NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale (Anexa nr. 2)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014   +  Articolul 1 (1) Avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale se eliberează prin Statul Major General, exclusiv în cazul vânzării libere a terenurilor agricole extravilane, în baza solicitării formulate de vânzătorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevăzut în anexele nr. 2A, respectiv nr. 2B. (2) Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.  +  Articolul 2 (1) Avizul specific se eliberează în urma consultării de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, a structurilor proprii, precum şi a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază. (2) Modalitatea de consultare de către Ministerul Apărării Naţionale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi termenele sau alte elemente care ţin de eliberarea avizului specific, se stabilesc prin protocol comun.  +  Articolul 3 (1) În scopul identificării situaţiilor în care este necesar a se solicita avizul specific, Ministerul Apărării Naţionale, pe baza datelor puse la dispoziţie de structurile menţionate la art. 2 alin. (1), comunică Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară zonele cu acoperire de 2.400 m în jurul obiectivelor speciale, în vederea integrării acestora în baza de date a oficiilor teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Pe baza datelor furnizate, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor situate în zona prevăzută la alin. (1), înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară. (3) Pentru terenurile agricole din extravilan situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2E, se va proceda, din oficiu, la notarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară. (4) La prima înregistrare, pe baza unei documentaţii cadastrale, a terenurilor agricole din extravilan identificate pe baza datelor furnizate ca fiind situate în zona prevăzută la alin. (1), precum şi a celor menţionate la alin. (3), în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se va proceda din oficiu la efectuarea notării menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014". (5) Vânzătorul terenurilor agricole extravilane pentru care cartea funciară conţine menţiunea prevăzută la alin. (2)-(4) are obligaţia obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale. (6) Pentru terenurile agricole din extravilan, situate în unităţi administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2F, este obligatorie solicitarea avizului specific. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară procedează din oficiu la efectuarea menţiunii "Imobil aflat sub incidenţa art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în titlul cărţii funciare.  +  Articolul 4 (1) În vederea obţinerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectiv în anexa nr. 2D. (2) Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoţită de următoarele documente: a) cerere care conţine datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondenţă şi datele de identificare ale potenţialului cumpărător, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C - pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D - pentru vânzătorul persoană juridică; b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei; c) extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie "Stereografic 1970", recepţionat, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan, în copie; d) adeverinţa privind vânzarea liberă, în original, prevăzută la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege; e) oferta de vânzare, în copie; f) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; g) certificatul constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie; h) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; i) alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (4) La eliberarea avizului specific se au în vedere, în principal, următoarele elemente: a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie "Stereografic 1970", eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru terenul agricol situat în extravilan în privinţa căruia s-a solicitat avizul specific, însoţit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăseşte în plan; b) implicaţiile asupra apărării şi securităţii naţionale; c) destinaţia şi funcţionalitatea obiectivelor speciale. (5) Prin obiectiv special se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, aflat în patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată.  +  Articolul 5 (1) În situaţia în care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situaţii justificate de natură tehnică referitoare la documentele menţionate la art. 4 alin. (2) lit. b)-h), Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, va emite un aviz specific negativ motivat. (2) Avizul specific negativ se transmite de către Ministerul Apărării Naţionale prin Statul Major General, în original, biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (3) În avizul specific negativ se menţionează, în mod obligatoriu, numărul cadastral şi numărul de carte funciară ale imobilului. (4) În vederea emiterii unui nou aviz specific, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente. (5) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.  +  Articolul 6 (1) Termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (3) din lege se socoteşte, după caz: a) de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură; b) de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepţionarea corespondenţei din cadrul instituţiei, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Transmiterea avizului specific se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin ridicare de la registratură. (3) După emitere, un exemplar al avizului specific se publică pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale în termen de două zile de la emiterea acestuia.  +  Articolul 7Anexele nr. 2A-2F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 2A - Model -MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEUnitatea Militară ....................AVIZNr. ......... din ...........În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ..................................., CNP ............................., domiciliat în str. ...................................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. .........., judeţul/sectorul ....................................., telefon: ..........................., act de identitate ....................... seria .......... nr. ....................., eliberat de ....... la data de ........................, în calitate de vânzător(1), şi înregistrată la UM ........... cu nr. ................ din ...........................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014,se emiteAVIZUL FAVORABILîn vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare.Prin emiterea prezentului aviz specific îşi încetează efectele Avizul negativ(2) nr. ....... din ............. .Şeful Unităţii Militare ......... BucureştiNumele şi prenumele...........................Semnătura.......................L.S.----- (1) Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, şi pentru persoanele juridice. (2) Menţiunea se înscrie în aviz numai în cazul existenţei unui un aviz specific negativ.  +  Anexa 2B - Model -MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEUnitatea Militară ................AVIZNr. ........ din ...............În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare,având în vedere cererea depusă de ....................., CNP ............, domiciliat în ....................., str. ...................................... nr. ......, bl. ........, sc. ......., nr. ......., judeţul/sectorul ..................., telefon: ................, act de identitate ....................... seria .......... nr. ..........., eliberat de ........... la data de .............. în calitate de vânzător(1), şi înregistrată la primărie cu nr. ............ din ................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014,în fapt, .............................,în drept(2), ......................,se emiteAVIZ NEGATIVîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol situat în extravilanul localităţii ........................, tarlaua ......, parcela ..................., judeţul................, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ..................., făcută de ...................................... .Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Şeful Unităţii Militare ......... BucureştiNumele şi prenumele..........................Semnătura.....................L.S.----- (1) Datele de identificare se menţionează, în mod corespunzător, pentru persoanele juridice. (2) În situaţia prevăzută la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în scopul obţinerii avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, se menţionează documentele şi cauzele care afectează emiterea avizului specific.  +  Anexa 2C - Formular pentru persoane fizice -CEREREpentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării NaţionaleCătreMinisterul Apărării NaţionaleUnitatea Militară ........................1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, .................................., CNP ............................., în calitate de proprietar identificat cu ...... seria ...... nr. .........., eliberat de ........................, data şi locul naşterii: ................................, localitatea ......................................, judeţul/ţara: ..........................................,2. (**) cu domiciliul în: localitatea ............................................, str. ................................ nr. ........., bloc ..........., sc. .........., et. ......, ap. ........, judeţul/sectorul ..............., cod poştal ..................., ţara ....................., telefon:................, fax: ....................., email: ...................., cetăţenia .............., starea civilă .......................................,3. (**) reşedinţa din România (dacă este cazul):localitatea .............................................., str. ............................. nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et........, ap. ........, judeţul/sectorul .............., cod poştal ..........., telefon: ................, fax: ..........................,. e-mail: ........................,4. (***) prin ....../(numele şi prenumele)..........., CNP/CIF ....................................., în calitate de ............................, conform ........................................, localitatea ......................................., str. ................................. nr. ......., bl. ............, sc. ........., et. ..........., ap. ....., judeţul/sectorul ............., cod poştal ............, telefon: ................., fax: ........., e-mail: ..................,declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ............... a localităţii .............................., care urmează să facă obiectul vânzării către ........................................................................................................................... .(Se înscrie numele cumpărătorului, dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.)Declar că:- terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [] Nu [];- terenul este grevat de sarcini: Da [] Nu [].Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.În susţinerea cererii depun următoarele acte doveditoare*1)1. ..........................................................................................................................;2. ..........................................................................................................................;3. ......................................................................................................................... .Sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Vânzător/Împuternicit,......................................(numele şi prenumele în clar)Semnătura ........................Data ......................-----*1) - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;- extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;- adeverinţa emisă de către primării, în original, în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată de primar pentru conformitatea cu originalul;- în caz de reprezentare procura notarială în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;- alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.NOTĂ:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.- Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.- Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calităţii de împuternicit.  +  Anexa 2D - Formular pentru persoane juridice şi entităţi fărăpersonalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -CEREREpentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării NaţionaleCătreMinisterul Apărării NaţionaleUnitatea Militară ........................1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., domiciliat în ............................, str. ..................... nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............, telefon: ..........