REGULAMENT din 22 septembrie 2005 (*actualizat*)de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti(actualizat până la data de 23 mai 2014*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 635 din 28 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 30 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 38 din 15 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012; HOTĂRÂRE nr. 781 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 975 din 23 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012**); HOTĂRÂREA nr. 48 din 23 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 231 din 6 martie 2014; HOTĂRÂREA nr. 511 din 10 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 545 din 6 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorNOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012, astfel cum a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012, prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 11 şi pct. 16-18, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.***) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014, în cauzele care nu se judecă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile, potrivit legii, dispoziţiile legii vechi de procedură, se aplică dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Înregistrările referitoare la cauzele care, după intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să se judece potrivit legii vechi de drept material sau de procedură se efectuează în registrele de evidenţă deschise potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III din acelaşi act normativ menţionează că prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. (2) Puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii, ce sunt exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile constituţionale ale independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor, precum şi cu celelalte dispoziţii legale. (3) Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia, în numele legii, în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. (4) Consiliul Superior al Magistraturii este organul constituţional care îndeplineşte rolul de garant al independenţei justiţiei.  +  Articolul 2 (1) Judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi instanţele militare sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 304/2004privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (2) În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor funcţionează secţii sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părţilor, cauze penale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, cauze privind societăţi, registrul comerţului, insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (3) În domeniile prevăzute la alin. (2) se pot înfiinţa tribunale specializate. (4) În cadrul judecătoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru cauze cu minori şi familie. În raport cu natura şi numărul cauzelor în cadrul judecătoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate şi în alte materii. (5) În raport cu volumul de activitate, cu natura şi complexitatea cauzelor deduse judecăţii, pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii se pot înfiinţa sedii secundare cu activitate permanentă în alte localităţi din judeţ sau în municipiul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Justiţiei asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public. (2) Mijloacele materiale şi financiare necesare funcţionării instanţelor sunt asigurate de la bugetul de stat, din timbrul judiciar, din amenzi judiciare, cheltuieli judiciare şi alte surse extrabugetare, în condiţiile legii, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii. Administrarea mijloacelor materiale şi financiare se realizează prin curţile de apel şi tribunale, preşedinţii acestor instanţe fiind ordonatori secundari de credite şi, respectiv, ordonatori terţiari de credite.  +  Capitolul II Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 4 (1) Instanţele judecătoreşti se încadrează cu numărul necesar de judecători, precum şi cu numărul necesar de personal auxiliar de specialitate şi personal al departamentului economico-financiar şi administrativ. (2) Conducerea instanţelor este asigurată de preşedinte şi, în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi. De asemenea, la fiecare instanţă funcţionează colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor.  +  Secţiunea a II-a Dispoziţii privind activitatea judecătorilor  +  Articolul 5 (1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili. Judecătorii stagiari se bucură de stabilitate. (2) Judecătorii au următoarele îndatoriri: a) să asigure, prin activitatea desfăşurată, respectarea legii şi independenţa puterii judecătoreşti; b) să respecte normele codului deontologic, prevederile legale, cele ce rezultă din regulamente, din hotărârile adunărilor generale şi ale colegiilor de conducere; c) să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform necesităţilor de specializare; d) să respecte programul de lucru, să aibă un comportament decent şi civilizat în relaţiile de serviciu; e) să dea dovadă de competenţă profesională şi să manifeste calm, răbdare, politeţe şi imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocaţi şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială; f) să participe la şedinţele de judecată, în completele de judecată stabilite conform legii şi să respecte secretul deliberării; g) să soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii; h) să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre studiu, soluţionare sau motivare; i) să aducă de îndată la cunoştinţă preşedintelui instanţei în care funcţionează orice ingerinţă în actul de justiţie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să-i afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;i^1) să aducă de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei în care funcţionează punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, din momentul în care a luat cunoştinţă de aceasta;------------Lit. i^1) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. j) să îndeplinească, în limitele funcţiei, alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată, stabilite în conformitate cu legea de conducerea instanţei.  +  Articolul 6 (1) Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii. (2) Activitatea didactică din învăţământul superior se desfăşoară în afara programului de lucru stabilit la instanţa la care funcţionează judecătorul.  +  Articolul 7Judecătorii pot participa la elaborarea de publicaţii, articole, studii de specialitate, lucrări literare sau ştiinţifice ori la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic. Judecătorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale şi pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.  +  Articolul 8Interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor sunt prevăzute de lege.  +  Secţiunea a III-a Conducerea instanţelor  +  Articolul 9 (1) Fiecare instanţă judecătorească este condusă de un preşedinte care exercită atribuţiile manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii acesteia. (2) În funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea cauzelor, la curţile de apel, preşedintele poate fi ajutat, de regulă, de 2 vicepreşedinţi, la tribunale şi tribunale specializate preşedintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreşedinţi, iar la judecătorii preşedintele poate fi ajutat de un vicepreşedinte. Judecătoriile la care preşedinţii sunt ajutaţi de către vicepreşedinţi se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (3) La Curtea de Apel Bucureşti şi la Tribunalul Bucureşti preşedintele poate fi ajutat de 1-3 vicepreşedinţi. (4) Secţiile instanţelor sunt conduse de preşedinţii de secţie.§1. Preşedintele şi vicepreşedintele curţii de apel  +  Articolul 10 (1) Preşedintele curţii de apel exercită prerogative manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii curţii, precum şi atribuţii de coordonare şi control privind administrarea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţie, după cum urmează: a) ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a instanţei pe care o conduce, precum şi a activităţii instanţelor din circumscripţia curţii de apel; b) asigură şi verifică, personal sau prin intermediul vicepreşedintelui ori al altor judecători pe care îi desemnează în acest scop, cu aprobarea colegiului de conducere, respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate, la toate instanţele din circumscripţie; c) organizează şi coordonează controlul administrării curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia;c^1) înfiinţează completele specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce;-------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. d) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie; e) desemnează judecătorii care urmează să îndeplinească, potrivit legii, şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată; f) urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor, potrivit legii; g) desemnează, prin rotaţie, judecătorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; h) desemnează judecătorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia; i) emite avizul consultativ în vederea prezentării la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari; j) deleagă, cu acordul lor, judecătorii de la judecătoriile, tribunalele sau tribunalele specializate din circumscripţia curţii de apel, în condiţiile legii; k) solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, delegarea judecătorilor; l) convoacă, anual sau ori de câte ori este necesar, adunarea generală a judecătorilor curţii de apel şi adunarea generală a judecătorilor din circumscripţia acesteia, pe care le prezidează; m) convoacă colegiul de conducere al curţii şi prezidează şedinţele acestuia; n) numeşte personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ al curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, aprobă transferul, delegarea, detaşarea şi dispune promovarea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru aceste categorii de personal, în condiţiile legii; o) repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare ale curţii de apel; p) urmăreşte permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană, şi propune măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi; q) ia măsuri pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a timpului afectat acestuia de către întreg personalul curţii, pentru îndeplinirea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor şi pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuţiilor; r) asigură, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia curţii de apel cu parchetele de pe lângă acestea, organele de poliţie, organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii; s) desemnează vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuieşte atunci când lipseşte de la instanţă şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; ş) aprobă stimulentele băneşti provenite din timbrul judiciar, premiile şi primele prevăzute de lege pentru judecători şi celelalte categorii de personal din cadrul curţii de apel şi al instanţelor judecătoreşti din circumscripţia acesteia; t) îndrumă şi verifică activitatea inginerului constructor de la curtea de apel; această competenţă poate fi delegată managerului economic; ţ) este ordonator secundar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator secundar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic;------------Teza a doua a lit. ţ) de la alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. u) sesizează comisia medicală de specialitate în cazul prevăzut de art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată; v) ia măsuri pentru elaborarea şi publicarea jurisprudenţei curţii de apel; z) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei.------------Lit. z) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009.(1^1) Preşedintele curţii de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (2) Atribuţiile preşedintelui prevăzute la alin. (1) lit. e), g), k), p) şi ş) sunt exercitate cu aprobarea colegiului de conducere al curţii de apel, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. d) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. c^1) este exercitată la propunerea colegiului de conducere.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (3) Preşedintele curţii de apel îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 11 (1) Vicepreşedintele curţii de apel exercită următoarele atribuţii: a) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ; b) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a jurisprudenţei europene; c) asigură informarea zilnică a judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute; d) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la curtea de apel şi de la instanţele din circumscripţia acesteia şi de modul în care judecătorii desemnaţi în acest scop îşi îndeplinesc atribuţiile; f) asigură operaţionalitatea bazei de date informatice privind personalul de la curtea de apel şi de la instanţele din circumscripţie şi ia măsurile necesare pentru întreţinerea acesteia în condiţii optime; g) organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; h) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii; i) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia; j) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul curţii de apel. (2) Vicepreşedintele curţii de apel îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepreşedintele desemnat să înlocuiască preşedintele instanţei exercită, în lipsa acestuia, atribuţiile prevăzute de art. 10. (4) La curţile de apel unde funcţionează 2 sau 3 vicepreşedinţi, atribuţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi de alte legi speciale în materie penală pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta pot fi exercitate, în condiţiile prevăzute de lege, de către unul dintre vicepreşedinţi.------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte atribuţiile prevăzute de Codul de procedură civilă şi de alte legi speciale în materie civilă, pentru preşedintele instanţei sau judecătorul desemnat de acesta.------------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (6) Atribuţiile fiecărui vicepreşedinte sunt stabilite prin decizie a preşedintelui curţii de apel, ţinând seama de specializarea vicepreşedinţilor şi de experienţa profesională a acestora. Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi e) se realizează, pentru fiecare domeniu, de către vicepreşedintele care a fost desemnat conform prevederilor alin. (4) şi (5).------------Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012.§ 2. Preşedintele şi vicepreşedintele tribunalului  +  Articolul 12 (1) În activitatea de coordonare şi control privind administrarea tribunalului şi a instanţelor din circumscripţie, preşedintele tribunalului exercită următoarele atribuţii: a) convoacă, anual sau ori de câte ori este necesar, adunarea generală a judecătorilor tribunalului şi adunarea generală a judecătorilor din circumscripţia acestuia, pe care le prezidează; b) convoacă colegiul de conducere al tribunalului şi prezidează şedinţele acestuia; c) asigură buna desfăşurare a activităţii tribunalului şi a instanţelor din circumscripţia acestuia; d) asigură şi verifică, personal sau prin intermediul vicepreşedintelui ori al altor judecători pe care îi desemnează în acest scop, cu aprobarea colegiului de conducere, respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate, la tribunal şi la instanţele din circumscripţia acestuia; e) desemnează judecătorii care, potrivit legii, urmează să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele privitoare la activitatea de judecată; f) desemnează, prin rotaţie, judecătorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie;g^1) înfiinţează completele specializate ale secţiilor instanţei pe care o conduce;-------------Lit. g^1) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. h) urmăreşte permanent realizarea unui management eficient al resurselor umane la tribunal şi la instanţele din circumscripţia acestuia, pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare persoană; i) asigură, în condiţiile legii, colaborarea instanţelor din circumscripţia tribunalului cu parchetele de pe lângă acestea, cu organele de poliţie, cu organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii; j) repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei; k) desemnează vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuieşte atunci când lipseşte de la instanţă şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; l) exercită, la nivelul tribunalului şi în limitele funcţiei sale, atribuţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), c), e), f), q), ş) şi u); m) este ordonator terţiar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate unităţii pe care o conduce, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. Atribuţiile specifice de ordonator terţiar de credite pot fi delegate vicepreşedintelui sau, după caz, unuia dintre vicepreşedinţi ori managerului economic;------------Teza a doua a lit. m) de la alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. n) abrogată;------------Lit. n) a alin. (1) al art. 12 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. o) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei.------------Lit. o) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009.(1^1) Preşedintele tribunalului ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la tribunal, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (2) Preşedintele tribunalului îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente. (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al tribunalului, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. g) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. g^1) este exercitată la propunerea colegiului de conducere.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 13 (1) Vicepreşedintele tribunalului exercită următoarele atribuţii: a) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ; b) răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor de la tribunal şi de la instanţele din circumscripţia acestuia şi de modul în care judecătorii desemnaţi în acest scop îşi îndeplinesc atribuţiile; c) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a jurisprudenţei europene; d) asigură informarea zilnică a judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute; e) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; f) organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; g) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii; h) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele tribunalului şi ale judecătoriilor din circumscripţia acestuia; i) coordonează activitatea corpului de jandarmi, la nivelul tribunalului. (2) Vicepreşedintele tribunalului îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente. (3) Vicepreşedintele desemnat să înlocuiască preşedintele instanţei exercită, în lipsa acestuia, atribuţiile prevăzute de art. 12. (4) La tribunalele unde funcţionează 2 sau 3 vicepreşedinţi, atribuţiile fiecăruia sunt stabilite prin decizie a preşedintelui tribunalului.§ 3. Preşedintele şi vicepreşedintele tribunalului specializat  +  Articolul 14 (1) Preşedintele tribunalului specializat exercită atribuţiile manageriale în vederea organizării eficiente a activităţii acestuia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei, scop în care: a) convoacă şi prezidează adunarea generală a judecătorilor, anual sau ori de câte ori este necesar; b) convoacă colegiul de conducere al tribunalului specializat şi prezidează şedinţele acestuia; c) numeşte, când este cazul, judecătorul de serviciu şi stabileşte locul şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia; d) repartizează personalul în compartimentele auxiliare şi organizează, coordonează şi controlează activitatea acestuia; e) desemnează judecătorii care îndeplinesc şi alte atribuţii decât cele de judecată; f) desemnează, prin rotaţie, judecătorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; g) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie, acolo unde este cazul; h) desemnează vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuieşte atunci când lipseşte de la instanţă şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; i) urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor; j) asigură, în condiţiile legii, colaborarea cu parchetul de pe lângă tribunalul specializat, cu organele de poliţie, cu organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii; k) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei.------------Lit. k) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al judecătoriei, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. g) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere. (3) Preşedintele tribunalului specializat îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 15 (1) Vicepreşedintele tribunalului specializat exercită următoarele atribuţii: a) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate; b) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a jurisprudenţei europene; c) asigură informarea zilnică a judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute; d) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; f) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii; g) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele tribunalului specializat; h) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul tribunalului specializat. (2) Vicepreşedintele tribunalului specializat îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepreşedintele tribunalului specializat exercită atribuţiile preşedintelui instanţei, în lipsa acestuia.§ 4. Preşedintele şi vicepreşedintele judecătoriei  +  Articolul 16 (1) Preşedintele judecătoriei exercită atribuţiile manageriale în vederea organizării eficiente a activităţii acesteia, precum şi atribuţii de administrare a instanţei, scop în care: a) convoacă şi prezidează adunarea generală a judecătorilor, anual sau ori de câte ori este necesar; b) convoacă colegiul de conducere al judecătoriei şi prezidează şedinţele acestuia; c) organizează şi verifică activitatea judecătorilor stagiari şi asigură condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului; d) numeşte, când este cazul, judecătorul de serviciu şi stabileşte locul şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia; e) repartizează personalul în compartimentele auxiliare şi organizează, coordonează şi controlează activitatea acestuia; f) desemnează judecătorii care îndeplinesc şi alte atribuţii decât cele de judecată; g) desemnează, prin rotaţie, judecătorii care să efectueze anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acesteia; h) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea în funcţia de preşedinte de secţie, acolo unde este cazul; i) desemnează vicepreşedintele sau, după caz, judecătorul care îl înlocuieşte atunci când lipseşte de la instanţă şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei; j) urmăreşte şi răspunde de repartizarea aleatorie a cauzelor; k) asigură, în condiţiile legii, colaborarea cu parchetul de pe lângă judecătorie, cu organele de poliţie, cu organizaţiile profesionale ale avocaţilor, notarilor publici, consilierilor juridici, executorilor judecătoreşti, experţilor şi interpreţilor, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii; l) organizează activitatea de arhivare electronică a dosarelor la nivelul instanţei.------------Lit. l) a alin. (1) al art. 16 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009. m) înfiinţează completele specializate.-------------Lit. m) a alin. (1) al art. 16 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.(1^1) Preşedintele judecătoriei ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre punerea în mişcare a acţiunii penale şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la judecătorie, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.------------Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) se exercită cu aprobarea colegiului de conducere al judecătoriei, atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. h) este exercitată cu consultarea judecătorilor secţiei şi a colegiului de conducere, iar atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. m) este exercitată la propunerea colegiului de conducere.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (3) Preşedintele judecătoriei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.  +  Articolul 17 (1) Vicepreşedintele judecătoriei exercită următoarele atribuţii: a) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate; b) asigură cunoaşterea şi valorificarea practicii instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a jurisprudenţei europene; c) asigură informarea zilnică a judecătorilor cu privire la actele normative nou-apărute; d) organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare; e) organizează paza sediului instanţei şi a celorlalte bunuri, precum şi paza contra incendiilor, în condiţiile legii; f) verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind protecţia muncii; g) asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele judecătoriei; h) coordonează activitatea corpului de jandarmi la nivelul judecătoriei. (2) Vicepreşedintele judecătoriei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii. (3) Vicepreşedintele judecătoriei exercită atribuţiile preşedintelui instanţei, în lipsa acestuia.