NORME METODOLOGICE din 26 martie 2014privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014   +  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie: a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor; b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale.  +  Articolul 2Principalele etape în realizarea proiectelor de investiţii publice semnificative sunt detaliate la art. 3-9.  +  Articolul 3 (1) Etapa de identificare a proiectului de investiţii publice semnificative presupune: a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investiţii publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare; b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiţii publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiţii publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocaţiilor bugetare şi al necesarului de finanţat, în sume existente şi estimate pentru anii următori, până la sfârşitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiţii propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate; c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului de investiţii publice, împreună cu celelalte informaţii menţionate la prezentul alineat, către Ministerul Finanţelor Publice pentru analiză, evaluare şi avizare; d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în scopul evaluării sustenabilităţii şi suportabilităţii proiectului de investiţii publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus faţă de informaţiile şi documentele specificate la lit. b) şi c), şi a informaţiilor referitoare la eşalonarea valorii estimate a investiţiei pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiţiei, precum şi a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiţii publice propus. (2) Documentaţia se transmite în format electronic, la o adresă de corespondenţă electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică, însoţită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanţelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deţine semnătură electronică, documentaţia va fi transmisă pe suportul hârtie. (3) Ministerul Finanţelor Publice procedează la analizarea şi evaluarea din punctul de vedere al suportabilităţii şi sustenabilităţii proiectului de investiţii publice propus, pe baza informaţiilor furnizate, şi la emiterea şi comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant. (4) Ministerul Finanţelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informaţiilor solicitate. (5) În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.  +  Articolul 4Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare şi aprobare a studiului de fezabilitate presupune: a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz; b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentaţiei tehnico-economice în vederea obţinerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările ulterioare; c) aprobarea documentaţiei tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Un proiect de investiţii publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, îndeplineşte cumulativ condiţia de a obţine un punctaj total minim de 59 puncte şi condiţia de a obţine cel puţin: a) 5 puncte la criteriul 1.1; b) 5 puncte la criteriul 1.2; c) 10 puncte la criteriul 2.1; d) 10 puncte la criteriul 2.2; e) 10 puncte la criteriul 2.3; f) 10 puncte la criteriul 3.1; g) 5,5 puncte la criteriul 4.1; h) 3,5 puncte la criteriul 4.2. (2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiţii publice semnificativ nou nu îndeplineşte cerinţele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiţii publice la un nivel de pregătire corespunzător. (3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare şi aprobare, în scopul selecţiei şi bugetării, doar acele proiecte de investiţii publice semnificative noi care îndeplinesc cerinţele prezentului articol.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea gradului de pregătire a unui proiect de investiţii publice nou presupune: a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite, în cazul unui proiect de investiţii publice nou, a criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, detaliate în anexa nr. 1, introducerea proiectului de investiţii în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice a listei revizuite, justificării şi fundamentării acordării punctajelor, respectiv a informaţiilor din anexele nr. 2 şi 3; b) prezentarea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor prevăzute la lit. a), în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), la momentul promovării sau anterior acesteia, spre avizare de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiţii publice