HOTĂRÂRE nr. 649 din 26 septembrie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 28 septembrie 1998    În temeiul art. 12 din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-20001. Fondul pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, denumit în continuare fond, prevăzut la art. 1 din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, cu modificările ulterioare, se constituie din alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi se gestionează de către acesta prin băncile comerciale.2. Fondul se alimentează cu alocaţiile prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobânzi plătite de către băncile comerciale.Fondul se constituie într-un cont distinct la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (contul 64.85), deschis la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A., în care se înregistrează sumele alocate de la bugetul de stat, precum şi cele provenite din rambursarile de fonduri de către băncile comerciale, inclusiv dobânzile aferente.3. Sumele neutilizate din fond, precum şi cele provenite din rambursări de credite şi din dobânzi, existente la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la data de 31 decembrie 1998 şi la data de 31 decembrie 1999, se reportează în anul următor şi se utilizează în continuare în condiţiile legii.Sumele trase din fond şi neutilizate de către băncile comerciale, precum şi cele provenite din rate de credit şi din dobânzi, existente la băncile comerciale la sfârşitul anilor 1998 şi 1999, se virează până la data de 31 decembrie 1998, respectiv 31 decembrie 1999, în contul fondului (contul 64.85), deschis la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A. pe seama Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.4. Ministerul Finanţelor, pe baza cererii fundamentate a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, deschide credite din bugetul de stat la capitolul 86.01 "Împrumuturi" la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A. Din creditele bugetare deschise Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei alimentează contul special al fondului, deschis la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.5. În vederea folosirii fondului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are următoarele atribuţii: a) încheie convenţii cu băncile comerciale pentru punerea la dispoziţie a sumelor necesare creditarii cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, potrivit tehnologiilor specifice, în care se prevăd sumele acordate din fond, dobânda, termenele de rambursare şi condiţiile de derulare a împrumuturilor; b) virează băncilor comerciale din contul de disponibil al fondului, în baza convenţiilor încheiate şi a cererilor prezentate de acestea, sumele necesare pentru creditarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în limita plafoanelor prevăzute în convenţii.6. Băncile comerciale care au încheiat convenţii de derulare din fond a acestor credite înregistrează în contabilitatea proprie sumele primite într-un cont distinct (de pasiv), intitulat "Fond primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998".În limita sumelor primite, băncile comerciale vor acorda credite, care vor fi evidentiate într-un cont distinct: "Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998".Băncile comerciale vor putea efectua, săptămânal, trageri din fond pe baza solicitărilor beneficiarilor de credit şi în limita sumei maxime stabilite prin convenţiile încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.7. Băncile comerciale care vor acorda credite din fond pot prelua, în condiţiile Legii nr. 165/1998, şi creditele acordate cu aceeaşi destinaţie din sursele proprii pentru campania agricolă din toamna anului 1997 şi din prima parte a anului 1998, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi ultimul termen scadent de rambursare a creditului contractat.8. Băncile comerciale pot acorda credite cu acoperire din fond producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 165/1998, pentru aprovizionarea cu seminţe şi material de plantat, furaje, medicamente de uz sanitar-veterinar, îngrăşăminte chimice, pesticide, energie electrica şi termica, gaze naturale, carburanţi şi lubrifianţi, material biologic pentru producţie şi alte materiale, apa pentru udari, precum şi pentru lucrări mecanice şi manuale din sectorul vegetal şi cele pentru creşterea animalelor, prevăzute în tehnologiile specifice, pentru contravaloarea pieselor de schimb şi a materialelor necesare repararii tractoarelor, maşinilor şi utilajelor agricole pentru realizarea producţiei la