§ 5. Adunarea generală a judecătorilor  +  Articolul 18Adunarea generală a judecătorilor este compusă din toţi judecătorii în funcţie ai instanţei, inclusiv judecătorii stagiari, precum şi judecătorii delegaţi sau detaşaţi de la alte instanţe.  +  Articolul 19Adunarea generală a judecătorilor are următoarele atribuţii: a) dezbate activitatea anuală desfăşurată de instanţă; b) desemnează candidaţii şi alege membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile legii; c) dezbate probleme de drept; d) analizează proiecte de acte normative la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii sau a ministrului justiţiei; e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii; f) alege şi revocă membrii colegiului de conducere; la tribunalele specializate şi judecătorii stabileşte numărul membrilor ce urmează să fie aleşi, potrivit legii; g) iniţiază, dacă este cazul, procedura de revocare a judecătorilor aleşi în Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de lege; h) propune revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată; i) desemnează judecătorii care fac parte din Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor şi supleanţii acestora; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamente.  +  Articolul 20 (1) Adunarea generală a judecătorilor este convocată de preşedintele instanţei, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. (2) Adunarea generală a judecătorilor se convoacă şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul judecătorilor care o compun. (3) Adunarea generală a judecătorilor poate fi convocată şi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de colegiul de conducere al instanţei. (4) La desemnarea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curţilor de apel. La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt convocate de colegiile de conducere ale curţilor de apel sau, după caz, de colegiile de conducere ale tribunalelor. (5) În procedura de revocare a membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale se convoacă potrivit alin. (2)-(4), care se aplică în mod corespunzător. (6) Adunarea generală a judecătorilor este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Dacă preşedintele sau vicepreşedintele lipseşte, adunarea generală este prezidată de un judecător ales de aceasta. (7) Pentru desemnarea candidaţilor şi alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecătorilor este prezidată de judecătorul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu şi-a depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. (8) Adunarea generală a judecătorilor este legal constituită în prezenţa majorităţii judecătorilor. (9) În procedura de desemnare a candidaţilor şi de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecătorilor este legal constituită în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor. (10) Hotărârile adunării generale a judecătorilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul revocării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, hotărârea de revocare se adoptă cu votul a două treimi din numărul judecătorilor.§ 6. Colegiul de conducere  +  Articolul 21 (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere. Preşedintele instanţei este şi preşedintele colegiului de conducere. (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri şi au următoarea componenţă: a) propune secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea secţiilor instanţei;-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 21 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. b) la tribunalele specializate şi la judecătorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. (3) Adunarea generală pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se convoacă potrivit art. 20 alin. (1). (4) La tribunalele specializate şi la judecătorii, adunarea generală a judecătorilor stabileşte, prin vot, înainte de declanşarea procedurii de alegere, numărul judecătorilor care urmează să fie aleşi în colegiu. (5) Pentru alegerea membrilor colegiului de conducere se întocmesc liste cu toţi judecătorii instanţei, cu excepţia preşedintelui şi a celor care declară, în prealabil, că nu înţeleg să facă parte din colegiu. (6) Listele întocmite potrivit alin. (5) se înmânează judecătorilor prezenţi. Membrii colegiului de conducere se aleg prin vot secret. (7) Fiecare judecător exprimă un număr de voturi egal cu numărul membrilor aleşi ai colegiului de conducere, stabilit de lege sau, după caz, de adunarea generală a judecătorilor, pentru categoria de instanţe din care face parte. (8) La instanţele la care funcţionează secţii, membrii colegiului de conducere se aleg, de regulă, din secţii diferite. (9) Sunt declaraţi aleşi membri ai colegiului de conducere judecătorii care obţin cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. (10) Procedura de votare se repetă în cazul în care, la primul tur de scrutin, nu au fost aleşi toţi membrii colegiului de conducere. (11) La următorul tur de scrutin va fi trecut pe liste, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, un număr de judecători mai mare cu cel puţin unu faţă de numărul locurilor rămase neocupate în colegiul de conducere. Dispoziţiile alin. (9) se aplică în mod corespunzător la fiecare tur de scrutin. (12) Calitatea de membru al colegiului de conducere încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces.------------Alin. (12) al art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (13) Dacă din cauza numărului de judecători ai instanţei care declară că nu înţeleg să facă parte din colegiu sau din alte cauze obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui cu numărul legal de membri, până la constituirea colegiului prin procedura alegerii prevăzută de alin. (3)-(11), activitatea acestuia se va desfăşura prin participarea la şedinţele colegiului, cu drept de vot, prin rotaţie la intervale de 3 luni, a judecătorilor în activitate, în ordinea descrescătoare a vechimii la instanţa la care funcţionează colegiul.------------Alin. (13) al art. 21 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 231 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.  +  Articolul 22 (1) Colegiul de conducere dezbate problemele generale de conducere a instanţei şi adoptă hotărâri menite să asigure buna organizare şi funcţionare a acesteia. (2) Colegiul de conducere îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea secţiilor instanţei;-------------Lit. a) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.a^1) propune preşedintelui instanţei, în raport cu natura şi numărul cauzelor, înfiinţarea completelor specializate;-------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 22 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. b) stabileşte componenţa secţiilor şi completelor specializate, în funcţie de volumul de activitate, ţinând seama de specializarea judecătorilor;b^1) dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta a instanţei, în cazurile în care schimbarea specializării este justificată de existenţa unui dezechilibru vădit şi de durată între secţii, sub aspectul volumului de activitate;-------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 22 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.b^2) aduce la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii modificările referitoare la structura şi componenţa nominală a secţiilor instanţei;-------------Lit. b^2) a alin. (2) al art. 22 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.b^3) la instanţele la care funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, stabileşte, pentru fiecare an, obiectele din sistemul ECRIS corespunzătoare fiecărei secţii, ţinând seama de circumstanţele concrete ale instanţei, precum şi de necesitatea de a se asigura repartizarea aleatorie a dosarelor între secţii;-------------Lit. b^3) a alin. (2) al art. 22 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. c) stabileşte compunerea completelor de judecată şi, acolo unde este cazul, asistenţii judiciari ce fac parte din aceste complete, la începutul anului, urmărind asigurarea continuităţii acestora;-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. d) aprobă, în mod excepţional, schimbarea membrilor completelor de judecată şi a asistenţilor judiciari, în cazurile în care, din motive obiective, se impune aceasta;-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.d^1) desemnează, ţinând seama de specializarea judecătorului şi de natura problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul legii, judecătorul care va susţine în faţa completului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie recursul în interesul legii promovat de colegiul de conducere al curţii de apel;-------------Lit. d^1) a alin. (2) al art. 22 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. e) convoacă adunarea generală a judecătorilor, potrivit legii; f) aprobă sau, după caz, avizează, la cererea preşedintelui, deciziile acestuia, în cazurile prevăzute de prezentul regulament; g) abrogată;------------Lit. g) a alin. (2) al art. 22 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (3) Hotărârile colegiului de conducere, adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), b^1), c) şi d), se publică pe pagina de internet a instanţei.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 22^1 (1) În exercitarea atribuţiei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b^1), criteriul principal care va fi avut în vedere de colegiul de conducere constă în solicitarea expresă a unor judecători, iar în lipsa unor astfel de solicitări, în acordul celor în cauză. (2) Dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie, vor fi avute în vedere, în ordine ierarhică, următoarele criterii de selecţie: a) experienţa profesională anterioară în domeniul de activitate al secţiei la care se doreşte mutarea; b) absolvirea cursurilor de formare profesională în domeniul respectiv; c) pregătirea profesională realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, susţinere de referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate, precum şi specializarea pentru care s-a optat la concursul de promovare în funcţii de execuţie; d) vechimea în funcţia de judecător. (3) În cazul aplicării criteriului prevăzut la alin. (2) lit. d), va fi avută în vedere vechimea cea mai mare în funcţia de judecător, dacă mai mulţi judecători decât este necesar solicită mutarea la altă secţie sau, după caz, îşi exprimă acordul în acest sens, ori vechimea cea mai mică în funcţia de judecător, în situaţia în care niciun judecător nu este de acord cu repartizarea la altă secţie. (4) În aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi avute în vedere, cu prioritate, în măsura posibilului, secţiile cu un domeniu de activitate apropiat de cel al secţiei la care se doreşte repartizarea şi, în cadrul acestui criteriu, volumul de activitate al secţiei de la care se intenţionează mutarea. (5) La solicitarea judecătorului ce urmează a fi repartizat la altă secţie, colegiul de conducere poate aproba o perioadă de maximum două luni în care acesta să nu participe la şedinţele de judecată şi să aibă posibilitatea formării profesionale, în funcţie de specializarea noii secţii.-------------Art. 22^1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 975 din 23 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 28 noiembrie 2012.  +  Articolul 23 (1) Colegiul de conducere al curţii de apel fundamentează şi propune proiectul de buget pentru curtea de apel şi pentru instanţele din circumscripţia acesteia şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei. (2) Colegiul de conducere al curţii de apel solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 24 (1) Colegiul de conducere al curţii de apel primeşte şi centralizează candidaturile judecătorilor din circumscripţia curţii de apel, pe categorii de instanţe, pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru judecătorii care şi-au depus candidaturile. (2) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel organizează propria adunare generală, adunarea generală a judecătorilor de la tribunale şi tribunale specializate, precum şi adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripţia curţii de apel, în vederea desemnării candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Colegiul de conducere al fiecărei curţi de apel convoacă propria adunare generală pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Colegiul de conducere al fiecărui tribunal convoacă propria adunare generală, la care participă şi judecătorii tribunalelor specializate, precum şi adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripţia sa, pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25 (1) Colegiul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Colegiul de conducere este convocat de preşedintele instanţei sau de cel puţin o treime din numărul membrilor săi. (3) Convocarea colegiului de conducere şi comunicarea ordinii de zi se fac prin secretariatul acestuia, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei. Comunicarea ordinii de zi se face şi către personalul instanţei, prin afişare într-un loc accesibil acestora sau prin intranetul instanţei. Secretariatul colegiului de conducere este asigurat de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef al instanţei ori de un alt grefier desemnat de preşedinte.------------Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (4) La şedinţele colegiului de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii sau alţi judecători care nu sunt membri ai acestuia, fără drept de vot. (5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economico-administrative, la şedinţele acestuia participă şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ. (6) În funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecători de la alte instanţe, care nu au drept de vot. În aceleaşi condiţii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate şi judecătoriilor pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din cadrul acestor instanţe.------------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (7) Şedinţele colegiului de conducere nu sunt publice. (8) Colegiul de conducere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. (9) Punctele de vedere ale membrilor prezenţi asupra problemelor aflate pe ordinea de zi, dezbaterile şi hotărârile colegiului de conducere se consemnează într-un proces-verbal, încheiat de secretariatul colegiului şi semnat de toţi membrii săi. Hotărârile colegiului de conducere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi.------------Alin. (9) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (10) Procesele-verbale încheiate potrivit alin. (3) se păstrează într-o mapă specială de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul şef al instanţei ori de grefierul desemnat de preşedinte.  +  Secţiunea a IV-a Conducerea secţiilor  +  Articolul 26 (1) Preşedintele secţiei organizează activitatea administrativ-judiciară a secţiei, având următoarele atribuţii: a) asigură buna desfăşurare a activităţii de judecată a secţiei; b) propune colegiului de conducere constituirea completelor de judecată, precum şi a completelor specializate, dacă este cazul, urmărind asigurarea continuităţii acestora; c) organizează studiul profesional al judecătorilor secţiei, urmăreşte realizarea acestuia şi coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul secţiei; d) participă la învăţământul profesional al judecătorilor secţiei; e) comunică lunar instanţelor arondate situaţia hotărârilor desfiinţate sau casate în căile de atac; f) îndrumă şi verifică activitatea administrativ-judiciară a personalului secţiei; g) face propuneri de desemnare a judecătorilor care îndeplinesc şi alte atribuţii decât cele de judecată; h) urmăreşte soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil; i) ţine evidenţa cazurilor de aplicare neunitară a legii, în baza referatului întocmit de judecătorul delegat; j) contribuie la elaborarea buletinului jurisprudenţei curţii de apel; k) ia măsuri în vederea repartizării aleatorii a cauzelor; l) trimite, în cazurile prevăzute de lege, pe cale administrativă, cererile sau plângerile greşit îndreptate şi le restituie pe cele care nu întrunesc condiţiile legale.-------------Lit. l) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (2) Preşedintele secţiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau regulamente ori stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Secţiunea a IV^1-a Măsuri privind unificarea practicii judiciare------------Secţiunea a IV^1-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007.  +  Articolul 26^1 (1) La nivelul fiecărei secţii sau, după caz, al fiecărei instanţe, acolo unde nu sunt organizate secţii se organizează întâlniri lunare ale judecătorilor, în care vor fi discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite. (2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către preşedintele secţiei sau, după caz, de vicepreşedintele instanţei ori de judecătorul delegat de preşedintele instanţei, care va prezenta un studiu asupra acestora, cu referire şi la practica judiciară a altor instanţe, în care, în mod obligatoriu, îşi va expune opinia motivată, studiu ce se supune dezbaterii judecătorilor.(2^1) Judecătorii menţionaţi la alin. (2) vor coordona activitatea grefierului documentarist, în sensul de a se ataşa hotărârile contrare din cadrul instanţei şi de a se identifica sau solicita decizii relevante altor instanţe, din raza aceleiaşi curţi de apel şi a altora, privind probleme de drept care ar putea face obiectul recursului în interesul legii.-------------Alin. (2^1) al art. 26^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (3) Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute se consemnează într-o minută care va fi analizată în cadrul întâlnirilor trimestriale ce se organizează la nivelul curţii de apel.------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007.  +  Articolul 26^2 (1) Vicepreşedintele curţii de apel răspunde de organizarea întâlnirilor trimestriale ale judecătorilor din cadrul curţii şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, în care vor fi dezbătute problemele de drept care au generat o practică neunitară. Întâlnirile pot fi organizate şi pe domenii de specializare. Dispoziţiile alin. (2) ale art. 26^1 se aplică în mod corespunzător. (2) La întâlnirile prevăzute la alin. (1) poate fi invitat şi procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.------------Art. 26^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007.  +  Articolul 26^3În cazul în care întâlnirile trimestriale se organizează pe domenii de specializare, sunt invitaţi şi judecători din cadrul secţiei de specialitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în scopul discutării problemelor de practică neunitară la nivel naţional.------------Art. 26^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007.  +  Articolul 26^4Preşedinţii secţiilor sau, după caz, vicepreşedinţii instanţelor, judecătorul delegat cu organizarea studiului profesional al judecătorilor vor urmări ca în cadrul întâlnirilor periodice ale acestora să fie analizată practica instanţelor de control judiciar. De asemenea, va fi organizată discutarea, în colective de judecători, a noilor reglementări şi a modului de interpretare a acestora.------------Art. 26^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007.  +  Articolul 26^5 (1) Instanţele de judecată sunt obligate să completeze şi să actualizeze permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante, în condiţiile legii. (2) Pe măsura asigurării resurselor necesare, obligaţia prevăzută la alin. (1) vizează toate hotărârile judecătoreşti care constituie informaţii de interes public, pronunţate ulterior. (3) Curţile de apel elaborează trimestrial un material conţinând hotărârile proprii considerate relevante. Materialul se comunică celorlalte curţi de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri şi se publică pe portalul instanţelor. (4) Curţile de apel întocmesc şi publică anual, până la data de 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedent, «Buletinul jurisprudenţei», pe care îl comunică instanţelor din circumscripţie, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. (5) Preşedinţii de instanţe şi preşedinţii de secţii răspund de luarea măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4).------------Art. 26^5 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 27 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008.  +  Secţiunea a V-a Judecătorii desemnaţi sau delegaţi§ 1. Judecătorii delegaţi cu executarea hotărârilor penale-------------Paragraful 1 din Secţiunea a V-a, Cap. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 27 (1) Judecătorii delegaţi de preşedinţii instanţelor cu executarea hotărârilor penale exercită următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului de executări penale; b) emit mandatele de executare a pedepsei închisorii şi a pedepsei detenţiunii pe viaţă, asigură comunicarea şi supraveghează luarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a acestora, precum şi a celorlalte dispoziţii din hotărârile penale; c) asigură punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate; d) urmăresc ţinerea evidenţei amânărilor şi întreruperilor de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei detenţiunii pe viaţă şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie şi iau măsuri pentru emiterea adreselor de revenire; e) asigură punerea în executare, prin comunicarea către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de lege implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri; f) îndrumă şi controlează activitatea desfăşurată de către serviciul de probaţiune şi de către instituţiile din comunitate implicate în punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate; g) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire ori împiedicare, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege; h) rezolvă incidentele ivite în cursul executării, date prin lege în competenţa acestora, şi iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executării; i) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune; j) aplică amenzi judiciare pentru comiterea unor abateri judiciare, în cazurile prevăzute de lege; k) închid poziţiile din registrul de executări penale; l) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de executări; m) rezolvă corespondenţa aferentă activităţii de punere în executare a hotărârilor penale; n) îndeplinesc alte atribuţii date prin lege în competenţa acestora. (2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de activitatea de judecată. (3) În situaţia în care mai mulţi judecători sunt delegaţi cu executarea hotărârilor penale, repartizarea lucrărilor se face pe baza unei planificări realizate de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere. La realizarea planificării se ţine cont de completele de judecată din care fac parte judecătorii delegaţi, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii delegaţi lipsesc din instanţă. (4) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.§ 2. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de executare civilă  +  Articolul 28Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de executări civile soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite.§ 3. Judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar  +  Articolul 29Judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi întocmesc lunar un referat privind problemele de drept relevante ivite în soluţionarea cauzelor, evidenţiind practica neunitară atât a propriei instanţe, cât şi a instanţei ierarhic superioare, dacă este cazul.§ 3^1. Judecătorul delegat pentru măsurile privind unificarea practicii-------------Paragraful 3^1 din Secţiunea a V-a, Cap. II a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.  +  Articolul 29^1Judecătorii delegaţi pentru măsurile privind unificarea practicii sunt desemnaţi de preşedinţii instanţelor şi au următoarele atribuţii: a) întocmesc lunar un referat privind problemele de drept rezolvate neunitar, ivite în soluţionarea cauzelor de către judecătorii propriei instanţe; b) la tribunale şi curţi de apel, centralizează lunar problemele de practică neunitară sesizate de instanţele inferioare; c) întocmesc trimestrial o notă în care sunt incluse toate problemele înaintate de instanţele inferioare şi cele sesizate în practica propriei instanţe, care sunt dezbătute trimestrial, în întâlnirile organizate conform art. 26^2 şi întocmesc minuta în care se consemnează opiniile exprimate la aceste întâlniri şi argumentele expuse, precizând, dacă este cazul, decizia majorităţii judecătorilor de a fi sesizat colegiul de conducere al curţii de apel pentru promovarea recursului în interesul legii; d) selectează şi ataşează hotărârile relevante puse la dispoziţie de către grefierul documentarist, atât dintre hotărârile contrare ale propriei instanţe, dacă este cazul, cât şi dintre cele identificate în practica altor instanţe, din raza a diferite curţi de apel, privind problema de drept soluţionată neunitar; e) la curţile de apel, întocmesc propunerea de promovare a recursului în interesul legii de către colegiul de conducere al curţii de apel.