HOTĂRÂRE nr. 6 din 14 aprilie 2014privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014  Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie de către primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor,luând în considerare prevederile aceluiaşi alineat, conform cărora modificările intervenite până la data de referinţă se comunică Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziţiei primarului,văzând că după data de 1 martie a fiecărui an modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente, precum şi faptul că, prin urmare, avizul de conformitate emis de Autoritatea Electorală Permanentă este o operaţiune procedurală anterioară emiterii dispoziţiei primarului, fără de care aceasta din urmă nu este valabilă,observând dispoziţiile art. 18 alin. (5) din aceeaşi lege, care stabilesc că secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea,ţinând cont de faptul că Registrul secţiilor de votare din ţară reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare, constituită pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de primari,luând în considerare prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind controlul de legalitate al dispoziţiilor primarilor efectuat de prefecţi,văzând că, din prevederile art. 18 alin. (5^1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale ultimei teze a art. 18 alin. (2) din aceeaşi lege, metodologia de avizare a delimitării secţiilor de votare şi a stabilirii sediilor acestora priveşte numai modificările efectuate de primari după data de 1 martie a fiecărui an,ţinând cont de faptul că, între datele de 1 ianuarie şi 1 martie a fiecărui an, primarii au obligaţia de a efectua modificarea delimitărilor secţiilor de votare şi a sediilor acestora, în situaţiile care impun actualizarea,observând faptul că, potrivit dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, până la data de 15 martie 2014, primarii au trebuit să efectueze, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi să stabilească sediile acestora,în temeiul art. 18 alin. (5^1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual, între 1 ianuarie şi 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, în condiţiile Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Modificările de orice natură ale delimitării secţiilor de votare şi/sau ale sediilor acestora, intervenite în perioada 1 ianuarie-1 martie, se operează de către persoanele autorizate în Sistemul informatic al Registrului electoral, în cel mult 48 de ore de la data emiterii dispoziţiei primarului. (3) Autoritatea Electorală Permanentă emite avize de conformitate numai pentru modificarea delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora care urmează să intervină în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an.  +  Articolul 2Modificarea delimitării secţiilor de votare, în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai în următoarele cazuri: a) apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor; b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi; c) emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi; d) scăderea sau creşterea numărului de alegători sub sau peste 2.000; e) modificarea limitelor colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor; f) insuficienţa resurselor necesare dotării sau funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora.  +  Articolul 3Schimbarea sediului unei secţii de votare, în perioada 2 martie-31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai dacă situaţia juridică sau de fapt a imobilului nu mai permite organizarea unei secţii de votare în cazul organizării de alegeri, precum şi în cazuri de forţă majoră.  +  Articolul 4 (1) În vederea emiterii avizului de conformitate prevăzut la art. 1 alin. (3), primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale Permanente, prin poştă, fax sau e-mail, proiectul de dispoziţie privind modificarea delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora. (2) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: a) descrierea situaţiei care reclamă modificarea delimitării secţiei de votare şi/sau a sediului acesteia; b) propunerea de modificare a delimitării ori noul sediu al secţiei de votare, după caz; c) numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare, în cazul în care acesta se modifică; d) menţiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile; e) numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor în care se încadrează secţia de votare. (3) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de o fişă tehnică, în format electronic editabil, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Electorală Permanentă emite avize de conformitate favorabile pentru proiectele de dispoziţie prevăzute la art. 4 care îndeplinesc condiţiile legale. (2) Avizul de conformitate prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice de către Departamentul de organizare a proceselor electorale. (3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale, refuzul de emitere a avizului de conformitate se emite de către Departamentul de organizare a proceselor electorale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice. (4) În funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul verificărilor necesare şi de urgenţa solicitării, termenele prevăzute la alin. (2)-(3) pot fi prelungite la 10 zile lucrătoare. (5) Prevederile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi modificărilor delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora, intervenite după data de 1 martie.  +  Articolul 6În anul 2014, dispoziţiile art. 2-5 se aplică modificării delimitării secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora intervenite după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Ana Maria PătruContrasemnează:---------------Vicepreşedinte,Dan VlaicuVicepreşedinte,Marian MuhuleţBucureşti, 14 aprilie 2014.Nr. 6.  +  Anexa Modelul fişei tehniceFIŞĂ TEHNICĂ
  Judeţul/Municipiul Bucureşti Municipiul/Oraşul/Comuna/ Sectorul municipiului Bucureşti Cod SIRUTA*1)
  ------------*1) Se va utiliza Codul SIRUTA din Nomenclatorul SIRUTA publicat pe site-ul Institutului Naţional de Statistică.I. Modificări privind artere nou-înfiinţate şi/sau redenumite, precum şi trecerea unui element teritorial de la o secţie de votare la alta (localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune, arteră, segment de arteră, punct izolat etc.)
                       
    Nr. Colegiu Camera DeputaţilorNumărul Secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoralNumărul Secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoralLocalitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)Codul SIRUTA*2)Codul arterei (opţional pentru artere nou-înfiinţate)Tipul şi denumirea (arteră sau localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune)SegmentulObservaţii (la artere noi sau redenumite se va completa Nr. şi data HCL)
    Nr. SV unde va fi inclusă arteraNr. SV unde a fost inclusă artera*3)TipulDenumirea
                       
                       
                       
                       
  -----------*2) Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune.Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.*3) Nu se completează pentru artera nou-înfiinţată. Se admit treceri numai la secţii de votare din cadrul aceluiaşi colegiu pentru alegerea Camerei Deputaţilor.Situaţie specială la pct. I:Pentru cazurile în care trama stradală a arterelor nou-înfiinţate trece prin mai multe localităţi (segmentele arterei se regăsesc în mai multe localităţi componente, sate aparţinătoare al unui municipiu sau oraş, sate din componenţa unei comune) se va completa următorul tabel:
  Unitatea administrativ-teritorială Denumirea
  SIRUTA
  Tipul arterei
  Numele arterei
  Secţia de votare nr.: Nr. colegiului pe raza căruia se află
  Segmentul 1 Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
  Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
  Numere administrative pe acest segment
  Secţia de votare nr.:
  Segmentul 2 Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
  Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
  Numere administrative pe acest segment
  Secţia de votare nr.:
  Segmentul n Localitatea (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)
  Cod SIRUTA Localitate componentă, sat aparţinător al unui municipiu sau oraş, sat din componenţa unei comune
  Numere administrative pe acest segment
  II. Modificări privind sediile secţiilor de votare:
    Numărul secţiei de votare potrivit codului unic al SV din Registrul electoral   Localitatea  (pentru municipii şi oraşe denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător, pentru comune denumirea satului)Codul SIRUTA*4)Adresa (str., nr., tel., fax)Denumirea exactă a instituţiei care funcţionează în clădirea în care este organizată secţia de votare sau, după caz, elementele de identificare exactă a imobilului respectivPrecizări suplimentare, cameră, corp clădire etc. Observaţii
    1.
      Sediul actual          
    Sediul propus          
    Motivul schimbării:
    2.
      Sediul actual          
    Sediul propus          
    Motivul schimbării:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    .n.
      Sediul actual            
    Sediul propus            
    Motivul schimbării:
    a) SECŢIE nou-înfiinţată
      Sediul propus            
    Motivul înfiinţării:
    b) SECŢIE desfiinţată*5)
      Sediul actual            
    Motivul desfiinţării
  ---------*4) Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune.Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.*)5 TOATE elementele teritoriale ale secţiei desfiinţate vor fi enumerate într-un tabel de forma celui de la pct. I, pentru a asigura cuprinderea lor în delimitarea celorlalte secţii de votare.--------