HOTĂRÂRE nr. 380 din 6 mai 2014privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 19 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea pe o perioadă de 5 ani a unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerul Justiţiei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei a părţii de imobil prevăzute la art. 1, care are datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru desfăşurarea activităţilor specifice ale Tribunalului Sibiu şi Judecătoriei Sibiu.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzute la art. 3, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 6După expirarea perioadei de 5 ani, partea de imobil prevăzută la art. 1 revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 mai 2014.Nr. 380.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale părţii de imobil, aflat în domeniul public al statului, care setransmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale înadministrarea Ministerului Justiţiei
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasi- fica- ţie Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transfe- rului (lei) Valoarea părţii bunului care se transferă (lei) Valoarea părţii bunului care nu se transferă (lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ CUI Persoana juridică la care se transferă imobilul/CUI
  153323 (parţial) 8.19.01 imobil 562 - parţial Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, CF nr. 113696 Nr. cadastral: 120824 4.243.727 220.672,08 4.023.054,92 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei CIF - 4265841
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Justiţiei
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasifi- caţie Denumirea bunului Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică ce preia imobilul în administrare
  Se atribuie de MFP. Se atribuie de MFP. 8.29.06 8.29.06 clădire, inclusiv dotări - centrală termică teren, inclusiv amenajări Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul Sibiu 1. Construcţii: Pavilionul A1: - Suprafaţă construită - 1.545 mp - Suprafaţă desfăşurată - 6.460 mp CF nr. 113696 Nr. cadastral: 120824 1. Suprafaţa terenului - 2.639 mp - Valoare contabilă - 79.249,17 lei 2. Amenajări la terenuri: - Drum asfaltat - 152,92 mp - Valoare contabilă - 152,92 lei - Platou asfaltat - 190,10 mp - Valoare contabilă - 47,53 lei - Împrejmuire beton - 31,64 m - Valoare contabilă - 248,69 lei - Împrejmuire metal - 17 ml - Valoare contabilă - 9,52 lei - Reţea alimentare cu apă - 25,63 ml - Valoare contabilă - 17,17 lei - Reţea canalizare - 130,26 ml - Valoare contabilă - 80,76 lei - Reţea gaz - 6,5 ml - Valoare contabilă - 23,73 lei - Reţea de energie electrică subterană - 6,3 m - Valoare contabilă - 2,65 lei - Reţea termoficare - 18,66 ml - Valoare contabilă - 123,34 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 706,31 lei 140.716,60 79.955,48 TOTAL VALOARE 220.672,08 Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei CIF - 4265841
  ___________