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.§ 4. Judecătorii cu atribuţii în soluţionarea cererilor privind cetăţenia românăAbrogat.-------------Paragraful 4 din Secţiunea a V-a, Cap. II a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.§ 5. Judecătorii cu atribuţii la oficiul registrului comerţuluiAbrogat.-------------Paragraful 5 din Secţiunea a V-a, Cap. II a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.§ 6. Judecătorii-sindici  +  Articolul 32 (1) Judecătorul-sindic nominalizat de preşedintele tribunalului sau, după caz, al tribunalului comercial, dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principale atribuţii: a) pronunţă hotărârile de deschidere a procedurii; b) judecă contestaţia debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemnează prin hotărâre administratorul sau lichidatorul şi stabileşte atribuţiile acestuia; controlează activitatea administratorului şi lichidatorului, iar dacă este cazul, dispune înlocuirea lor; d) judecă cererile prin care se solicită debitorului ridicarea dreptului de a-şi mai conduce activitatea; e) judecă acţiunile introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; f) judecă contestaţiile debitorului ori ale creditorilor împotriva măsurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirmă planul de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotărăşte asupra continuării activităţii debitorului, în caz de reorganizare; i) soluţionează obiecţiile la rapoartele trimestriale şi la cel final al administratorului sau al lichidatorului; j) autentifică actele juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică; k) pronunţă hotărâri de închidere a procedurii; l) desemnează, prin încheiere, persoane de specialitate şi stabileşte retribuţia acestora; m) poate organiza întâlniri cu lichidatorii şi administratorii desemnaţi în cauzele repartizate. (2) Judecătorii-sindici îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege.§ 7. Judecătorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari  +  Articolul 33Judecătorul desemnat la organul financiar local pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari are următoarele atribuţii: a) examinează cererile având ca obiect acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari şi redactează încheierile pronunţate în cauzele respective; b) îndrumă şi controlează activitatea grefierului delegat la acest compartiment, respectiv de ţinere a evidenţelor, de efectuare a înscrierilor, înregistrărilor, comunicărilor sau publicităţii prevăzute de lege.§ 8. Judecătorul desemnat cu aplicarea apostilei  +  Articolul 34Judecătorul desemnat, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi aplică apostila pe: a) documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la Ministerul Public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc; b) actele notariale; c) declaraţiile oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu dată certă şi legalizări sub semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.§.9. Judecătorii cu atribuţii privind activitatea de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială-------------Paragraful 9 din Secţiunea a V-a, Cap. II a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013.  +  Articolul 34^1 (1) Judecătorii desemnaţi de preşedinţii instanţelor pentru realizarea activităţii de notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială soluţionează cererile având acest obiect. (2) Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), judecătorii desemnaţi pot lua legătura cu membrii Reţelei Europene de Cooperare Judiciară.-------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013.  +  Secţiunea a VI-a Dispoziţii privind activitatea asistenţilor judiciari  +  Articolul 35Completele pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari dintre asistenţii judiciari numiţi, potrivit legii.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 36 (1) Asistenţii judiciari participă la deliberare cu vot consultativ şi semnează hotărârile pronunţate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia separată se motivează. (2) Asistenţii judiciari sunt datori să studieze temeinic dosarele în cauzele la a căror soluţionare participă, să respecte programarea şedinţelor stabilită de preşedintele tribunalului şi să se conformeze dispoziţiilor date în aplicarea legii şi regulamentelor.  +  Secţiunea a VII-a Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti§ 1. Dispoziţii generale  +  Articolul 37 (1) La judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel funcţionează personal auxiliar de specialitate şi personal încadrat în departamentul economico-financiar şi administrativ. (2) Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un birou de informare şi relaţii publice. (3) Curţile de apel şi tribunalele au şi câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. (4) Compartimentul personal funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ. (5) Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor asigură activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţelor la care funcţionează. Pentru tribunalele specializate şi judecătorii această activitate este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ de la tribunalul în a cărui circumscripţie funcţionează. (6) Curţile de apel au şi un compartiment de documentare şi un compartiment de informatică juridică, structuri ce pot fi înfiinţate şi la nivelul tribunalelor, tribunalelor specializate şi al judecătoriilor. (7) Instanţele militare au în structură şi un compartiment de documente clasificate.  +  Articolul 38 (1) Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor. (2) Personalul este repartizat pe secţii şi compartimente de activitate de către preşedintele instanţei, potrivit nevoilor acestora, iar în cadrul secţiei, de către preşedintele secţiei.  +  Articolul 39Departamentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea localurilor.  +  Articolul 40Serviciul de documentare ţine evidenţa legislaţiei, a jurisprudenţei, precum şi gestiunea bibliotecii.  +  Articolul 41Personalul auxiliar de specialitate şi personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ este angajat în condiţiile legii.  +  Articolul 42 (1) Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a celui din departamentul economico-financiar şi administrativ este supusă controlului ierarhic. (2) Atribuţiile personalului din compartimentele auxiliare ale instanţelor sunt cuprinse în fişele posturilor. (3) Pentru personalul auxiliar de specialitate, fişa postului se întocmeşte de primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef. (4) Pentru personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ, fişa postului se întocmeşte de managerul economic. (5) Fişele posturilor întocmite potrivit alin. (3) şi (4) se aprobă de preşedintele instanţei. (6) Pentru primul-grefier sau, după caz, grefierul-şef şi pentru managerul economic şi inginerul constructor, fişa postului se întocmeşte de preşedintele instanţei.  +  Articolul 43 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ este obligat să respecte programul de lucru, să efectueze lucrările în termenele stabilite, să îndeplinească toate îndatoririle ce îi revin potrivit legilor şi regulamentelor. (2) Prezentarea la serviciu după orele legale de program, părăsirea locului de muncă în timpul programului de activitate, precum şi învoirile care nu depăşesc durata unei zile de muncă se aprobă de preşedintele instanţei sau de înlocuitorul acestuia, cu consultarea primului-grefier sau a grefierului-şef, după caz. Învoirile de la program pot fi acordate şi de preşedinţii de secţii, în aceleaşi condiţii.  +  Articolul 44 (1) Personalul auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ este obligat să respecte secretul cu privire la informaţiile obţinute în cursul îndeplinirii atribuţiilor lor, care nu sunt destinate publicităţii. (2) Personalul acestor compartimente trebuie să îndeplinească îndatoririle de serviciu fără părtinire, să se manifeste calm, demn şi politicos cu părţile din proces, cu martorii, avocaţii şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială. (3) Atunci când apreciază că nu are competenţa, potrivit fişei postului, să soluţioneze anumite cereri, personalul auxiliar de specialitate va aduce de îndată la cunoştinţă primului-grefier sau, după caz, grefierului-şef aceste cereri, iar personalul din departamentul economico-financiar şi administrativ va sesiza managerul economic.  +  Articolul 45Activitatea personalului auxiliar de specialitate şi din departamentul economico-financiar şi administrativ se desfăşoară sub coordonarea şi sub controlul preşedintelui instanţei.  +  Articolul 46Coordonarea şi controlul prevăzute la art. 45 pot fi efectuate şi de vicepreşedintele instanţei sau de membrii colegiului de conducere al instanţei, potrivit repartizării sarcinilor stabilite în cadrul colegiului.  +  Articolul 47Persoanele cu atribuţii de control verifică cel puţin o dată pe lună efectuarea în termen a lucrărilor şi calitatea acestora şi consemnează constatările şi propunerile în registrul de control, care se păstrează de către preşedintele instanţei.§ 2. Grefa  +  Articolul 48Preşedintele instanţei stabileşte, prin ordin de serviciu, repartizarea personalului pe secţii, în raport cu pregătirea profesională şi cu experienţa fiecăruia.  +  Articolul 49Preşedintele curţii de apel numeşte, prin decizie, informaticienii-şefi, prim-grefierii, grefierii-şefi, grefierii şefi de secţii şi grefierii arhivari şefi ai curţii de apel şi ai instanţelor din circumscripţia acesteia, în condiţiile legii. Prim-grefierul, grefierul-şef şi grefierul-şef de secţie nu participă, de regulă, în şedinţe de judecată.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 50 (1) Primii-grefieri ai curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate au următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea personalului auxiliar de specialitate, atât al instanţei la care funcţionează, cât şi al instanţelor din circumscripţie, personal sau prin grefieri cu funcţii de conducere desemnaţi; b) întocmesc fişele posturilor pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţei; c) coordonează şi urmăresc uniformizarea înregistrărilor statistice în colaborare cu departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; d) asigură evidenţa şi gestionarea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifică modul în care se asigură securitatea lucrărilor; e) întocmesc şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a instanţei; f) ţin registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează; g) păstrează registrul de control al curţii şi ia măsuri ca un registru de control să se păstreze la fiecare secţie a curţii şi la instanţele din circumscripţia acesteia; h) duc la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securităţii bunurilor, pazei contra incendiilor şi protecţiei muncii; i) verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta instanţei; j) întocmesc acte de constatare a neregulilor evidenţiate în activitatea personalului auxiliar controlat şi sesizează preşedintele instanţei pentru luarea măsurilor corespunzătoare; k) urmăresc respectarea de către personalul auxiliar al instanţelor a normelor de conduită în raporturile cu avocaţii şi cu publicul; l) îndrumă şi verifică evidenţa şi gestiunea bibliotecii; m) ţin evidenţa concediilor personalului; n) supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor.------------Lit. n) a alin. (1) al art. 50 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009. (2) Prim-grefierii curţilor de apel ţin registrele privind controlul averilor, evidenţa cererilor privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii şi evidenţa executorilor judecătoreşti.-------------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (3) Prim-grefierii tribunalelor ţin registrele privind persoanele juridice, evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi.-------------Alin. (3) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (4) Primul-grefier al Tribunalului Bucureşti ţine registrele privind partidele politice şi alte formaţiuni politice. (5) Primul-grefier îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu date de preşedintele instanţei, potrivit legii.  +  Articolul 51 (1) Primii-grefieri pot delega, cu acordul preşedinţilor instanţelor, unele atribuţii grefierilor anume desemnaţi. (2) În lipsa primului-grefier al curţii de apel, al tribunalului sau al tribunalului specializat, unul dintre grefierii şefi de secţie sau, după caz, un grefier, desemnat de preşedintele instanţei, îl va înlocui în toate atribuţiile sale.  +  Articolul 52 (1) Grefierul şef de secţie are următoarele atribuţii: a) supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar al secţiei; b) supraveghează comunicarea în termen a hotărârilor penale; c) supraveghează completarea corectă a registrelor de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale, precum şi a celorlalte evidenţe prevăzute în regulament;c^1) coordonează şi supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat la instanţele la care există secţii;-------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 52 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. e) ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea; f) propune preşedintelui de secţie repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată; g) urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite în concept de judecătorii secţiei; h) ţine registrul de evidenţă a redactării hotărârilor secţiei şi păstrează mapele de hotărâri; i) verifică dosarele secţiei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispoziţiilor regulamentare; j) participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă; k) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului auxiliar al secţiei, pe care le trimite compartimentului de specialitate, şi se îngrijeşte de aprovizionarea secţiei cu materialele necesare; l) ţine evidenţa şi gestionează titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă în cauzele aflate pe rolul secţiei; m) verifică şi semnează pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele întocmite; n) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă şi celelalte registre în materie penală, cu excepţia celor date în competenţa grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale;-------------Lit. n) a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. o) ţine registrul special privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, în care înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac; p) verifică modul de completare şi păstrare a evidenţelor secţiei; q) verifică şi supraveghează modul de înregistrare a şedinţelor de judecată, prin mijloace tehnice audio sau video, în condiţiile legii; r) ţine evidenţa înregistrărilor audio sau video ale şedinţelor de judecată; s) coordonează şi supraveghează activitatea grefierului desemnat cu executarea silită; ş) supraveghează modul de întocmire şi trimitere a titlurilor executorii către organele de executare de către grefierul desemnat cu executarea silită; t) îndrumă şi controlează activitatea de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe pentru care executarea se face din oficiu. (2) Grefierul şef de secţie îndeplineşte, în limitele funcţiei, alte sarcini de serviciu date de preşedintele secţiei sau de preşedintele ori vicepreşedintele instanţei, conform legii. (3) În cazul secţiilor cu volum mare de activitate, unele atribuţii ale grefierului şef de secţie pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei.  +  Articolul 53 (1) Grefierul şef al judecătoriei are următoarele atribuţii: a) supraveghează şi verifică lucrările întocmite de personalul auxiliar de specialitate al judecătoriei; b) ţine evidenţa soluţiilor pronunţate privind recuzarea şi abţinerea; c) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. d) participă, conform programării, la şedinţele de judecată, ca grefier de şedinţă; e) verifică şi semnează pentru conformitate copiile legalizate şi certificatele întocmite; f) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă, precum şi celelalte registre prevăzute de lege în materie penală; g) ţine registrul special privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, în care înregistrează toate dosarele sosite din căile de atac; h) întocmeşte situaţiile lunare cu prezenţa zilnică a personalului auxiliar, pe care le trimite compartimentului de specialitate; i) încasează şi plăteşte drepturile salariale ale personalului judecătoriei; j) ţine evidenţa şi gestionează bunurile instanţei, titlurile de valoare şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă în cauzele aflate pe rol; k) se îngrijeşte de buna desfăşurare a activităţilor gospodăreşti şi de aprovizionarea instanţei cu materialele necesare; l) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea pazei sediului instanţei, securitatea bunurilor, paza contra incendiilor şi protecţia muncii; m) verifică modul în care se respectă regulile de acces al publicului în incinta instanţei; n) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea datelor şi documentelor ce nu sunt destinate publicităţii şi verifică modul cum se asigură securitatea lucrărilor, cu respectarea normelor legale privind informaţiile clasificate; o) întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ a judecătoriei; p) organizează şi urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor redactate în concept de judecătorii instanţei; q) propune preşedintelui judecătoriei repartizarea grefierilor în şedinţele de judecată; r) ţine la zi registrul de evidenţă a redactării hotărârilor instanţei şi păstrează mapele de hotărâri; s) verifică dosarele instanţei înainte de trimiterea lor altor organe judiciare, cu respectarea dispoziţiilor regulamentare; ş) ţine registrele speciale prevăzute de lege pentru instanţa la care funcţionează; t) are în păstrare dosarele administrative şi biblioteca instanţei; ţ) întocmeşte lucrările de statistică judiciară ale judecătoriei; u) supraveghează activitatea de arhivare electronică a dosarelor;------------Lit. u) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009. v) coordonează şi supraveghează accesarea bazelor electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat la judecătoriile la care nu există secţii;-------------Lit. v) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. x) ţine registrul privind persoanele ocrotite.-------------Lit. x) a alin. (1) al art. 53 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013. (2) Grefierul şef al judecătoriei îndeplineşte, în limitele funcţiei, orice alte sarcini de serviciu date de preşedintele instanţei, conform legii. (3) La judecătoriile cu volum mare de activitate, unele dintre atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi delegate unui alt grefier, prin decizie a preşedintelui instanţei.  +  Articolul 54 (1) Grefierul de şedinţă are următoarele atribuţii: a) participă la şedinţele de judecată, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, sub controlul preşedintelui completului de judecată; b) întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces; c) întocmeşte actele de procedură dispuse de completul de judecată; d) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;d^1) realizează citarea şi încunoştinţarea părţilor şi comunicarea actelor prin telefon, telegraf, prin poştă electronică sau fax sau prin alte mijloace prevăzute de lege şi întocmeşte referatul privind modalitatea de încunoştinţare sau comunicare şi obiectul acesteia, care se ataşează la dosar.-------------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 54 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. e) completează condica şedinţelor de judecată, în care se trec dosarele din şedinţa respectivă, în ordinea înscrisă în lista cauzelor, cu următoarele menţiuni: numărul curent, numele sau denumirea părţilor, numărul dosarului şi obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării cauzei; în cazul amânării pronunţării, se va indica data acesteia;------------Lit. e) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. f) comunică minutele şi hotărârile judecătoreşti în termenul prevăzut de lege;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 54 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. g) tehnoredactează hotărârile judecătoreşti şi alte lucrări repartizate de conducerea instanţei; hotărârile vor cuprinde, în final, iniţialele redactorului, ale tehnoredactorului, data tehnoredactării şi numărul de exemplare; la instanţele de control judiciar se trece, în plus, compunerea completului de judecată a instanţei a cărei hotărâre este supusă controlului judiciar, cu indicarea, dacă este cazul, a caracterului reformării; h) transcrie înregistrările audio sau stenogramele şedinţelor de judecată, în condiţiile legii;(1^1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul, în etapa premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ şi în etapa cercetării judecătoreşti desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii: a) întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, pe care le predă persoanei desemnate cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură; b) completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă, în vederea expedierii; c) redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege; d) urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, ţine evidenţa acestora şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora; e) întocmeşte citaţiile; f) preia din arhivă şi păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului de către completul de judecată; g) imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare pentru primul termen de judecată şi duce la îndeplinire celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii; h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezentul alineat.-------------Alin. (1^1) al art. 54 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (2) Grefierul de şedinţă îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte sarcini de serviciu date de preşedintele instanţei sau de preşedintele completului de judecată. (3) Grefierul debutant participă la şedinţele de judecată după însuşirea cunoştinţelor necesare pentru îndeplinirea acestei activităţi. (4) La şedinţele de judecată, grefierii sunt obligaţi să aibă ţinuta vestimentară corespunzătoare instanţei unde funcţionează. Grefierii militari sunt obligaţi să poarte uniforma militară.  +  Articolul 55Grefierul delegat la compartimentul executări penale exercită atribuţiile prevăzute de art. 117-125.-------------Art. 55 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 56 (1) Grefierul delegat la compartimentul de executări silite are următoarele atribuţii: a) consemnează în registrul general de evidenţă cererile de încuviinţare a executării silite şi întocmeşte opisul alfabetic după numele creditorului şi al debitorului; b) participă, în calitate de grefier de şedinţă, la soluţionarea cauzelor privind încuviinţarea executării silite; c) eliberează încheierile pronunţate de judecătorul desemnat cu judecarea cauzelor privind executarea silită; d) ţine evidenţa şi răspunde de punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanţe a căror executare se face din oficiu; e) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor. (2) Grefierul delegat la compartimentul de executări silite îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de judecătorul delegat sau de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Articolul 57 (1) Grefierul delegat la biroul executări contravenţionale are următoarele atribuţii: a) efectuează înregistrările corespunzătoare în registrele de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti privind sancţiuni contravenţionale; b) întocmeşte şi expediază în termen mandatele de executare a sancţiunii contravenţionale privind munca în folosul comunităţii, cu respectarea dispoziţiilor legale; c) comunică organelor financiare şi organelor de poliţie măsurile dispuse prin hotărârile judecătoreşti; d) participă, în calitate de grefier de şedinţă, la şedinţele de judecată, conform dispoziţiilor preşedintelui instanţei; e) rezolvă corespondenţa compartimentului de executări contravenţionale şi răspunde de expedierea ei; f) asigură păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi registrelor. (2) Grefierul delegat la biroul executări contravenţionale îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii.  +  Articolul 58 (1) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice îndeplineşte următoarele atribuţii: a) înregistrează cererile formulate pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor, fundaţiilor, sindicatelor şi altor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, pentru modificarea actelor constitutive, şi orice alte cereri privind acte sau fapte supuse înscrierii în registrele speciale de evidenţă a persoanelor juridice. Cererilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive li se va atribui un număr nou de dosar; b) întocmeşte, păstrează şi completează registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica şedinţelor de judecată şi registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor, federaţiilor, persoanelor juridice străine, sindicatelor sau alte registre speciale, după caz; c) efectuează înscrierea în registrele prevăzute în legi speciale a persoanei juridice în ziua rămânerii irevocabile sau definitive, după caz, a hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de acordare a personalităţii juridice; d) operează menţiunile privind modificarea actului constitutiv al statutului, dizolvarea, lichidarea, radierea persoanei juridice; e) eliberează, la cerere, reprezentantului persoanei juridice certificatul de înscriere, care va cuprinde: denumirea persoanei juridice, sediul acesteia, durata de funcţionare şi data înscrierii în registrul special şi alte certificate, în condiţiile legii; f) asigură publicarea lichidării asociaţilor sau fundaţiilor, prin afişare la uşa instanţei şi efectuarea altor formalităţi de publicitate, în cazurile prevăzute de lege; g) comunică Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii; h) comunică organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul persoanei juridice încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice, cu menţionarea numărului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; i) asigură arhivarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi dosarelor.(1^1) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice comunică Tribunalului Bucureşti copii de pe hotărârile judecătoreşti privind constituirea, modificarea şi dizolvarea federaţiilor, confederaţiilor şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, precum şi copii de pe înscrisurile referitoare la denumirea şi sediul organizaţiei sindicale constituite prin asociere, numele şi prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, în termen de 3 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii.-------------Alin. (1^1) al art. 58 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (2) Grefierul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice îndeplineşte, în limitele funcţiei, orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei sau de judecătorul delegat, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 59 (1) Grefierul delegat la organul financiar local are următoarele atribuţii: a) înregistrează cererile formulate pentru acordarea personalităţii juridice a asociaţiilor de proprietari sau privind modificările referitoare la statut ori actul constitutiv; b) întocmeşte, completează şi păstrează: registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica şedinţelor de judecată şi registrul special al asociaţiilor de proprietari; c) întocmeşte citaţiile şi toate celelalte acte de procedură dispuse de judecătorul delegat; d) efectuează comunicarea încheierilor către petenţi şi Ministerul Public, dacă este cazul, urmărind rămânerea definitivă a încheierilor pronunţate, după care predă organului financiar exemplarul nr. 2 al actelor depuse de solicitanţi şi copie de pe încheierea rămasă definitivă; e) participă la şedinţele de judecată la termenele stabilite pentru soluţionarea cererilor de înregistrare formulate de asociaţiile de proprietari; f) asigură păstrarea în bune condiţii a registrelor şi dosarelor. (2) Grefierul delegat la organul financiar local îndeplineşte, în limitele funcţiei, orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de judecătorul delegat sau de preşedintele instanţei.  +  Articolul 60 (1) Grefierul statistician are următoarele atribuţii: a) efectuează zilnic înregistrările de statistică judiciară, întocmeşte periodic dările de seamă statistice şi completează fişele inculpaţilor; b) exploatează aplicaţia de statistică judiciară, colaborând sub acest aspect cu inspectorul sau referentul de specialitate; c) grefierul statistician de la tribunal verifică şi îndrumă personalul de la tribunalele specializate şi de la judecătorii care înregistrează şi centralizează datele statistice; d) efectuează lucrările de statistică judiciară dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, pe care le înaintează la Biroul de statistică la datele fixate, şi orice alte situaţii statistice solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii, preşedintele curţii de apel sau de preşedintele tribunalului, precum şi de Ministerul Justiţiei; e) are în păstrare dările de seamă statistice şi fişele inculpaţilor, pe care le îndosariază anual în mape speciale şi le conservă potrivit dispoziţiilor legale privind termenele de păstrare a documentelor; f) colaborează cu comisiile judeţene de statistică în vederea alcătuirii şi predării buletinelor statistice, precum şi în legătură cu alte activităţi specifice. (2) Grefierul statistician îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, potrivit legii. (3) Activitatea desfăşurată de grefierul statistician şi de personalul de la judecătorii care execută lucrările de statistică judiciară este coordonată de primul-grefier, respectiv grefierul şef al instanţei.  +  Articolul 61Grefierul documentarist are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa legislaţiei, jurisprudenţei şi doctrinei; b) informează periodic despre necesarul de carte sau de alte publicaţii; c) ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii; d) întocmeşte, la cererea conducerii instanţei, lucrări privind modificările legislative; e) informează zilnic judecătorii instanţei la care funcţionează cu privire la actele normative nou-apărute şi la jurisprudenţa publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) identifică sau solicită deciziile relevante ale propriei instanţe şi ale altora, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe şi propune deciziile relevante ale instanţei la care funcţionează, care pot fi trimise altor instanţe, la solicitarea acestora;-------------Lit. f) a art. 61 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. g) identifică doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanţe.-------------Lit. g) a art. 61 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.  +  Articolul 62 (1) Grefierul arhivar şi registratorul au următoarele atribuţii: a) primesc, înregistrează şi repartizează la secţii şi la celelalte compartimente actele de sesizare a instanţei, dosarele de la celelalte instanţe şi restul corespondenţei; b) expediază dosarele soluţionate şi corespondenţa; c) primesc şi înregistrează dosarele intrate, ţin evidenţa acestora şi a circulaţiei lor; d) întocmesc conceptele pentru citarea părţilor din procese, întocmesc citaţiile pentru primul termen şi urmăresc expedierea acestora; e) pun dosarele la dispoziţia publicului şi ţin evidenţa persoanelor care primesc dosarele spre studiu; f) pregătesc dosarele pentru şedinţele de judecată şi asigură circulaţia acestora în cadrul instanţei, precum şi trimiterea lor la alte instanţe; g) informează persoanele care au calitatea de părţi ori sunt împuternicite de acestea, conform legii, asupra datelor solicitate din dosarele în care acestea sunt direct interesate; h) la judecătorii şi tribunale, înaintează instanţelor superioare dosarele în care s-au declarat căi de atac de competenţa acestor instanţe, iar, la secţii, le predau la registratura generală pentru înaintare;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. i) asigură păstrarea în bună stare a dosarelor şi registrelor; j) păstrează, pe ani, dosarele soluţionate, mapele de hotărâri, registrele şi condicile de şedinţă; k) participă anual la activitatea de arhivare şi întocmesc lista dosarelor aflate în conservare în arhiva instanţei; l) participă anual la activitatea de triere a dosarelor arhivate, la expirarea termenului de păstrare; m) realizează arhivarea electronică a dosarelor, în măsura în care este posibil.-------------Lit. m) a alin. (1) al art. 62 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (2) Grefierul arhivar şi registratorul îndeplinesc, în limitele funcţiei, şi alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei sau al secţiei, potrivit legii.  +  Articolul 63 (1) Preşedintele instanţei poate desemna, dintre grefierii cu studii superioare, grefierul cu atribuţii privind stabilirea taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar. (2) Grefierul desemnat calculează, sub îndrumarea completului de judecată, taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar, datorate.  +  Articolul 64 (1) Inspectorul de specialitate sau referentul de la compartimentul personal funcţionează în cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, care îşi desfăşoară activitatea la curţile de apel şi la tribunale, şi are următoarele atribuţii: a) completează şi ţine la zi carnetele de muncă pentru întregul personal al curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; b) întocmeşte, conduce şi înregistrează la inspectoratul de muncă registrele de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile legii; c) efectuează lucrările privind încadrarea, promovarea şi încetarea activităţii pentru personalul numit de preşedintele curţii de apel; d) completează şi înaintează dosarele de pensie pentru tot personalul curţii de apel sau al tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia; e) întreţine şi actualizează permanent baza de date informatizată privind personalul de la instanţele din circumscripţia curţii de apel sau a tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia şi asigură menţinerea legăturii, prin sistemul informatizat, cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; pentru aspectele de ordin tehnic el va fi asistat de către informatician; f) execută, în limitele funcţiei, şi alte sarcini date de preşedintele curţii de apel sau de preşedintele tribunalului. (2) Compartimentul personal de la nivelul curţii de apel coordonează activitatea compartimentelor similare ale tribunalelor din circumscripţia curţii şi realizează o evidenţă centralizată.  +  Articolul 65Agentul procedural are următoarele atribuţii: a) comunică actele procedurale, cu respectarea termenelor prevăzute de lege, persoanelor din localitatea unde se află sediul instanţei, depunând cel mai târziu a doua zi dovezile de înmânare; pentru cazuri urgente şi când dotarea instanţelor permite, comunicarea actelor de procedură se va putea efectua prin agent procedural şi în alte localităţi; b) îndeplineşte sarcinile stabilite de preşedintele instanţei şi serviciul de curier, primind şi predând în aceeaşi zi corespondenţa pentru destinatarii din localitate.  +  Articolul 66Aprodul are următoarele atribuţii: a) efectuează, în şedinţele de judecată, strigarea părţilor, martorilor, experţilor şi a celorlalte persoane chemate la instanţă şi îndeplineşte dispoziţiile date de preşedintele completului de judecată; b) îndeplineşte unele dintre atribuţiile compartimentelor auxiliare (arhivă, registratură) stabilite de preşedintele instanţei, cum ar fi: ataşarea actelor de procedură la dosare, stocarea dosarelor în arhivă, supravegherea persoanelor care consultă dosarele, asigurarea transportului dosarelor la diferite compartimente, precum şi alte activităţi; c) ajută la păstrarea ordinii şi curăţeniei în localul instanţei.  +  Articolul 67 (1) Personalul de specialitate informatică este subordonat din punct de vedere administrativ preşedintelui instanţei. (2) Numărul informaticienilor se stabileşte de către preşedintele instanţei, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Personalul de specialitate informatică are următoarele atribuţii: a) participă, la solicitarea Ministerului Justiţiei, la partea de analiză şi implementare a aplicaţiilor informatice comune privind activitatea instanţelor; b) asigură exploatarea programelor informatice elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei şi de Biroul de statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul instanţelor judecătoreşti, instalând produsele informatice şi controlând periodic respectarea de către operatorii de aplicaţie a instrucţiunilor de utilizare;-------------Lit. b) a alin. (3) al art. 67 a fost modificată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. c) coordonează şi controlează activitatea de informatică juridică la instanţele din circumscripţia la care funcţionează; d) asigură iniţierea personalului instanţei în exploatarea aplicaţiilor; e) realizează aplicaţii la nivelul instanţelor judecătoreşti; f) supraveghează modul de utilizare a tehnicii de calcul şi ia măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a acesteia; g) asigură funcţionarea sistemelor de arhivare electronică a dosarelor;------------Lit. g) a alin. (3) al art. 67 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 28 octombrie 2009. h) întocmesc documentele de specialitate necesare în vederea obţinerii semnăturii electronice pentru instanţe şi persoanele autorizate din instanţe, a certificatelor prevăzute de Legea nr. 455/2001privind semnătura electronică, asigură iniţierea personalului autorizat în folosirea semnăturii electronice, păstrează datele de creare a semnăturii electronice şi sesizează de îndată conducerea instanţei dacă are motive să creadă că acestea au ajuns la cunoştinţa unui terţ neautorizat sau că informaţiile esenţiale cuprinse în certificat nu mai corespund realităţii.-------------Lit. h) a alin. (3) al art. 67 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (4) Personalul de specialitate informatică îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.§ 3. Arhiva şi registratura  +  Articolul 68La fiecare instanţă funcţionează o registratură şi o arhivă.  +  Articolul 69 (1) La instanţele cu volum mare de activitate poate funcţiona o registratură generală, precum şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie, în baza hotărârilor colegiilor de conducere. (2) Colegiile de conducere pot hotărî organizarea de arhive distincte pentru completele specializate.  +  Articolul 70La registratura generală se întocmesc şi se păstrează: a) registre generale pentru înregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a dosarelor primite în recurs, a dosarelor primite în contestaţie, a actelor de procedură şi a corespondenţei;-------------Lit. a) a art. 70 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. b) borderouri pentru expedierea prin poştă şi condici de predare a dosarelor, actelor de procedură şi a restului corespondenţei.  +  Articolul 71La instanţele la care nu există grefier arhivar şef, unul dintre grefierii arhivari, desemnat de preşedintele instanţei, coordonează întreaga activitate de arhivă şi registratură.§ 4. Departamentul economico-financiar şi administrativ  +  Articolul 72 (1) În cadrul curţilor de apel şi al tribunalelor funcţionează un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic. (2) În cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ funcţionează: a) compartimentul financiar-contabil; b) compartimentul administrativ. (3) Managerul economic este subordonat preşedintelui instanţei şi exercită următoarele atribuţii: a) conduce departamentul economico-financiar şi administrativ; b) răspunde pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune, potrivit dispoziţiilor legale; c) coordonează activitatea de elaborare şi fundamentare a bugetului anual de venituri şi cheltuieli; d) îndeplineşte, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, atribuţiile prevăzute de lege; e) răspunde de utilizarea creditelor bugetare şi de realizarea veniturilor, folosirea cu eficienţă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredinţate instanţei, de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra stării patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; f) coordonează activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acestora; g) elaborează programul pentru activitatea economică şi administrativă a instanţelor în vederea realizării sarcinilor curente şi de perspectivă; h) ia măsuri pentru elaborarea şi fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale ale sediilor şi obiectivelor de investiţii; i) urmăreşte şi răspunde de realizarea lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de investiţii; j) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea şi administrarea instanţelor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora; k) răspunde de organizarea controlului financiar preventiv; l) informează Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la deficienţele constatate de organele de control ale statului, prin transmiterea unei copii de pe procesele-verbale întocmite, în vederea luării măsurilor ce se impun, potrivit legii. (4) Managerul economic îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de activitate, stabilite de preşedintele curţii de apel sau al tribunalului, precum şi cele transmise de ministrul justiţiei.  +  Articolul 73 (1) Şeful compartimentului financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii: a) conduce, coordonează şi răspunde de activitatea compartimentului financiar-contabil; b) solicită fondurile necesare desfăşurării activităţii şi asigură repartizarea lor la instanţe; c) desemnează persoana care îndeplineşte atribuţiile de casier, de încasare şi plată a drepturilor băneşti pentru personalul tribunalului, tribunalelor specializate şi judecătoriilor, respectiv pentru cel al curţii de apel; d) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale privind plata drepturilor băneşti şi recuperarea sumelor încasate necuvenit de personalul instanţelor; e) controlează operaţiunile patrimoniale, exactitatea operaţiunilor contabile şi financiare din activitatea curentă, precum şi modul de efectuare a inventarierilor; f) comunică compartimentului specializat din Ministerul Justiţiei date şi informaţii privind necesarul de credite, execuţia bugetară, întocmirea balanţelor financiare, a dărilor de seamă contabile şi alte situaţii solicitate; g) verifică situaţia lucrărilor privind investiţiile, reparaţiile curente şi capitale, în vederea înscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobaţi; h) coordonează şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile de la biroul local de expertize tehnice judiciare de pe lângă tribunal. (2) Şeful compartimentului financiar-contabil execută, în limitele funcţiei, şi alte atribuţii prevăzute de lege ori stabilite de preşedintele curţii de apel sau, după caz, de preşedintele tribunalului ori de managerul economic.  +  Articolul 74 (1) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările pentru elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget anual de venituri şi cheltuieli şi pentru deschiderea de credite lunare; b) efectuează repartizarea creditelor deschise, pe articole şi alineate, pentru toate instanţele din circumscripţia tribunalului şi pentru curtea de apel, atunci când este cazul, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite; c) organizează şi efectuează operaţiile contabile privind evidenţa patrimoniului, activitatea de administrare şi inventariere a acestuia, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale; d) asigură evidenţa contabilă pentru activitatea desfăşurată de instanţe şi întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale; e) efectuează lucrările legate de statele de funcţii, transformările şi transferurile de posturi şi operează modificările intervenite în privinţa salariilor şi celorlalte drepturi băneşti; f) asigură calculul şi plata drepturilor băneşti, a cheltuielilor de delegare, detaşare, a avansurilor spre decontare, a garanţiilor gestionare şi altele, urmărind justificarea şi decontarea lor în termen; g) urmăreşte execuţia şi decontarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale sau curente, pe baza situaţiilor de lucrări prezentate de constructori. (2) Personalul din cadrul compartimentului financiar-contabil execută orice alte atribuţii stabilite de preşedintele curţii de apel, preşedintele tribunalului, managerul economic sau contabilul-şef.  +  Articolul 75 (1) Şeful compartimentului administrativ conduce şi coordonează activitatea acestui compartiment. (2) Personalul din cadrul compartimentului administrativ are următoarele atribuţii: a) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii instanţelor; b) asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţelor; c) asigură întreţinerea şi funcţionarea clădirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare; d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru autoturismele din dotarea instanţelor şi urmăreşte decontarea consumurilor; e) asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor; f) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor unor calamităţi. (3) Personalul din cadrul compartimentului administrativ execută orice alte atribuţii stabilite de conducerea instanţelor.  +  Articolul 76 (1) La fiecare curte de apel funcţionează un inginer constructor. (2) Inginerul constructor are următoarele atribuţii: a) asigură legătura dintre conducerea curţii de apel şi conducerile instanţelor din circumscripţia acesteia, cu proiectanţii, executanţii şi diriginţii de şantier, în ceea ce priveşte proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale şi de investiţii; b) reprezintă conducerea curţii de apel şi a instanţelor din circumscripţia acesteia, în raporturile cu reprezentanţii instituţiilor avizatoare, în probleme de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente, inclusiv cu cei ai Ministerului Justiţiei, scop în care obţine avize, autorizaţii de construcţie, precum şi reînnoirea acestora, potrivit atribuţiilor ce revin beneficiarului din reglementările în materie; c) asigură informarea tehnică periodică şi, ori de câte ori este nevoie, a preşedintelui curţii de apel, a dispecerului responsabil pentru zona respectivă de la Direcţia investiţii şi administrativ din cadrul Ministerului Justiţiei, a managerului economic, precum şi a conducerilor instanţelor din circumscripţia curţii de apel; d) asigură controlul tehnic periodic al imobilelor curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia şi dispune, de la caz la caz, măsurile necesare pentru prevenirea şi remedierea problemelor tehnice constatate, atât în cazul construcţiilor, cât şi al instalaţiilor aferente; e) ţine evidenţa patrimoniului, a situaţiei juridice a construcţiilor curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia curţii de apel şi a modului de utilizare a terenurilor aferente; f) întocmeşte, verifică şi ţine la zi Cartea tehnică a construcţiilor şi a instalaţiilor aferente ale curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, precum şi fişa tehnică a acestora; g) participă, alături de şefii compartimentelor contabile de la tribunale şi de la curtea de apel, la fundamentarea necesarului lunar de credite, la repartizarea lunară a creditelor alocate pe obiective şi categorii de lucrări; face propuneri de valori pentru bugetul anual privind construirea şi reparaţiile imobilelor; h) face parte din comisia de casare a mijloacelor fixe; i) participă, din partea beneficiarului, în comisia de aplicare şi urmărire a măsurilor de protecţie a muncii, în cadrul instanţelor şi pe şantiere; j) întocmeşte sau participă la întocmirea documentaţiilor necesare solicitării de oferte pentru lucrări de reparaţii curente la imobilele curţii de apel şi ale instanţelor aflate în circumscripţia acesteia; k) verifică întocmirea ofertelor prezentate din punct de vedere al corectitudinii lor şi solicită, dacă este cazul, completările necesare; l) face parte din colectivul de analiză şi adjudecare a ofertelor de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente, capitale şi de investiţii, după caz; m) face parte, în calitate de specialist desemnat din partea beneficiarului, din comisiile de licitaţie pentru execuţia lucrărilor de investiţii, consolidare şi reparaţii capitale la sediile curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia; n) verifică şi aprobă documentaţiile tehnico-economice, fără obligativitatea de a obţine acordul prealabil al ministerului, pentru lucrările de reparaţii curente şi intervenţii de urgenţă, până la valoarea stabilită prin reglementările legale în vigoare; o) analizează, solicită completări sau restituie, dacă este cazul, pentru refacere acele documentaţii tehnico-economice ce urmează a fi transmise la Ministerul Justiţiei, în vederea verificării şi avizării lor; p) verifică situaţia stadiilor fizice aferente lucrărilor de investiţii, consolidări, reparaţii capitale şi curente la toate imobilele în execuţie aparţinând curţii de apel şi instanţelor din circumscripţia acesteia, în vederea respectării termenelor din graficul de execuţie aprobat şi a calităţii lucrărilor executate şi transmite lunar această situaţie dispecerului de zonă; q) asigură controlul periodic, ca reprezentant al beneficiarului, asupra diriginţilor de şantier privitor la derularea lucrărilor în curs de execuţie; r) face parte, în calitate de reprezentant al beneficiarului, din comisiile de recepţie a lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor ce se realizează în circumscripţia curţii de apel şi participă efectiv la verificarea modului de întocmire a cărţilor tehnice ale construcţiilor, a completărilor ulterioare, precum şi a modului de utilizare a construcţiilor, ulterior recepţiei. (3) Inginerul constructor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei.§ 5. Biroul de informare şi relaţii publice  +  Articolul 77 (1) Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002. (2) Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. (3) Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 78 (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei ori de un absolvent al facultăţii de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt.