HOTĂRÂRE nr. 386 din 13 mai 2014privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar şi datele de identificare ale imobilului înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a măsurătorilor cadastrale şi a reevaluării.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova a unei părţi din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru MănăstireanuViceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 386.  +  Anexa 1 VALOAREA DE INVENTAR ŞI DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat înadministrarea Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinarăşi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova,ca urmare a măsurătorilor cadastrale
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea imobilului Adresa Administrator Denumire/CUI Descrierea tehnică/ Nr. carte funciară Valoarea de inventar actualizată (lei)
  26.557 8.29.06 Clădire CSV + anexe Judeţul Prahova, comuna Starschojd Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova - 2844634 Sc = Sd = 165 mp Teren = 1.403 mp Construcţie cu pereţi din lemn, fundaţie piatră şi acoperiş tablă CF nr. 20225 UAT Starchiojd 63.655
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul înregistrat cu nr.MFP 26.557, care se scoate din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi dinadministrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor - DirecţiaSanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova caurmare a retrocedării către fostul proprietar, în condiţiile legii
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Cod de clasificare Denumirea imobilului Adresa Administrator Denumire/CUI Descrierea tehnică şi valoarea de inventar a părţii din imobil care trece în domeniul privat al statului în vederea retrocedării, în condiţiile legii Descrierea tehnică şi valoarea de inventar a părţii de imobil care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova Titlul în baza căruia imobilul a fost retrocedat
  26.557 parţial 8.29.06 Clădire CSV + anexe Judeţul Prahova, comuna Starschojd Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova 2844634 Sc = Sd = 165 mp S teren = 1.040 mp Valoare de inventar - 50.660 lei S teren = 363 mp Valoare de inventar - 12.995 lei Decizia de restituire nr. 8.246 din 29 iulie 2009 a Direcţiei Sanitar- Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova
  -------