LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 (*actualizată*)privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre(actualizată până la data de 8 mai 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În scopul protejării şi conservării diversităţii biologice, peisagistice şi fizice a zonei de coasta a Marii Negre, pe teritoriul românesc se delimitează o zona de interdicţie temporară de construire, generată de linia de coasta, până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi zonale, astfel: a) în direcţia marii, până la izobata de 2 m; b) în direcţia uscatului, pe o lăţime măsurată la orizontala de 300 m.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel: a) linia de coasta - limita rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul; b) linia de ţărm - graniţa naturala de nisip, pietriş, roci, stânci, păpuriş, mlaştina sau zone umede la ţărmul marii, aflate în spatele liniei de coasta, în direcţia uscatului sau la baza falezei; c) ţărmul - zona dintre linia de coasta şi linia de ţărm; d) zona tampon - zona care are o lăţime orizontala de 100 m măsurată de la linia de ţărm în direcţia uscatului.  +  Articolul 3 (1) Se interzice autorizarea executării oricărui fel de construcţii definitive sau provizorii în cadrul zonei delimitate conform art. 1. (2) Autorizaţiile emise cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.--------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011.  +  Articolul 4 (1) Sunt exceptate de la prevederile art. 3 zonele portuare, zonele militare şi de securitate, delimitate conform normelor legale în vigoare, care sunt supuse unor reglementări specifice, lucrările de reparare de maximă necesitate sau de avarie privind căi de comunicaţie şi dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, lucrările şi construcţiile hidrotehnice stabilite şi aprobate conform legii.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA nr. 32 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (2) Construcţiile şi amenajările care fac obiectul clasificării plajelor cu destinaţie turistică, conform actelor normative în vigoare, sunt exceptate de la prevederile prezentei legi, construirea lor autorizându-se conform legii.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011.  +  Articolul 5 (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale riverane litoralului românesc al Marii Negre au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să întocmească şi/sau să reactualizeze planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, conform prevederilor legale, care vor mai cuprinde şi următoarele elemente: a) linia de coasta; b) linia de ţărm; c) ţărmul; d) plaja marii; e) faleza marii; f) zona tampon. (2) Planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, prevăzute la alin. (1), vor fi avizate în mod obligatoriu de Ministerul Turismului înainte de dezbaterea şi de aprobarea lor de către consiliile locale.  +  Articolul 6În staţiunile turistice de pe litoral şi în zona plajelor cu destinaţie turistică este interzisă executarea lucrărilor de construcţie, pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, precum şi a celor de reparare a străzilor, trotuarelor şi dotărilor tehnico-edilitare subterane şi aeriene, în perioada 15 mai-15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia lucrărilor executate în cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, lucrărilor aflate în derulare, lucrărilor sezoniere, lucrărilor care necesită intervenţie urgentă şi a lucrărilor care nu aduc atingere activităţii turistice.------------Art. 6 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 6 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 8 mai 2014.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor art. 3 şi 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011.  +  Articolul 8 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.--------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. (2) Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.  +  Articolul 9Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.-----------NOTĂ C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMŢ:Art. II şi III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 13 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011 prevăd:"ART. IIAutorizaţiile emise pentru amenajările destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului de litoral, cu respectarea dispoziţiilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân valabile.ART. IIIConstrucţiile aflate în orice stadiu de execuţie după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în zona delimitată potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 597/2001, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi desfiinţate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2011."Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU──────────────