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ seria ........... nr. .........., eliberat de .............................. la data de ..............., CNP/CIF/CUI ...................., în calitate de(1)..................,............................, prin ................................., conform ............................................,2. (*) pentru(2) ............................., având număr de ordine în (**) .........................................., CIF/CUI ............................,3. (*) cu sediul în localitatea ................................, str. ......................, nr. ........, bl. .........., sc. ........, et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul .................., cod poştal ............., telefon: ..................... fax: ..................... e-mail: ..........................,declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ................ a localităţii ..................................., aparţine .............................. şi urmează să facă obiectul vânzării către .................................................................................................................... .(Se înscrie numele cumpărătorului dacă acesta este cunoscut la data depunerii cererii.)Declar că:- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da [] Nu [];- terenul este grevat de sarcini: Da [] Nu [].Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.În susţinerea solicitării depun următoarele acte doveditoare*1):1. ...................................................................................................................................;2. ...................................................................................................................................;3. ...................................................................................................................................;Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Vânzător/Împuternicit,..............................(numele şi prenumele în clar)Semnătura ..................... L.S.Data ......................-----*1) - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanţa de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcţionarii primăriei;- certificatul de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie al/a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;- extras de carte funciară de informare, în original, şi plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, recepţionat, în copie;- alte documente doveditoare, după caz.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau numărul din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.- (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/ reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.- (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.  +  Anexa 2E LISTAunităţilor administrativ-teritoriale amplasate parţial pe o adâncime de30 km faţă de frontiera de stat şi de ţărmul Mării Negre, către interior
  Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
  1 ARAD 9574 LIPOVA oraş
  2 ARAD 9654 PÂNCOTA oraş
  3 ARAD 10373 CERMEI comună
  4 ARAD 10514 COVĂSINŢ comună
  5 ARAD 10532 CRAIVA comună
  6 ARAD 9280 FÂNTÂNELE comună
  7 ARAD 12920 FRUMUŞENI comună
  8 ARAD 10872 GHIOROC comună
  9 ARAD 11539 PĂULIŞ comună
  10 ARAD 12144 ŞAGU comună
  11 ARAD 11995 SELEUŞ comună
  12 ARAD 12242 ŞICULA comună
  13 ARAD 12368 ŞIRIA comună
  14 ARAD 12643 VINGA comună
  15 ARAD 9397 VLADIMIRESCU comună
  16 BIHOR 26877 MARGHITA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  17 BIHOR 27070 ABRAM comună
  18 BIHOR 27506 BOIANU MARE comună
  19 BIHOR 27757 BRUSTURI comună
  20 BIHOR 28816 COPĂCEL comună
  21 BIHOR 29038 DERNA comună
  22 BIHOR 29341 DRĂGEŞTI comună
  23 BIHOR 29519 HIDIŞELU DE SUS comună
  24 BIHOR 29662 HUSASĂU DE TINCA comună
  25 BIHOR 29813 LĂZĂRENI comună
  26 BIHOR 30229 OLCEA comună
  27 BIHOR 30568 POPEŞTI comună
  28 BIHOR 30871 SĂCĂDAT comună
  29 BIHOR 31654 TĂUTEU comună
  30 BIHOR 31716 TILEAGD comună
  31 BIHOR 31789 TINCA comună
  32 BIHOR 32045 VIIŞOARA comună
  33 BISTRIŢA-NĂSĂUD 32599 SÂNGEORZ-BĂI oraş
  34 BISTRIŢA-NĂSĂUD 33621 MAIERU comună
  35 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34280 REBRIŞOARA comună
  36 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34333 RODNA comună
  37 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34360 ROMULI comună
  38 BISTRIŢA-NĂSĂUD 34618 ŞANŢ comună
  39 BISTRIŢA-NĂSĂUD 35054 TELCIU comună
  40 BOTOŞANI 36453 BUCECEA oraş
  41 BOTOŞANI 37280 FLĂMÂNZI oraş
  42 BOTOŞANI 36300 BĂLUŞENI comună
  43 BOTOŞANI 39983 BLÂNDEŞTI comună
  44 BOTOŞANI 36373 BRĂEŞTI comună
  45 BOTOŞANI 36569 COPĂLĂU comună
  46 BOTOŞANI 36676 CORLĂTENI comună
  47 BOTOŞANI 39959 DIMĂCHENI comună
  48 BOTOŞANI 37324 FRUMUŞICA comună
  49 BOTOŞANI 37459 GORBĂNEŞTI comună
  50 BOTOŞANI 37850 LEORDA comună
  51 BOTOŞANI 38580 PRĂJENI comună
  52 BOTOŞANI 38811 ROMA comună
  53 BOTOŞANI 39051 SULIŢA comună
  54 BOTOŞANI 39417 UNGURENI comună
  55 BOTOŞANI 39532 UNŢENI comună
  56 BOTOŞANI 39836 VORNICENI comună
  57 BRĂILA 42682 BRĂILA municipiu reşedinţă de judeţ
  58 BRĂILA 44560 CAZASU comună
  59 BRĂILA 43117 FRECĂŢEI comună
  60 BRĂILA 43493 MĂRAŞU comună
  61 BRĂILA 43992 SILIŞTEA comună
  62 BRĂILA 44391 VĂDENI comună
  63 CĂLĂRAŞI 93888 LEHLIU-GARĂ oraş
  64 CĂLĂRAŞI 92961 BORCEA comună
  65 CĂLĂRAŞI 93281 CUZA VODĂ comună
  66 CĂLĂRAŞI 93370 DOR MĂRUNT comună
  67 CĂLĂRAŞI 93487 DRAGALINA comună
  68 CĂLĂRAŞI 102945 FRUMUŞANI comună
  69 CĂLĂRAŞI 179962 GĂLBINAŞI comună
  70 CĂLĂRAŞI 103568 GURBĂNEŞTI comună
  71 CĂLĂRAŞI 93815 JEGĂLIA comună
  72 CĂLĂRAŞI 93931 LUPŞANU comună
  73 CĂLĂRAŞI 104323 NANA comună
  74 CĂLĂRAŞI 94223 PERIŞORU comună
  75 CĂLĂRAŞI 104635 PLĂTĂREŞTI comună
  76 CĂLĂRAŞI 105222 SOHATU comună
  77 CĂLĂRAŞI 94580 ŞTEFAN VODĂ comună
  78 CĂLĂRAŞI 94651 UNIREA comună
  79 CĂLĂRAŞI 94731 VÂLCELELE comună
  80 CĂLĂRAŞI 105712 VALEA ARGOVEI comună
  81 CĂLĂRAŞI 105829 VASILAŢI comună
  82 CĂLĂRAŞI 94768 VLAD ŢEPEŞ comună
  83 CARAŞ-SEVERIN 50790 REŞIŢA municipiu reşedinţă de judeţ
  84 CARAŞ-SEVERIN 50889 ANINA oraş
  85 CARAŞ-SEVERIN 50969 BOCŞA oraş
  86 CARAŞ-SEVERIN 51305 BĂNIA comună
  87 CARAŞ-SEVERIN 51500 BERZOVIA comună
  88 CARAŞ-SEVERIN 51573 BOZOVICI comună
  89 CARAŞ-SEVERIN 51804 CARAŞOVA comună
  90 CARAŞ-SEVERIN 52115 CORNEA comună
  91 CARAŞ-SEVERIN 52160 CORNEREVA comună
  92 CARAŞ-SEVERIN 53700 EFTIMIE MURGU comună
  93 CARAŞ-SEVERIN 53023 IABLANIŢA comună
  94 CARAŞ-SEVERIN 53103 LĂPUŞNICU MARE comună