(1^1) Desemnarea unui judecător să conducă biroul de informare şi relaţii publice se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. În funcţie de volumul de activitate al judecătorului desemnat să conducă biroul de informare şi relaţii publice, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de atribuţiile ce îi revin ca judecător.------------Alin. (1^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (2) În cadrul biroului de informare şi relaţii publice funcţionează consilieri pentru informaţii publice şi unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei.(2^1) Preşedintele instanţei poate dispune ca un alt judecător sau, după caz, unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (2) să-l înlocuiască pe purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.------------Alin. (2^1) al art. 78 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (3) Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei. (4) În situaţii excepţionale, purtătorii de cuvânt vor oferi informaţii şi în afara orelor de program.-------------Alin. (4) al art. 78 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 79 (1) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: a) conduce şi coordonează activitatea biroului; b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil; c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice, dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor, potrivit legii, şi pentru transmiterea răspunsurilor către solicitanţi, în termenul legal; d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii şi prin publicarea lor pe pagina de Internet a instanţei;d^1) asigură publicarea pe pagina de internet a instanţei a următoarelor informaţii, referitoare la fiecare judecător al instanţei:- facultatea de drept absolvită, instituţia de învăţământ superior din care aceasta face parte şi anul absolvirii, respectiv, dacă este cazul, instituţia de învăţământ superior care a eliberat diploma de licenţă şi anul promovării examenului de licenţă;- funcţiile de specialitate juridică ocupate, unităţile la care judecătorul a exercitat aceste funcţii şi perioadele în care au fost exercitate;- concursurile sau examenele de promovare în funcţii de execuţie sau de numire în funcţii de conducere promovate;- funcţiile de conducere ocupate şi perioadele în care judecătorul a ocupat aceste funcţii;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 79 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei; f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora, şi asigură soluţionarea lor şi trimiterea răspunsului în termenul legal; g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor ce funcţionează în cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură informarea corectă a opiniei publice, exprimând poziţia instanţei faţă de problemele semnalate; h) redactează declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete; i) sprijină judecătorii în exercitarea dreptului la replică. (2) Conducătorul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele instanţei, conform legii şi regulamentului.  +  Articolul 80 (1) Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. (2) Furnizarea de informaţii privind activitatea judiciară poate fi restrânsă, în condiţiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informaţii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.  +  Articolul 81 (1) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice; b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei; c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate; d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare; e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţa conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea activităţii; f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi; g) redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative; h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate; i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice; j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora. (2) Grefierul din cadrul biroului de informare şi relaţii publice îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducătorul biroului, potrivit legii şi regulamentului.  +  Secţiunea a VIII-a Evidenţa activităţii instanţei  +  Articolul 82 (1) Înregistrările în registrele şi condicile existente la fiecare instanţă se ţin, de regulă, în sistem informatizat. (2) Evidenţa în sistem informatizat se păstrează şi pe suport hârtie, prin listarea periodică a înregistrărilor şi legarea lor în mape distincte. (3) Până la generalizarea sistemului informatizat, la instanţele la care acesta nu există, evidenţele se ţin pe suport hârtie, în registrele şi condicile prevăzute la art. 83.  +  Articolul 83 (1) Pentru evidenţa activităţii instanţelor se întocmesc şi se păstrează:1. Registrul general de dosareÎn acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.La instanţele unde există registratură generală şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie se ţine un registru la registratura generală în care se va trece şi secţia la care a fost repartizat dosarul şi câte un registru general la fiecare secţie. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care la instanţa respectivă funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, fiind astfel necesar şi câte un registru general la fiecare dintre aceste secţii.Dosarele vor fi înregistrate în ordinea primirii, cronologic, fiind necesară ţinerea evidenţei acestora cu indicarea datei şi orei într-o rubrică distinctă, atât în registrul de la registratura generală a instanţei, cât şi în registrul general al secţiei la care a fost repartizat fiecare dosar. După numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei (C - civilă, P - penală, CAF - contencios administrativ şi fiscal) şi numărul cu care a fost înregistrat la registratura generală. La instanţele unde funcţionează mai multe secţii pentru aceeaşi materie se utilizează indicative numerice pentru identificarea acestora.În cazul utilizării înregistrărilor în sistem informatizat, se va constitui un singur registru general de dosare care va conţine date suplimentare menite să asigure obţinerea unor evidenţe derivate. În acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform instrucţiunilor ce însoţesc programul de evidenţă, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauză, vor fi completate permanent în cursul judecăţii.La sfârşitul fiecărei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.-------------Pct. 1 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.2. Opisul alfabeticÎn acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în proces, precum şi numărul dosarului.La instanţele la care funcţionează secţii, opisul alfabetic se ţine pe secţii.3. Registrul informativÎn acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchet sau la alte autorităţi şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea dosarului la alt dosar.La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte un registru informativ pentru fiecare secţie.4. Registrul de termene al arhiveiÎn acest registru se trec toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi data înregistrării lor.La instanţele la care funcţionează secţii se ţine câte un registru de termene pentru fiecare secţie.5. Condica şedinţelor de judecatăÎn acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale şi a celor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia, pentru şedinţele de judecată a altor cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor de competenţa judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, precum şi pentru şedinţele de judecată a contestaţiilor în materie penală.-------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.6. Registrul privind arestarea preventivă în cursul urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul; data declarării contestaţiei; data înaintării contestaţiei la instanţa ierarhic superioară; soluţia instanţei ierarhic superioare, precum şi prelungirile arestării preventive.-------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.7. Registrul privind arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţiiÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul dosarului; numărul şi data încheierii prin care s-a dispus arestarea; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; data declarării contestaţiei; data înaintării dosarului la instanţa ierarhic superioară; soluţia instanţei ierarhic superioare; observaţii.Instanţa care soluţionează contestaţiile va ţine un registru distinct pentru aceste cauze.-------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.8. Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor în cursul urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; numărul şi data încheierii; numărul mandatului de percheziţie; data şi ora emiterii; numele şi prenumele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice, la care se efectuează percheziţia; locul unde se efectuează percheziţia; sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat; perioada pentru care s-a emis mandatul de percheziţie; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul de percheziţie.Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor nu este destinat publicităţii.-------------Pct. 8 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data încheierii; soluţia pe scurt, cu indicarea măsurii dispuse şi a persoanei, obiectului sau locului la care se referă; numărul mandatului de supraveghere tehnică/mandatului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale; data şi ora emiterii; judecătorul de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul; data comunicării încetării operaţiunii de supraveghere tehnică şi numărul adresei parchetului; data prelungirii.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale nu este destinat publicităţii.-------------Pct. 9 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul dosarului şi data înregistrării; numele şi prenumele petentului; numărul şi data ordonanţei; data pronunţării şi soluţia; data declarării contestaţiei; data trimiterii dosarului la instanţa ierarhic superioară; numărul dosarului instanţei ierarhic superioare; numărul încheierii pronunţate în contestaţie; cheltuieli judiciare; punerea în executare a cheltuielilor judiciare; menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei; semnătura judecătorului delegat.-------------Pct. 10 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penaleÎn acest registru se trec, după caz, în ordinea datei declarării căilor de atac: numele şi prenumele persoanei care a declarat calea de atac; numărul dosarului; data declarării căii de atac; data comunicării către apelant/recurent a lipsurilor cererii; data primirii completării cererii; data comunicării cererii către intimat; data primirii întâmpinării; data comunicării întâmpinării către apelant/recurent; data primirii răspunsului la întâmpinare; data înaintării dosarului la instanţa competentă.În cazul recursului în casaţie declarat împotriva unei hotărâri penale, în acest registru se menţionează şi data comunicării cererii către procuror şi părţi, precum şi data primirii concluziilor scrise.Registrele de evidenţă a căilor de atac se ţin separat pe căi de atac şi materii.-------------Pct. 11 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.12. Registrul de evidenţă a redactării hotărârilorÎn acest registru se trec în ordinea numerică, separat pe materii, după caz, toate sentinţele, deciziile sau încheierile pronunţate şi se notează: numărul dosarului, numele judecătorului care a redactat hotărârea, data predării de către judecător a conceptului pentru tehnoredactare, data redactării (care se consideră data depunerii la mapă a hotărârii tehnoredactate, făcându-se, când este cazul, menţiune separată despre data predării de către judecător a conceptului pentru tehnoredactare).13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penaleÎn acest registru se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în art. 117-125.Evidenţa în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării minorului într-un centru educativ ori într-un centru de detenţie se ţine separat.Se va ţine separat o evidenţă a condamnaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a condamnaţilor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.Evidenţă separată se ţine şi pentru plata amenzii, fie că s-a efectuat într-o singură tranşă, fie că s-a dispus plata eşalonat, în rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la încetarea prestării muncii în folosul comunităţii.Evidenţa în legătură cu permisiunile acordate în executarea obligaţilor de către consilierul de probaţiune, precum şi cu permisiunea acordată de instanţă pentru părăsirea teritoriului ţării se ţine separat.-------------Pct. 13 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţieÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data hotărârii; numărul dosarului; numele şi prenumele inculpatului; domiciliul inculpatului sau locul de detenţie; soluţia pronunţată în contestaţie; cheltuielile judiciare în contestaţie; data trimiterii şi confirmării primirii extrasului; data trimiterii şi confirmării titlului executoriu pentru cheltuielile judiciare; menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei; semnătura judecătorului delegat.-------------Pct. 14 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.15. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civileÎn acest registru se ţine evidenţa creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru care executarea se face din oficiu, inclusiv cele care provin din amenzi contravenţionale.16. Registrele judecătorilor-sindiciLa secţiile comerciale ale tribunalelor, respectiv la tribunalele comerciale se păstrează registre pentru evidenţa măsurilor luate şi a operaţiunilor efectuate de judecătorul-sindic, în condiţiile legii.17. Registrul valorilor şi corpurilor delicteÎn acest registru de evidenţă se va face descrierea amănunţită a valorilor care constituie mijloc de probă în procesele civile, precum şi, separat de aceasta, a obiectelor-corpuri delicte, arătându-se starea calitativă, materialul din care sunt confecţionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrică, seria, culoarea, precum şi orice alte elemente de identificare pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire. Această evidenţă se completează cu procesul-verbal de primire şi cu procesul-verbal încheiat la sfârşitul fiecărui an, potrivit art. 131 alin. (3) din prezentul regulament.18. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrativeÎn acest registru se înregistrează corespondenţa care nu are legătură cu dosarele. Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se va înregistra într-un registru separat.La fiecare instanţă se ţine un singur registru de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.19. Registrul de evidenţă a petiţiilorÎn acest registru se vor înscrie în ordinea primirii toate petiţiile adresate instanţei, cu menţionarea datei primirii, a termenului fixat pentru soluţionare, a compartimentului căruia i-au fost repartizate şi a datei înaintării la acest compartiment, a datei la care răspunsul redactat a fost înaintat spre semnare persoanei competente, a datei la care răspunsul a fost comunicat petiţionarului sau, după caz, cu menţionarea altei soluţii date petiţiei (conexare sau clasare).20. Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes publicAcest registru cuprinde: numărul şi data cererii, numele şi prenumele solicitantului, informaţiile solicitate şi răspunsul comunicat. La rubrica răspuns se va trece: a) da - acces liber la informaţii; b) termen - 30 de zile, dacă soluţionarea necesită un termen de răspuns; c) trimis la altă instituţie; d) nu - informaţie exceptată; e) nu - informaţie inexistentă.21. Registrul de controlÎn acest registru se vor înscrie constatările şi măsurile dispuse de către persoana care efectuează controlul, menţionându-se numărul şi data actului de control. La curţile de apel şi tribunale se va ţine câte un registru de control şi la fiecare secţie.22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciarÎn acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instanţele de control judiciar, soluţiile pronunţate în căile de atac şi caracterul reformării.23. Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscalÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele condamnatului, datele de stare civilă, codul numeric personal; domiciliul; infracţiunea săvârşită; hotărârea pronunţată; măsuri asigurătorii ori măsuri privind latura civilă; comunicarea hotărârii către Ministerul Finanţelor Publice; semnătura judecătorului-delegat.24. Registrul privind persoanele ocrotiteLa judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidenţele privind aceeaşi persoană ocrotită se vor completa în continuare şi, în măsura posibilităţii, pe aceeaşi pagină.Registrul are o rubrică superioară în care se menţionează numărul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite şi obiectul dosarului, iar în continuare conţine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele şi prenumele persoanei care a sesizat instanţa, obiectul sesizării, soluţia instanţei, data soluţiei, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanţa de control judiciar, numărul hotărârii pronunţate în calea de atac şi data soluţiei, data restituirii dosarului la instanţa de fond, menţiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instanţe, parchete sau alte instituţii.-------------Pct. 24 de la alin. (1) al art. 83 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011.25. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia.În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei şi data înregistrării; data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, echipamentul de comunicaţie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este autorizată măsura; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia nu este destinat publicităţii.-------------Pct. 25 al alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.26. Registrul de evidenţă a cauzelor suspendateÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent, numărul de dosar, numele părţilor, obiectul cauzei, data suspendării, cauza suspendării şi temeiul de drept, data verificării, constatările la data verificării, măsurile luate, semnătura grefierului arhivar.------------Pct. 26 al alin. (1) al art. 83 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (2) Pentru evidenţa activităţii instanţelor vor fi ţinute orice alte registre prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 84 (1) Hotărârile redactate şi motivate, inclusiv încheierile pronunţate în conformitate cu art. 673^5 din Codul de procedură civilă sau, după caz, în conformitate cu art. 970 şi 971 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile de amânare a pronunţării, încheierile privind îndreptarea erorilor materiale şi încheierile privind lămurirea sau completarea dispozitivului hotărârilor se păstrează în mape.-------------Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (2) Pentru celelalte categorii de încheieri se pot ţine mape separate pe materii, în funcţie de specificul instanţei. (3) Fiecare mapă conţine, de regulă, câte 100 de hotărâri, grupate în ordine numerică pe ani şi, separat, pe materii. La mapă se pune al doilea exemplar al hotărârii, semnat de toţi membrii completului de judecată şi de grefier. (4) Mapele se ţin pe secţii, separat, după cum hotărârile sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs. (5) Este interzisă scoaterea mapelor din instanţă. De asemenea, este interzisă scoaterea hotărârilor din mape. (6) Mapele se păstrează de grefierul-şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie timp de 6 luni de la data ultimei hotărâri, după care se predau la arhivă, în conservare.  +  Articolul 85La judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se înfiinţează dosarele administrative prevăzute de lege, cu respectarea normelor tehnice privind înregistrarea, selecţionarea şi păstrarea documentelor, precum şi mapele ce cuprind dările de seamă statistice.  +  Articolul 86 (1) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţie, în fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi semnat de preşedintele instanţei şi primul-grefier, respectiv grefierul-şef sau, după caz, preşedintele de secţie şi grefierul şef de secţie, aplicându-se ştampila instanţei. (2) Pentru registrele de evidenţă a valorilor se aplică în mod corespunzător normele generale referitoare la inventarierea bunurilor materiale şi băneşti.  +  Articolul 86^1Sălile de şedinţă din instanţele judecătoreşti vor fi dotate cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului.-------------Art. 86^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^2În cazul în care o instanţă dispune de mai multe săli de judecată, cel puţin una dintre acestea va fi amenajată pentru judecarea cauzelor privind persoanele private de libertate.-------------Art. 86^2 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^3 (1) În măsura în care spaţiul existent permite, vor fi amenajate căi de acces separate pentru judecători, procuror şi grefier, pentru persoanele private de libertate, respectiv pentru avocaţi, părţi şi public. (2) Procurorul intră în sala de şedinţă pe calea de acces destinată judecătorilor, cu cel puţin 5 minute înaintea orei stabilite pentru începerea şedinţei.-------------Art. 86^3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^4Sălile amenajate pentru judecarea cauzelor privind persoanele private de libertate vor fi prevăzute cu locuri pentru gardienii însărcinaţi cu paza acestora.-------------Art. 86^4 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^5 (1) Biroul judecătorilor va fi amplasat pe una din laturile sălii de şedinţă, cu faţa spre public, pe un podium având înălţimea cuprinsă între 40 şi 50 cm, în imediata apropiere a căii de acces speciale, dacă aceasta există. (2) Biroul grefierului va fi poziţionat, în funcţie de dimensiunile sălii de judecată, în partea laterală sau în faţa biroului judecătorilor şi sub nivelul acestuia, astfel încât să nu stânjenească vizibilitatea judecătorilor spre public. (3) Amplasarea biroului grefierului trebuie să îi asigure acestuia o mobilitate sporită în manevrarea şi comunicarea dosarelor şi actelor. (4) Biroul procurorului va fi situat distinct de cel al judecătorilor, în partea opusă spaţiului amenajat pentru persoanele private de libertate, pe un podium având înălţimea cuprinsă între 40 şi 50 cm şi va fi orientat astfel încât să asigure procurorului o vizibilitate bună atât spre biroul judecătorilor, cât şi spre public.-------------Art. 86^5 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^6 (1) Locul avocatului care pune concluzii va fi situat pe un podium având înălţimea cuprinsă între 20 şi 30 cm şi va fi orientat în modul prevăzut la art. 86^5 alin. (4). (2) Pe parcursul desfăşurării şedinţei de judecată, atunci când nu pun concluzii, avocaţii vor ocupa banca situată în faţa publicului. (3) Locul de consultare a dosarelor de către avocaţi va fi banca situată în faţa publicului.-------------Art. 86^6 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^7Bara martorilor va fi amplasată în faţa biroului judecătorilor, între podiumul procurorului şi cel al avocaţilor, şi va fi dotată cu o Biblie.-------------Art. 86^7 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^8În spatele biroului judecătorilor vor fi arborate Drapelul României şi Stema ţării.-------------Art. 86^8 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^9 (1) Sălile de şedinţă vor fi prevăzute cu ferestre care să asigure lumină naturală suficientă şi o aerisire corespunzătoare dimensiunilor sălii. (2) În măsura fondurilor alocate şi dacă se consideră necesar, sălile de şedinţă pot fi dotate cu instalaţii suplimentare de iluminat şi de climatizare a aerului, precum şi cu instalaţii de sonorizare interioară şi exterioară.-------------Art. 86^9 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^10 (1) Dacă dimensiunile actuale ale sălilor de şedinţă nu permit realizarea amplasamentelor prevăzute la articolele precedente, se va reduce în mod corespunzător numărul de locuri alocate publicului, urmărindu-se cu prioritate asigurarea locurilor necesare judecătorilor, procurorului, grefierului, avocatului şi părţilor şi, după caz, persoanelor private de libertate. (2) Dacă dimensiunile actuale ale sălilor de şedinţă nu permit amplasarea biroului procurorului potrivit art. 86^5 alin. (4), acesta va fi situat pe podiumul judecătorilor, la o masă separată, şi va fi orientat astfel încât să asigure procurorului o vizibilitate bună atât spre biroul judecătorilor, cât şi spre public.-------------Art. 86^10 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^11În funcţie de capacitatea sălii, căile de acces ale acesteia vor fi suficient dimensionate, astfel încât să permită evacuarea rapidă şi sigură în caz de urgenţă.-------------Art. 86^11 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Articolul 86^12Locurile din sala de şedinţă, destinate persoanelor private de libertate, precum şi căile de acces prevăzute pentru acestea vor fi concepute astfel încât să asigure securitatea celorlalte persoane, imposibilitatea sustragerii de sub pază a persoanelor private de libertate, precum şi limitarea, pe cât posibil, a contactului cu alte persoane.