NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Anexa nr. 1)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014     +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune, controlul aplicării procedurii dreptului de preempţiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea şi gestionarea bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) structura centrală - direcţia tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) structuri teritoriale - direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) condiţii mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului; d) lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare; e) preemptor - titularul dreptului de preempţiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, faţă de care deţine calitatea de coproprietar, arendaş, proprietar vecin sau statul român prin Agenţia Domeniilor Statului, în ordinea stabilită de lege; f) preemptori de acelaşi rang - preemptori care aparţin numai aceleiaşi categorii stabilite de lege dintre: coproprietari, arendaşi sau proprietari vecini; g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care deţin o poziţie superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliţi de lege, poziţie care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempţiune cu respectarea acestei ordini, începând cu rangul superior până la ultimul; h) proprietar vecin - proprietarul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare; i) aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, primăriile au următoarele atribuţii: a) înregistrează cererea vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta anexă; b) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, adeverinţele eliberate în vederea vânzării libere a terenurilor, precum şi orice corespondenţă referitoare la realizarea procedurii; c) afişează oferta de vânzare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege; d) pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare, transmit lista preemptorilor la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz. Lista preemptorilor se afişează la sediul primăriei, după caz, şi pe site-ul propriu; e) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la lit. a); f) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează şi afişează la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinşi în lista preemptorilor sau de oricare alţi preemptori necuprinşi în listă şi care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempţiune pentru oferta de vânzare în cauză; g) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexă; h) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfăşurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune şi de alegere a potenţialului cumpărător, cu respectarea strictă a dispoziţiilor art. 7 din lege; i) încheie procesul-verbal de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; j) după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a preemptorului potenţial cumpărător, transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, numele şi datele de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i); k) în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii, eliberează vânzătorului o adeverinţă care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la vânzare, la preţul prevăzut în oferta de vânzare şi pentru suprafaţa menţionată în actele de proprietate sau suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. O copie a acesteia, însoţită de copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute la lit. i), este transmisă structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz; l) transmite vânzătorului adeverinţa însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare. O copie a adeverinţei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz.  +  Articolul 4 (1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuţii principale: a) înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă; b) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; c) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic; d) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător al acestuia, lista preemptorilor, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; e) emit avizul final necesar înstrăinării terenului, respectiv avizul negativ, care se semnează de către directorul executiv şi se transmite vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire; f) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora; g) înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivelul judeţului; h) înregistrează în baza de date prevăzută la lit. g) avizele finale necesare înstrăinării terenului, respectiv avizele negative emise de către structura centrală, precum şi adeverinţele emise de către primării în cazul vânzării libere a terenului; i) transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire; j) asigură schimbul de informaţii privind vânzarea-cumpărarea, în condiţiile legii, a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; k) transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării. (2) Structura centrală are următoarele atribuţii principale: a) înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării, prevăzute la art. 3 lit. d) şi e) din prezenta anexă; b) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; c) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul naţional de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic; d) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; e) emite avizul final/avizul negativ, care se semnează de către conducerea structurii centrale, şi îl transmite structurii teritoriale implicate pentru a fi remis vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; f) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora; g) înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel naţional în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării; h) asigură schimbul de informaţii privind vânzarea-cumpărarea în condiţiile legii a terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile ce vor fi stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; i) transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării.  +  Articolul 5 (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente: a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat; d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică; g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie; h) alte documente doveditoare, după caz. (2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A. (3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B. (4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul tuturor actelor prevăzute la art. 3 lit. a) din prezenta anexă, precum şi lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate şi depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori. (6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doreşte să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare transmisă vânzătorului, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1D. (2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor: a) o copie a BI/CI a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale/delegaţiei şi o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru reprezentantul legal persoană fizică cu domiciliul în străinătate; b) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică; c) copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea. (3) În cazul în care titularul dreptului de preempţiune înregistrează la primărie acceptarea ofertei de vânzare prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă completează acceptarea ofertei de vânzare cu datele de identificare ale titularului dreptului de preempţiune şi prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.  +  Articolul 7 (1) Vânzătorul alege preemptorul potenţial cumpărător în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 7 din lege şi comunică primăriei numele acestuia. (2) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare ale preemptorului potenţial cumpărător ales de către vânzător, împreună cu documentele prevăzute la art. 6 din prezenta anexă. (3) În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, în termenul legal, vânzarea este liberă. În această situaţie, primăria eliberează vânzătorului o adeverinţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E, însoţită de o copie certificată de conformitate cu originalul a ofertei de vânzare, urmând ca acesta să aleagă un cumpărător cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (7) din lege. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă în ofertă nu este prevăzută nicio condiţie, terenul se poate vinde în orice condiţii, cu excepţia diminuării preţului. (5) Nu reprezintă condiţii mai avantajoase de vânzare, în sensul art. 7 alin. (7) din lege, situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale, înscrisă în cartea funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este diferită de cea menţionată în actele de proprietate.  +  Articolul 8 (1) Structura centrală cu atribuţii în domeniu, respectiv structurile teritoriale asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor pe site-ul instituţiei centrale, respectiv ale structurilor teritoriale. (2) Pe baza documentaţiei depuse de către vânzător, precum şi a celei transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempţiune, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempţiune de către vânzător şi preemptorii potenţiali cumpărători, în conformitate cu prevederile art. 7 din lege. (3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizul final/avizul negativ, care se transmite vânzătorului prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens. (4) Avizul final/Avizul negativ întocmit de către structura centrală se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens.  +  Articolul 9 (1) Avizul final/Avizul negativ se emite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1F. (2) Avizul final este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul este valabil şi ulterior împlinirii acestui termen, dacă părţile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opţiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.  +  Articolul 10 (1) În condiţiile în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din prezenta anexă, nu reiese respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, se va emite un aviz negativ. (2) Avizul negativ prevăzut la alin. (1) se transmite de către structura centrală sau teritorială emitentă biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (3) Avizul negativ se radiază în baza unui aviz final pozitiv ulterior, a adeverinţei emise în vederea vânzării libere sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive.  +  Articolul 11 (1) În îndeplinirea dispoziţiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită şi următoarele acte, după caz: a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situaţie este menţionată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerul Apărării Naţionale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor; b) adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, dacă această situaţie este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situaţia în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situaţie confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul sus-menţionat; c) avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin; d) adeverinţa emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei. (2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoţită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri: a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naţionale în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, după caz; b) adresă emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 3 la ordin; c) avizul final prevăzut la art. 9 din lege, emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, după caz; d) antecontractul încheiat anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti; e) declaraţia autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naţionale şi/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut de lege; f) adeverinţa în original emisă de către primării în cazul în care vânzarea terenului este liberă, însoţită de copia ofertei de vânzare certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei. (3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menţionate în cuprinsul hotărârii judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare sau în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, nu este necesară ataşarea acestora la cererea de înscriere. (4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, atrage respingerea cererii de înscriere.  +  Articolul 12 (1) Structura centrală şi structurile teritoriale înfiinţează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan, la nivel central, respectiv la nivel judeţean, după caz, utilizând informaţiile cuprinse în avizele emise, informaţiile comunicate de către structurile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară încheie un protocol care va cuprinde categoriile de informaţii care se comunică, natura informaţiilor, regimul de procesare, prelucrare şi acces în spaţiul public a acestor informaţii, având în vedere prevederile legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. (3) Bazele de date a circulaţiei terenurilor vor cuprinde cel puţin informaţii privind suprafaţa de teren agricol situată în extravilan vândută-cumpărată la nivel judeţean, respectiv naţional, amplasamentul terenurilor, categoria de folosinţă a acestora, balanţa terenurilor pe categorii de folosinţă, preţul de vânzare.  +  Articolul 13Structura centrală şi structurile teritoriale elaborează periodic buletine informative privind piaţa funciară şi circulaţia terenurilor agricole situate în extravilan, care se supun informării publice prin afişare pe site-ul propriu.  +  Articolul 14Anexele nr. 1A-1F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1A - Model -- Formular pentru persoane fizice -CEREREpentru afişarea ofertei de vânzare a terenului ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Judeţul/localitatea (*) │Nr. unic de înregistrare al ofertei │ │ │de vânzare din Registrul de evidenţă │ ├──────────────────────────────────────┤Nr. ............ din .../.../...... │ │Primăria (*) │(zi/lună/an) (*) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numele şi prenumele funcţionarului │Semnătura funcţionarului care │ │primăriei care primeşte cererea (*) │primeşte oferta de vânzare (*) │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., CNP ......................................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu ...... seria ....... nr. ...................., eliberat(ă) de ............................., data şi locul naşterii ..................., localitatea ......................, judeţul/ţara ..........................................,2. (**) cu domiciliul în: localitatea ..........................................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................., codul poştal .................., ţara .........................., telefon ..................., fax ................................., email ...................., cetăţenia .............., starea civilă .......................................,3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):localitatea ......................., str. ....................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., codul poştal ..........., telefon ..............., fax ............, e-mail ...............................................4. (***) Prin ......./(numele şi prenumele)......................, CNP/CIF ........................., în calitate de ......................., conform ..................., localitatea .........................., str. .................................... nr. ........, bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ......................, codul poştal ............, telefon ........., fax ........., e-mail ..................,având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:1. Din categoria "coproprietari"..........................................................................................................................................................................................................................................2. Din categoria "arendaşi" ......................................................................................................................3. Din categoria "proprietari vecini".............................................................................................................4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.Declar că sunt proprietar al terenului în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii .................... care face obiectul ofertei de vânzare.Declar că:- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silită: Da [] Nu [];- terenul este grevat de sarcini: Da [] Nu [];- am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare*1)1. ................................................................................................................................;2. ................................................................................................................................;3. ................................................................................................................................;.................................................................................................................................. .Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Vânzător/Împuternicit,.........................(numele şi prenumele în clar)Semnătura.................Data ....................------*1) - copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;- copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);- extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;- în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaţiei, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;- alte documente doveditoare, după caz.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.- Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.- Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare a calităţii de împuternicit.- Model -- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fărăpersonalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului -CEREREpentru afişarea ofertei de vânzare a terenului ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Judeţul/localitatea (*) │Nr. unic de înregistrare al ofertei │ │ │de vânzare din Registrul de evidenţă │ ├──────────────────────────────────────┤Nr. ............ din .../.../...... │ │Primăria (*) │(zi/lună/an) (*) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numele şi prenumele funcţionarului │Semnătura funcţionarului care │ │primăriei care primeşte cererea (*) │primeşte oferta de vânzare (*) │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., domiciliat/domiciliată în ...................., str. ....................... nr. ......, bl. ........, sc. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ........., telefon ............., posesor/posesoare act identitate ....... seria ............. nr. ..........., eliberat de .............. la data .............., CNP/CIF/CUI ........................, în calitate de(1) .......................... prin ....................., conform ...................................2. (*) pentru(2): ...................................., având număr de ordine în (**) ......................................, CIF/CUI ............................,3. (*) cu sediul în localitatea ...................., str. ...................... nr. ........, bl. ........, sc. ....., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., codul poştal .............., telefon .................., fax .................., e-mail .................., site ......................................,având în vedere dispoziţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afişarea ofertei de vânzare anexată, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.Am cunoştinţă despre existenţa următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempţiune asupra ofertei mele de vânzare:1. Din categoria "coproprietari" ................................................................................................................2. Din categoria "arendaşi" .....................................................................................................................3. Din categoria "proprietari vecini" ...........................................................................................................4. Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.Declar că terenul în suprafaţă de ......... ha situat în extravilanul localităţii ............., identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ...... a localităţii ...................., care face obiectul ofertei de vânzare aparţine ............................. .Declar că:- terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [] Nu [];- terenul este grevat de sarcini: Da [] Nu [];- am cunoştinţă şi am respectat prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susţinerea cererii, depun următoarele acte doveditoare*1):1. ....................................................................................................................................;2. ....................................................................................................................................;3. ....................................................................................................................................;Sunt de acord ca datele din cererea pentru afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.    