HOTĂRÂRE nr. 588 din 14 septembrie 1998privind instituirea regimului de supraveghere fiscală a producţiei interne, importului, circulaţiei şi comercializării alcoolului şi a băuturilor alcoolice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 septembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte,Guvernul României hotărăşte:Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru înregistrarea tuturor producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora se instituie următoarele măsuri: a) direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor identifica - în raza lor de activitate - toţi agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situaţiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului din anexa nr. 1 şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi Garda financiară centrală, până la data de 1 noiembrie 1998; b) agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi întocmite conform modelului din anexa nr. 2 şi vor fi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, până la data de 1 noiembrie 1998; c) agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate -, deţinători de cazane sau de alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului din anexa nr. 3, vor fi depuse până la data de 1 noiembrie 1998 la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) şi c) se vor centraliza de către fiecare direcţie generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană sau a municipiului Bucureşti, conform modelelor din anexele nr. 4 şi 5, şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi Garda financiară centrală, până la data de 15 noiembrie 1998. Realitatea datelor înscrise în listele de inventariere menţionate mai sus va fi verificată semestrial de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Modificarea capacităţilor de producţie, iniţial declarate, se face numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) La realizarea unor noi capacităţi de producţie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum şi de băuturi alcoolice naturale agenţii economici vor solicita, în prealabil, avizul organelor fiscale teritoriale, care cu aceasta ocazie îi vor lua în evidenţa centralizată a producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale. (3) Trimestrial, până la finele primei luni a trimestrului următor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor proceda la actualizarea situaţiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanţelor, în raport cu modificările intervenite în cursul trimestrului.  +  Secţiunea I Sistemul de supraveghere fiscală a producţiei interne de alcool  +  Articolul 3Regimul de supraveghere fiscală instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte se aplica tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar şi alcool de sinteza.  +  Articolul 4 (1) Pentru fiecare agent economic producător de alcool vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali, care vor supraveghea, zilnic, intrările de materii prime, normele de consum, cantităţile de alcool realizate, destinaţiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor datorate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997. Recepţia cantitativă a materiei prime se va face cu mijloace de măsurare legale. (2) În cazul în care pentru producerea alcoolului se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare speciale, şi vor purta obligatoriu viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia prima, exemplarul 2 la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3 la supraveghetorul fiscal. De asemenea, supraveghetorul fiscal va păstra şi un exemplar al documentelor de recepţie a materiei prime achiziţionate de la agenţii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate. (3) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool obţinute, fiecare agent economic producător de alcool este obligat să se doteze cu mijloace automate de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare determinării cantităţii de alcool şi concentraţiei acestuia, exprimate în litri şi în grade de tărie alcoolică pe fiecare sortiment de alcool în parte. Contoarele se supun obligatoriu controlului metrologic al statului, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. (4) Obligaţia dotării cu astfel de contoare revine tuturor producătorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic şi alcool de sinteza, şi urmează a se realiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Producătorii sunt obligaţi să efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât şi utilizarea normală a acestor contoare. (5) Contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic alimentar şi la ieşirea din coloana aferentă alcoolului tehnic. (6) Agenţii economici producători de alcool sunt obligaţi ca, în acelaşi termen prevăzut la alin. (4), să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, indiferent de natura acestuia.  +  Articolul 5 (1) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, etilic alimentar, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. (2) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare şi rafinare trebuie îmbinate în aşa fel încât să poată fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi vor purta obligatoriu însemnele acestor direcţii, iar sigilarea şi desigilarea se vor face de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. (3) Sigiliile menţionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor şi care se supun reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.  +  Articolul 6 (1) Supraveghetorii fiscali au obligaţia să verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului; b) corecta înregistrare a intrărilor de materii prime, inclusiv cele primite pentru prelucrare în sistem de prestări de servicii; c) înscrierea corecta a alcoolului obţinut în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau depozitele de produse finite, în concordanta cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre consumul energetic lunar şi producţia de alcool obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar şi tehnic, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului, care sta la baza întocmirii decontului de accize; g) realitatea livrărilor de alcool, indiferent de natura acestuia, către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în avizele de expediţie şi în facturi; h) modul de calcul, evidenţiere şi virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar; i) realitatea şi corectitudinea datelor înscrise în decontul lunar de accize; j) depunerea la termen la organele fiscale teritoriale a decontului de accize; k) derularea contractelor de obţinere a alcoolului în sistem de prestări de servicii; l) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor faţă de bugetul de stat. (2) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat. (3) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a aplica sigiliile şi de a înregistra într-un registru special toate cererile de desigilare ale agenţilor economici. (4) Supraveghetorul fiscal sesizează direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana sau a municipiului Bucureşti în legătura cu nedotarea producătorilor de alcool cu contoare, în termenul specificat la art. 4 alin. (4), în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun.  +  Articolul 7 (1) Desigilarea aparatelor şi pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise din partea producătorului de alcool sau în situaţii de avarie. (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data desigilării şi cantitatea de alcool - în litri şi în grade -, înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare şi recipiente. (3) Se interzice producătorilor să rupă sau să deterioreze sigiliile aplicate de către supraveghetorului fiscal. În cazul în care sigiliul este rupt accidental sau în caz de avarie, producătorul trebuie să solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele ruperii accidentale sau ale avariei şi consecinţele acesteia. (4) Supraveghetorul fiscal este obligat ca în termen de maximum 24 de ore de la solicitarea producătorului să se prezinte pentru a constata cauzele ruperii accidentale a sigiliului sau ale avariei. (5) Dacă producătorul constata un incident sau o anomalie în funcţionarea unui contor, el trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, şi se va proceda imediat la remedierea defecţiunii. Totodată, producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectiva, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare şi repunerii lor în stare de funcţionare şi resigilare. (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspenda activitatea de producere a alcoolului. (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat de către supraveghetorul fiscal în prezenta agentului economic în cauza. (8) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activităţii şi data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii. (9) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana sau a municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. (10) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective sau după suspendare, după caz, se va face în baza unei declaraţii de remediere a defecţiunii, întocmită de agentul economic şi vizată de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea.  +  Secţiunea a II-a Sistemul de supraveghere fiscală a importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice, în vrac  +  Articolul 8Pentru supravegherea şi înregistrarea cantităţilor importate de alcool şi de băuturi alcoolice, în vrac, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera licenţe de import, în conformitate cu prevederile normelor metodologice*) emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată.  +  Articolul 9În cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi al băuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în ţara organele vamale de frontiera, după efectuarea formalităţilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă sau recipient un sigiliu special de plumb, cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finală a acestora.  +  Articolul 10 (1) În momentul efectuării operaţiunii de vămuire se va preleva obligatoriu o proba din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele însoţitoare, respectiv factura, certificatele de analize fizico-chimice. (2) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de către Direcţia Generală a Vămilor să efectueze expertize în vederea identificării mărfurilor. (3) Prelevarea probei se face în prezenţa autorităţii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi a importatorului. Dacă importatorul depune o declaraţie că nu este interesat să participe la prelevare, operaţiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia. (4) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele în vigoare în România privind eşantionarea, analiza, inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (5) Din proba prelevată se vor constitui 3 eşantioane identice, din care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului. (6) Eşantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală.------------------- Notă *) Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 au fost republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 6 aprilie 1998, şi au mai fost modificate prin Normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 998 din 20 mai 1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 iunie 1998. (7) Transmiterea eşantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (8) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6. (9) Rezultatele expertizei vor fi consemnate în certificate de expertiza de către laboratorul agreat. (10) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori. Analiza produselor are ca scop determinarea concentraţiei alcoolice şi a cantităţilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însoţitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi, eventual, a calităţii produsului. (11) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz, "pe loc" - în cazul produselor fără conţinut de zahăr -sau "în maximum 3 zile de la prelevarea probei" - în cazul produselor cu conţinut de zahăr. (12) Termenul obligatoriu de păstrare a eşantioanelor este de un an.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 se aplica şi cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice, în vrac, aduse în ţara în regim de import temporar.  +  Articolul 12Cantităţile de alcool şi băuturi alcoolice, în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de către organul vamal de frontiera şi în situaţia în care marfa este tranzitată către o vama de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire eliberat de autoritatea vamală de la frontiera, conform modelului din anexa nr. 7, prin care se menţionează cantitatea de alcool sigilată, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe conform art. 10.  +  Articolul 13În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisă este de ± 0,3 grade vol.  +  Articolul 14Desigilarea cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice, în vrac, provenite din import, ajunse la destinaţia finală, se va face în prezenta unui reprezentant al autorităţii fiscale, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor.  +  Articolul 15Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului din anexa nr. 8, vizat de reprezentantul autorităţii fiscale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool, în vrac - în litri şi în grade -, pe tip de alcool şi destinaţii ale acestuia.  +  Articolul 16Toţi importatorii de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi cei de băuturi alcoolice în vrac vor fi obligaţi să menţioneze în facturile de livrare a acestor produse numărul şi data licenţei de import, numărul avizului sanitar pe care îl poseda, precum şi datele de identitate a persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea mărfii.  +  Articolul 17Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vămilor va comunica Ministerului Finanţelor - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi Garda financiară centrala situaţia importurilor de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, şi a băuturilor alcoolice în vrac, din care să rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare a acestora, cantităţile importate.  +  Secţiunea a III-a Dispoziţii comune  +  Articolul 18 (1) Lunar, producătorii interni şi importatorii de alcool etilic alimentar, alcool de sinteza, alcool tehnic, alcool sanitar şi alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie conţinând informaţii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, şi anume: denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar, valoarea, conform modelului din anexa nr. 9. (2) Organele fiscale vor verifica periodic realitatea datelor înscrise în situaţiile prezentate, atât la agenţii economici importatori şi producători interni de astfel de produse, cât şi la beneficiarii acestora. Se vor urmări cu precădere destinaţia data acestor tipuri de alcool de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale a alcoolului.  +  Articolul 19 (1) Producătorii şi importatorii vor putea livra alcool etilic alimentar în vrac, în vederea prelucrării lui în băuturi alcoolice sau pentru îmbuteliere numai agenţilor economici posesori de licenţa pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeaşi obligaţie revine producătorilor şi importatorilor de băuturi alcoolice în vrac, atât în cazul vânzării băuturilor alcoolice în vrac din producţia proprie, cât şi în cazul vânzării alcoolului etilic alimentar în vrac, achiziţionat pentru prelucrare şi rămas disponibil. În acest scop, fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenţa de atestare a dreptului de marcare a agenţilor economici beneficiari. (2) Începând cu data de 1 noiembrie 1998, toate livrările de alcool efectuate direct atât de către producătorii interni şi importatori, cât şi de alţi agenţi economici deţinători de licenţe pentru atestarea dreptului de marcare vor fi facturate obligatoriu în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta facturi, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, după caz, special tipărite de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională". (3) Facturile, facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, şi vor fi tipărite pe hârtie şi cu cerneluri speciale. În cazul agenţilor economici producători interni, facturile, facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor fi imprimate în 4 exemplare.