-------------Art. 86^12 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 17 septembrie 2012.  +  Capitolul III Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor  +  Secţiunea I Raporturile de serviciu cu publicul  +  Articolul 87 (1) Personalul instanţelor este obligat să îndeplinească îndatoririle ce îi revin potrivit legii şi regulamentelor. (2) Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei ori înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii şi consilierii de probaţiune au prioritate.-------------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (3) În incinta instanţei, în locuri vizibile pentru public, vor fi afişate regulile de conduită, precum şi îndrumări către compartimentele care au relaţii cu publicul. (4) La aceste compartimente se vor pune la dispoziţia publicului materiale informative ajutătoare pentru o mai bună adresabilitate. (5) Preşedintele instanţei, cu aprobarea colegiului de conducere, va desemna, dacă se impune, prin rotaţie, unul sau mai mulţi judecători de serviciu care îndeplinesc următoarele atribuţii: a) primesc actele de sesizare a instanţei şi verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de normele procedurale; b) iau măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea fără întârziere a acţiunilor şi cererilor primite, cu respectarea normelor de repartizare aleatorie a cauzelor.(5^1) Serviciul de registratură primeşte şi înregistrează contractele de mediere şi respectiv acordurile de mediere şi ia măsuri pentru a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, respectiv, a repunerii pe rol a cauzei.-------------Alin. (5^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (6) Registratura şi arhiva vor fi deschise zilnic pentru public minimum 4 ore, repartizate în funcţie de programul şedinţelor de judecată.  +  Articolul 88 (1) Programul de lucru al instanţelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe săptămână; programul începe de regulă la ora 8,00 şi se încheie la ora 16,00. Programul de lucru al judecătorului este flexibil şi poate să difere de programul de lucru al instanţei. Judecătorul este obligat să fie prezent la ora stabilită pentru şedinţele de judecată şi la alte activităţi în care este planificat sau pe care şi le-a stabilit.-------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013. (2) Programarea în şedinţele de judecată a judecătorilor se face în raport cu nevoile instanţei, asigurându-se acestora şi timpul necesar pregătirii profesionale. (3) În cazuri excepţionale, în materie penală, şedinţele de judecată pot fi stabilite şi în zile nelucrătoare.  +  Articolul 89 (1) Şedinţele de judecată încep de regulă la ora 8,30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate, şi după-amiaza. (2) Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată. (3) În caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor.  +  Articolul 90Purtarea ecusonului în incinta instanţei este obligatorie pentru personalul auxiliar de specialitate, inclusiv cel conex, şi pentru personalul economico-financiar şi administrativ.  +  Articolul 91 (1) Accesul publicului este permis: a) în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată; b) la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienţă. (2) Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.  +  Articolul 92 (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă. (2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.(2^1) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.-------------Alin. (2^1) al art. 92 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (3) Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei. (4) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile privind consultarea dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei se soluţionează de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul acestuia, cu consultarea preşedintelui completului de judecată care soluţionează cauza sau a preşedintelui instanţei la care dosarul este arhivat, în situaţia cauzelor soluţionate definitiv în materie penală, respectiv irevocabil în materie civilă. (5) Dacă dosarul se află înaintea primului termen de judecată, se va permite reprezentanţilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează desfăşurarea procesului penal. (6) La cerere, reprezentanţilor mass-mediei le pot fi eliberate, în condiţiile alin. (4), fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează rezultatul cercetării judecătoreşti. (7) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la mapele de hotărâri ale instanţei, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. (8) Documentele prevăzute la alin. (2), (5) şi (7) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor. (9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală.------------Alin. (9) al art. 92 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013. (10) În cazul dosarelor menţionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (2) teza finală.-------------Art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Secţiunea a II-a Activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ  +  Articolul 93 (1) Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, număr din aplicaţia ECRIS şi dată certă, în ordinea primirii.-------------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dacă în aceeaşi zi se constată că au fost înregistrate acte identice de învestire a instanţei, acestea vor primi un singur număr în aplicaţia ECRIS, formând un singur dosar.-------------Alin. (1^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011. (2) Stabilirea obiectului cauzei se face, de regulă, de către un grefier cu studii superioare, sub coordonarea unui judecător. După stabilirea numărului din aplicaţia ECRIS, dosarele se predau personalului responsabil cu efectuarea repartizării aleatorii, având ataşate dovezile privind modul în care au fost transmise.-------------Alin. (2) al art. 93 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.(2^1) Dacă din motive obiective actele de sesizare a instanţei nu au primit număr în aplicaţia ECRIS în condiţiile alin. (1), acestea vor fi prelucrate cu prioritate a doua zi, cu aprobarea preşedintelui instanţei sau a persoanei desemnate de acesta, încheindu-se în acest sens un proces-verbal şi menţionând ca dată certă data depunerii actului de sesizare la registratură.-------------Alin. (2^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (3) Celelalte cereri şi acte de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, sosite prin poştă, curier, fax, e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare, se înregistrează în registrul general de dosare, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative ori în registrul de evidenţă a petiţiilor şi se prezintă, după caz, preşedintelui instanţei sau, atunci când cererea priveşte un dosar aflat pe rolul instanţei, completului căruia i-a fost repartizată cauza. În cazul în care o cerere sau un act priveşte un dosar aflat pe rolul instanţei în ziua depunerii lui, după înregistrare, grefierul registrator îl va preda direct grefierului de şedinţă.-------------Alin. (3) al art. 93 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (4) Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la registratura instanţei sub semnătură, după caz se predau arhivarului care le ataşează la dosar, făcându-se menţiune despre aceasta pe conceptul de citare.(4^1) Dovezile de îndeplinire a procedurilor şi comunicărilor efectuate prin telefon, telegraf, fax, poştă electronică ori prin alte mijloace de comunicare, primite de grefierul de şedinţă sau de persoana care le-a transmis, se depun la dosar în formă scrisă, imediat ce au fost recepţionate.-------------Alin. (4^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011. (5) Actele şi cererile de orice natură, prezentate de justiţiabili sau de reprezentanţii lor, inclusiv avocaţi, preşedintelui instanţei ori judecătorului de serviciu, primesc dată certă la prezentarea lor, prin aplicarea ştampilei de intrare a instanţei respective, iar după rezolvare se predau registratorului care le înregistrează potrivit prevederilor alin. (1) sau (3), după caz. (6) Partea sau reprezentantul acesteia care prezintă personal la instanţă actul de sesizare poate primi, sub semnătură depusă pe act, termen de judecată în cunoştinţă, cu respectarea criteriului repartizării aleatorii a cauzelor, în afară de cazul în care legea dispune altfel. (7) Documentele şi înscrisurile care nu pot fi ataşate la dosar, precum şi obiectele ce servesc ca mijloc de probă vor fi predate direct grefierului şef de secţie, respectiv grefierului-şef, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament privind gestiunea corpurilor delicte. (8) Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea documentelor ce nu sunt destinate publicităţii se vor face în condiţiile prevăzute de lege. (9) Plicurile conţinând corespondenţa cu caracter confidenţial se înregistrează în registrul de intrare a corespondenţei, cu această menţiune, fără a fi desfăcute, după care se predau destinatarului.  +  Articolul 94 (1) Înregistrarea statistică a cererilor, formarea dosarelor, întocmirea conceptelor de citare, emiterea procedurilor de chemare în faţa instanţei şi comunicarea copiilor de pe actele de sesizare a instanţei se fac imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele de natură urgentă, sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze. Persoana care întocmeşte procedurile va face menţiune, pe conceptul de citare, despre data predării acestora spre expediere. (2) Expedierea corespondenţei se va realiza prin poştă, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care să asigure caracterul oficial al acesteia.  +  Articolul 95 (1) În vederea repartizării pe complete şi a stabilirii primului termen de judecată, dosarele nou-formate vor fi transmise persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.(1^1) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect, întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării şi îl ataşează la dosarul nou-format.-------------Alin. (1^1) al art. 95 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.(1^2) Abrogat.-------------Alin. (1^2) al art. 95 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (2) Repartizarea cauzelor se va efectua în sistem informatic prin programul ECRIS.-------------Alin. (2) al art. 95 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (3) În cazul în care repartizarea în sistem informatic nu se poate aplica din motive obiective, repartizarea cauzelor se efectuează prin metoda sistemului ciclic. Repartizarea aleatorie în sistem informatic sau ciclic se realizează o singură dată, urmând ca în situaţiile în care pe parcursul desfăşurării procesului apar incidente procedurale să se recurgă la regulile stabilite în prezentul regulament. (4) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu în sistem informatic sau ciclic, dosarele se înregistrează în ordinea sosirii la instanţă şi se repartizează în aceeaşi ordine de către persoana sau persoanele desemnate anual de preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere. (5) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se vor constitui la începutul fiecărui an şi se numerotează pe instanţă sau, după caz, pe secţii, ţinându-se seama de materiile în care se judecă, de specializarea completelor şi de faza procesuală în care se află cauzele, respectiv fond, apel sau recurs. Modificarea numărului completelor de judecată sau schimbarea judecătorilor care le compun se va putea realiza doar pentru motive obiective, în condiţiile legii. (6) În cazul existenţei unui sistem computerizat automat de gestiune a activităţii de înregistrare a actelor de sesizare, preşedintele instanţei urmăreşte ca utilizarea acestuia să se realizeze conform instrucţiunilor. (7) La sfârşitul fiecărei zile se listează cauzele repartizate în ziua respectivă, ţinându-se o evidenţă separată a listelor. (8) Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente, atât în materie penală, cât şi în materie civilă, se vor respecta programele informatice sau, după caz, metoda sistemului ciclic privind repartizarea aleatorie pentru completele specializate.(8^1) La cererea motivată a completului de judecată învestit cu soluţionarea unui dosar care în mod constant necesită un timp de lucru ce acoperă durata normală a unei şedinţe de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate să dispună, până la soluţionarea cauzei respective sau până la un alt moment al procesului, ca acelui complet să nu îi mai fie repartizate alte cauze.-------------Alin. (8^1) al art. 95 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (9) Toate modificările aduse compunerii completului de judecată ori repartizării dosarelor în condiţiile prezentului regulament vor fi evidenţiate în programele informatice de repartizare aleatorie. În situaţia în care programele informatice nu permit asemenea evidenţe, se va ţine un registru special pentru evidenţierea acestor modificări, sub semnătura persoanei sau a persoanelor desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. (10) Încheierile şi procesele-verbale întocmite în procedura repartizării aleatorii a cauzelor sau în situaţiile de modificare a compunerii completului de judecată se depun la dosarul cauzei, iar copii de pe acestea, certificate de persoana desemnată cu repartizarea aleatorie sau, după caz, de grefierul de şedinţă, se păstrează în mape separate. La dosarul cauzei se depun şi copii de pe hotărârile colegiului de conducere prin care este modificată compunerea completului de judecată, certificate de grefierul de şedinţă.-------------Alin. (10) al art. 95 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Articolul 95^1Abrogat.-------------Art. 95^1 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 96Prin metoda sistemului ciclic dosarele sunt preluate de persoana sau persoanele desemnate potrivit art. 95 alin. (4), care repartizează câte un dosar, în ordine, completelor de judecată stabilite conform art. 95 alin. (5). Aceeaşi regulă se aplică la repartizarea cauzelor către completele specializate.  +  Articolul 96^1 (1) Cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet. (2) Cererile privind măsurile asigurătorii se repartizează aleatoriu, dacă nu este pe rol o judecată asupra fondului.-------------Alin. (2) al art. 96^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.-------------Alin. (3) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. II «Tutela minorului» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de tutelă.-------------Alin. (4) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi complet.-------------Alin. (5) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (6) Sesizările privind punerea sub interdicţie judecătorească se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.-------------Alin. (6) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. III «Ocrotirea interzisului judecătoresc» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc.-------------Alin. (7) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar.-------------Alin. (8) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. IV «Curatela» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de curatelă.-------------Alin. (9) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (10) În cazul în care o altă instanţă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate.-------------Alin. (10) al art. 96^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011.-------------Art. 96^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 96^2Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate cererile vor fi judecate de către primul complet învestit, dacă cererile nu au fost soluţionate încă, precum şi dacă primul complet învestit a luat act de renunţarea la judecarea cererii sau a anulat cererea ca netimbrată, ca nesemnată ori pentru neîndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 194-197 din Cod de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 96^2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013.  +  Articolul 97 (1) Dosarele repartizate pe complete în mod aleatoriu vor fi preluate de preşedintele sau de unul dintre judecătorii completului de judecată, care va lua măsurile necesare în scopul pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor. (2) În situaţia în care judecătorii prevăzuţi la alin. (1) se află în imposibilitate să ia măsurile necesare pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor, acestea vor fi dispuse de preşedintele instanţei ori al secţiei sau de judecătorul de serviciu.------------Alin. (2) al art. 97 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (3) În cazul în care din referatul întocmit de persoana desemnată cu repartizarea aleatorie rezultă că pe rolul instanţei există alte dosare având aceleaşi părţi şi acelaşi obiect sau o parte dintre obiectele acestora sunt identice cu ale dosarului în care se iau măsurile necesare în scopul pregătirii şedinţei de judecată, se dispune ataşarea dosarelor indicate în referat pentru primul termen de judecată în dosarul nou-format.-------------Alin. (3) al art. 97 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.  +  Articolul 98 (1) Incidentele procedurale referitoare la compunerea completelor de judecată se vor soluţiona cu respectarea normelor de procedură şi a normelor de repartizare aleatorie a cauzelor, după blocarea completului de judecată învestit iniţial cu judecarea cauzei.------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012. (2) Incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului de judecată, precum incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea, se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie. Dacă în materia respectivă nu există decât un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului vor fi soluţionate de completul imediat următor, indiferent de materia în care judecă. (3) Dacă în urma soluţionării incidentelor procedurale prevăzute la alin. (2) se constată că, din motive prevăzute de lege, completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza nu este în măsură să judece, dosarul se repartizează aleatoriu.-------------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.(3^1) Cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit incompatibili să judece se repartizează ciclic între secţiile care judecă în aceeaşi materie. Dacă nu există o altă secţie care judecă în aceeaşi materie, cauza se repartizează ciclic între completele speciale pentru aceste incompatibilităţi stabilite de colegiul de conducere anual. În componenţa acestor complete intră judecători de la alte secţii selectaţi după următoarele criterii: a) au funcţionat anterior în secţia în care s-a ivit incidentul; b) au a doua specializare în acea materie; c) au soluţionat anterior cauze în aceeaşi materie; d) au susţinut concursul de promovare în funcţii de execuţie în acea materie; e) au pregătirea profesională în acea materie realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicaţii de specialitate.------------Alin. (3^1) al art. 98 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013.(3^2) În situaţiile prevăzute în alin. (3^1), dacă nu există niciun judecător care să îndeplinească vreunul dintre criteriile enumerate, cauza va fi repartizată aleatoriu între completele secţiei care judecă în materia cea mai apropiată.------------Alin. (3^2) al art. 98 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013. (4) În situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din membrii completului de judecată, soluţionarea acestora se va face de către un complet constituit prin includerea judecătorului sau a judecătorilor stabiliţi prin planificarea de permanenţă, pe materii, realizată cel puţin semestrial. Completul de judecată astfel constituit va păstra cauza pentru judecată în situaţia în care, în urma soluţionării incidentelor procedurale, se va stabili că judecătorul sau judecătorii cu privire la care s-au invocat incidentele procedurale nu pot participa la judecarea cauzei.-------------Alin. (4) al art. 98 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (5) Planificarea de permanenţă se face de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarului. În cadrul planificării de permanenţă se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii lipsesc din instanţă.(5^1) Planificarea de permanenţă se face pentru fiecare zi. În cazul în care incidentele procedurale prevăzute la alin. (4) nu se soluţionează în ziua în care au fost invocate, întregirea completului se face cu judecătorul sau judecătorii din planificarea de permanenţă din ziua în care acestea au fost invocate. Dacă incidentul procedural se invocă înaintea primului termen sau între termenele de judecată, în alcătuirea completului intră judecătorul ori judecătorii din lista de permanenţă aferentă zilei în care s-a stabilit termenul de judecată.-------------Alin. (5^1) al art. 98 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013. (6) În caz de absenţă, compunerea completului de judecată se va realiza prin participarea judecătorilor din planificarea de permanenţă, desemnaţi conform alin. (4) şi (5), întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. (7) În cazul existenţei, într-o singură zi, a mai multor incidente procedurale sau a situaţiilor de absenţă a membrilor completului de judecată, soluţionarea acestora se face, prin rotaţie, de judecătorii aflaţi pe planificarea de permanenţă din acea dată, în ordinea înregistrării.-------------Alin. (7) al art. 98 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008.  +  Articolul 99 (1) Incidentele procedurale, altele decât cele prevăzute în art. 98 alin. (2)-(4) şi alin. (6), ivite în cursul procesului vor fi soluţionate cu respectarea continuităţii completului de judecată, în condiţiile legii, precum şi a normelor privind repartizarea aleatorie în cazul în care nu se poate aplica principiul continuităţii. În aceleaşi condiţii se soluţionează şi declaraţiile de abţinere sau cererile de recuzare a procurorului, magistratului-asistent sau grefierului de şedinţă.------------Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006. (2) Transpunerea cauzei de la o secţie la alta, în cadrul aceleiaşi instanţe, se realizează prin încheiere. Dosarul îşi păstrează numărul şi este transpus la completul care judecă în aceeaşi zi, la secţia competentă, sau, dacă în ziua respectivă nu este şedinţă de judecată la această secţie, la completul imediat următor al secţiei competente. Dacă mai multe complete judecă în aceeaşi zi, repartizarea se va face între acestea în sistem ciclic.------------Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 48 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013. (3) În situaţia recalificării căilor de atac se va proceda astfel: dacă apelul este recalificat în recurs, completul de judecată va fi întregit cu un judecător din lista de permanenţă, iar dacă recursul este recalificat în apel, completul de judecată va fi format din primii 2 judecători ai completului de recurs.(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul erorii de repartizare.-------------Alin. (3^1) al art. 99 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (4) În caz de disjungere, dosarul nou-format se repartizează aceluiaşi complet pentru respectarea principiului continuităţii. (5) Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere, se va realiza de completul iniţial învestit cu soluţionarea cauzei, dacă judecătorul care a compus completul respectiv îşi desfăşoară activitatea şi la data apariţiei acestor situaţii în cadrul secţiei sau, după caz, al instanţei. În cazul în care suspendarea cauzei a fost dispusă de un alt judecător decât cel din compunerea completului iniţial învestit, ca urmare a absenţei temporare a acestuia, la repunerea pe rol cauza va fi repartizată judecătorului iniţial învestit, indiferent de numărul completului în care funcţionează la data respectivă.-------------Alin. (5) al art. 99 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013.(5^1) Dispoziţiile alin. (5) se vor aplica şi în cazul completelor colegiale, care se vor reuni chiar dacă membrii care au compus completul nu mai fac parte, împreună, din acelaşi complet. Dacă la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate numai unul sau unii dintre respectivii judecători îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei, completul va fi întregit cu unul ori, după caz, 2 judecători din lista de permanenţă de la data înregistrării sesizării de repunere pe rol a cauzei după suspendare, pentru continuarea judecăţii, pentru perimare sau pentru pronunţarea hotărârii ca urmare a încheierii acordului de mediere. Completul astfel format va păstra cauza până la soluţionare.-------------Alin. (5^1) al art. 99 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013.(5^2) Cererile de îndreptare a erorilor materiale şi cererile de completare sau lămurire a hotărârii se soluţionează de completul care a pronunţat hotărârea a cărei îndreptare ori lămurire se solicită. Aceeaşi rezolvare se va da şi contestaţiilor la executare prevăzute de art. 461 lit. c) teza I din Codul de procedură penală şi de art. 711 alin. (2) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul completelor colegiale, judecătorii care au pronunţat hotărârea se vor reuni chiar dacă nu mai fac parte, împreună, din acelaşi complet. Dacă la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile menţionate numai unul sau unii dintre respectivii judecători îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei, completul va fi întregit cu unul ori, după caz, 2 judecători din lista de permanenţă de la data înregistrării cererii de îndreptare a erorilor materiale sau cererii de completare ori lămurire a hotărârii, respectiv a contestaţiei la executare.