Vânzător/Împuternicit,    ...........................    (numele şi prenumele în clar)    Semnătura L.S.    .....................    Data ................-----*1) - copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);- o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, după caz;- hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului;- extras de carte funciară de informare însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;- alte documente doveditoare, după caz.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.- (1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.- (2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.  +  Anexa 1B - Model -- Formular pentru persoane fizice -OFERTA DE VÂNZARE TERENSubsemnatul/Subsemnata*1), ................................................, CNP .........................., având adresa de comunicare în: localitatea ....................................., str. ............................ nr. .................... , bl. .............. , sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ......................, codul poştal .......................... e-mail ......................, tel. .......................................vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ...................... (ha), la preţul de .............................. (lei)*2)Condiţiile de vânzare sunt următoarele:............................................................................................................................Date privind identificarea terenului*Font 8* ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐ │ Specificare │ Informaţii privind amplasamentul terenului │Categoria│ Obs. │ │ ├───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤de │ │ │ │Oraşul/│Suprafaţa│Număr │Număr │Număr│Număr │folosinţă│ │ │ │Comuna/│ (ha) │cadastral│de carte│tarla│parcelă│*3) (**) │ │ │ │Judeţul│ (*) │ (**) │funciară│/lot │ (**) │ │ │ │ │ (*) │ │ │ (**) │(**) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┤ │Se completează de către vânzător │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┤ │Verificat primărie*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴───────┘Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.    Vânzător/Împuternicit,    .............................    (numele şi prenumele în clar)    Semnătura ................... L.S.    Data .......................-----*1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.*2) Se va completa în cifre şi litere.*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.*4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.- Model -- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fărăpersonalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -OFERTA DE VÂNZARE TERENSubscrisa*1) ................................., CIF/CUI ......................, având adresa de comunicare în localitatea ............................., str. ............................ nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ............., codul poştal .............., e-mail ......................,vând teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de ...................... (ha), la preţul de .............................. (lei)*2)Condiţiile de vânzare sunt următoarele:.............................................................................................................................Date privind identificarea terenului*Font 8* ┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐ │ Specificare │ Informaţii privind amplasamentul terenului │Categoria│ Obs. │ │ ├───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┤de │ │ │ │Oraşul/│Suprafaţa│Număr │Număr │Număr│Număr │folosinţă│ │ │ │Comuna/│ (ha) │cadastral│de carte│tarla│parcelă│*3) (**) │ │ │ │Judeţul│ (*) │ (**) │funciară│/lot │ (**) │ │ │ │ │ (*) │ │ │ (**) │(**) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┤ │Se completează de către vânzător │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼─────────┼───────┤ │Verificat primărie*4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴─────────┴───────┘Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.    Vânzător/Împuternicit,    ..............................    (numele şi prenumele în clar)    Semnătura .................... L.S.    Data .......................-----*1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.*2) Se va completa în cifre şi litere.*3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solarele, răsadniţele şi altele asemenea, cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă.*4) Se completează cu "X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale, evidenţele de stare civilă, altele asemenea.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.  +  Anexa 1C - Model - ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Judeţul (*) │Registrul de evidenţă │ ├──────────────────────────────────────┤Nr. ....... din ................. (*)│ │Unitatea administrativ-teritorială (*)│ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘LISTApreemptorilor în vederea exercitării dreptului depreempţiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferinţăCa urmare a înregistrării ofertei de vânzare depuse de ................................................... în calitate de vânzător, pe baza informaţiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificaţi următorii preemptori:1. Coproprietari ai terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │Nume şi prenume persoană fizică/Denumire │ Adresă domiciliu/ │ │crt.│persoană/persoane juridică/juridice, asociaţii│ reşedinţă/sediu │ │ │şi alte entităţi fără personalitate juridică, │ │ │ │precum şi persoane juridice care nu se │ │ │ │înregistrează în registrul comerţului │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 1.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ 2.│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │... │ │ │ └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘2. Arendaş al terenului a cărui ofertă de vânzare a fost înregistrată ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Nume şi prenume arendaş │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Domiciliul/sediul │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘3. Proprietari vecini ai terenului a cărui ofertă de vânzare-cumpărare a fost înregistrată ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Nume şi prenume/denumire vecin │ 1. ................................ │ │ │ 2. ................................ │ │ │ 3. ................................ │ │ │ ................................... │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4. Statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului    Primar, Secretar primărie,    ............................... L.S. ...............................    (numele şi prenumele/semnătura) (numele şi prenumele/semnătura)NOTĂ:Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  +  Anexa 1D - Model -- Formular pentru persoane fizice -COMUNICARE DE ACCEPTAREa ofertei de vânzare ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Judeţul/localitatea (*) │Nr. unic de înregistrare a │ ├──────────────────────────────────────┤comunicării de acceptare din │ │Primăria (*) │Registrul de evidenţă ............ │ │ │din ......./......./...... │ │ │(zi/lună/an) (*) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Numele şi prenumele funcţionarului │Semnătura funcţionarului care │ │primăriei care primeşte cererea (*) │primeşte oferta de vânzare (*) │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ............................, CNP .........................., în calitate de ....................., identificat/identificată cu ........ seria .......... nr. .............., data şi locul naşterii .........................., localitatea ........................., judeţul/ţara ....................... .2. (*) cu domiciliul în: localitatea ................................, str. ....................... nr. ..., bl. ....., sc. ...., et. ......., ap. ...., judeţul/sectorul .................., codul poştal ............, ţara ....................., telefon ......................, fax ..........., e-mail ..........................., cetăţenia ................, starea civilă .......................,3. (**) reşedinţa în România (dacă este cazul):localitatea ....................................., str. ..................... nr ......., bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ................., codul poştal ........., telefon ..............., fax ...................... , e-mail ..............................4. (***) prin ...../(numele şi prenumele)........................., CNP/CIF ......................, în calitate de ................., conform ....................., localitatea ..............., str. .................... nr. ............................, bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul ..........., codul poştal .................., telefon ..................., fax ................................, e-mail..................,prin prezenta îmi exprim intenţia fermă de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ...................., şi afişată în data de ................. la sediul Primăriei ...................................... .Preţul oferit pentru cumpărare este de .................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1):1. .............................................................................................................................................;2. .............................................................................................................................................;3. .............................................................................................................................................;Sunt de acord ca datele din comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,............................................(numele şi prenumele în clar)Semnătura.................Data ....................-----*1) - copie a BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;- copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatorii de completat.- Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene.- Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.- Model -- Formular pentru persoane juridice şi entităţi fărăpersonalitate juridică care se înregistrează în registrul comerţului -COMUNICARE DE ACCEPTAREa ofertei de vânzare ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │Judeţul/localitatea (*) │Nr. unic de înregistrare a │ ├───────────────────────────────────┤comunicării de acceptare din Registrul │ │Primăria (*) │de evidenţă ............ │ │ │din ...../.../...... (zi/lună/an) (*) │ ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │Numele şi prenumele funcţionarului │Semnătura funcţionarului care primeşte │ │primăriei care primeşte cererea (*)│oferta de vânzare (*) │ └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat/domiciliată în str. ...................................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ........., judeţul/sectorul ..................., telefon ........................, act de identitate ........ seria ....... nr. .............., eliberat de ............... la data ......................., CNP/CIF/CUI ................................., în calitate de ................., prin ................... conform .............................................................................2. (*) pentru: .............................................................................................................................având număr de ordine în registrul comerţului ............................, cod unic de înregistrare ........................3. (*) cu sediul în: localitatea ............................, str. ....................... nr. ....., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., judeţul/sectorul .........................., codul poştal .................., telefon ........................., fax ..................., e-mail ..................................., website ...................................,prin prezenta îmi exprim intenţia de cumpărare şi accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafaţă de ........ ha, identificat cu număr cadastral ...................................., înscris în cartea funciară nr. .............. a localităţii ............................, făcută de ...................................... şi afişată în data de ................. la sediul Primăriei .......................................Preţul oferit pentru cumpărare este de .................... lei. (Preţul se va scrie în cifre şi litere.)În susţinerea comunicării de acceptare şi a calităţii de preemptor, depun următoarele acte doveditoare*1)1. .............................................................................................................................;2. .............................................................................................................................;3. .............................................................................................................................;............................................................................................................................... .Sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vânzare şi din documentele anexate să fie introduse în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete.Preemptor potenţial cumpărător/împuternicit,............................................(numele şi prenumele în clar)Semnătura L.S........................Data ..................-----*1) - copii legalizate după documentele justificative care atestă calitatea de preemptor şi încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaş sau proprietar vecin, după caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, altele asemenea;- o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;- procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate etc., după caz.NOTE:- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.- Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie naţională/societate naţională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut naţional de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale.  +  Anexa 1E - Model - ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Judeţul (*) │Registrul de evidenţă │ ├──────────────────────────────────────┤Nr. ....... din ................. (*)│ │Unitatea administrativ-teritorială (*)│ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Primar (*) │Numele şi prenumele (*) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Secretar primărie (*) │Numele şi prenumele (*) │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ADEVERINŢĂÎn temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, prin prezenta se certifică parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune privind oferta de vânzare depusă de ........................, CNP .............................., domiciliat în ..........................., str. .................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. ................., judeţul/sectorul ....................................., act de identitate ........ seria .......... nr. ................, eliberat de ............... la data ......................., telefon ......................................, în calitate de vânzător, şi înregistrată la primărie cu nr. ................ din ...........................,ca urmare a faptului că în termenul legal nu a fost depusă nicio comunicare de acceptare a ofertei de vânzare din partea unui preemptor, terenul în suprafaţă de ................. ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii .................., cuprins în ofertă, este liber la vânzare, în condiţiile din oferta de vânzare şi la un preţ care nu poate fi mai mic decât cel solicitat de vânzător în aceeaşi ofertă.Se anexează, în copie, oferta de vânzare nr. ............. din Registrul de evidenţă.          Primar, Secretar,       .............. ..............                              L.S.NOTĂ:Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.  +  Anexa 1F - Model - ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │ │ Structura centrală/Structura teritorială │ │ │ │ AVIZ FINAL │ │ Nr. ..... din .............. │ │ │ │ În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de │ │ reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în │ │ extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea │ │ societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate │ │ publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea │ │ Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, │ │ având în vedere oferta de vânzare depusă de .........................., │ │ CNP ....................., domiciliat în ..............................., │ │ str. ........................ nr. ......, bl. ........, sc. ......, │ │ ap. ......, judeţul/sectorul .........., telefon .........., act de │ │ identitate ....... seria .......... nr. ..............., eliberat de │ │ ............. la data ................, în calitate de vânzător şi │ │ înregistrată la primărie cu nr. ........... din ............., │ │ ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de │ │ lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, │ │ se emite │ │ │ │ AVIZ FINAL │ │ în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică │ │ de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri │ │ judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ..........., │ │ în calitate de preemptor .................., CNP ....................., │ │ domiciliat în ................, str. ..................................... │ │ nr. ........, bl. .........., sc. .........., ap. ....................., │ │ judeţul/sectorul ..................., telefon ........................, │ │ act de identitate ........... seria .......... nr. ....................., │ │ eliberat de ............... la data ........................, ales de │ │ vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol situat │ │ în extravilanul localităţii .........., tarlaua ...., parcela ............,│ │ judeţul ................, identificat cu număr cadastral ................, │ │ înscris în cartea funciară nr. ........ a localităţii ..................., │ │ în următoarele condiţii: │ │ - suprafaţa de teren agricol care face obiectul vânzării - ........... │ │ hectare; │ │ - preţul de vânzare .................. lei. │ │ │ │ Director/Director executiv │ │ Numele şi prenumele │ │ .......................... │ │ │ │ Semnătura │ │ .................. L.S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │ │ Structura centrală/Structura teritorială │ │ │ │ AVIZ NEGATIV │ │ Nr. ..........din ............. │ │ │ │ În temeiul art. 9 şi 10 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de │ │ reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în │ │ extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea │ │ societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate │ │ publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea │ │ Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, │ │ având în vedere oferta de vânzare depusă de .........................., │ │ CNP ......................., domiciliat în .............................., │ │ str. ............................................. nr. ....., bl. ......., │ │ sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............., telefon ............, │ │ act de identitate ......... seria .......... nr. ..................... │ │ eliberat de ............... la data ................., în calitate de │ │ vânzător şi înregistrată la primărie cu nr. ..........din ..............., │ │ ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de │ │ lege privind exercitarea dreptului de preempţiune, s-au constatat │ │ următoarele: │ │ în fapt ............................................................... │ │ în drept .............................................................. │ │ │ │ se emite │ │ AVIZ NEGATIV │ │ încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de │ │ către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri │ │ judecătoreşti care ţine locul contractului de vânzare, pentru ..........., │ │ în calitate de preemptor .................., CNP ................., │ │ domiciliat în ..............., str. ......................... nr. ........,│ │ bl. ........, sc. ......., ap. ......., judeţul/sectorul .................,│ │ telefon ..............., act de identitate ........ seria .......... │ │ nr. ..................... eliberat de ............. la data ..............,│ │ ales de vânzător în calitate de potenţial cumpărător al terenului agricol │ │ situat în extravilanul localităţii ......................, tarlaua ......, │ │ parcela .................., judeţul ..................., identificat cu │ │ număr cadastral ................., înscris în cartea funciară nr. ........ │ │ a localităţii ..................., făcută de ............................. │ │ Prezentul aviz poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului │ │ administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. │ │ │ │ Director/Director executiv │ │ Numele şi prenumele │ │ .......................... │ │ │ │ Semnătura │ │ ..................... L.S. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----