HOTĂRÂRE nr. 383 din 13 mai 2014privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii unui proiect finanţat nerambursabil în cadrul Programului RO06 Energie Regenerabilă (RONDINE), derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaDirectorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorViceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 13 mai 2014.Nr. 383.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public aljudeţului Ilfov şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov
    *Font 7*
    ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐│ │ │ │ │Caracteristicile tehnice │ Valoarea de ││ Locul unde este │Persoana juridică │ Persoana │Numărul atribuit │ ale imobilului │ inventar ││ situat imobilul │ de la care se │juridică la care│ de către ├───────────────┬─────────┤ ││ │transmite imobilul│se transmite │ Ministerul │ Nr. carte │Suprafaţa│ ││ │ │ imobilul │Finanţelor Publice│ funciară şi │terenului│ ││ │ │ │ │ nr. cadastral │ │ │├────────────────────┼──────────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────┤│Comuna Baloteşti, │Statul român, din │Judeţul Ilfov, │105.933 (parţial) │Cartea funciară│1.275 mp │102.012,75 lei││strada I.C. Brătianu│administrarea │în administrarea│ │nr. 59573, │ │ ││nr. 149, │Serviciului Român │Consiliului │ │nr. cadastral │ │ ││judeţul Ilfov, lot 2│de Informaţii │Judeţean Ilfov │ │59581 │ │ ││ │CUI 4204305 │ │ │ │ │ │└────────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────┘________