semnificativ respectiv; c) analizarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice a informaţiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investiţii publice semnificativ nou, din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului, şi prezentarea către conducerea Ministerului Finanţelor Publice a concluziilor analizei privind îndeplinirea acestor condiţii. (2) Prevederile art. 5 şi ale prezentului articol se aplică şi acelor proiecte de investiţii publice semnificative care, deşi au fost incluse în legea bugetului de stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare şi pot fi asimilate proiectelor de investiţii publice noi, pentru care se reaprobă indicatorii tehnico-economici. (3) Etapa de selecţie şi bugetare are loc ulterior aprobării documentaţiei tehnico-economice.  +  Articolul 7 (1) În etapa de implementare/execuţie a proiectului de investiţii publice se realizează implementarea fizică a proiectului de investiţii publice. Ordonatorii principali de credite vor calcula şi vor raporta lunar către Ministerul Finanţelor Publice indicatori de progres/rezultat în unităţi fizice/valorice în vederea monitorizării îndeplinirii criteriului 4.2 prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmări ca proiectul de investiţii publice semnificativ să fie realizat în mod eficient şi să fie finalizat la timp, conform bugetului şi în conformitate cu specificaţiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza programărilor/calendarelor iniţiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp şi soluţii adecvate vor fi puse în aplicare în timp util. (3) Măsuri corespunzătoare vor fi puse în aplicare de către ordonatorul principal de credite şi/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor de investiţii aprobate.  +  Articolul 8 (1) Etapa de finalizare, operare şi întreţinere a proiectului de investiţii publice presupune, după caz, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii sau livrarea serviciilor. (2) Pentru toate proiectele de investiţii publice semnificative vor fi întocmite în termen de 1 an de la încheierea proiectului rapoarte la finalizare. Un astfel de raport va evalua dacă proiectul a fost realizat la timp. Vor fi identificate abaterile majore de la calendarul de implementare, iar motivele acestora vor fi explicate în cuprinsul raportului. Va fi identificată orice recomandare/măsură pentru îmbunătăţirea proiectării sau implementării proiectelor similare din viitor. Rapoartele de finalizare pentru proiectele de investiţii publice semnificative vor fi prezentate de către ordonatorul principal de credite Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea acestuia. (3) Ordonatorii principali de credite şi/sau beneficiarii vor asigura condiţii adecvate pentru operarea sustenabilă a proiectelor de investiţii publice semnificative finalizate. Acest lucru implică stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricăror acţiuni de întărire a capacităţii în ceea ce priveşte personalul operaţional şi asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operaţiunile curente şi pentru întreţinerea optimă a facilităţilor nou-create, pe durata de viaţă operaţională planificată.  +  Articolul 9 (1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiţii publice presupune evaluarea, detalierea şi diseminarea rezultatelor obţinute de un proiect de investiţii publice de către ordonatorul principal de credite. (2) Proiectele de investiţii publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanţei la momentul la care au fost finalizate şi, în orice caz, fără a depăşi un termen de 5 ani de la finalizare şi dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficienţa şi eficacitatea proiectelor în comparaţie cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele vor fi transmise către Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea acestuia.  +  Articolul 10 (1) În scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea includerii proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape: a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor şi criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investiţii publice semnificative noi şi în continuare, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentele norme şi a limitărilor impuse de ordonanţa de urgenţă, urmată de includerea acestora în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate; b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conţinând informaţiile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, în forma actualizată, respectiv punctajele acordate pentru fiecare proiect de investiţii publice semnificativ şi pentru fiecare criteriu în