culturile şi speciile de animale prioritare, stabilite anual prin hotărâre a Guvernului.9. Pentru aprovizionarile şi serviciile prevăzute la pct. 8, care includ taxa pe valoarea adăugată, decontarea din credite a acestora se va efectua la valoarea integrală a facturii (inclusiv T.V.A.).10. Creditele vor putea fi acordate producătorilor agricoli de către băncile comerciale, potrivit normelor interne ale fiecărei bănci.Termenul maxim de 360 de zile pentru rambursarea creditelor de către producătorii agricoli începe să curgă de la data acordării acestora.Ratele de rambursare a creditelor vor fi stabilite în funcţie de tehnologiile specifice, corelat cu termenele de valorificare a producţiei.În cazuri bine justificate, la cererea împrumutatului, banca comercială va putea sa amâne rambursarea ratelor scadente, cu încadrarea în termenul maxim de 360 de zile. 11. Rata anuală a dobânzii pentru sumele primite din fond este egala cu nivelul ratei scontului, practicată de Banca Naţionala a României.Băncile comerciale vor acorda producătorilor agricoli credite din fond, la care se va percepe o dobânda egala cu nivelul ratei scontului, practicată de Banca Naţionala a României, plus şase puncte procentuale.Dobânda se calculează la soldul contului "Fond primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998" şi se plăteşte băncilor comerciale potrivit clauzelor convenite în contractele de împrumut.Dobânda ce revine fondului pentru sumele primite de băncile comerciale se evidenţiază de acestea într-un cont distinct.12. Potrivit art. 8 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/1998, la rambursarea creditelor de către împrumutaţi, aceştia vor beneficia de o bonificaţie de 70%, calculată la volumul dobânzii datorate de împrumutat.Bonificatia se acordă beneficiarilor de credite şi în situaţia nerambursarii ratelor de credite la termenele intermediare, în condiţiile rambursarii integrale a creditelor şi a dobânzilor la termenele finale stabilite prin contractele de credit. În cadrul termenelor de rambursare, băncile comerciale vor rambursa la fond sumele aferente ratelor de credit rambursate de împrumutaţi şi dobânda aferentă, în maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării acestora.Bonificatia de 70%, calculată la volumul dobânzii datorate de împrumutat, în condiţiile rambursarii creditului la termen, se retine de băncile comerciale din sumele datorate fondului.Suma reprezentând bonificatia acordată se suporta din fond, prin debitarea contului "Fond primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", prin creditul contului "Credite cu acoperire din fond, conform Legii nr. 165/1998".13. Asupra sumelor primite din fond de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei băncile comerciale vor calcula o dobânda egala cu nivelul ratei scontului, practicată de Banca Naţionala a României, pe care o evidenţiază într-un cont analitic al contului "Fond primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", intitulat "Dobânzi cuvenite fondului, conform Legii nr. 165/1998".14. Băncile comerciale vor rambursa Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în condiţiile termenelor prevăzute la art. 8 din lege, fondul şi dobânda aferentă.Sumele se virează în contul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cod 64.85 "Disponibil din fondul pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998", deschis la Sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.La ultimul termen de rambursare a creditelor acordate de băncile comerciale din suma stabilită prin convenţiile încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, fiecare banca comercială prezintă şi decontul justificativ, conform anexei nr. 1.Lunar, până la data de 15 a lunii curente pentru luna precedenta, băncile comerciale vor întocmi şi vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei situaţia prevăzută în anexa nr. 2.15. Din sumele aflate în contul 64.85, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei poate acorda noi sume băncilor comerciale, în condiţiile prevăzute de lege.16. Sumele nerambursate de beneficiarii creditelor la termenele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 165/1998 se vor returna la fond de către băncile comerciale, împreună cu dobânda aferentă ratei scontului, determinata de Banca Naţionala a României, în maximum 10 zile lucrătoare de la data termenelor finale de rambursare prevăzute în contractele de împrumut.17. La efectuarea plăţilor din creditele aprobate în condiţiile art. (2)-(4) din Legea nr. 165/1998, băncile comerciale vor verifica destinaţia creditelor