Întotdeauna exemplarul 4 va rămâne la supraveghetorul fiscal. (4) Pe diagonala fiecărui document prevăzut la alin. (3) va fi inscripţionat cuvântul "ALCOOL". (5) La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" va aloca fiecărui agent economic în parte o plaja specială de serii şi numere. (6) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de către fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională", contra cost, pe baza de comanda scrisă, vizată de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana sau a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 10. (7) Vizele vor fi acordate numai dacă solicitanţii justifica necesitatea achiziţionării de facturi, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, în calitate de agent economic autorizat de prezenta hotărâre de a livra alcool. (8) Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior. (9) Fiecare transport de alcool va fi obligatoriu însoţit efectiv de documentele menţionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune că marfa este de provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în accepţia prezentei hotărâri, existenta documentelor de livrare a alcoolului asupra delegatului aflat în mijlocul de transport. (10) Comisarii Gării financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfurilor.  +  Secţiunea a IV-a Bere  +  Articolul 20 (1) În vederea înregistrării producţiei de bere obţinute, fiecare agent economic producător este obligat ca, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, să se doteze cu mijloace automate de măsurare, cu aprobare de model eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare stabilirii cantităţilor de bere în litri şi în grade. (2) Mijloacele automate de măsurare menţionate mai sus şi măsurările efectuate cu acestea se supun obligatoriu controlului metrologic al statului, conform legii. (3) Aceste mijloace automate de măsurare se vor monta astfel încât toată cantitatea de bere livrata să poată fi înregistrată.  +  Articolul 21 (1) Calculul accizelor pentru bere se efectuează de către fiecare agent economic producător sau importator, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997, în funcţie de concentraţia alcoolică exprimată în unităţi volumetrice, specificată fie în standardele în vigoare, pentru fiecare categorie şi sortiment de bere provenite din producţia interna, fie în specificaţia trimisă de furnizorul extern, pentru cantităţile provenite din import. (2) Toate livrările de bere din producţia interna vor fi însoţite de certificate de calitate, care să conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat. (3) La verificarea realităţii concentraţiei alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate în reţeaua comercială, abaterea admisă este de ± 0,5 grade alcoolice faţă de concentraţia prevăzută în standarde pentru fiecare sortiment de bere.  +  Secţiunea a V-a Băuturi alcoolice naturale  +  Articolul 22 (1) Pentru controlul cantităţilor de băuturi alcoolice naturale, cazanele sau celelalte instalaţii de fabricaţie deţinute de persoane juridice şi persoane fizice autorizate vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale. (2) În momentul primirii materiei prime în vederea distilării, deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilării, precum şi capacităţile reale de distilare se vor consemna într-un registru special destinat acestui scop, numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie prima pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 10 zile. (4) În vederea opririi instalaţiilor, producătorul va anunţa organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora. (5) Dacă nu se procedează la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se considera că producţia a continuat pe toată perioada scursă de la desigilare. (6) Momentul sigilării va fi trecut, de asemenea, în registrul special menţionat la alin. (2).  +  Secţiunea a VI-a Sancţiuni  +  Articolul 23 (1) Nedotarea în termenul stabilit de lege cu mijloace automate de măsurare atrage după sine suspendarea activităţii de producţie până la remedierea cauzelor care au generat-o. (2) Procedura suspendării activităţii are la baza un proces-verbal încheiat de o echipa de control formată din: a) un inspector din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti; b) un comisar al Gărzii financiare; c) un inspector din cadrul Direcţiei de control financiar de stat din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (3) Echipa de control va fi numita de către directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege. (4) În procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor automate de măsurare sau încălcarea celorlalte prevederi din prezenta hotărâre, precum şi motivaţia agentului economic în cauza, referitoare la deficientele reţinute. (5) Procesul-verbal se semnează de către membrii echipei de control şi de către reprezentanţii legali ai agentului economic, respectiv directorul şi directorul economic sau împuternicitul