HOTĂRÂRE nr. 305 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 28 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz, exercită atribuţiile prevăzute de art. 12 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului."2. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.093, din care 723 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:"I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 7.028 de posturi."5. La anexa nr. 2, punctul I, numărul curent 5 se abrogă.6. La anexa nr. 4, numărul curent 12 se abrogă.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor publice subordonate acestuia în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 305.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)Numărul maxim de posturi = 723, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale*Font 8*                                          ┌──────────┐                                          │ MINISTRU │                                          └──────────┘┌───────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬───────────┐│ │ │ ┌─────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ ┌───────┴────────┐ ├───┤ Cabinet │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ ││ │Secretar de stat│ │ │ministru │ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ ││ └───────┬────────┘ ┌────────────────┐ │ └─────────┘ │ │ ││ │ │Secretar general├─┤ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ ┌───────┴────────┐ └───────┬────────┘ │ │Cabinet secretar│ │Cabinet secretar│ ││ │Cabinet secretar│ │ │ │ de stat │ │ de stat │ ││ │ de stat │ ┌───────┴────────┐ │ └────────────────┘ └────────────────┘ ││ └────────────────┘ │Secretar general│ │ ││ │ adjunct │ │ ││ └────────────────┘ │ │└───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┘  ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐  │Serviciul de audit public├─────────┐ │ │Direcţia generală afaceri│  │ intern │ │ │ ┌───┤ europene şi relaţii │  └─────────────────────────┘ │ │ │ │ internaţionale │  ┌─────────────────────────────┐ ├─────┼──────────┤ └─────────────────────────┘  │ Autoritatea competentă │ │ │ │  │pentru acreditarea agenţiilor│ │ │ │ ┌─────────────────────────┐  │de plăţi şi a Organismului ├─────┘ │ │ │ Serviciul de presă şi │  │ Coordonator**) │ │ └───┤ relaţii publice │  └─────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ┌───────────────────────┐ ││ ┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │Direcţia generală buget│ ││ │Direcţia generală │ │ │ Direcţia generală │ │ finanţe şi fonduri ├──┤├───┤politic agricole │ ├─────┤ managementul │ │ europene │ ││ │ şi strategii │ │ │resurselor umane şi│ └───────────────────────┘ ││ └──────────────────┘ │ │ juridic │ ││ │ └───────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ││ │Agenţia Naţională├──┤ │ Direcţia generală │ ││ │ Fitosanitară*) │ │ │ dezvoltare rurală- ├──┤│ ┌─────────────────┐ └─────────────────┘ │ │Autoritate de management│ │├─┤Direcţia generală│ │ │ pentru PNDR │ ││ │ industrie │ │ └────────────────────────┘ ││ │ alimentară │ ┌──────────────────┐ │ ││ └─────────────────┘ │Centrul operativ │ │ ││ │pentru situaţii de├──┤ ┌─────────────────────────┐ ││ │ urgenţă***) │ │ ┌────────────────┐ │Direcţia generală pescuit│ ││ └──────────────────┘ │ │Unitatea pentru │ │Autoritatea de management├──┤│ ├──┤politici publice│ │ pentru POP │ ││ ┌───────────────────┐ │ │ ***) │ └─────────────────────────┘ │└─┤Direcţia generală │ │ └────────────────┘ │  │control, antifraudă│┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐ │  │ şi inspecţii ││Probleme speciale│ │ │ Direcţia generală │ │  └───────────────────┘│ ***) ├──┘ │ Sistemul Naţional │ │                       └─────────────────┘ │ Antigrindină şi de ├─┘                                                                        │ Creştere a │                                                                        │ Precipitaţiilor │                                                                        └─────────────────────────┘__________    *) se organizează la nivel de direcţie    ** se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment__________