-------------Alin. (5^2) al art. 99 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013.(5^3) În cazurile prevăzute la alin. (5)-(5^2), dacă judecătorul sau, după caz, niciunul dintre judecătorii care au compus completul nu mai funcţionează în cadrul secţiei ori, după caz, al instanţei, cauza se va repartiza aleatoriu.-------------Alin. (5^3) al art. 99 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 7 noiembrie 2013. (6) Cauzele trimise spre rejudecare după desfiinţare/casare revin la completul iniţial învestit. Dispoziţiile art. 98 se aplică în mod corespunzător în situaţia existenţei unui caz de incompatibilitate.-------------Alin. (6) al art. 99 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 38 din 15 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009. (7) Completul de divergenţă se va constitui potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă aferentă datei la care se vor relua dezbaterile.-------------Alin. (7) al art. 99 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (8) Cererile de preschimbare a primului termen de judecată vor fi soluţionate de completul de judecată care a primit dosarul prin repartizare aleatorie. (9) Cererile de suspendare a executării hotărârilor supuse căilor de atac se vor soluţiona de completul care a fost învestit cu judecarea cauzei. Dacă cererea de suspendare se înregistrează înainte de sosirea dosarului, aceasta se va repartiza în procedura aleatorie.-------------Alin. (9) al art. 99 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (10) Suspendarea provizorie a executării hotărârii în condiţiile Codului de procedură civilă se va soluţiona după modelul completelor specializate în compunerea cărora intră preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele de secţie ori înlocuitorii acestora. (11) În situaţia desfiinţării completului, cauzele vor fi repartizate prin sistemul ciclic celorlalte complete ale instanţei, competente să judece în materia respectivă, de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor.  +  Articolul 99^1 (1) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar. (2) Cererile de recurs ulterioare formulate împotriva altor hotărâri care vizează acelaşi debitor vor primi coperte inscripţionate cu acelaşi număr unic de dosar, atribuit prin repartizarea aleatorie a primului recurs, şi cu menţiunea «supliment - recurs ...» 1, 2, 3, ..., după caz. Pentru soluţionarea fiecărui recurs, completul astfel învestit poate pronunţa câte o decizie.-------------Alin. (2) al art. 99^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. (3) În cazurile în care calea de atac împotriva hotărârilor judecătorului sindic este apelul, pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acelaşi dosar de insolvenţă. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător, menţiunea de pe coperta dosarului fiind «supliment apel».------------Alin. (3) al art. 99^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013. (4) În cauzele având ca obiect recursuri sau, după caz, apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul sindic, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alt dosar format în apel/recurs privind aceeaşi procedură de insolvenţă, întocmind în acest sens un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl ataşează la dosar, şi repartizează dosarele ulterioare completului care a soluţionat primul apel/recurs.-------------Alin. (4) al art. 99^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iulie 2013.-------------Art. 99^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^2 (1) Începând cu 1 iulie 2006 se generalizează sistemul ECRIS al numărului unic de dosar la toate instanţele. Numărul unic al dosarului este format din: numărul din registrul general electronic/numărul identificator al instanţei/anul înregistrării dosarului. (2) Numărul din registrul general electronic reprezintă numărul dosarului în cadrul registrului electronic pentru întreaga instanţă. Acest număr începe de la valoarea 1 pentru primul dosar din anul curent şi continuă incremental pentru fiecare nou dosar creat. (3) Numărul identificator al instanţei reprezintă un număr unic de identificare a instanţei de judecată. Lista numerelor de identificare a instanţelor de judecată este prevăzută în anexa la prezentul regulament. (4) Numărul unic dat de instanţa de fond se păstrează fără modificări pe tot parcursul soluţionării dosarului până la executarea hotărârii. În situaţiile în care în mod obiectiv programul nu permite păstrarea aceluiaşi număr, se va genera un număr nou în sistem informatic.-------------Alin. (4) al art. 99^2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (5) La data intrării în utilizare a aplicaţiei ECRIS, numerele unice emise anterior în instanţă se preiau în sistemul informatic, odată cu introducerea dosarelor aflate pe rol.------------Art. 99^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^3 (1) În caz de avarie, instanţele care folosesc sistemul ECRIS vor proceda la atribuirea numărului unic de dosar prin alocarea unei plaje de numere care să pornească de la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic. Fiecare dosar înregistrat se notează în registrul de avarie. (2) După ce avaria dispare, grefierii care au gestionat registrul de avarie au obligaţia de a înregistra toate dosarele din acest registru în sistemul ECRIS, pentru a deveni numere unice de dosare. (3) Înregistrarea de noi dosare în sistemul ECRIS se realizează numai după preluarea în sistemul electronic a tuturor numerelor din registrul de avarie.------------Art. 99^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 99^4 (1) Instanţele judecătoreşti care în prezent nu folosesc sistemul ECRIS vor trece la utilizarea acestui program până cel mai târziu la 31 decembrie 2006. (2) Instanţele judecătoreşti care utilizează sistemul ECRIS vor lua măsuri pentru completarea tuturor câmpurilor aplicaţiei ECRIS cu date complete şi corecte, conform instrucţiunilor de utilizare.------------Art. 99^4 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.  +  Articolul 100Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor forma complete separate, pentru a se asigura soluţionarea cauzelor urgente sau a celor care impun celeritate, precum şi a celor în care a intervenit un acord de mediere, indiferent de obiectul cauzei.-------------Art. 100 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 9 august 2011.  +  Articolul 101Neluarea măsurilor necesare aplicării normelor criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau încălcarea acestor norme atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.  +  Articolul 102 (1) Pe coperta dosarului se va menţiona, după caz, denumirea instanţei, secţia, completul de judecată, numărul dosarului, numele sau denumirea părţilor, obiectul pricinii, starea de arest, termenele de judecată, numărul şi data hotărârii, iniţialele judecătorului însărcinat cu redactarea hotărârii, indicele statistic şi poziţia din registrul de executări penale. (2) Înainte de a fi puse la dispoziţia justiţiabililor sau predate pentru şedinţa de judecată, dosarele trebuie să aibă toate filele cusute şi numerotate. (3) În cazul în care dosarul urmează a fi înaintat la instanţa de apel sau recurs ori la altă autoritate sau se depune în conservare, se va proceda la şnuruirea definitivă şi aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioară a ultimei coperte grefierul arhivar va certifica numărul filelor în cifre şi, în paranteză, în litere. (4) În ipoteza în care părţile solicită eliberarea unor înscrisuri aflate în dosarele altor autorităţi, ataşate dosarului ce se conservă, se poate proceda la desigilarea acestora cu întocmirea unui proces-verbal despre operaţiunea întreprinsă, realizându-se în mod corespunzător o nouă numerotare, lăsându-se la dosar o copie a actului respectiv. (5) Dosarele se pot forma în două sau mai multe volume, iar în adresele de înaintare a dosarelor se indică numărul volumelor şi numărul de pagini ale fiecărui volum. (6) La instanţa de apel şi la instanţa de recurs se formează un nou dosar la care se ataşează separat dosarul primei instanţe şi, după caz, al instanţei de apel. (7) În cazul desfiinţării sau casării hotărârii, cu trimitere spre rejudecare, se va forma un dosar nou, la care se va ataşa dosarul iniţial.  +  Articolul 103 (1) Grefierul de şedinţă preia dosarele de la arhivă, sub semnătură în registrul de termene, cu cel puţin două zile înaintea şedinţei, afişează lista cauzelor cu o zi înaintea termenului de judecată sau cel mai târziu cu o oră înainte de începerea şedinţei la instanţele la care activitatea se desfăşoară în 2-3 timpi. Grefierul de şedinţă completează condica de şedinţă, verifică dacă au sosit la instanţă şi s-au ataşat la dosare dovezile de înmânare ori de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură, precum şi relaţiile şi actele solicitate de preşedinte sau de instanţa de judecată. De asemenea, grefierul de şedinţă verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la dosar şi informează preşedintele completului de judecată despre deficienţele constatate. Dosarele se predau completului de judecată.(1^1) Pentru dosarele aflate la primul termen de judecată, grefierul de şedinţă verifică în sistemul ECRIS dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect şi întocmeşte un referat în care menţionează rezultatul verificării, pe care îl prezintă completului de judecată cel mai târziu cu o zi înainte de data la care este planificată şedinţa de judecată. În vederea verificării aplicării prevederilor art. 96^2, preşedintele completului sau alt judecător care face parte din complet va dispune ataşarea dosarelor identificate.-------------Alin. (1^1) al art. 103 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.(1^2) Abrogat.-------------Alin. (1^2) al art. 103 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (2) La instanţele la care se utilizează sistemul computerizat lucrările vor fi realizate prin selecţia automată a datelor. (3) Preşedintele instanţei asigură procurorului de şedinţă, părţilor, reprezentanţilor părţilor, avocaţilor şi celorlalte persoane prevăzute de lege posibilitatea consultării din timp a dosarelor. (4) Când una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele instanţei sau preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita pe deplin, în tot cursul judecăţii, dreptul de a examina actele dosarului şi de a lua legătura cu avocatul său.-------------Alin. (4) al art. 103 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (5) La înscrierea dosarelor pe listă se dă întâietate cauzelor în care sunt deţinuţi sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă, ţinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate în proces.-------------Alin. (5) al art. 103 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (6) Lista de şedinţă cuprinde şi numele şi prenumele judecătorilor care compun completul de judecată, numele şi prenumele grefierului de şedinţă, precum şi numele şi prenumele procurorului de şedinţă. În cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt procuror decât cel menţionat în lista de şedinţă, grefierul cauzei anunţă numele şi prenumele acestuia înainte de a face referatul cauzei.-------------Alin. (6) al art. 103 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.  +  Secţiunea a II^1-aDispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare-------------Secţiunea a II^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^1 (1) Dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete, în aceeaşi zi sau, în condiţiile art. 93 alin. (2^1), a doua zi. (2) La data fixată pentru verificarea cererii de chemare în judecată, dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată.-------------Art. 103^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^2 (1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege. (2) Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar care le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul. (3) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul. (4) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora. (5) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte efectuate în procedura prevăzută de art. 195 alin. (6) şi (7) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de reexaminare.-------------Art. 103^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^3 (1) Până la fixarea primului termen de judecată, dosarele se păstrează în arhivă, pe complete de judecată. (2) Pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului, acesta se preia din arhivă de grefierul de şedinţă şi se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz.-------------Art. 103^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^4 (1) După îndeplinirea procedurilor premergătoare prevăzute de lege, dacă constată îndeplinite condiţiile pentru stabilirea primului termen de judecată, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS. (2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată şi ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecăţii se realizează de grefierul de şedinţă imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze. (3) Preşedintele instanţei poate dispune ca activităţile prevăzute la alin. (2) să fie realizate de un grefier desemnat în acest scop la nivelul instanţei.-------------Art. 103^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^5 (1) Dispoziţiile art. 103^1 -103^4 se aplică pentru activitatea premergătoare şedinţei de judecată în primă instanţă, în măsura în care legea nu dispune altfel. (2) La instanţa de apel şi la instanţa de recurs, dosarele având ca obiect cererile de chemare în judecată introduse după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie în vederea repartizării pe complete. Dispoziţiile art. 93 alin. (1) şi (2^1) se aplică în mod corespunzător. (3) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise preşedintelui completului de judecată corespunzător, pentru stabilirea primului termen de judecată. (4) În caz de absenţă a preşedintelui, stabilirea primului termen de judecată se face de unul din ceilalţi membri ai completului, iar în situaţia absenţei tuturor membrilor completului, de către judecătorul din planificarea de permanenţă.-------------Art. 103^5 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 103^6Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.-------------Art. 103^6 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Secţiunea a II^2-a Dispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele penale-------------Secţiunea a II^2-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^7 (1) Pentru cauzele penale se constituie complete de judecători de drepturi şi libertăţi şi, respectiv, complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. (2) Judecătorii care judecă în materie penală sunt repartizaţi, de regulă, atât în complete de judecători de drepturi şi libertăţi, cât şi în complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. (3) Completele de judecători de drepturi şi libertăţi exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Legea nr. 135/2010privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă exercită funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată, iar judecătorul care a dispus începerea judecăţii, în condiţiile art. 346 alin. (2) sau (4) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, exercită şi funcţia de judecată în cauză. (5) Completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă soluţionează orice alte cereri în materie penală pentru care instanţa este competentă în primă instanţă, cu excepţia celor date de lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. (6) La instanţele de apel se constituie şi complete pentru judecarea apelurilor. (7) La tribunale şi curţi de apel se constituie şi complete pentru judecarea contestaţiilor, altele decât cele date de lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.-------------Art. 103^7 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^8 (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală. (2) La soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestaţiilor formulate în afara programului de lucru al instanţei, în zilele nelucrătoare, în perioada concediului de odihnă sau altor concedii, în zilele în care este programat într-o altă şedinţă de judecată ori în ziua anterioară şedinţei de judecată, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, judecătorul de drepturi şi libertăţi iniţial învestit poate fi înlocuit cu un alt judecător de drepturi şi libertăţi stabilit prin planificarea special realizată în acest sens, întocmindu-se un proces-verbal cu privire la înlocuire. (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), prin hotărâre a colegiului de conducere se poate stabili că soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor sau contestaţiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală se face de un judecător de drepturi şi libertăţi stabilit prin planificarea special realizată în acest sens. (4) Planificarea prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3) se realizează de preşedintele instanţei ori, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii lipsesc din instanţă. Planificarea se face pentru fiecare zi. (5) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima cerere, propunere, plângere ori contestaţie formulată în cauză. (6) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plângerea sau contestaţia, verifică în sistemul ECRIS dacă au fost formulate alte sesizări în cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar. (7) Dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător la soluţionarea de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă.-------------Art. 103^8 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^9 (1) Dacă soluţionarea unei cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de către un singur judecător de drepturi şi libertăţi nu este posibilă din cauza numărului mare al inculpaţilor la care se referă cererea, propunerea, plângerea ori contestaţia, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpaţi. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpaţi se stabileşte prin hotărâre a colegiului de conducere. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică atât la soluţionarea unei prime cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii, cât şi la soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestaţiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în aceeaşi cauză. (2) Dosarele constituite potrivit alin. (1) se repartizează unor judecători de drepturi şi libertăţi, potrivit regulilor stabilite prin hotărâre a colegiului de conducere.-------------Art. 103^9 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^10 (1) La primirea rechizitoriului, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie verifică în sistemul ECRIS dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi şi înaintează de îndată dosarul format, încheierile emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi, precum şi un proces-verbal în care menţionează rezultatul verificării preşedintelui secţiei penale ori, după caz, preşedintelui instanţei, dacă nu există secţii, care dispune, în scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriu să nu fie repartizat acelor judecători care, în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale. Dispoziţia preşedintelui secţiei penale sau, după caz, a preşedintelui instanţei prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie a dosarului se depune la dosarul cauzei. (2) Dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi se ataşează la dosarul cauzei. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător la primirea dosarului la instanţa de apel, cu privire la dosarele în care s-au soluţionat contestaţiile formulate împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă.-------------Art. 103^10 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^11 (1) În cauzele în care instanţa este sesizată cu rechizitoriu sau cu plângere împotriva soluţiei de neurmărire ori de netrimitere în judecată, în cadrul repartizării aleatorii în sistem informatic se stabileşte numai completul de judecată, dintre completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. Cauzele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care instanţa de apel dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată, în cadrul repartizării aleatorii în sistem informatic se stabilesc atât completul, cât şi primul termen de judecată.-------------Art. 103^11 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^12 (1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul în vederea îndeplinirii procedurii în camera preliminară întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege în această procedură, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege. (2) Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar care le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul. (3) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului, împreună cu dosarul. (4) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele stabilite în procedura în camera preliminară şi informează completul cu privire la împlinirea acestora. (5) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cauzele având ca obiect plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată.-------------Art. 103^12 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^13 (1) În cursul procedurii în camera preliminară, dosarele se păstrează în arhivă, pe complete de judecată. (2) Pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului, acesta se preia din arhivă de grefierul de şedinţă şi se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz.-------------Art. 103^13 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^14 (1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus, în procedura în camera preliminară, începerea judecăţii, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor, precum şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS. (2) Dispoziţiile art. 1034 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 103^14 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^15În materie penală, lista cauzelor fixate pentru judecată trebuie întocmită şi afişată de grefierul de şedinţă cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.-------------Art. 103^15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 103^16Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.-------------Art. 103^16 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a III-a Activitatea în timpul şedinţei de judecată  +  Articolul 104 (1) Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată, pentru a pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură. (2) După începerea şedinţei de judecată, procurorul, părţile, reprezentanţii sau avocaţii acestora pot studia dosarele numai cu încuviinţarea preşedintelui de complet, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii. (3) Grefierul de şedinţă verifică buna funcţionare a instalaţiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate în faţa instanţei de judecată. (4) Grefierul de şedinţă anunţă publicului din sală intrarea judecătorilor. (5) Completul de judecată este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia. (6) Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. (7) Fotografierea şi înregistrarea audiovideo în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului. Cererile se adresează în prealabil biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, cu indicarea cauzei pentru care se solicită fotografierea sau înregistrarea. Pentru desfăşurarea normală a procedurilor, instanţa poate acorda permisiunea doar unui număr limitat de solicitanţi, în ordinea formulării cererilor.-------------Alin. (7) al art. 104 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012.(7^1) Este interzisă difuzarea fotografiilor, a înregistrărilor sau a imaginilor captate fără acordul preşedintelui completului de judecată. În cazul încălcării acestei interdicţii, va fi sesizat Consiliul Naţional al Audiovizualului.