  95 CARAŞ-SEVERIN 53247 MĂURENI comună
  96 CARAŞ-SEVERIN 53274 MEHADIA comună
  97 CARAŞ-SEVERIN 50987 OCNA DE FIER comună
  98 CARAŞ-SEVERIN 53577 PRIGOR comună
  99 CARAŞ-SEVERIN 53639 RAMNA comună
  100 CONSTANŢA 60847 MEDGIDIA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  101 CONSTANŢA 61283 CIOCÂRLIA omună
  102 CONSTANŢA 61372 COGEALAC comună
  103 CONSTANŢA 63334 FÂNTÂNELE comună
  104 CONSTANŢA 63326 GRĂDINA comună
  105 CONSTANŢA 62280 MIRCEA VODĂ comună
  106 CONSTANŢA 62440 NICOLAE BĂLCESCU comună
  107 CONSTANŢA 62609 PANTELIMON comună
  108 CONSTANŢA 62707 PEŞTERA comună
  109 CONSTANŢA 62798 RASOVA comună
  110 CONSTANŢA 62985 TÂRGUŞOR comună
  111 CONSTANŢA 63189 TORTOMAN comună
  112 DOLJ 70502 SEGARCEA oraş
  113 DOLJ 70637 AMĂRĂŞTII DE JOS comună
  114 DOLJ 70673 AMĂRĂŞTII DE SUS comună
  115 DOLJ 71536 CARPEN comună
  116 DOLJ 71634 CELARU comună
  117 DOLJ 71698 CERĂT comună
  118 DOLJ 71812 CIOROIAŞI comună
  119 DOLJ 74883 DOBROTEŞTI comună
  120 DOLJ 72221 DRĂNIC comună
  121 DOLJ 72506 GIUBEGA comună
  122 DOLJ 74923 ÎNTORSURA comună
  123 DOLJ 72953 LIPOVU comună
  124 DOLJ 73317 MÂRŞANI comună
  125 DOLJ 73503 ORODEL comună
  126 DOLJ 73594 PERIŞOR comună
  127 DOLJ 74949 ROJIŞTE comună
  128 DOLJ 74732 VÂRTOP comună
  129 DOLJ 74616 VELA comună
  130 GALAŢI 75542 BĂLĂBĂNEŞTI comună
  131 GALAŢI 75613 BĂLĂŞEŞTI comună
  132 GALAŢI 75711 BRANIŞTEA comună
  133 GALAŢI 76004 CORNI comună
  134 GALAŢI 76111 COSTACHE NEGRI comună
  135 GALAŢI 76157 CUDALBI comună
  136 GALAŢI 76175 DRĂGUŞENI comună
  137 GALAŢI 76585 INDEPENDENŢA comună
  138 GALAŢI 76969 PECHEA comună
  139 GALAŢI 76996 PISCU comună
  140 GALAŢI 77180 SLOBOZIA CONACHI comună
  141 GALAŢI 77260 SMULŢI comună
  142 GALAŢI 77475 VALEA MĂRULUI comună
  143 GIURGIU 100781 ADUNAŢII-COPĂCENI comună
  144 GIURGIU 103238 GHIMPAŢI comună
  145 GIURGIU 103899 IZVOARELE comună
  146 GIURGIU 104788 RĂSUCENI comună
  147 GIURGIU 104975 SCHITU comună
  148 GIURGIU 105106 SINGURENI comună
  149 GIURGIU 105348 STOENEŞTI comună
  150 GIURGIU 154709 TOPORU comună
  151 GORJ 78141 MOTRU municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  152 GORJ 79585 CĂTUNELE comună
  153 GORJ 81656 SAMARINEŞTI comună
  154 GORJ 82779 VĂGIULEŞTI comună
  155 IAŞI 98373 PODU ILOAIEI oraş
  156 IAŞI 95792 BĂLŢAŢI comună
  157 IAŞI 95872 BELCEŞTI comună
  158 IAŞI 96334 COARNELE CAPREI comună
  159 IAŞI 96815 DELENI comună
  160 IAŞI 96940 DUMEŞTI comună
  161 IAŞI 97009 ERBICENI comună
  162 IAŞI 97063 FOCURI comună
  163 IAŞI 97517 HORLEŞTI comună
  164 IAŞI 97875 MIRONEASA comună
  165 IAŞI 98113 MOGOŞEŞTI comună
  166 IAŞI 98435 POPEŞTI comună
  167 IAŞI 98916 SCÂNTEIA comună
  168 IAŞI 99290 ŞCHEIA comună
  169 IAŞI 98998 SCOBINŢI comună
  170 IAŞI 100219 VOINEŞTI comună
  171 ILFOV 179533 POPEŞTI-LEORDENI oraş
  172 ILFOV 101145 BERCENI comună
  173 ILFOV 179588 COPĂCENI comună
  174 ILFOV 105936 VIDRA comună
  175 MARAMUREŞ 106318 BAIA MARE municipiu reşedinţă de judeţ
  176 MARAMUREŞ 106684 BAIA SPRIE oraş
  177 MARAMUREŞ 106782 CAVNIC oraş
  178 MARAMUREŞ 108017 DRAGOMIREŞTI oraş
  179 MARAMUREŞ 108892 SĂLIŞTEA DE SUS oraş
  180 MARAMUREŞ 108963 SEINI oraş
  181 MARAMUREŞ 106461 TĂUŢII MĂGHERĂUŞ oraş
  182 MARAMUREŞ 107154 BĂIUŢ comună
  183 MARAMUREŞ 107485 BOTIZA comună
  184 MARAMUREŞ 107519 BUDEŞTI comună
  185 MARAMUREŞ 107662 CICÂRLĂU comună
  186 MARAMUREŞ 108204 IEUD comună
  187 MARAMUREŞ 108348 MOISEI comună
  188 MARAMUREŞ 108874 SĂCEL comună
  189 MARAMUREŞ 109096 ŞIŞEŞTI comună
  190 MEHEDINŢI 110116 STREHAIA oraş
  191 MEHEDINŢI 110571 BÂCLEŞ comună
  192 MEHEDINŢI 110296 BALA comună
  193 MEHEDINŢI 110535 BĂLĂCIŢA comună
  194 MEHEDINŢI 110456 BALTA comună
  195 MEHEDINŢI 110740 BREZNIŢA-MOTRU comună
  196 MEHEDINŢI 111275 CORCOVA comună
  197 MEHEDINŢI 111587 DUMBRAVA comună
  198 MEHEDINŢI 111685 FLOREŞTI comună
  199 MEHEDINŢI 111916 GRECI comună
  200 MEHEDINŢI 112370 ISVERNA comună
  201 MEHEDINŢI 112806 PĂDINA comună
  202 MEHEDINŢI 113698 ŞOVARNA comună
  203 MEHEDINŢI 113929 VLĂDAIA comună
  204 MEHEDINŢI 113974 VOLOIAC comună
  205 OLT 125659 BĂBICIU comună
  206 OLT 126647 DEVESELU comună
  207 OLT 127144 GOSTAVĂŢU comună
  208 OLT 128524 REDEA comună
  209 OLT 128560 ROTUNDA comună
  210 OLT 129040 SPRÂNCENATA comună
  211 OLT 129567 TRAIAN comună
  212 OLT 130026 VLĂDILA comună
  213 SATU MARE 136848 ARDUD oraş
  214 SATU MARE 136642 TĂŞNAD oraş
  215 SATU MARE 136713 ACÂŞ comună
  216 SATU MARE 136802 APA comună
  217 SATU MARE 136964 BELTIUG comună
  218 SATU MARE 137540 CULCIU comună
  219 SATU MARE 137899 HOMOROADE comună
  220 SATU MARE 138770 SĂCĂŞENI comună
  221 SATU MARE 138805 SĂUCA comună
  222 SATU MARE 138869 SOCOND comună
  223 SATU MARE 139287 VALEA VINULUI comună
  224 SATU MARE 139394 VIILE SATU MARE comună
  225 SUCEAVA 147633 CAJVANA oraş
  226 SUCEAVA 146799 ADÂNCATA comună
  227 SUCEAVA 147161 BOTOŞANA comună
  228 SUCEAVA 147526 CACICA comună
  229 SUCEAVA 151451 CIOCĂNEŞTI comună
  230 SUCEAVA 151497 COŞNA comună
  231 SUCEAVA 147937 DĂRMĂNEŞTI comună
  232 SUCEAVA 148729 FRUMOSU comună
  233 SUCEAVA 148765 FUNDU MOLDOVEI comună
  234 SUCEAVA 151512 HÂNŢEŞTI comună
  235 SUCEAVA 149370 MĂNĂSTIREA HUMORULUI comună
  236 SUCEAVA 146325 MITOCU DRAGOMIRNEI comună
  237 SUCEAVA 149833 PĂTRĂUŢI comună
  238 SUCEAVA 151585 POIENI-SOLCA comună
  239 SUCEAVA 150178 SADOVA comună
  240 SUCEAVA 150524 TODIREŞTI comună
  241 SUCEAVA 150980 VATRA MOLDOVIŢEI comună
  242 TELEORMAN 151790 ALEXANDRIA municipiu reşedinţă de judeţ
  243 TELEORMAN 151870 ROŞIORI DE VEDE municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  244 TELEORMAN 155083 BECIU comună
  245 TELEORMAN 152332 BUZESCU comună
  246 TELEORMAN 152412 CĂLMĂŢUIU comună
  247 TELEORMAN 152617 CRÂNGENI comună
  248 TELEORMAN 153339 MÂRZĂNEŞTI comună
  249 TELEORMAN 151816 NANOV comună
  250 TELEORMAN 154996 NENCIULEŞTI comună
  251 TELEORMAN 153543 PERETU comună
  252 TELEORMAN 153623 PLOPII-SLĂVITEŞTI comună
  253 TELEORMAN 153605 PLOSCA comună
  254 TELEORMAN 151834 POROSCHIA comună
  255 TELEORMAN 153909 RĂSMIREŞTI comună
  256 TELEORMAN 153936 SALCIA comună
  257 TELEORMAN 154497 ŞTOROBĂNEASA comună
  258 TELEORMAN 154834 ŢIGĂNEŞTI comună
  259 TELEORMAN 154790 TROIANUL comună
  260 TIMIŞ 155243 TIMIŞOARA municipiu reşedinţă de judeţ
  261 TIMIŞ 155261 DUMBRĂVIŢA comună
  262 TIMIŞ 155314 GIROC comună
  263 TIMIŞ 157497 LIEBLING comună
  264 TIMIŞ 158010 ORŢIŞOARA comună
  265 TIMIŞ 159446 PĂDURENI comună
  266 TIMIŞ 158779 ŞAG comună
  267 TIMIŞ 158653 SÂNANDREI comună
  268 TIMIŞ 158528 SATCHINEZ comună