acestora, şi se depune, în termen de 24 de ore, la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (6) În termen de 3 zile de la depunere, procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, directorul Direcţiei de impozite şi taxe, comisarul-şef al Gărzii financiare şi directorul Direcţiei de control financiar de stat. (7) Aceasta comisie, pe baza analizei constatărilor din procesul-verbal de control, în cazul nerespectării prevederilor legale, hotărăşte în termen de 24 de ore, printr-o decizie, suspendarea activităţii agentului economic în cauza până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre. (8) Decizia comisiei, prin care se precizează data de începere a suspendării activităţii - data care nu poate depăşi termenul de 3 zile de la data emiterii deciziei -, se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite spre înştiinţare agentului economic în cauza. (9) Pe toată durata de suspendare a activităţii de producţie coloanele de alcool brut, de distilare şi de rafinare a alcoolului sau secţia de fabricaţie a berii vor fi sigilate. Sigilarea se face de către echipa de control, constituită conform prevederilor alin. (2), în baza deciziei de suspendare a activităţii agenţilor economici respectivi. (10) Pe întreaga perioada de suspendare a activităţii de fabricaţie supraveghetorii fiscali desemnaţi de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor urmări respectarea acestei sancţiuni.  +  Articolul 24 (1) După dotarea cu mijloace automate de măsurare sau după remedierea celorlalte deficiente, agentul economic în cauza informează, în scris, direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana sau a municipiului Bucureşti despre aceasta situaţie. (2) În termen de 3 zile de la primirea comunicării, aceeaşi echipa de control prevăzută la art. 23 alin. (2) va verifica realitatea datelor comunicate. (3) În situaţia în care echipa de control constata dotarea cu mijloace automate de măsurare şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, aceasta va întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situaţia reală. În baza constatărilor consemnate în procesul-verbal se întocmeşte un referat prin care echipa de control propune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii de fabricaţie. (4) Câte un exemplar al procesului-verbal şi al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 3 zile de la întocmire. (5) Procesul-verbal şi referatul, întocmite de echipa de control, se analizează de către comisia prevăzută la art. 23 alin. (6), care va hotărî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacă este cazul, pe baza unei decizii, data ridicării suspendării activităţii agentului economic în cauza. (6) Decizia de ridicare a suspendării activităţii agentului economic se întocmeşte în doua exemplare, semnate de membrii comisiei, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei. (7) Desigilarea se face de către echipa de control prevăzută la art. 23 alin. (2), în baza deciziei de ridicare a suspendării activităţii agenţilor economici respectivi.  +  Articolul 25În cazul în care supraveghetorii fiscali constata că agentul economic căruia i-a fost suspendată activitatea continua să desfăşoare activităţi de natura celei suspendate, aceştia vor aduce în scris la cunoştinţa conducerii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti cele constatate. În acest caz, comisia constituită conform art. 23 alin. (6) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool şi băuturi alcoolice pe o perioada de un an.  +  Articolul 26Fapta agenţilor economici de a produce alcool, indiferent de natura acestuia, băuturi spirtoase, ţuică şi rachiuri naturale, fără ca aceasta să fie înregistrată, este considerată activitate ilicită şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 27Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), art. 2 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (6) şi art. 20 se sancţionează cu suspendarea activităţii până la remedierea cauzelor care au generat-o.  +  Articolul 28Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (3), (5) şi (10), art. 16, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) şi (2) se sancţionează cu suspendarea pe o perioada de un an a licenţei de fabricaţie şi, respectiv, de import.  +  Articolul 29 (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool importate şi neînregistrate. În cazul în care cantităţile de alcool importate şi neînregistrate au fost deja vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare. (2) Nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (9) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool transportate. (3) Nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor livrate fără a fi însoţite de documentele prevăzute de lege. În cazul în care cantităţile de bere au fost deja vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare. (4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de 1.000.000 lei şi confiscarea instalaţiilor şi a producţiei obţinute.  +  Articolul 30 (1) Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (2) Împotriva măsurilor de suspendare a activităţii sau a licenţei de fabricaţie şi a licenţei de import, prevăzute în prezenta hotărâre, se pot utiliza căile de atac prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, republicată.