HOTĂRÂRE nr. 409 din 20 mai 2014privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 21 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 20 mai 2014.Nr. 409.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmitedin administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti în administrarea MinisteruluiAfacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Număr de inventar şi cod de clasificare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Imobil, municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti (CUI 4204038) Ministerul Afacerilor Interne prin Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti (CUI 4266340) Suprafaţa construită = 1.247 mp Suprafaţa terenului = 2.650 mp Valoarea de inventar totală = 2.682.540 lei C.F. nr. 229.709 159.408 8.19.01
  __________