  269 TIMIŞ 159035 TORMAC comună
  270 TULCEA 159650 BABADAG oraş
  271 TULCEA 159785 BAIA comună
  272 TULCEA 159847 BEIDAUD comună
  273 TULCEA 160127 CERNA comună
  274 TULCEA 160225 CIUCUROVA comună
  275 TULCEA 160831 MIHAI BRAVU comună
  276 TULCEA 160911 MURIGHIOL comună
  277 TULCEA 160993 NALBANT comună
  278 TULCEA 161179 SARICHIOI comună
  279 TULCEA 161464 TURCOAIA comună
  280 VASLUI 161945 VASLUI municipiu reşedinţă de judeţ
  281 VASLUI 162014 ALBEŞTI comună
  282 VASLUI 162194 BANCA comună
  283 VASLUI 162693 BOGDĂNEŞTI comună
  284 VASLUI 163137 COSTEŞTI comună
  285 VASLUI 163253 DĂNEŞTI comună
  286 VASLUI 167295 FEREŞTI comună
  287 VASLUI 167231 FRUNTIŞENI comună
  288 VASLUI 164133 GRIVIŢA comună
  289 VASLUI 164936 MUNTENII DE JOS comună
  290 VASLUI 167302 MUNTENII DE SUS comună
  291 VASLUI 165719 REBRICEA comună
  292 VASLUI 165817 ROŞIEŞTI comună
  293 VASLUI 166182 TANACU comună
  294 VASLUI 166636 VĂLENI comună
  295 VASLUI 167179 ZORLENI comună
   +  Anexa 2F LISTAunităţilor administrativ-teritoriale amplasate în întregimepe o adâncime de 30 km faţă de frontiera de stat şi deţărmul Mării Negre, către interior
  Nr. crt. Judeţul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
  1 ARAD 9262 ARAD municipiu reşedinţă de judeţ
  2 ARAD 9459 CHIŞINEU-CRIŞ oraş
  3 ARAD 9495 CURTICI oraş
  4 ARAD 9627 NĂDLAC oraş
  5 ARAD 11584 PECICA oraş
  6 ARAD 12091 SÂNTANA oraş
  7 ARAD 9798 APATEU comună
  8 ARAD 12912 DOROBANŢI comună
  9 ARAD 10827 FELNAC comună
  10 ARAD 10916 GRĂNICERI comună
  11 ARAD 11352 IRATOŞU comună
  12 ARAD 9333 LIVADA comună
  13 ARAD 11398 MACEA comună
  14 ARAD 11423 MIŞCA comună
  15 ARAD 11502 OLARI comună
  16 ARAD 11637 PEREGU MARE comună
  17 ARAD 11735 PILU comună
  18 ARAD 11940 SECUSIGIU comună
  19 ARAD 12206 ŞEITIN comună
  20 ARAD 12037 SEMLAC comună
  21 ARAD 12224 ŞEPREUŞ comună
  22 ARAD 12340 ŞIMAND comună
  23 ARAD 12055 SINTEA MARE comună
  24 ARAD 12126 SOCODOR comună
  25 ARAD 9360 ŞOFRONEA comună
  26 ARAD 12938 ZĂDĂRENI comună
  27 ARAD 12812 ZĂRAND comună
  28 ARAD 12849 ZERIND comună
  29 ARAD 12876 ZIMANDU NOU comună
  30 BIHOR 26564 ORADEA municipiu reşedinţă de judeţ
  31 BIHOR 26975 SALONTA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  32 BIHOR 30915 SĂCUENI oraş
  33 BIHOR 32027 VALEA LUI MIHAI oraş
  34 BIHOR 27169 ABRĂMUŢ comună
  35 BIHOR 27285 AVRAM IANCU comună
  36 BIHOR 27383 BATĂR comună
  37 BIHOR 27436 BIHARIA comună
  38 BIHOR 27631 BORŞ comună
  39 BIHOR 27908 BUDUSLĂU comună
  40 BIHOR 28246 CEFA comună
  41 BIHOR 28415 CETARIU comună
  42 BIHOR 28497 CHERECHIU comună
  43 BIHOR 28530 CHIŞLAZ comună
  44 BIHOR 28665 CIUMEGHIU comună
  45 BIHOR 29001 CURTUIŞENI comună
  46 BIHOR 29092 DIOSIG comună
  47 BIHOR 32195 GEPIU comună
  48 BIHOR 29467 GIRIŞU DE CRIŞ comună
  49 BIHOR 29724 INEU comună
  50 BIHOR 30014 MĂDĂRAŞ comună
  51 BIHOR 30149 NOJORID comună
  52 BIHOR 30274 OŞORHEI comună
  53 BIHOR 32161 PALEU comună
  54 BIHOR 32187 ROŞIORI comună
  55 BIHOR 30988 SĂLACEA comună
  56 BIHOR 31011 SĂLARD comună
  57 BIHOR 28610 SÂNIOB comună
  58 BIHOR 26582 SÂNMARTIN comună
  59 BIHOR 32179 SÂNNICOLAU ROMÂN comună
  60 BIHOR 26653 SÂNTANDREI comună
  61 BIHOR 31128 SÂRBI comună
  62 BIHOR 31333 ŞIMIAN comună
  63 BIHOR 31208 SPINUŞ comună
  64 BIHOR 32153 TĂMĂŞEU comună
  65 BIHOR 31565 TARCEA comună
  66 BIHOR 32201 TOBOLIU comună
  67 BIHOR 31841 TULCA comună
  68 BOTOŞANI 36006 DOROHOI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  69 BOTOŞANI 35946 DARABANI oraş
  70 BOTOŞANI 36060 SĂVENI oraş
  71 BOTOŞANI 39168 ŞTEFĂNEŞTI oraş
  72 BOTOŞANI 40035 ADĂŞENI comună
  73 BOTOŞANI 36131 ALBEŞTI comună
  74 BOTOŞANI 36202 AVRĂMENI comună
  75 BOTOŞANI 36426 BROSCĂUŢI comună
  76 BOTOŞANI 36499 CĂLĂRAŞI comună
  77 BOTOŞANI 39967 CÂNDEŞTI comună
  78 BOTOŞANI 36532 CONCEŞTI comună
  79 BOTOŞANI 36649 CORDĂRENI comună
  80 BOTOŞANI 36809 COŢUŞCA comună
  81 BOTOŞANI 36952 CRISTINEŞTI comună
  82 BOTOŞANI 37057 DÂNGENI comună
  83 BOTOŞANI 37011 DERSCA comună
  84 BOTOŞANI 37100 DOBÂRCENI comună
  85 BOTOŞANI 37173 DRĂGUŞENI comună
  86 BOTOŞANI 37217 DURNEŞTI comună
  87 BOTOŞANI 37397 GEORGE ENESCU comună
  88 BOTOŞANI 37618 HĂNEŞTI comună
  89 BOTOŞANI 37547 HAVÂRNA comună
  90 BOTOŞANI 37672 HILIŞEU-HORIA comună
  91 BOTOŞANI 37734 HLIPICENI comună
  92 BOTOŞANI 37770 HUDEŞTI comună
  93 BOTOŞANI 37823 IBĂNEŞTI comună
  94 BOTOŞANI 39942 LOZNA comună
  95 BOTOŞANI 37912 LUNCA comună
  96 BOTOŞANI 37958 MANOLEASA comună
  97 BOTOŞANI 38161 MIHĂILENI comună
  98 BOTOŞANI 38241 MIHĂLĂŞENI comună
  99 BOTOŞANI 38321 MILEANCA comună
  100 BOTOŞANI 38376 MITOC comună
  101 BOTOŞANI 38492 PĂLTINIŞ comună
  102 BOTOŞANI 38544 POMÂRLA comună
  103 BOTOŞANI 38633 RĂDĂUŢI-PRUT comună
  104 BOTOŞANI 38679 RĂUŞENI comună
  105 BOTOŞANI 38731 RIPICENI comună
  106 BOTOŞANI 38848 ROMÂNEŞTI comună
  107 BOTOŞANI 38893 SANTA MARE comună
  108 BOTOŞANI 39122 ŞENDRICENI comună
  109 BOTOŞANI 39220 ŞTIUBIENI comună
  110 BOTOŞANI 38982 SUHARĂU comună
  111 BOTOŞANI 39266 TODIRENI comună
  112 BOTOŞANI 39328 TRUŞEŞTI comună
  113 BOTOŞANI 39612 VĂCULEŞTI comună
  114 BOTOŞANI 39694 VÂRFU CÂMPULUI comună
  115 BOTOŞANI 39658 VIIŞOARA comună
  116 BOTOŞANI 39792 VLĂSINEŞTI comună
  117 CĂLĂRAŞI 92569 CĂLĂRAŞI municipiu reşedinţă de judeţ
  118 CĂLĂRAŞI 100610 OLTENIŢA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  119 CĂLĂRAŞI 101458 BUDEŞTI oraş
  120 CĂLĂRAŞI 94125 ALEXANDRU ODOBESCU comună
  121 CĂLĂRAŞI 101724 CĂSCIOARELE comună
  122 CĂLĂRAŞI 101804 CHIRNOGI comună
  123 CĂLĂRAŞI 101822 CHISELET comună
  124 CĂLĂRAŞI 93085 CIOCĂNEŞTI comună
  125 CĂLĂRAŞI 180055 CRIVĂŢ comună
  126 CĂLĂRAŞI 102419 CURCANI comună
  127 CĂLĂRAŞI 93325 DICHISENI comună
  128 CĂLĂRAŞI 93441 DOROBANŢU comună
  129 CĂLĂRAŞI 102838 FRĂSINET comună
  130 CĂLĂRAŞI 93664 GRĂDIŞTEA comună
  131 CĂLĂRAŞI 93771 INDEPENDENŢA comună
  132 CĂLĂRAŞI 104083 LUICA comună
  133 CĂLĂRAŞI 104181 MÂNĂSTIREA comună
  134 CĂLĂRAŞI 100638 MITRENI comună
  135 CĂLĂRAŞI 92587 MODELU comună
  136 CĂLĂRAŞI 104751 RADOVANU comună
  137 CĂLĂRAŞI 94312 ROSEŢI comună
  138 CĂLĂRAŞI 105384 ŞOLDANU comună
  139 CĂLĂRAŞI 105259 SPANŢOV comună
  140 CĂLĂRAŞI 105605 ULMENI comună
  141 CĂLĂRAŞI 94606 ULMU comună
  142 CARAŞ-SEVERIN 50923 BĂILE HERCULANE oraş
  143 CARAŞ-SEVERIN 51056 MOLDOVA NOUĂ oraş
  144 CARAŞ-SEVERIN 51118 ORAVIŢA oraş
  145 CARAŞ-SEVERIN 51387 BERLIŞTE comună
  146 CARAŞ-SEVERIN 51449 BERZASCA comună
  147 CARAŞ-SEVERIN 51840 CĂRBUNARI comună
  148 CARAŞ-SEVERIN 51948 CICLOVA ROMÂNĂ comună
  149 CARAŞ-SEVERIN 51984 CIUCHICI comună