-------------Alin. (7^1) al art. 104 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012. (8) Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului. (9) Apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate se face, de regulă, de grefierul de şedinţă, prin instalaţia de sonorizare. (10) După strigarea cauzei şi apelul părţilor, grefierul de şedinţă face oral referatul cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii şi stadiul în care se află judecata acesteia, comunică modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces şi dacă s-au realizat celelalte măsuri dispuse de instanţă la termenele anterioare. (11) Cauzele care se amână, fără discuţii, vor putea fi strigate la începutul şedinţei, în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezente şi cer amânarea sau în cauză s-a solicitat judecata în lipsă. (12) La cererea părţilor, instanţa va putea lăsa cauza la urmă, fixând o anumită oră, când dosarul va fi strigat din nou. (13) În cazul în care nici una dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârşitul şedinţei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă pe lista de şedinţă. (14) Cererile sau actele depuse în timpul şedinţei de judecată vor fi datate, vizate şi semnate de preşedintele completului de judecată. (15) În cursul şedinţei de judecată grefierul va consemna în caietul de note: numărul dosarului, poziţia acestuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale din timpul şedinţei, depunerile de cereri şi acte în condiţiile alin. (14), măsurile dispuse de instanţă, precum şi toate celelalte aspecte din desfăşurarea procesului. (16) Notele vor fi vizate de preşedintele completului de judecată, care în prealabil va verifica conţinutul acestora şi va urmări ataşarea listei de şedinţă la caietul de note. (17) Caietul de note va fi numerotat şi sigilat; acesta se va depune la arhiva instanţei, unde se va păstra timp de 3 ani, socotiţi de la data ultimelor note. (18) În cazul în care desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice, suportul înregistrării se va păstra în arhiva instanţei timp de 3 ani, socotiţi de la data efectuării ultimelor înregistrări. (19) În cazul amânării judecăţii cauzei, la fixarea noului termen şi a orei de prezentare la instanţă se va ţine seama de programarea şi încărcătura şedinţelor de judecată. (20) În situaţia în care cauza rămâne în pronunţare, preşedintele completului anunţă în şedinţă ora şi, eventual, ziua stabilită pentru pronunţarea hotărârii.  +  Secţiunea a IV-a Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor  +  Articolul 105 (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. În cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege.-------------Alin. (1) al art. 105 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.(1^1) Minuta poate fi redactată şi prin utilizarea tehnicii de calcul.-------------Alin. (1^1) al art. 105 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (2) În alte cauze decât cele penale, dacă nu există suficient spaţiu sau este utilizată tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, după caz, pe foi separate, numerotate.-------------Alin. (2) al art. 105 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.(2^1) Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată pe suport hârtie se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de şedinţă.-------------Alin. (2^1) al art. 105 a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (3) Apelurile şi recursurile declarate oral în şedinţa în care s-a pronunţat hotărârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedintele completului şi de grefierul de şedinţă. (4) Numerele de hotărâre se dau în ordinea înscrierii lor în condica de şedinţă, separat pe materii. (5) La curţile de apel şi tribunale hotărârile pronunţate în primă instanţă, în apel şi în recurs primesc număr separat.  +  Articolul 106Pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare. Aceste termene de verificare vor fi menţionate în registrul de termene al arhivei. În cauzele penale, termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni.-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 107 (1) Încheierile de amânare a judecăţii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi celelalte lucrări dispuse de instanţă, precum şi încheierile de amânare a pronunţării se întocmesc de grefier în termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a hotărârilor, în 5 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede termene mai scurte.-------------Alin. (1) al art. 107 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi depăşite, cu aprobarea şi în măsura stabilită de preşedintele instanţei, cu excepţia cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de exercitare a căilor de atac. (3) În cauzele penale, încheierea de şedinţă se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei.-------------Alin. (3) al art. 107 a fost introdus de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 108 (1) Judecătorii sunt obligaţi să verifice efectuarea în termen a încheierilor şi a celorlalte lucrări întocmite de grefierul de şedinţă, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând îndrumările necesare pentru refacerea lor. (2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid documentele finale, altele decât documentul final «Hotărâre», din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar», după care predau dosarele amânate grefierului arhivar -şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de şedinţă.-------------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (3) Citaţiile şi mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgenţei, cel mai târziu a doua zi după întocmirea conceptelor de citare. Notele telefonice sau telegrafice de citare se transmit de îndată, în primul caz făcându-se menţiunea datei, orei şi persoanei care le-a primit, după care se depun la dosarul cauzei. (4) Dosarele a căror judecată a fost suspendată se vor păstra separat în arhiva curentă, iar cauzele suspendate vor fi verificate periodic de către grefierul arhivar, care va face menţiuni despre data verificării şi constatării în Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate sau, după caz, va înainta dosarul judecătorului cauzei pentru a dispune.------------Alin. (4) al art. 108 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 18 septembrie 2013.  +  Articolul 109 (1) Cel mai târziu a doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii sunt obligaţi să prezinte dosarele soluţionate şi cele în care judecata a fost suspendată grefierului-şef, iar la curţile de apel, tribunale şi tribunalele specializate, şi persoanei cu atribuţii pe linie de statistică, spre a fi înregistrate în registrul de evidenţă a redactării hotărârilor sau, după caz, în registrul dosarelor suspendate, în situaţiile statistice, precum şi în celelalte evidenţe. (2) Dosarele soluţionate se predau grefierului delegat cu întocmirea lucrărilor de executare, care va înscrie hotărârile pronunţate în registrul de executări penale sau, după caz, în registrul de executări civile. Grefierul delegat la compartimentul de executări penale va face menţiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor către procuror, părţi şi, în cazul în care inculpatul este arestat, către administraţia locului de deţinere. (3) Grefierul de şedinţă va menţiona, sub semnătură, în partea de jos a minutei sau a hotărârii redactate, după caz, data comunicării şi persoanele cărora li s-a comunicat minuta ori hotărârea. (4) În cazul în care, după redactarea hotărârilor, grefierul de şedinţă este în imposibilitate să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de prim-grefier sau grefierul-şef, după caz, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat să semneze. În lipsa prim-grefierului sau grefierului-şef, hotărârea va fi semnată de un alt grefier desemnat de preşedinte. (5) În cazul evidenţei informatizate, datele statistice vor fi preluate automat de aplicaţia de statistică judiciară din baza de date generală.-------------Art. 109 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 110 (1) Cel mai târziu a şasea zi după pronunţare sau după înregistrarea căii de atac, grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductivă a acestora.-------------Alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (2) Dacă se apreciază că este necesară amânarea pronunţării hotărârii, aceasta poate fi dispusă potrivit legii. (3) Hotărârile tehnoredactate vor purta, pe ultima pagină, următoarele menţiuni: data tehnoredactării, iniţialele redactorului şi ale tehnoredactorului şi numărul exemplarelor, iar la instanţele de control judiciar se va trece numele judecătorilor care au pronunţat hotărârile supuse controlului. Hotărârile se vor redacta în numărul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede că hotărârea se comunică integral. Două exemplare de pe fiecare hotărâre vor fi semnate de membrii completului de judecată şi de grefierul de şedinţă.------------Alin. (3) al art. 110 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 7 iunie 2006.(3^1) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de judecată, grefierul de şedinţă va închide documentul final «Hotărâre» din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar».-------------Alin. (3^1) al art. 110 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011. (4) După verificarea şi semnarea hotărârii, grefierul de şedinţă va preda în aceeaşi zi al doilea exemplar de pe hotărâre grefierului-şef, respectiv grefierului şef de secţie, în vederea depunerii la mapă.(4^1) Grefierul de şedinţă va comunica părţilor sau, după caz, altor persoane prevăzute de lege hotărârea, în copie, în cel mult 3 zile de la data la care a fost redactată şi semnată.-------------Alin. (4^1) al art. 110 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (5) După întocmirea procedurilor de comunicare, grefierul de şedinţă va preda dosarele grefierului arhivar şef, sub semnătură pe lista de şedinţă. Listele purtând semnătura de predare-primire vor fi îndosariate şi păstrate pentru evidenţă.  +  Secţiunea a IV^1-aDispoziţii referitoare la activitatea de judecată desfăşurată în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare-------------Secţiunea a IV^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^1La prima instanţă, cercetarea procesului are loc în faţa judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Au acces în camera de consiliu părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părţilor, martorii, experţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane cărora instanţa, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces.-------------Art. 110^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^2Pe uşa camerei de consiliu unde se desfăşoară etapa de cercetare va fi afişată o listă cu procesele care au termen în acea zi, cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei. Lista va cuprinde şi intervalele orare orientative fixate pentru apelul părţilor. În situaţia în care părţile nu sunt prezente la ora stabilită pentru strigarea cauzei, se poate proceda la strigarea următoarei cauze, fiind aplicabile dispoziţiile art. 104 alin. (13). În cazul în care în aceeaşi sală se desfăşoară, în aceeaşi zi, şedinţe ale mai multor complete, se întocmesc liste separate.-------------Art. 110^2 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^3Grefierul va fi prezent în camera de consiliu înainte de începerea şedinţei, pentru a putea pune la dispoziţie dosarele spre consultare; acesta se îngrijeşte totodată de ataşarea la dosare a ultimelor acte de procedură sau a corespondenţei sosite la registratură. După intrarea completului în camera de consiliu grefierul de şedinţă face apelul părţilor şi referatul oral al cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii, modul în care s-a îndeplinit procedura de citare şi dacă s-au realizat măsurile dispuse de instanţă la termenele anterioare.-------------Art. 110^3 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^4În cazul în care completul de judecată are programate mai multe cauze pentru cercetare în camera de consiliu, aprodul sau grefierul de şedinţă, prin intermediul instalaţiei de sonorizare, anunţă, pentru fiecare cauză, persoanele prevăzute la art. 110^1 că este permis accesul în camera de consiliu.-------------Art. 110^4 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^5Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, pe complete şi termene de judecată. Dosarul se preia din arhivă pentru efectuarea actelor de procedură şi şedinţa de judecată de către grefierul de şedinţă sau pentru studiul dosarului de către membrii completului, situaţii în care se păstrează de grefier sau completul de judecată.-------------Art. 110^5 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 110^6Dispoziţiile secţiunilor a III-a şi a IV-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.-------------Art. 110^6 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Secţiunea a IV^2-aDispoziţii tranzitorii referitoare la activitatea de judecată desfăşurată în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010privind Codul de procedură civilă şi până la data de 31 decembrie 2015-------------Secţiunea a IV^2-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013.  +  Articolul 110^7 (1) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013şi până la data de 31 decembrie 2015 se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile secţiunilor a III-a şi a IV-a din prezentul capitol, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu. (2) Lista de şedinţă va fi afişată pe portalul instanţei şi la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea acesteia. Lista va cuprinde şi intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. (3) Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, pe complete şi termene de judecată. Dosarul se preia din arhivă pentru efectuarea actelor de procedură şi şedinţa de judecată de către grefierul de şedinţă sau pentru studiul dosarului de către membrii completului, situaţii în care se păstrează de grefier sau completul de judecată.-------------Art. 110^7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013.  +  Articolul 110^8Dispoziţiile secţiunii a IV^1 -a din prezentul capitol se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.-------------Art. 110^8 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013.  +  Secţiunea a V-a Înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recursÎnregistrarea contestaţiilor în cauzele penale, precum şi a cererilor de apel, recurs sau de recurs în casaţie şi înaintarea dosarelor în căile de atac-------------Denumirea Secţiunii a V-a din Cap. III a fost modificată de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 111 (1) Cererile de apel sau de recurs prezentate direct sau primite prin poştă, curier ori fax se înregistrează mai întâi în registrul general de dosare, în formă informatizată sau scrisă, după care registratorul le predă preşedintelui instanţei, care le va rezolva în aceeaşi zi. (2) La cererile de apel sau de recurs primite prin poştă se vor ataşa şi plicurile în care au fost expediate. (3) Persoanei care se prezintă nemijlocit la instanţă cu cererea de apel sau de recurs i se va elibera, dacă solicită, dovada scrisă a depunerii cererii. (4) Registratorul va verifica dacă cererile de apel sau de recurs, formulate separat, au fost prezentate în numărul de exemplare necesar pentru comunicare şi ataşare la dosarul cauzei. (5) Cererile de apel sau de recurs motivate ori motivele scrise de apel sau de recurs formulate separat, expediate prin poştă în număr insuficient de exemplare, se vor înregistra aşa cum au fost primite, indicându-se numărul de exemplare pe cerere şi în registru. (6) După înregistrare, cererile de apel sau de recurs în materie civilă se predau grefierului arhivar.-------------Alin. (6) al art. 111 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014. (7) Până la expedierea dosarelor în apel sau în recurs, aceste cereri se păstrează în mape. (8) După primirea apelului sau recursului, grefierul arhivar va efectua menţiunile în registrul de evidenţă a apelurilor ori recursurilor, după caz.  +  Articolul 112 (1) După înregistrare, contestaţiile şi cererile de apel declarate împotriva hotărârilor penale se predau grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale. (2) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale face menţiunea despre declararea contestaţiei sau apelului la poziţia corespunzătoare din registrul de executări penale şi verifică dacă au sosit dovezile de comunicare a hotărârii. De asemenea, în situaţia în care legea nu prevede un alt termen pentru înaintarea dosarului la instanţa competentă să judece calea de atac, grefierul delegat verifică dacă s-a împlinit termenul de declarare a căii de atac pentru toate părţile. (3) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale menţionează în registrul de executări penale data expedierii fiecărui dosar la instanţa competentă pentru judecarea căii de atac şi predă de îndată grefierului arhivar dosarele care urmează a fi expediate, împreună cu contestaţiile sau cererile de apel formulate şi adresele de înaintare, semnate de preşedinte ori judecătorul delegat. În dosarele în care hotărârile au rămas definitive, grefierul delegat întocmeşte de îndată lucrările de punere în executare. (4) Dispoziţiile art. 111, 113 şi 114 se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în alin. (1) - (3).-------------Art. 112 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 112^1 (1) Pentru cererea de recurs în casaţie introdusă împotriva unei hotărâri penale, depusă la curtea de apel, se formează un dosar separat cu acelaşi număr, cu indicativul "R", care se ataşează la dosarul cauzei. (2) După înregistrare, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta dispune una dintre următoarele măsuri: a) realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior, înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) restituirea, pe cale administrativă, a cererii de recurs în casaţie către parte, în situaţiile prevăzute de art. 439 alin. (4^1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, păstrându-se la dosar câte o copie de pe cererea de recurs în casaţie şi de pe înscrisurile anexate acesteia. Dovada calităţii de avocat care poate pune concluzii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face cu înscrisuri. (3) În cazul în care judecătorul delegat de preşedintele instanţei a participat la soluţionarea cauzei în care s-a declarat recursul în casaţie, preşedintele instanţei va desemna un alt judecător pentru îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (2). (4) Lucrările de comunicare dispuse conform prevederilor alin. (2) se realizează de către grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale. (5) Dispoziţiile art. 112 se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în alin. (1) - (4).-------------Art. 112^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014.  +  Articolul 112^2 (1) În cauzele penale în care, fără participarea procurorului, au fost date încheieri care pot fi atacate, potrivit legii, cu contestaţie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea analizării posibilităţii exercitării căii de atac, urmând a fi restituite cel mai târziu la expirarea termenului de exercitare a căii de atac. (2) În cauzele penale în care procurorul a participat la judecată şi a exercitat calea de atac a apelului sau a contestaţiei, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea motivării căii de atac, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede un termen pentru înaintarea dosarului la instanţa competentă să soluţioneze calea de atac. Dosarul va fi restituit de parchet în cel mult 10 zile, iar în cauzele urgente în cel mult 5 zile. (3) În cauzele în care hotărârea penală este supusă, potrivit legii, recursului în casaţie, la cererea procurorului dosarele se transmit la parchet în vederea analizării posibilităţii exercitării căii de atac, urmând a fi restituite cel mai târziu la expirarea termenului de exercitare a căii de atac. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), dosarele pot fi trimise la parchet numai după redactarea hotărârii.------------Art. 112^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 231 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014.  +  Articolul 113 (1) După sosirea dovezilor de comunicare a hotărârilor civile şi după împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile, grefierul arhivar va înainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresă semnată de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat, în care se vor consemna: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate. Despre înaintarea dosarului se va face menţiune şi în registrul general de dosare. (2) Apelul sau recursul va fi transmis de îndată dacă s-a făcut cerere pentru suspendarea executării hotărârii primei instanţe. În această situaţie, toate comunicările vor fi efectuate de instanţa care a pronunţat hotărârea apelată sau recurată. (3) Cererile de apel sau de recurs şi adresa de înaintare a dosarului la instanţa de apel ori de recurs se ataşează, necusute, la începutul fiecărui dosar.  +  Articolul 114Dacă se constată întârzieri în restituirea dovezilor de comunicare a hotărârilor se vor lua măsuri de verificare la oficiul poştal sau la agentul procedural. În funcţie de rezultatul verificărilor, preşedintele, la sesizarea grefierului arhivar sau a părţii interesate, va lua măsurile corespunzătoare.  +  Secţiunea a V^1-aDispoziţii referitoare la înregistrarea cererilor de apel sau de recurs şi înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare-------------Secţiunea a V^1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 114^1La primirea cererii de apel sau recurs depuse direct sau trimise prin poştă, fax, poştă electronică sau curier se formează un dosar separat cu acelaşi număr, cu indicativul «A», respectiv «R», care se ataşează la dosarul de fond al cauzei. Cererile de apel sau recurs se înregistrează în evidenţele prevăzute de lege, după care grefierul arhivar le predă de îndată preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta. Preşedintele instanţei poate decide ca procedura scrisă să fie realizată de 2 sau mai mulţi judecători ai instanţei sau de preşedintele completului imediat următor celui care a soluţionat cauza. În cazul în care persoana desemnată de preşedintele instanţei să realizeze procedura scrisă a participat la soluţionarea cauzei respective, preşedintele instanţei va numi un alt judecător.-------------Art. 114^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 114^2După efectuarea lucrărilor menţionate în art. 114^1, circuitul dosarelor este următorul: a) în cazul în care cererea de apel sau recurs nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta ia măsuri pentru comunicarea către apelant/recurent a lipsurilor cererii în vederea completării sau modificării ei; b) în cazul în care cererea de apel sau recurs îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau după ce aceasta a fost completată sau modificată conform dispoziţiilor lit. a), preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta dispune comunicarea cererii către intimat, împreună cu motivele de apel/recurs, şi a copiilor certificate de pe înscrisurile alăturate care nu au fost înfăţişate la prima instanţă, în vederea depunerii întâmpinării; c) întâmpinarea depusă se comunică de îndată apelantului/recurentului, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâmpinare; în acelaşi mod se procedează şi în cazul în care se formulează apel/recurs incident şi apel/recurs, provocat; d) preşedintele sau persoana desemnată de acesta, după împlinirea termenului de apel sau recurs pentru toate părţile, precum şi a termenelor prevăzute pentru depunerea întâmpinării şi răspunsului la aceasta, ia măsuri pentru înaintarea la instanţa de apel/recurs a dosarului împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare, apelurile sau recursurile incidente sau provocate şi dovezile de comunicare a acestor acte; e) după sosirea dovezilor de comunicare a tuturor actelor şi după împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile, grefierul arhivar va înainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs, cu adresă semnată de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat, în care se vor consemna: numărul dosarului, numărul şi data hotărârii atacate, numele şi prenumele părţilor care au declarat apel sau recurs, numărul copiilor de pe cererea de apel ori recurs, menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat, caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate, menţiunea dacă s-a depus întâmpinare şi răspuns la aceasta, dacă a fost promovat apel şi recurs incident sau provocat.-------------Art. 114^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 114^3Toate comunicările care trebuie efectuate către părţile din dosare după primirea cererii de apel sau recurs se întocmesc, pe baza dispoziţiilor date de preşedintele instanţei sau de persoana desemnată de acesta, de către unul sau mai mulţi grefieri desemnaţi de preşedintele instanţei. În acest scop, la sfârşitul programului de lucru cu publicul, grefierul arhivar preia de la preşedintele instanţei sau de la persoana desemnată de acesta dosarele formate ca urmare a depunerii cererilor de apel sau recurs pe care le predau grefierilor desemnaţi în vederea întocmirii adreselor de comunicare. Corespondenţa întocmită se predă în vederea expedierii la arhivă unde va rămâne până la primirea răspunsului sau expirarea termenelor prevăzute de lege. Grefierul desemnat urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererile de apel sau recurs, precum şi pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la aceasta.-------------Art. 114^3 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 114^4Dovezile de comunicare primite la registratură se transmit grefierului desemnat, care le ataşează la dosar şi le prezintă, de îndată, împreună cu dosarul, preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta.-------------Art. 114^4 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012.  +  Articolul 114^5Dispoziţiile secţiunii a V-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune.-------------Art. 114^5 a fost introdus de pct. 21 al