii/│ inventar │ │ │ │ │Descrierea│ Adresa │dării în │ (în lei) │ │ │ │ │tehnică │ │folosinţă │ │ │ │ │ │(pe scurt)│ │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 97026 │ 8.19.01 │ Clădire │ │Municipiul Bucureşti, │ 1889 │1.441.233 │ │ │ │ │ │str. Spiru Haret nr. 9-11 │ │ │ │ │ │ │ │şi 11A, sectorul 1 │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 97027 │ 8.19.01 │ Clădire │ │Municipiul Bucureşti, │ 1889 │ 316.782 │ │ │ │ │ │str. Spiru Haret nr. 9-11 │ │ │ │ │ │ │ │şi 11A, sectorul 1 │ │ │ ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 97053 │ 8.19.01 │ Teren │S = │Municipiul Bucureşti, │ 1988 │1.702.269,11│ │ │ │ │ 3.147 mp│str. Spiru Haret nr. 9-11 │ │ │ │ │ │ │ │şi 11A, sectorul 1 │ │ │ └──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────────────────────┴───────────┴────────────┘-----