  150 CARAŞ-SEVERIN 52035 CIUDANOVIŢA comună
  151 CARAŞ-SEVERIN 53489 CORONINI comună
  152 CARAŞ-SEVERIN 52570 DALBOŞEŢ comună
  153 CARAŞ-SEVERIN 52650 DOCLIN comună
  154 CARAŞ-SEVERIN 52696 DOGNECEA comună
  155 CARAŞ-SEVERIN 52856 FOROTIC comună
  156 CARAŞ-SEVERIN 52909 GÂRNIC comună
  157 CARAŞ-SEVERIN 52954 GORUIA comună
  158 CARAŞ-SEVERIN 52990 GRĂDINARI comună
  159 CARAŞ-SEVERIN 53167 LUPAC comună
  160 CARAŞ-SEVERIN 53345 NAIDĂŞ comună
  161 CARAŞ-SEVERIN 53513 POJEJENA comună
  162 CARAŞ-SEVERIN 53675 RĂCĂŞDIA comună
  163 CARAŞ-SEVERIN 53791 SASCA MONTANĂ comună
  164 CARAŞ-SEVERIN 53853 SICHEVIŢA comună
  165 CARAŞ-SEVERIN 54109 SOCOL comună
  166 CARAŞ-SEVERIN 54163 ŞOPOTU NOU comună
  167 CARAŞ-SEVERIN 54305 TICVANIU MARE comună
  168 CARAŞ-SEVERIN 54387 TOPLEŢ comună
  169 CARAŞ-SEVERIN 54500 VĂRĂDIA comună
  170 CARAŞ-SEVERIN 54573 VRANI comună
  171 CONSTANŢA 60419 CONSTANŢA municipiu reşedinţă de judeţ
  172 CONSTANŢA 60482 MANGALIA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  173 CONSTANŢA 61069 BĂNEASA oraş
  174 CONSTANŢA 60455 EFORIE oraş
  175 CONSTANŢA 62360 MURFATLAR oraş
  176 CONSTANŢA 60507 NĂVODARI oraş
  177 CONSTANŢA 62397 NEGRU VODĂ oraş
  178 CONSTANŢA 60687 OVIDIU oraş
  179 CONSTANŢA 60534 TECHIRGHIOL oraş
  180 CONSTANŢA 60598 23 AUGUST comună
  181 CONSTANŢA 60883 ADAMCLISI comună
  182 CONSTANŢA 60570 AGIGEA comună
  183 CONSTANŢA 60945 ALBEŞTI comună
  184 CONSTANŢA 61005 ALIMAN comună
  185 CONSTANŢA 63198 AMZACEA comună
  186 CONSTANŢA 63294 BĂRĂGANU comună
  187 CONSTANŢA 61121 CASTELU comună
  188 CONSTANŢA 61167 CERCHEZU comună
  189 CONSTANŢA 61210 CHIRNOGENI comună
  190 CONSTANŢA 61318 COBADIN comună
  191 CONSTANŢA 61452 COMANA comună
  192 CONSTANŢA 61513 CORBU comună
  193 CONSTANŢA 63286 COSTINEŞTI comună
  194 CONSTANŢA 61620 CUMPĂNA comună
  195 CONSTANŢA 63300 CUZA VODĂ comună
  196 CONSTANŢA 61675 DELENI comună
  197 CONSTANŢA 61737 DOBROMIR comună
  198 CONSTANŢA 63161 DUMBRĂVENI comună
  199 CONSTANŢA 61871 INDEPENDENŢA comună
  200 CONSTANŢA 61951 ION CORVIN comună
  201 CONSTANŢA 62020 ISTRIA comună
  202 CONSTANŢA 60632 LIMANU comună
  203 CONSTANŢA 62057 LIPNIŢA comună
  204 CONSTANŢA 63152 LUMINA comună
  205 CONSTANŢA 62137 MERENI comună
  206 CONSTANŢA 62253 MIHAI VITEAZU comună
  207 CONSTANŢA 62191 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
  208 CONSTANŢA 62486 OLTINA comună
  209 CONSTANŢA 62538 OSTROV comună
  210 CONSTANŢA 62672 PECINEAGA comună
  211 CONSTANŢA 62761 POARTA ALBĂ comună
  212 CONSTANŢA 62878 SĂCELE comună
  213 CONSTANŢA 63072 TOPRAISAR comună
  214 CONSTANŢA 60721 TUZLA comună
  215 CONSTANŢA 63125 VALU LUI TRAIAN comună
  216 DOLJ 70316 BĂILEŞTI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  217 DOLJ 70352 CALAFAT municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  218 DOLJ 70879 BECHET oraş
  219 DOLJ 72007 DĂBULENI oraş
  220 DOLJ 70520 AFUMAŢI comună
  221 DOLJ 70940 BÂRCA comună
  222 DOLJ 70897 BISTREŢ comună
  223 DOLJ 71607 CĂLĂRAŞI comună
  224 DOLJ 71518 CARAULA comună
  225 DOLJ 74867 CÂRNA comună
  226 DOLJ 74842 CATANE comună
  227 DOLJ 71787 CETATE comună
  228 DOLJ 71858 CIUPERCENII NOI comună
  229 DOLJ 71956 DANEŢI comună
  230 DOLJ 72034 DESA comună
  231 DOLJ 72098 DOBREŞTI comună
  232 DOLJ 72383 GALICEA MARE comună
  233 DOLJ 74891 GALICIUICA comună
  234 DOLJ 72579 GÂNGIOVA comună
  235 DOLJ 74907 GHIDICI comună
  236 DOLJ 72463 GIGHERA comună
  237 DOLJ 72533 GIURGIŢA comună
  238 DOLJ 72640 GOICEA comună
  239 DOLJ 72882 IZVOARE comună
  240 DOLJ 72980 MĂCEŞU DE JOS comună
  241 DOLJ 73013 MĂCEŞU DE SUS comună
  242 DOLJ 73031 MAGLAVIT comună
  243 DOLJ 73335 MOŢĂŢEI comună
  244 DOLJ 73460 NEGOI comună
  245 DOLJ 73567 OSTROVENI comună
  246 DOLJ 73665 PISCU VECHI comună
  247 DOLJ 73709 PLENIŢA comună
  248 DOLJ 73736 POIANA MARE comună
  249 DOLJ 73905 RAST comună
  250 DOLJ 73996 SADOVA comună
  251 DOLJ 74108 SEACA DE CÂMP comună
  252 DOLJ 74224 SILIŞTEA CRUCII comună
  253 DOLJ 74536 UNIREA comună
  254 DOLJ 74554 URZICUŢA comună
  255 DOLJ 74581 VALEA STANCIULUI comună
  256 DOLJ 74705 VERBIŢA comună
  257 GALAŢI 75098 GALAŢI municipiu reşedinţă de judeţ
  258 GALAŢI 75338 BEREŞTI oraş
  259 GALAŢI 75472 TÂRGU BUJOR oraş
  260 GALAŢI 75668 BĂLENI comună
  261 GALAŢI 75686 BĂNEASA comună
  262 GALAŢI 75356 BEREŞTI-MERIA comună
  263 GALAŢI 75864 CAVADINEŞTI comună
  264 GALAŢI 76139 CUCA comună
  265 GALAŢI 76255 FÂRŢĂNEŞTI comună
  266 GALAŢI 76282 FOLTEŞTI comună
  267 GALAŢI 76317 FRUMUŞIŢA comună
  268 GALAŢI 76638 JORĂŞTI comună
  269 GALAŢI 76718 MĂSTĂCANI comună
  270 GALAŢI 76932 OANCEA comună
  271 GALAŢI 77561 RĂDEŞTI comună
  272 GALAŢI 77082 REDIU comună
  273 GALAŢI 77126 SCÂNTEIEŞTI comună
  274 GALAŢI 77153 SCHELA comună
  275 GALAŢI 75114 ŞENDRENI comună
  276 GALAŢI 77288 SUCEVENI comună
  277 GALAŢI 77601 SUHURLUI comună
  278 GALAŢI 77331 TULUCEŞTI comună
  279 GALAŢI 75150 VÂNĂTORI comună
  280 GALAŢI 77509 VÂRLEZI comună
  281 GALAŢI 77536 VLĂDEŞTI comună
  282 GALAŢI 77595 CUZA VODĂ comună
  283 GALAŢI 77224 SMÂRDAN comună
  284 GIURGIU 100521 GIURGIU municipiu reşedinţă de judeţ
  285 GIURGIU 101001 BĂNEASA comună
  286 GIURGIU 101662 CĂLUGĂRENI comună
  287 GIURGIU 102071 COLIBAŞI comună
  288 GIURGIU 102106 COMANA comună
  289 GIURGIU 102446 DAIA comună
  290 GIURGIU 102909 FRĂŢEŞTI comună
  291 GIURGIU 103194 GĂUJANI comună
  292 GIURGIU 103309 GOGOŞARI comună
  293 GIURGIU 103372 GOSTINARI comună
  294 GIURGIU 103354 GOŞTINU comună
  295 GIURGIU 103470 GREACA comună
  296 GIURGIU 179757 HERĂŞTI comună
  297 GIURGIU 103639 HOTARELE comună
  298 GIURGIU 179766 ISVOARELE comună
  299 GIURGIU 179739 MALU comună
  300 GIURGIU 104118 MIHAI BRAVU comună
  301 GIURGIU 104519 OINACU comună
  302 GIURGIU 104680 PRUNDU comună
  303 GIURGIU 104715 PUTINEIU comună
  304 GIURGIU 100549 SLOBOZIA comună
  305 GIURGIU 105295 STĂNEŞTI comună
  306 GIURGIU 105776 VALEA DRAGULUI comună
  307 GIURGIU 105874 VĂRĂŞTI comună
  308 GIURGIU 105909 VEDEA comună
  309 IAŞI 95060 IAŞI municipiu reşedinţă de judeţ
  310 IAŞI 95667 ANDRIEŞENI comună
  311 IAŞI 95747 ARONEANU comună
  312 IAŞI 95088 BÂRNOVA comună
  313 IAŞI 95943 BIVOLARI comună
  314 IAŞI 96192 CIORTEŞTI comună
  315 IAŞI 96254 CIUREA comună
  316 IAŞI 96370 COMARNA comună
  317 IAŞI 96423 COSTULENI comună
  318 IAŞI 96593 COZMEŞTI comună
  319 IAŞI 96888 DOBROVĂŢ comună
  320 IAŞI 96904 DOLHEŞTI comună
  321 IAŞI 100317 FÂNTÂNELE comună
  322 IAŞI 97090 GOLĂIEŞTI comună
  323 IAŞI 97189 GORBAN comună
  324 IAŞI 97241 GRAJDURI comună
  325 IAŞI 97321 GROPNIŢA comună