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile pct. 21 din Normele metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte taxe indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna şi taxa pentru jocurile de noroc, precum şi modul de realizare a regimului de supraveghere fiscală, emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 95/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 bis din 11 februarie 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel DăianuMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturiişi alimentaţiei,Dinu GavrilescuBucureşti, 14 septembrie 1998.Nr. 588.  +  Anexa 1 Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlul financiar de stata judeţului...................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa producătorilor de alcool existenţi la data de 1 noiembrie 1998┌─────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Adresa │ Codul │ Numărul │ Numărul │ Felul ││ crt.│producătorului│(localitatea│ fiscal│ de │şi data li-│ materiei ││ │ │ strada, şi │ │telefon/fax│cenţei de │ prime ││ │ │ numărul) │ │ │ fabricaţie│ folosite │├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└─────┴──────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────┘                                              Director general,  +  Anexa 2 Denumirea agentului economic...............Codul fiscal...............................Adresa.....................................LISTAde inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului┌───────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐│ Codul │ Denumirea │ Numărul de │ Capacitatea de │ Capacitatea │ Consumul ││fiscal │ produselor│ coloane de │producţie a ins-│de producţie │ energetic ││al pro-│fabricate*)│distilare şi │talaţiei de dis-│lunară (litri│ lunar ││ducăto-│ │ rafinare**) │tilare şi rafi- │alcool pur) │ (kW/h/luna) ││rului │ │ │nare în 24 de │ │ ││ │ │ │ore (litri alco-│ │ ││ │ │ │ ol pur) │ │ │├───────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└───────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘                                         Conducerea agentului economic----------------- Notă *) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilării şi rafinării, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, alcool de sinteza. Notă **) Se vor evidenţia pe categorii de produse fabricate.  +  Anexa 3 Denumirea agentului economic...............Codul fiscal...............................Adresa.....................................LISTAde inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producereabăuturilor alcoolice naturale distilate┌─────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬────────────────────┐│ Codul fiscal │ Numărul │ Capacitatea │ Capacitatea de ││ al plătitorilor de │ de cazane sau │ zilnica unitară │ producţie lunară ││ accize │ alte instalaţii│(litri alcool pur)│ (litri alcool pur) │├─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├─────────────────────┼────────────────┼──────────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────────┘                                        Conducerea agentului economic  +  Anexa 4 Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlului financiar de stata judeţului.....................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa producătorilor de alcool şi a capacităţii de producţieexistente la data de 1 noiembrie 1998┌─────┬──────────────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐│ Nr. │ Denumirea │Codul │ Denumirea │ Numărul │Capacitatea│Capacitatea ││ crt.│producătorilor│fiscal │ produselor │ de │de produc- │de produc- ││ │ │al pla-│ fabricate*)│coloane de │ţie a ins- │ţie lunară ││ │ │titori-│ │distilare │talaţiei de│(litri alco-││ │ │lor de │ │ şi │distilare │ol pur) ││ │ │accize │ │rafinare**)│şi rafinare│ ││ │ │ │ │ │în 24 de │ ││ │ │ │ │ │ ore (litri│ ││ │ │ │ │ │alcool pur)│ │├─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└─────┴──────────────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┘                                              Director general,--------------------- Notă *) Se vor înscrie toate sortimentele de alcool obţinute în urma distilării, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau după caz, alcool de sinteza. Notă **) Se vor evidenţia pe categorii de produse fabricate.  +  Anexa 5 Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlului financiar de stata judeţului.....................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa producătorilor de băuturi alcoolice naturale distilate şi a cazanelorsau a altor instalaţii, existente la data de 1 noiembrie 1998┌─────┬──────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────┐│ Nr. │ Denumirea │ Adresa │ Codul │ Numărul │Capacitatea│Capacitatea ││ crt.│producătorilor│(localitatea│ fiscal│ de │zilnica u- │de producţie││ │ │ strada, şi │al pla-│cazane sau │nitară (li-│ lunară ││ │ │ numărul) │titori-│alte insta-│tri alcool │(litri alco-││ │ │ │lor de │ laţii │ pur) │ ol pur) ││ │ │ │accize │ │ │ │├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────┼──────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────┴──────────────┴────────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────────┤│ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │└─────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────────┘                                                  Director general,  +  Anexa 6 PROCES-VERBAL DE PRELEVARENr. ..../..........