NORME nr. 6 din 5 octombrie 1998privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către băncile străine
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 12 octombrie 1998    În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 10 şi 93 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul 1Băncile cu sediul în străinătate au obligaţia sa notifice Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.  +  Articolul 2Scrisoarea oficială de notificare, având antetul băncii străine şi semnatura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit ca reprezentanta îşi va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare şi că nu va efectua nici un fel de operaţiuni supuse dispoziţiilor Legii bancare nr. 58/1998.  +  Articolul 3Scrisoarea oficială de notificare va fi însoţită de următoarea documentaţie: a) informaţii privind banca străină respectiva:- denumirea şi forma juridică;- sediul social;- descrierea principalelor activităţi; b) o atestare, în original sau în copie legalizată, din partea autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine a băncii străine, care să confirme existenta sa legală, capitalul social, identitatea conducătorilor săi şi faptul ca societatea în cauza este autorizata ca banca şi este supusă supravegherii autorităţii respective; c) ultimul raport anual al băncii străine; d) informaţii cu privire la reprezentanta a carei deschidere este notificată:- obiectul activităţii;- sediul şi numărul de telefon/fax;- durata de funcţionare; e) împuternicire autentificată, semnată de unul dintre conducătorii băncii străine, pentru reprezentanţii desemnaţi sa angajeze valabil în România banca străină; f) copie legalizată de pe documentul emis de autoritatea competentă din România - Ministerul Industriei şi Comerţului, prin care se autorizeaza funcţionarea reprezentantei.  +  Articolul 4Scrisoarea oficială de notificare, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 3, va fi transmisă Băncii Naţionale a României - Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare.Documentaţia trebuie prezentată în limba română.Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora.Documentele întocmite sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.  +  Articolul 5Pentru a permite Băncii Naţionale a României sa ţină evidenta la zi a reprezentantelor băncilor străine deschise în România, acestea au obligaţia de a comunică, în termen de 15 zile, Direcţiei generale autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale băncii străine pe care o reprezintă, precum şi, dacă este cazul, închiderea lor.  +  Articolul 6Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 3/1992 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către societăţile bancare cu sediul în străinătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU,GUVERNATOR------------