LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 14 aprilie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), partenerii de proiect/beneficiarii din România prevăzuţi la art. 9 alin. (4) au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile."2. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate naţională, precum şi sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, conform memorandumurilor de înţelegere/acordurilor încheiate între statele participante în aceste programe;"3. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autoritatea naţională a programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) este autorizată să prevadă în bugetul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele necesare plăţilor către Autoritatea de management ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statul partener în program."4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."5. În cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 11 aprilie 2014.Nr. 45.--------