  326 IAŞI 97394 GROZEŞTI comună
  327 IAŞI 95159 HOLBOCA comună
  328 IAŞI 97679 LEŢCANI comună
  329 IAŞI 97919 MIROSLAVA comună
  330 IAŞI 98202 MOŞNA comună
  331 IAŞI 98257 MOVILENI comună
  332 IAŞI 98337 PLUGARI comună
  333 IAŞI 98505 POPRICANI comună
  334 IAŞI 98603 PRISĂCANI comună
  335 IAŞI 98649 PROBOTA comună
  336 IAŞI 98685 RĂDUCĂNENI comună
  337 IAŞI 95239 REDIU comună
  338 IAŞI 98738 ROMÂNEŞTI comună
  339 IAŞI 100344 ROŞCANI comună
  340 IAŞI 98827 SCHITU DUCA comună
  341 IAŞI 99370 ŞIPOTE comună
  342 IAŞI 99879 ŢIGĂNĂŞI comună
  343 IAŞI 95293 TOMEŞTI comună
  344 IAŞI 99600 TRIFEŞTI comună
  345 IAŞI 99922 ŢUŢORA comună
  346 IAŞI 96003 UNGHENI comună
  347 IAŞI 100353 VALEA LUPULUI comună
  348 IAŞI 100004 VICTORIA comună
  349 IAŞI 100148 VLĂDENI comună
  350 MARAMUREŞ 106559 SIGHETU MARMAŢIEI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  351 MARAMUREŞ 106746 BORŞA oraş
  352 MARAMUREŞ 106979 VIŞEU DE SUS oraş
  353 MARAMUREŞ 107314 BÂRSANA comună
  354 MARAMUREŞ 107270 BISTRA comună
  355 MARAMUREŞ 107350 BOCICOIU MARE comună
  356 MARAMUREŞ 107403 BOGDAN VODĂ comună
  357 MARAMUREŞ 107546 CĂLINEŞTI comună
  358 MARAMUREŞ 107715 CÂMPULUNG LA TISA comună
  359 MARAMUREŞ 107975 DESEŞTI comună
  360 MARAMUREŞ 108151 GIULEŞTI comună
  361 MARAMUREŞ 108240 LEORDINA comună
  362 MARAMUREŞ 108400 OCNA ŞUGATAG comună
  363 MARAMUREŞ 179864 ONCEŞTI comună
  364 MARAMUREŞ 108455 PETROVA comună
  365 MARAMUREŞ 108473 POIENILE DE SUB MUNTE comună
  366 MARAMUREŞ 179604 POIENILE IZEI comună
  367 MARAMUREŞ 108552 REMEŢI comună
  368 MARAMUREŞ 108598 REPEDEA comună
  369 MARAMUREŞ 108614 RONA DE JOS comună
  370 MARAMUREŞ 108632 RONA DE SUS comună
  371 MARAMUREŞ 108669 ROZAVLEA comună
  372 MARAMUREŞ 108696 RUSCOVA comună
  373 MARAMUREŞ 108945 SĂPÂNŢA comună
  374 MARAMUREŞ 106620 SARASĂU comună
  375 MARAMUREŞ 179613 ŞIEU comună
  376 MARAMUREŞ 109005 STRÂMTURA comună
  377 MARAMUREŞ 106648 VADU IZEI comună
  378 MARAMUREŞ 109504 VIŞEU DE JOS comună
  379 MEHEDINŢI 109773 DROBETA-TURNU SEVERIN municipiu reşedinţă de judeţ
  380 MEHEDINŢI 110063 ORŞOVA municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  381 MEHEDINŢI 110232 VÂNJU MARE oraş
  382 MEHEDINŢI 110688 BÂLVĂNEŞTI comună
  383 MEHEDINŢI 114060 BRANIŞTEA comună
  384 MEHEDINŢI 110820 BREZNIŢA-OCOL comună
  385 MEHEDINŢI 110875 BROŞTENI comună
  386 MEHEDINŢI 110946 BURILA MARE comună
  387 MEHEDINŢI 111097 CĂZĂNEŞTI comună
  388 MEHEDINŢI 111220 CIREŞU comună
  389 MEHEDINŢI 111417 CORLĂŢEL comună
  390 MEHEDINŢI 111444 CUJMIR comună
  391 MEHEDINŢI 111550 DÂRVARI comună
  392 MEHEDINŢI 111480 DEVESEL comună
  393 MEHEDINŢI 112904 DUBOVA comună
  394 MEHEDINŢI 112245 EŞELNIŢA comună
  395 MEHEDINŢI 111783 GÂRLA MARE comună
  396 MEHEDINŢI 111818 GODEANU comună
  397 MEHEDINŢI 111863 GOGOŞU comună
  398 MEHEDINŢI 112030 GRUIA comună
  399 MEHEDINŢI 112076 HINOVA comună
  400 MEHEDINŢI 112129 HUSNICIOARA comună
  401 MEHEDINŢI 112263 ILOVĂŢ comună
  402 MEHEDINŢI 112334 ILOVIŢA comună
  403 MEHEDINŢI 112469 IZVORU BÂRZII comună
  404 MEHEDINŢI 112548 JIANA comună
  405 MEHEDINŢI 112600 LIVEZILE comună
  406 MEHEDINŢI 112664 MALOVĂŢ comună
  407 MEHEDINŢI 112744 OBÂRŞIA DE CÂMP comună
  408 MEHEDINŢI 112771 OPRIŞOR comună
  409 MEHEDINŢI 112879 PĂTULELE comună
  410 MEHEDINŢI 112959 PODENI comună
  411 MEHEDINŢI 113153 POROINA MARE comună
  412 MEHEDINŢI 113206 PRISTOL comună
  413 MEHEDINŢI 113233 PRUNIŞOR comună
  414 MEHEDINŢI 113395 PUNGHINA comună
  415 MEHEDINŢI 113466 ROGOVA comună
  416 MEHEDINŢI 113493 SALCIA comună
  417 MEHEDINŢI 109826 ŞIMIAN comună
  418 MEHEDINŢI 113625 ŞIŞEŞTI comună
  419 MEHEDINŢI 113607 SVINIŢA comună
  420 MEHEDINŢI 113732 TÂMNA comună
  421 MEHEDINŢI 113849 VÂNĂTORI comună
  422 MEHEDINŢI 113894 VÂNJULEŢ comună
  423 MEHEDINŢI 114079 VRATA comună
  424 OLT 125542 CORABIA oraş
  425 OLT 125962 BRASTAVĂŢU comună
  426 OLT 126077 BUCINIŞU comună
  427 OLT 126148 CILIENI comună
  428 OLT 125588 GÂRCOV comună
  429 OLT 127126 GIUVĂRĂŞTI comună
  430 OLT 130320 GRĂDINILE comună
  431 OLT 127224 GROJDIBODU comună
  432 OLT 130339 GURA PADINII comună
  433 OLT 127251 IANCA comună
  434 OLT 127368 IZBICENI comună
  435 OLT 127750 OBÂRŞIA comună
  436 OLT 127938 ORLEA comună
  437 OLT 128588 RUSĂNEŞTI comună
  438 OLT 128613 SCĂRIŞOARA comună
  439 OLT 129282 ŞTEFAN CEL MARE comună
  440 OLT 129184 STUDINA comună
  441 OLT 129460 TIA MARE comună
  442 OLT 129629 URZICA comună
  443 OLT 129718 VĂDASTRA comună
  444 OLT 129745 VĂDĂSTRIŢA comună
  445 OLT 129898 VIŞINA comună
  446 OLT 130375 VIŞINA NOUĂ comună
  447 SATU MARE 136483 SATU MARE municipiu reşedinţă de judeţ
  448 SATU MARE 136526 CAREI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  449 SATU MARE 138039 LIVADA oraş
  450 SATU MARE 136599 NEGREŞTI-OAŞ oraş
  451 SATU MARE 179873 AGRIŞ comună
  452 SATU MARE 136768 ANDRID comună
  453 SATU MARE 136919 BĂTARCI comună
  454 SATU MARE 137032 BERVENI comună
  455 SATU MARE 137069 BIXAD comună
  456 SATU MARE 137185 BOTIZ comună
  457 SATU MARE 137229 CĂLINEŞTI-OAŞ comună
  458 SATU MARE 137274 CĂMĂRZANA comună
  459 SATU MARE 179677 CĂMIN comună
  460 SATU MARE 136553 CĂPLENI comună
  461 SATU MARE 137292 CĂUAŞ comună
  462 SATU MARE 137407 CERTEZE comună
  463 SATU MARE 179882 CIUMEŞTI comună
  464 SATU MARE 137443 CRAIDOROLŢ comună
  465 SATU MARE 137611 DOBA comună
  466 SATU MARE 137675 DOROLŢ comună
  467 SATU MARE 137728 FOIENI comună
  468 SATU MARE 137746 GHERŢA MICĂ comună
  469 SATU MARE 137764 HALMEU comună
  470 SATU MARE 137960 LAZURI comună
  471 SATU MARE 138084 MEDIEŞU AURIT comună
  472 SATU MARE 138164 MICULA comună
  473 SATU MARE 138208 MOFTIN comună
  474 SATU MARE 138280 ODOREU comună
  475 SATU MARE 138351 ORAŞU NOU comună
  476 SATU MARE 138431 PĂULEŞTI comună
  477 SATU MARE 138501 PETREŞTI comună
  478 SATU MARE 138538 PIR comună
  479 SATU MARE 138574 PIŞCOLT comună
  480 SATU MARE 180028 PORUMBEŞTI comună
  481 SATU MARE 180091 RACŞA comună
  482 SATU MARE 138663 SANISLĂU comună
  483 SATU MARE 138734 SANTĂU comună
  484 SATU MARE 139009 TARNA MARE comună
  485 SATU MARE 139143 TÂRŞOLŢ comună
  486 SATU MARE 139054 TEREBEŞTI comună
  487 SATU MARE 139107 TIREAM comună
  488 SATU MARE 139170 TURŢ comună
  489 SATU MARE 139214 TURULUNG comună
  490 SATU MARE 139250 URZICENI comună
  491 SATU MARE 139330 VAMA comună
  492 SATU MARE 139358 VETIŞ comună
  493 SUCEAVA 146628 RĂDĂUŢI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  494 SUCEAVA 146931 MILIŞĂUŢI oraş
  495 SUCEAVA 146655 SIRET oraş
  496 SUCEAVA 146708 SOLCA oraş
