HOTĂRÂRE nr. 379 din 6 mai 2014privind transferul unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 19 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transferul unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 2După preluare, imobilul transferat potrivit art. 1 se va utiliza pentru desfăşurarea activităţilor militare.  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la art. 2, acesta revine în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transferat potrivit prevederilor art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 309/2002 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Finanţelor Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 9 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 mai 2014.Nr. 379.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transferădin administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrareaMinisterului Apărării Naţionale
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Elementele- cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transferă imobilul/CUI Persoana juridică la care se transferă imobilul/CUI
  1 149233 8.29.06 Construcţii Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, CF nr. 110956 Nr. cadastral: C1/3715/1/1/2 4.640.000 Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 967, 14 mp - Suprafaţă desfăşurată - 3.640 mp Statul român, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice CUI - 4221306 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229
  2 149234 8.29.06 Teren Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, CF nr. 110956 Nr. cadastral: -/3715/1/1/2 172.286 Suprafaţa terenului, inclusiv construcţiile - 0,1963 ha Statul român, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice CUI - 4221306 Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229
  __________