ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 28 septembrie 1998privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 29 septembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 20 august 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins:c) diferența dintre valoarea nominală a creditelor și a dobânzilor aferente, clasificate în categoria "pierdere", și valoarea rămasă a garanțiilor primite de Banca Agricolă - S.A. va fi regularizata în limita sumei de 3.374,5 miliarde lei și va fi înlocuită în activul bilanțului Băncii Agricole - S.A. cu titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor. Dobânzile aferente titlurilor de stat se calculează începând cu data emiterii acestora până la data scadentei lor.2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Banca Agricolă - S.A. este autorizata să efectueze reevaluarea imobilizarilor corporale, în vederea introducerii lor în capitalul social. Operațiunea de reevaluare se va efectua, pe baza datelor din evidența contabilă din data de 31 decembrie 1997, de către experți autorizați, iar rezultatele vor fi supuse aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor Băncii Agricole - S.A. până la data de 31 octombrie 1998.  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Agricolă - S.A. nu va mai calcula dobânzi la creanțele supuse restructurării evidentiate în conturi în afară bilanțului contabil, aceste creanțe urmând a fi recuperate potrivit normelor specifice ale Băncii Agricole - S.A.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  ------------