HOTĂRÂRE nr. 257 din 9 aprilie 2014privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014



  Având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi al art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 9 din 20 ianuarie 2014, şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judeţean Braşov în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a sectorului de drum, având datele de identificare prevăzute în anexă, în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDepartamentul pentru Proiectede Infrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privatşi Promovarea ExporturilorAlexandru Năstase,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul finanţelor publice,Gyorgy Attila,secretar de statp. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 aprilie 2014.Nr. 257.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui sector de drum de interes judeţean, situat în judeţul Braşov,trecut în domeniul public al statului, care se preia şi se dă înadministrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi PromovareaExporturilor şi se încadrează în categoria funcţională adrumurilor de interes naţional, în vederea realizăriide către Compania Naţională de Autostrăzi şiDrumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilorde interes naţional în domeniuladministrării drumurilor naţionale
  *Font 7*
  Denumirea sectorului de drum care se preia Persoana juridică ce predă sectorul de drum Persoana juridică ce preia sectorul de drum Lungimea totală (km) Terenul aferent sectorului de drum (mp) Valoarea de inventar (lei) Indicativ vechi Indicativ nou Cod de clasificaţie
  DJ 104 km 0+000 (Sercaia) - km 23+ 830 (Hoghiz) Consiliul Judeţean Braşov (CUI 4384150) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor (CUI 31116081) L = 23,830 142.980 15.980.651 DJ 104 DN 1S 8.12.05
  _________