HOTĂRÂRE nr. 439 din 28 mai 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 3 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57 din 27 martie 2014, cu destinaţia de sediu al Serviciului Teritorial Alba Iulia.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Public şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 28 mai 2014.Nr. 439.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi este dat în administrarea DirecţieiNaţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public
  *Font 7*
  Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului Codul de clasi- fica- ţie Administra- tor C.U.I. Anul dobân- dirii bunu- lui Adresa Vecinătăţi Baza legală privind darea bunului în administrare Caracteristicile tehnice ale bunului, conform OMFP nr. 1.718/2011 Valoarea - lei -
  1 2 3 4 5 6 7
  Imobil - sediu al Serviciului Teritorial Alba Iulia 8.29.10 Direcţia Naţională Anticorupţie C.I.F. nr. 14838148 2014 Strada Bucureşti nr. 16, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba N - garaje, atelier cooperaţie, Filiala Alba a Crucii Roşii S, V, E - case de locuit - proprietăţi particulare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 57 din 27 martie 2014 Imobil compus din 3 corpuri de clădire: - corp I - clădire edificată în regim P+1, având suprafaţa utilă de 372,80 mp; - corp II - clădire edificată în regim P, cu o încăpere, având suprafaţa utilă de 28,29 mp; - corp III - clădire edificată în regim P, cu două încăperi, având suprafaţa utilă totală de 19,56 mp Teren aferent în suprafaţă totală de 697 mp, din care suprafaţă totală construită teren 441 mp Înscris în C.F. nr. 76183 Alba Iulia; nr. cadastral C1 şi nr. top. 1243/4, provenit din conversia C.F. nr. 31447 Alba Iulia 549.784,11, din care: Valoare totală a clădirii: 429.629,73 Valoare teren aferent: 120.154,38
  _____________