  497 SUCEAVA 151095 VICOVU DE SUS oraş
  498 SUCEAVA 146860 ARBORE comună
  499 SUCEAVA 146995 BĂLCĂUŢI comună
  500 SUCEAVA 147036 BILCA comună
  501 SUCEAVA 147205 BREAZA comună
  502 SUCEAVA 147241 BRODINA comună
  503 SUCEAVA 151521 BURLA comună
  504 SUCEAVA 147580 CALAFINDEŞTI comună
  505 SUCEAVA 147713 CÂRLIBABA comună
  506 SUCEAVA 148293 DORNEŞTI comună
  507 SUCEAVA 148667 FRĂTĂUŢII NOI comună
  508 SUCEAVA 148694 FRĂTĂUŢII VECHI comună
  509 SUCEAVA 148872 GĂLĂNEŞTI comună
  510 SUCEAVA 148916 GRĂMEŞTI comună
  511 SUCEAVA 148970 GRĂNICEŞTI comună
  512 SUCEAVA 149101 HORODNIC DE JOS comună
  513 SUCEAVA 151479 HORODNIC DE SUS comună
  514 SUCEAVA 151442 IASLOVĂŢ comună
  515 SUCEAVA 149183 IZVOARELE SUCEVEI comună
  516 SUCEAVA 149290 MARGINEA comună
  517 SUCEAVA 149502 MOLDOVA-SULIŢA comună
  518 SUCEAVA 149539 MOLDOVIŢA comună
  519 SUCEAVA 149584 MUŞENIŢA comună
  520 SUCEAVA 150043 PUTNA comună
  521 SUCEAVA 150196 SATU MARE comună
  522 SUCEAVA 151460 ŞERBĂUŢI comună
  523 SUCEAVA 150294 STRAJA comună
  524 SUCEAVA 150418 SUCEVIŢA comună
  525 SUCEAVA 150702 ULMA comună
  526 SUCEAVA 151077 VICOVU DE JOS comună
  527 SUCEAVA 151558 VOITINEL comună
  528 SUCEAVA 151120 VOLOVĂŢ comună
  529 SUCEAVA 151246 ZAMOSTEA comună
  530 SUCEAVA 151344 ZVORIŞTEA comună
  531 TELEORMAN 151683 TURNU MĂGURELE municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  532 TELEORMAN 151978 ZIMNICEA oraş
  533 TELEORMAN 152127 BOGDANA comună
  534 TELEORMAN 152234 BRAGADIRU comună
  535 TELEORMAN 152252 BRÂNCENI comună
  536 TELEORMAN 152314 BUJORU comună
  537 TELEORMAN 152500 CERVENIA comună
  538 TELEORMAN 151709 CIUPERCENI comună
  539 TELEORMAN 152564 CONTEŞTI comună
  540 TELEORMAN 152662 CRÂNGU comună
  541 TELEORMAN 155109 DRACEA comună
  542 TELEORMAN 155118 FÂNTÂNELE comună
  543 TELEORMAN 152993 FRUMOASA comună
  544 TELEORMAN 152948 FURCULEŞTI comună
  545 TELEORMAN 151736 ISLAZ comună
  546 TELEORMAN 153106 IZVOARELE comună
  547 TELEORMAN 153124 LISA comună
  548 TELEORMAN 151763 LIŢA comună
  549 TELEORMAN 153151 LUNCA comună
  550 TELEORMAN 153400 NĂSTURELU comună
  551 TELEORMAN 153561 PIATRA comună
  552 TELEORMAN 153589 PIETROŞANI comună
  553 TELEORMAN 153829 PUTINEIU comună
  554 TELEORMAN 155145 SAELELE comună
  555 TELEORMAN 154139 SEACA comună
  556 TELEORMAN 154184 SEGARCEA-VALE comună
  557 TELEORMAN 154344 SLOBOZIA MÂNDRA comună
  558 TELEORMAN 154380 SMÂRDIOASA comună
  559 TELEORMAN 154460 SUHAIA comună
  560 TELEORMAN 154736 TRAIAN comună
  561 TELEORMAN 155154 UDA-CLOCOCIOV comună
  562 TELEORMAN 154914 VIIŞOARA comună
  563 TIMIŞ 156357 CIACOVA oraş
  564 TIMIŞ 155458 DETA oraş
  565 TIMIŞ 157086 GĂTAIA oraş
  566 TIMIŞ 155494 JIMBOLIA oraş
  567 TIMIŞ 155528 SÂNNICOLAU MARE oraş
  568 TIMIŞ 155591 BANLOC comună
  569 TIMIŞ 155724 BEBA VECHE comună
  570 TIMIŞ 155760 BECICHERECU MIC comună
  571 TIMIŞ 155911 BILED comună
  572 TIMIŞ 159366 BIRDA comună
  573 TIMIŞ 156213 CĂRPINIŞ comună
  574 TIMIŞ 156259 CENAD comună
  575 TIMIŞ 156277 CENEI comună
  576 TIMIŞ 159375 CHECEA comună
  577 TIMIŞ 156437 COMLOŞU MARE comună
  578 TIMIŞ 156669 DENTA comună
  579 TIMIŞ 159384 DUDEŞTII NOI comună
  580 TIMIŞ 156712 DUDEŞTII VECHI comună
  581 TIMIŞ 157004 FOENI comună
  582 TIMIŞ 159400 GHILAD comună
  583 TIMIŞ 157273 GIERA comună
  584 TIMIŞ 157317 GIULVĂZ comună
  585 TIMIŞ 159419 GOTTLOB comună
  586 TIMIŞ 159428 IECEA MARE comună
  587 TIMIŞ 157362 JAMU MARE comună
  588 TIMIŞ 157424 JEBEL comună
  589 TIMIŞ 157451 LENAUHEIM comună
  590 TIMIŞ 159491 LIVEZILE comună
  591 TIMIŞ 157530 LOVRIN comună
  592 TIMIŞ 157781 MORAVIŢA comună
  593 TIMIŞ 159525 OTELEC comună
  594 TIMIŞ 159437 PARŢA comună
  595 TIMIŞ 158065 PECIU NOU comună
  596 TIMIŞ 158109 PERIAM comună
  597 TIMIŞ 159507 PESAC comună
  598 TIMIŞ 158564 SĂCĂLAZ comună
  599 TIMIŞ 159464 ŞANDRA comună
  600 TIMIŞ 158699 SÂNMIHAIU ROMÂN comună
  601 TIMIŞ 158733 SÂNPETRU MARE comună
  602 TIMIŞ 159455 SARAVALE comună
  603 TIMIŞ 158859 TEREMIA MARE comună
  604 TIMIŞ 159473 TOMNATIC comună
  605 TIMIŞ 159142 UIVAR comună
  606 TIMIŞ 159482 VĂLCANI comună
  607 TIMIŞ 159213 VARIAŞ comună
  608 TIMIŞ 159339 VOITEG comună
  609 TULCEA 159614 TULCEA municipiu reşedinţă de judeţ
  610 TULCEA 159687 ISACCEA oraş
  611 TULCEA 159730 MĂCIN oraş
  612 TULCEA 159767 SULINA oraş
  613 TULCEA 161552 BEŞTEPE comună
  614 TULCEA 159883 C.A. ROSETTI comună
  615 TULCEA 159945 CARCALIU comună
  616 TULCEA 160092 CEAMURLIA DE JOS comună
  617 TULCEA 160047 CEATALCHIOI comună
  618 TULCEA 160172 CHILIA VECHE comună
  619 TULCEA 160261 CRIŞAN comună
  620 TULCEA 160387 FRECĂŢEI comună
  621 TULCEA 160430 GRECI comună
  622 TULCEA 160458 GRINDU comună
  623 TULCEA 160476 HAMCEARCA comună
  624 TULCEA 160528 HORIA comună
  625 TULCEA 161525 I. C. BRĂTIANU comună
  626 TULCEA 160564 IZVOARELE comună
  627 TULCEA 160617 JIJILA comună
  628 TULCEA 160644 JURILOVCA comună
  629 TULCEA 160680 LUNCAVIŢA comună
  630 TULCEA 160724 MAHMUDIA comună
  631 TULCEA 160779 MALIUC comună
  632 TULCEA 160877 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
  633 TULCEA 161035 NICULIŢEL comună
  634 TULCEA 161053 NUFĂRU comună
  635 TULCEA 161133 PARDINA comună
  636 TULCEA 161231 SFÂNTU GHEORGHE comună
  637 TULCEA 161286 SMÂRDAN comună
  638 TULCEA 161302 SOMOVA comună
  639 TULCEA 161543 VĂCĂRENI comună
  640 TULCEA 161482 VALEA NUCARILOR comună
  641 TULCEA 161561 VALEA TEILOR comună
  642 VASLUI 161829 HUŞI municipiu, altul decât reşedinţa de judeţ
  643 VASLUI 164981 MURGENI oraş
  644 VASLUI 162149 ARSURA comună
  645 VASLUI 162498 BEREZENI comună
  646 VASLUI 162559 BLĂGEŞTI comună
  647 VASLUI 162871 BOŢEŞTI comună
  648 VASLUI 162924 BUNEŞTI-AVEREŞTI comună
  649 VASLUI 163002 CODĂEŞTI comună
  650 VASLUI 163208 CREŢEŞTI comună
  651 VASLUI 164277 DIMITRIE CANTEMIR comună
  652 VASLUI 167286 DODEŞTI comună
  653 VASLUI 163618 DRÂNCENI comună
  654 VASLUI 163681 DUDA-EPURENI comună
  655 VASLUI 163789 EPURENI comună
  656 VASLUI 163832 FĂLCIU comună
  657 VASLUI 163903 GĂGEŞTI comună
  658 VASLUI 164197 HOCENI comună
  659 VASLUI 164749 LUNCA BANULUI comună
  660 VASLUI 164829 MĂLUŞTENI comună
  661 VASLUI 164892 MICLEŞTI comună
  662 VASLUI 165069 OLTENEŞTI comună
  663 VASLUI 165185 PĂDURENI comună
  664 VASLUI 165899 SOLEŞTI comună
  665 VASLUI 165979 STĂNILEŞTI comună
  666 VASLUI 166137 ŞULETEA comună
  667 VASLUI 166235 TĂCUTA comună
  668 VASLUI 166315 TĂTĂRANI comună
  669 VASLUI 166672 VETRIŞOAIA comună
  670 VASLUI 166707 VIIŞOARA comună
  671 VASLUI 166770 VINDEREI comună
  672 VASLUI 167035 VUTCANI comună
  -----