Încheiat astăzi.................... la sediul................, data la care s-a procedat, în baza comenzii nr. ......, emisă de ......................... la prelevarea a 3 eşantioane de ......., în greutate netă totală (sau volum net total) de ......kg (l), din lotul ........., cu factura nr. ........ .Cele 3 eşantioane au următoarea destinaţie: a) un eşantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiză; b) un eşantion este destinat agentului economic şi se va transmite cu proces-verbal; c) un eşantion este destinat biroului vamal care efectuează vămuirea.Eşantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume ...... .Eşantioanele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. ...... .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.┌───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐│ Partea semnatară │ Numele şi prenumele │ Delegaţie sau │ Semnătura ││ │ │ împuternicire │ │├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ Reprezentantul │ │ │ ││ agentului economic│ │ │ │├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ Împuternicitul │ │ │ ││ laboratorului │ │ │ ││ agreat │ │ │ │├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ Autoritatea vamală│ │ │ │├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Delegatul Oficiului│ │ │ ││ pentru Protecţia │ │ │ ││ Consumatorilor │ │ │ │└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 7 Direcţia Generală a VămilorPunctul vamal..............DOCUMENT DE LIBERA CIRCULAŢIEa alcoolului şi băuturilor alcoolice, în vrac, provenite din importDenumirea agentului economic ...............................................Codul fiscal ...............................................................Sediul .....................................................................Data intrării în vama ......................................................Furnizorul extern şi ţara de provenienţă ...................................Numărul şi data facturii externe ...........................................Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică exprimată în procente devolum ......................................................................Cantitatea importata .......................................................Destinaţia .................................................................Conducerea punctului vamal  +  Anexa 8 Denumirea agentului economic ...........Codul fiscal ...........................Sediul .................................REGISTRUprivind situaţia importurilor de alcool şi băuturi alcoolice, în vrac,şi destinaţia acestora┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│ Importuri realizate │ Modul de valorificare │├─┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┼──────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬─────┤│N│D.V.I.│Felul│Canti-│Valoa-│Docu-│Numele│Adre-│Codul│Canti-│Canti-│Nu- │Numa-││r│(număr│pro- │tatea │rea │men- │bene- │ sa │fis- │tatile│tatile│ma- │rul ││C│ şi │dusu-│(litri│acci- │tul │ficia-│ │cal │livra-│utili-│rul │ şi ││r│ data)│lui │alcool│zelor │ de │rului │ │ │te (li│zate │ şi │data ││t│ │ │ pur │ │plata│ │ │ │tri al│în pro│data│docu-││ │ │ │ │ │a ac-│ │ │ │cool │ducţia│fac-│mentu││ │ │ │ │ │cize-│ │ │ │ pur │pro- │tu- │lui ││ │ │ │ │ │lor │ │ │ │ │prie │rii │ de ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pla- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ta │├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├─┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┘                                                         Director,  +  Anexa 9 Denumirea agentului economic.............Codul fiscal.............................Sediul...................................SITUAŢIAprivind modul de valorificare a alcoolului în luna ....... anul .......┌───────────────┬────────────────┬──────────────┬────────┬───────────┬─────────┐│ Numărul şi │ Denumirea │ Cantităţile │ Preţul │ Valoarea │ Accizele││ data facturii │ beneficiarului │ livrate │ unitar │ │ │├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└───────────────┴────────────────┴──────────────┴────────┴───────────┴─────────┘                                         Conducerea agentului economic  +  Anexa 10 AVIZAT,Direcţia generală a finanţelor publiceşi controlului financiar de stat a judeţului.........NOTA DE COMANDA Nr. ...../.......pentru documente cu regim special, destinate livrăriialcoolului etilic alimentarDenumirea agentului economic...............................................Codul de înregistrare fiscală..............................................Sediul:localitatea..............., str. ............ nr. ......, sectorul.......,judeţul ............. nr. de telefon ................┌───────────┬─────────────┬──────┬────────┬──────────┬────────┬────────────────┐│ Felul │ Cantitatea │ U.M. │ Preţul │ Valoarea │ T.V.A. │ Valoarea totală││ documentu-│ solicitată │ │ unitar │ │ │ inclusiv T.V.A.││ lui │ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────────┼─────────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────────────┴──────┴────────┴──────────┴────────┴────────────────┘      Semnătura şi ştampila Data aprobării comenzii ................         solicitantului Numărul marcajelor aprobate ............     ..................... Seria ..................................                                       Modalitatea de plată ...................----------