NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Culturii (Anexa nr. 3)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014   +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2 (1) Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din lege, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (2) Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. (3) Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcţia judeţeană pentru cultură. (4) Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcţia judeţeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B. (5) Direcţia judeţeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentaţia depusă şi va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D. (6) La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente: a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul; b) prezenţa patrimoniului arheologic; c) implicaţiile asupra conservării patrimoniului arheologic. (7) În cazul în care documentele ce însoţesc cererea menţionată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanţe în documentaţie, direcţia judeţeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (8) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive. (9) În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente. (10) În situaţia în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcţia judeţeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (11) Avizul specific emis de direcţia judeţeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea şi recepţia lui. (12) După emitere, un exemplar al avizului se publică pe site-ul direcţiei judeţene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia. (13) Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.  +  Articolul 3Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemţiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Anexa 3A - Model -
  Judeţul Nr. ........ din ...................
  Unitatea administrativ-teritorială
  Primar Numele şi prenumele
  Secretar primărie Numele şi prenumele
                                       ADRESĂ
      În baza cererii depuse de .........................., CNP ....................., domiciliat în str. .......... nr. ...., bl. ......., sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul .............., telefon .............., act de identitate ......... seria .......... nr. ..........., eliberat de ............... la data ..................., în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ................ din ...........................,
      ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, pentru terenul în suprafaţă de ................. ha identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ................., prin prezenta adresă se certifică următoarele:
      - pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice, au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător:
      Da*) [] Nu []
  -----
      *) Dacă această opţiune este bifată, avizul specific al Ministerului Culturii este necesar.
      - pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice clasate ca monument istoric:
      Da*) [] Nu []
  -----
      *) Dacă această opţiune este bifată, vânzarea-cumpărarea se supune dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.
      Se întocmeşte în 4 exemplare, din care unul pentru solicitant, unul pentru primărie, unul pentru direcţia judeţeană pentru cultură şi unul pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară competent.
      Primar, Secretar,    .................. L.S. ....................
   +  Anexa 3B - Model persoană fizică -Către:Direcţia pentru Cultură a Judeţului ..............................CEREREpentru eliberarea avizului specific1. Subsemnatul/Subsemnata, ........................., CNP ........................, în calitate de ................., identificat cu ........ seria ..... nr. ............, data şi locul naşterii ........., localitatea ....., judeţul/ţara ...............................................,2. cu domiciliul în: localitatea ............................., str. .................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ......., ap. ...., judeţul/sectorul ......, cod poştal ........, ţara ....., telefon ..., fax. .........., e-mail .............., cetăţenia ....................., starea civilă .......................,3. reşedinţa în România (dacă este cazul):localitatea ................., str. ...................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ......................., cod poştal ..........., telefon .............................., fax. ................., e-mail ..............................4. prin .../(numele şi prenumele)...., CNP/CIF..................., în calitate de ...................., conform ......................., localitatea ........................., str. .................... nr. ...................., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ....., cod poştal .................., telefon ..................., fax. ..............................., e-mail ..................,prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii .................... .Anexat depunem următoarele documente: a) copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c) extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii; d) alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.Numele şi prenumele........................Semnătura..................- Model persoană juridică şi entităţi fărăpersonalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -Către:Direcţia pentru Cultură a Judeţului .......................CEREREpentru eliberarea avizului specific1. Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat în str. ....................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. ......, judeţul/sectorul ............., telefon ................., act de identitate ....... seria .......... nr. ......, eliberat de ............... la data ........................, CNP/CIF/CUI ......................., în calitate de ..................................., prin ......................, conform ..............................,2. pentru: ......................................., având număr de ordine în registrul comerţului ............................, cod unic de înregistrare ........................,3. cu sediul în: localitatea ............................, str. .................... nr. ....., bl. ............., sc. ........, et. ........., ap. ......, judeţul/sectorul .........................., cod poştal .................., telefon ....................., fax. ............................., e-mail ..................., website ...................................,prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii .................... .Anexat depunem următoarele documente: a) o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor; b) procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de pe CI/BI/paşaport împuternicit etc., după caz; c) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); d) extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii; e) alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicaţi decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare.Numele şi prenumele.....................Semnătura Ştampila, după caz.................... ......................  +  Anexa 3C - Model -MINISTERUL CULTURIIDirecţia pentru Cultură a Judeţului ...........................AVIZ SPECIFIC FAVORABILNr. ........ din ...........În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ........................... în calitate de vânzător,ca urmare a verificării documentaţiei,se emiteAVIZ SPECIFICnecesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru vânzătorul .................................., pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de .......... ha, identificat cu număr cadastral .........................., înscris în cartea funciară nr. .................... a localităţii .....................Menţiuni privind protejarea patrimoniului arheologic: ................................................Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ nr. ....... din ............. .Director executiv,Numele şi prenumele ..................Semnătura ....................L.S.  +  Anexa 3D - Model -MINISTERUL CULTURIIDirecţia pentru Cultură a Judeţului ................AVIZ SPECIFIC NEGATIVNr. ........ din ...........În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ..........................., în calitate de vânzător,ca urmare a verificării documentaţiei,se emiteAVIZ SPECIFIC NEGATIVpentru transferul dreptului de proprietate realizat prin contract de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public, precum şi în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, de către vânzătorul ..............., având ca obiect terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ..................... .Motivat de:1. documentele ce însoţesc cererea nu sunt lizibile, respectiv .......................... [ ]2. documentele ce însoţesc cererea sunt incomplete, respectiv ........................... [ ]3. există neconcordanţe în documentaţie, respectiv ...................................... [ ]Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executivNumele şi prenumele ................Semnătura ..............L.S.-----