pe bază de documente opozabile. În cazul în care se constata plati din credite fără respectarea destinaţiei stabilite, băncile comerciale vor restitui la fond, din surse proprii, partea de credit utilizat nelegal şi rata scontului.18. Schimbarea destinaţiei creditului de către beneficiarul acestuia atrage după sine sistarea imediata a creditarii, restituirea creditului acordat şi a dobânzilor aferente acestuia, corespunzător volumului de credite a căror destinaţie a fost schimbată, precum şi penalităţi către bugetul de stat, calculate la nivelul ratei dobânzii la care a fost adjudecată oferta de cumpărare de titluri de stat la data constatării schimbării destinaţiei.19. Operaţiunile privind înregistrarea constituirii şi utilizării fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.20. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------    BANCA COMERCIALĂ ..............                DECONT JUSTIFICATIVprivind rambursarea fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998                                                           - mii lei -    1. Fond pus la dispoziţie de către Ministerul       Agriculturii şi Alimentaţiei ............    2. Dobânda calculată şi cuvenită asupra fondului ............    3. TOTAL:                 Utilizări    4. Bonificatia de 70%, calculată la volumul dobânzii       datorate de împrumutat ............       TOTAL UTILIZĂRI: ............    5. Suma restituită în contul Ministerului Agriculturii       şi Alimentaţiei ............           Preşedinte, Director general,  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------    BANCA COMERCIALĂ ..............                  SITUAŢIAcreditelor acordate din fondul constituit în baza Legii nr. 165/1998, la data de .................                                                                   - mii lei -┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Dobânda │ │ │ Credi- │ Dobânda │ ││ │ Jude- │ │ cuveni- │ Credi- │ Credi- │ tele │ încasată,│ ││ │ tul │ Sume │ ta fon- │ tele │ tele │ rambur- │ aferentă │ Bonifi-││ Nr.│ │ │ dului │ anga- │ acor- │ sate la │ credi- │ catia ││crt.│ │ │ │ jate │ date │ termen │ telor │ de ││ │ │ │ │ │ │ │ rambur- │ 70% ││ │ │ │ │ │ │ │ sate │ ││────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────││ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────│───────│──────│─────────│────────│────────│─────────│──────────│────────│ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘         Director general,  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------                  CONTABILITATEAoperaţiunilor privind înregistrarea constituirii şi utilizării fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998, la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei    I. Pentru înregistrarea operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei foloseşte următoarele conturi sintetice:    177 "Disponibil din fondul pentru finanţarea cheltuielilor        aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a        celor pentru creşterea animalelor, în perioada        1998-2000, conform Legii nr. 165/1998" - Activ -    239 "Sume puse la dispoziţia băncilor comerciale din fondul        pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor        agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea         animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii         nr. 165/1998" - Activ -    477 "Cheltuieli din fondul pentru finanţarea cheltuielilor        aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a        celor pentru creşterea animalelor, în perioada        1998-2000, conform Legii nr. 165/1998" - Activ -    377 "Fond pentru finanţarea cheltuielilor aferente        lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a        celor pentru creşterea animalelor, în perioada        1998-2000, conform Legii nr. 165/1998" - Pasiv -   II. Principalele operaţiuni se evidenţiază astfel:    1. Virarea din contul de cheltuieli bugetare a sumelor 410 = 700       puse la dispoziţie băncilor comerciale conform 239 = 377       convenţiilor încheiate (analitic pe bănci)    2. Înregistrarea bonificatiei de 70% din dobânda dedusă        din fond 477 = 239    3. Încasarea dobânzilor de la bănci, aferente fondului 177 = 377    4. Rambursarea fondului de către băncile comerciale la        termenele stabilite 177 = 239    5. Închiderea, la sfârşitul anului, a contului de cheltuieli 377 = 477    Planul de conturi pentru instituţiile publice, precum şi dările de seama contabile se completează cu conturile menţionate mai sus.-------------