HOTĂRÂRE nr. 321 din 23 aprilie 2014privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 25 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (5) lit. c) şi art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. V lit. B pct. 1 lit. a) din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2000, ratificat de România prin Legea nr. 749/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului prevăzute în anexa nr. 4, poziţia nr. 379 din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe va achita din bugetul aprobat acestui minister debitele restante cu care Comisia Fulbright figurează în evidenţele financiar-contabile ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la data predării imobilului prevăzut la art. 2. (2) Achitarea debitelor prevăzute la alin. (1) se va realiza eşalonat, pe o perioadă de 3 ani de la data predării imobilului, conform unei convenţii de eşalonare ce se va încheia între Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Poziţia nr. 379 din anexa nr. 4 Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2014.Nr. 321.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată a statuluişi în administrarea Regiei Autonome "AdministraţiaPatrimoniului Protocolului de Stat" pentru care seactualizează caracteristicile tehnice
  *Font 7*
  Adresa imobilului Persoana juridică titular al dreptului de administrare Caracteristicile tehnice ale imobilului, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 Caracteristicile tehnice actualizate ale imobilului Valoarea de inventar
  Municipiul Bucureşti, sectorul 1, strada Nicolae Costinescu nr. 2 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI: 2351555 Imobil şi garaj Teren - 1.987 mp Clădire compusă din demisol, parter şi etaj Suprafaţă construită măsurată = 266 mp Garaj compus din parter şi etaj Suprafaţă construită măsurată = 51 mp Magazie Suprafaţă construită măsurată = 149 mp CF nr. 262474 1.528.126,07 lei
  Teren aferent imobilului Suprafaţă totală măsurată = 1.983,00 mp CF nr. 262474 4.291.621,95 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea privată astatului, care se transmite dinadministrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
  *Font 7*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar
  Municipiul Bucureşti, sectorul 1, strada Nicolae Costinescu nr. 2 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI: 2351555 Ministerul Afacerilor Externe CUI: 4266863 Clădire compusă din demisol, parter şi etaj Suprafaţă construită măsurată = 266 mp Garaj compus din parter şi etaj Suprafaţă construită măsurată = 51 mp Magazie Suprafaţă construită măsurată = 149 mp CF nr. 262474 1.528.126,07 lei
  Teren aferent imobilului Suprafaţă totală măsurată = 1.983,00 mp CF nr. 262474 4.291.621,95 lei
  --------