parte, precum şi informaţiile luate în considerare, ca justificare şi/sau fundamentare, la acordarea punctajelor respective; c) transmiterea informaţiilor de la lit. b) se va face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se va face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; informaţiile comunicate după expirarea termenelor prevăzute în actul normativ mai sus invocat nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice; d) transmiterea oricăror clarificări sau informaţii suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanţelor Publice, în atenţia Unităţii de evaluare a investiţiilor publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondenţă, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanţelor Publice; informaţiile comunicate după expirarea termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanţelor Publice; e) elaborarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a listei proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate care se supune aprobării Guvernului, în baza listelor proiectelor de investiţii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite; f) prezentarea de către Unitatea de evaluare a investiţiilor publice conducerii Ministerului Finanţelor Publice a rezultatelor prioritizării, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite şi a eventualelor clarificări şi/sau informaţii suplimentare; g) prezentarea de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiţii semnificative prioritizate; h) includerea proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate, conform aprobării Guvernului, spre finanţare, în programul de investiţii publice al ordonatorului principal de credite. (2) La elaborarea listei prevăzute la alin. (1) lit. e) se vor avea în vedere şi următoarele elemente: a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiţii publice şi justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiţii publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea informaţiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv; b) poziţia proiectului de investiţii publice în lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate elaborată şi transmisă de ordonatorul principal de credite, cu respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b), inclusiv în cazul acordării aceluiaşi punctaj mai multor proiecte; c) valoarea totală a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj; d) indicatorii de performanţă economică a proiectului de investiţii publice, pentru proiectele de investiţii publice semnificative cu acelaşi punctaj; e) angajamentele deja asumate de România, în calitate de împrumutat sau în altă calitate, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituţii financiare internaţionale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11În cazul investiţiilor realizate din credite bancare garantate de către stat, procedura prevăzută la art. 3-6 se aplică anterior transmiterii către Ministerul Finanţelor Publice a solicitării de garantare de către stat, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind datoria publică.  +  Articolul 12În urma aprobării de către Guvern a listei proiectelor de investiţii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a lua toate măsurile în condiţiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investiţii publice, aşa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico- economici aprobaţi, precum şi pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investiţii publice.  +  Articolul 13Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investiţiilor publice semnificative.  +  Articolul 14Atribuţiile specifice ale Unităţii de evaluare a investiţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Articolul 15 (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme. (2) Anexa nr. 1 conţine precizări metodologice privind acordarea punctajelor şi justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investiţii publice semnificative prin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare. Precizările metodologice reprezintă cerinţe minime privind informaţiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informaţiile solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite şi cu alte informaţii relevante, după caz. (3) Anexele nr. 2 şi 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanţelor Publice informaţiile solicitate conform prezentelor norme. (4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informaţiile sunt prezentate de către Ministerul Finanţelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la art. 45 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.  +  Anexa 1PRECIZĂRI METODOLOGICEprivind acordarea şi justificarea punctajelorpentru proiectele de investiţii publice semnificativeprin aplicarea principiilor şi criteriilor de prioritizare ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Principii │Criterii de prioritizare│Justificarea punctajelor │Precizări metodologice │ │ │ a proiectelor noi │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 1 │1.1. Obiectivele şi │0 puncte - Obiectivele │Indicarea strategiei la │ │Oportunitatea proiectului│ţintele proiectului │generale şi specifice şi │a cărei realizare │ │în contextul strategiilor│sunt relevante? │ţintele proiectului de │contribuie proiectul de │ │sectoriale sau naţionale │(10 puncte) │investiţii nu sunt în │investiţii, precum şi a │ │20 de puncte) │ │concordanţă cu │documentului/actului │ │ │ │obiectivele strategiilor │normativ prin care │ │ │ │naţionale sau sectoriale.│aceasta este aprobată, │ │ │ │5 puncte - Obiectivele │eventual şi a sursei │ │ │ │generale şi specifice şi │unde aceasta poate fi │ │ │ │ţintele proiectului de │consultată, inclusiv în │ │ │ │investiţii sunt parţial │cazul în care aceasta │ │ │ │aliniate la obiectivele │a fost publicată în │ │ │ │strategiilor naţionale │Monitorul Oficial al │ │ │ │sau sectoriale. │României, Partea I (se │ │ │ │10 puncte - Obiectivele │vor indica numărul şi │ │ │ │generale şi specifice şi │data Monitorului Oficial│ │ │ │ţintele proiectului de │al României). Dacă │ │ │ │investiţii sunt în │documentul nu este │ │ │ │strânsă concordanţă cu │public, se va pune la │ │ │ │obiectivele strategiilor │dispoziţia Ministerului │ │ │ │naţionale sau sectoriale │Finanţelor Publice o │ │ │ │ │copie a acestuia. │ │ │ │ │Exemplu de strategie │ │ │ │ │sectorială: Strategia de│ │ │ │ │transport intermodal în │ │ │ │ │România 2020 (aprobată │ │ │ │ │prin Ordinul ministrului│ │ │ │ │transporturilor şi │ │ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │nr. 457/2011 pentru │ │ │ │ │aprobarea Strategiei de │ │ │ │ │transport intermodal în │ │ │ │ │România) │ │ │ │ │Exemplu de strategie │ │ │ │ │naţională: Programul │ │ │ │ │naţional de reformă │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │1.2. Proiectul │0 puncte - Proiectul de │Se vor preciza │ │ │reprezintă o prioritate │investiţii nu este inclus│strategiile în care este│ │ │ridicată în contextul │în strategiile naţionale │inclus proiectul de │ │ │actualelor strategii │sau sectoriale. │investiţii publice, │ │ │sectoriale sau │5 puncte - Proiectul de │precum şi documentul/ │ │ │naţionale? │investiţii este inclus │actul normativ prin care│ │ │(10 puncte) │în strategiile │acestea sunt aprobate, │ │ │ │sectoriale. │eventual şi sursa unde │ │ │ │10 puncte - Proiectul de │acestea pot fi │ │ │ │investiţii este inclus în│consultate, inclusiv în │ │ │ │strategiile naţionale. │cazul în care acestea au│ │ │ │ │fost publicate în │ │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │ │României, Partea I (se │ │ │ │ │vor indica numărul şi │ │ │ │ │data Monitorului Oficial│ │ │ │ │al României). Dacă │ │ │ │ │documentul nu este │ │ │ │ │public, se va pune la │ │ │ │ │dispoziţia Ministerului │ │ │ │ │Finanţelor Publice o │ │ │ │ │copie a acestuia. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 2 │2.1. Proiectul este │0 puncte dacă: │Pentru indicatorii de │ │Justificarea economică şi│justificat economic prin│- nu există informaţii │performanţă economică se│ │socială │studiul de │referitoare la │transmit valoarea şi │ │(40 de puncte) │(pre)fezabilitate sau, │indicatorii de │modul de calcul. Pentru │ │ │după caz, memoriul │performanţă economică │valorile de referinţă │ │ │tehnico-economic ori │(VENA, RIRE, raportul │luate în considerare se │ │ │nota de fundamentare? │B/C); sau │va indica sursa oficială│ │ │(20 de puncte) │- în situaţia în care │a acestora. │ │ │ │VENA<0 şi/sau RIRE │ │ │nu există importante │la media pe sector pot │ │ │ │beneficii nefinanciare │fi găsite în Ghidul │ │ │ │care să fie luate în │pentru analiza │ │ │ │calcul. │cost-beneficiu a │ │ │ │10 puncte - dacă VENA>0 │proiectelor de │ │ │ │şi RIRE │ │ │sau există importante │revizuită de Comisia │ │ │ │beneficii nefinanciare │Europeană/Direcţia │ │ │ │care să fie luate în │generală de politică │ │ │ │calcul. │regională în 2008 │ │ │ │20 puncte - dacă VENA>0 │(denumit în continuare │ │ │ │şi RIRE>media pe sector. │Ghidul Comisiei │ │ │ │ │Europene), la p. 58, │ │ │ │ │tabelul 2.11, în absenţa│ │ │ │ │altor statistici │ │ │ │ │oficiale la nivel │ │ │ │ │naţional. │ │ │ │ │RAS este 5,5% în termeni│ │ │ │ │reali, în conformitate │ │ │ │ │cu Ghidul Comisiei │ │ │ │ │Europene. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │2.2. Proiectul are │0 puncte - Nu are │Ordonatorii principali │ │ │justificare socială? │justificare socială. │de credite vor prezenta │ │ │(10 puncte) │10 puncte - Proiectul │minimum 3 indicatori │ │ │ │este justificat social. │cost-utilitate, în │ │ │ │ │funcţie de specificul │ │ │ │ │proiectului/sectorului, │ │ │ │ │care să fundamenteze │ │ │ │ │punctajul acordat pentru│ │ │ │ │justificarea socială. │ │ │ │ │Exemple de indicatori de│ │ │ │ │utilitate: reducerea │ │ │ │ │mortalităţii, crearea de│ │ │ │ │locuri de muncă, │ │ │ │ │creşterea speranţei de │ │ │ │ │viaţă, îmbunătăţirea │ │ │ │ │calităţii vieţii, │ │ │ │ │reducerea emisiilor, │ │ │ │ │economii de timp de │ │ │ │ │transport/călătorie, │ │ │ │ │îmbunătăţirea siguran- │ │ │ │ │ţei, reducerea numărului│ │ │ │ │de accidente │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │2.3. Impactul de mediu │0 puncte - Impactul │Se vor furniza detalii │ │ │al proiectului │proiectului de investiţii│privind documentele │ │ │corespunde legislaţiei │asupra mediului nu │justificative aferente │ │ │în vigoare? │corespunde cerinţelor │(data, nr., instituţia │ │ │(10 puncte) │legislaţiei în vigoare, │emitentă) şi ce │ │ │ │în cazurile în care este │indică acestea. │ │ │ │necesar avizul de mediu. │ │ │ │ │10 puncte dacă: │ │ │ │ │- impactul proiectului de│ │ │ │ │investiţii asupra │ │ │ │ │mediului corespunde │ │ │ │ │cerinţelor legislaţiei în│ │ │ │ │vigoare, în cazurile în │ │ │ │ │care este necesar avizul │ │ │ │ │de mediu; sau │ │ │ │ │- nu este necesar studiul│ │ │ │ │de evaluare a impactului │ │ │ │ │asupra mediului. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 3 │3.1. Cerinţele totale │0 puncte - Proiectul de │Excepţia prevăzută la │ │Suportabilitatea şi │de finanţare ale │investiţii publice nu │art. 43 alin. (9) din │ │sustenabilitatea │proiectului respectă o │respectă cerinţele │Legea nr. 500/2002, │ │financiară │estimare realistă a │prevăzute la art. 43 │cu modificările şi │ │(20 de puncte) │resurselor disponibile │alin. (9) din Legea │completările ulterioare,│ │ │pentru sector/subsector?│nr. 500/2002 privind │se punctează din oficiu │ │ │(10 puncte) │finanţele publice, cu │cu punctajul maxim. │ │ │ │modificările şi completă-│ │ │ │ │rile ulterioare, sau, │ │ │ │ │după caz, cerinţele │ │ │ │ │prevăzute la art. 45 │ │ │ │ │alin. (2) din Legea │ │ │ │ │nr. 273/2006 privind │ │ │ │ │finanţele publice locale,│ │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │ │completările ulterioare. │ │ │ │ │10 puncte - Proiectul de │ │ │ │ │investiţii publice │ │ │ │ │respectă cerinţele │ │ │ │ │prevăzute la art. 43 │ │ │ │ │alin. (9) din Legea │ │ │ │ │nr. 500/2002, cu │ │ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │completările ulterioare, │ │ │ │ │sau, după caz, cerinţele │ │ │ │ │prevăzute la art. 45 │ │ │ │ │alin. (2) din Legea │ │ │ │ │nr. 273/2006, cu │ │ │ │ │modificările şi │ │ │ │ │completările ulterioare. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │3.2. Finanţarea totală/ │0 puncte - proiect de │Pentru proiectele de │ │ │Fondurile necesită şi │investiţii finanţat │investiţii publice │ │ │cofinanţare de la │integral de la bugetul │pentru care se │ │ │bugetul de stat? │de stat │actualizează indicatorii│ │ │(5 puncte) │2 puncte - proiect de │tehnico-economici │ │ │ │investiţii finanţat de la│aprobaţi deja de către │ │ │ │bugetul de stat şi │Guvern, precum şi pentru│ │ │ │venituri proprii │cele incluse deja în │ │ │ │5 puncte - proiect de │legea bugetului de stat │ │ │ │investiţii finanţat din │pentru anul │ │ │ │fonduri rambursabile şi │corespunzător momentului│ │ │ │alte surse │la care se efectuează │ │ │ │ │prioritizarea, se vor │ │ │ │ │indica data şi numărul │ │ │ │ │hotărârii Guvernului. │ │ │ │ │Proiectul de investiţii │ │ │ │ │publice va fi încadrat │ │ │ │ │doar în una dintre │ │ │ │ │situaţiile enumerate la │ │ │ │ │justificarea │ │ │ │ │punctajelor. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │3.3. Există aranjamente │0 puncte - Nu va genera │Conform studiilor şi │ │ │credibile pentru a │venituri*. │previziunilor. │ │ │acoperi durabil │3 puncte - Va genera │*Cu excepţia acelor │ │ │costurile de operare şi │venituri care vor acoperi│proiecte de investiţii │ │ │întreţinere rezultate │parţial costurile de │care aduc importante │ │ │odată ce proiectul este │operare şi întreţinere. │beneficii nefinanciare, │ │ │finalizat? │5 puncte - Va genera │cum ar fi, dar fără a │ │ │(5 puncte) │venituri care vor acoperi│se limita la: proiecte │ │ │ │integral costurile de │de conservare a │ │ │ │operare şi întreţinere. │biodiversităţii, situri │ │ │ │ │de patrimoniu cultural, │ │ │ │ │peisaj; pentru aceste │ │ │ │ │proiecte se va acorda │ │ │ │ │punctajul maxim aferent │ │ │ │ │subcriteriului. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 4 Aranjamente │4.1. Cât de bine s-a │2 puncte - Proiectul de │Se vor prezenta │ │pentru implementare/ │făcut actuala pregătire │investiţii are studiu │informaţii referitoare │ │Performanţa în │a proiectului? │de prefezabilitate │la data elaborării şi │ │implementare │(10 puncte) │întocmit conform │aprobării documenta- │ │(20 de puncte) │ │prevederilor Hotărârii │ţiilor respective, │ │ │ │Guvernului nr. 28/2008*. │pentru fiecare dintre │ │ │ │3,5 puncte - Proiectul de│acestea. Punctajul │ │ │ │investiţii are studiu de │acordat pentru fiecare │ │ │ │fezabilitate întocmit │documentaţie se │ │ │ │conform prevederilor │cumulează. │ │ │ │Hotărârii Guvernului │*Hotărârea Guvernului │ │ │ │nr. 28/2008*. │nr. 28/2008 privind │ │ │ │3,5 puncte - Proiectul de│aprobarea conţinutului- │ │ │ │investiţii are │cadru al documentaţiei │ │ │ │indicatorii tehnico- │tehnico-economice │ │ │ │economici aprobaţi, │aferente investiţiilor │ │ │ │conform prevederilor │publice, precum şi a │ │ │ │legale în vigoare. 1 │structurii şi │ │ │ │punct - Proiectul de │metodologiei de │ │ │ │investiţii are alte │elaborare a devizului │ │ │ │documente aprobate, │general pentru obiective│ │ │ │conform prevederilor │de investiţii şi │ │ │ │legale aplicabile (de │lucrări de intervenţii │ │ │ │exemplu: studiu de │ │ │ │ │fundamentare a deciziei │ │ │ │ │de concesionare); în │ │ │ │ │cazul în care legislaţia │ │ │ │ │nu prevede alte │ │ │ │ │documente, se acordă din │ │ │ │ │oficiu 1 punct. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │4.2. S-au definit │Indicatori de progres şi │Din momentul asigurării │ │ │indicatori corespunză- │de rezultat, exprimaţi în│finanţării, pentru toate│ │ │tori pentru progresul şi│unităţi valorice, fizice │proiectele de investiţii│ │ │performanţa proiectului │sau de altă natură, │publice semnificative se│ │ │şi au fost proiectate │cuantificabile, prin │calculează şi se │ │ │aranjamente adecvate │raportare la obiectivele │raportează lunar către │ │ │pentru monitorizare şi │specifice ale │Ministerul Finanţelor │ │ │evaluare? │proiectului, inclusiv un │Publice indicatori de │ │ │(5 puncte) │calendar de implementare │progres/rezultat în │ │ │ │a principalelor etape/ │unităţi fizice/valorice,│ │ │ │activităţi aferente │în vederea aplicării │ │ │ │proiectului de investiţii│criteriului 4.2. │ │ │ │publice: │Se vor preciza │ │ │ │- 0 puncte dacă nu │indicatorii de progres │ │ │ │există; │şi rezultat definiţi. │ │ │ │- 2 puncte dacă există. │Se va anexa calendarul │ │ │ │ │de implementare. │ │ │ │Indicatori de performanţă│Se vor preciza │ │ │ │financiară: VFNA, RRF: │indicatorii calculaţi. │ │ │ │- 0 puncte dacă nu s-au │ │ │ │ │calculat; │ │ │ │ │- 0,75 puncte pentru │ │ │ │ │fiecare indicator │ │ │ │ │calculat. │ │ │ │ │Aranjamente pentru │Se vor preciza │ │ │ │monitorizare şi evaluare │măsurile ce vor fi │ │ │ │avute în vedere: │luate. │ │ │ │- 0 puncte dacă nu au │ │ │ │ │fost avute în vedere │ │ │ │ │aranjamente pentru │ │ │ │ │monitorizare şi evaluare;│ │ │ │ │- 1,5 puncte dacă se au │ │ │ │ │în vedere aranjamente │ │ │ │ │pentru monitorizare şi │ │ │ │ │evaluare. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │4.3. Există o structură │0 puncte - nu au fost │Se va nominaliza │ │ │de management de proiect│desemnate persoanele/ │persoana/departamentul │ │ │identificată care │departamentele │şi se vor comunica │ │ │răspunde de progresul │responsabile cu monitori-│detaliile de contact; se│ │ │implementării? │zarea progresului │va detalia experienţa │ │ │(5 puncte) │implementării proiectului│personalului desemnat în│ │ │ │de investiţii publice; │implementarea unuia sau │ │ │ │2 puncte - au fost │mai multor proiecte │ │ │ │desemnate persoanele/ │(similare). │ │ │ │departamentele │ │ │ │ │responsabile cu monito- │ │ │ │ │rizarea progresului │ │ │ │ │implementării proiectului│ │ │ │ │de investiţii publice; │ │ │ │ │5 puncte - au fost │ │ │ │ │desemnate persoanele/ │ │ │ │ │departamentele │ │ │ │ │responsabile cu monito- │ │ │ │ │rizarea progresului │ │ │ │ │implementării proiectului│ │ │ │ │de investiţii publice, │ │ │ │ │iar persoanele au │ │ │ │ │experienţă în │ │ │ │ │implementarea unor │ │ │ │ │proiecte similare. │ │ └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Principii │Criterii de prioritizare│Justificarea punctajelor │Precizări metodologice │ │ │ a proiectelor în │ │ │ │ │ continuare │ │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 1 │1.1. Obiectivele şi │0 puncte - Obiectivele │Indicarea strategiei la │ │Oportunitatea proiectului│ţintele proiectului mai │generale şi specifice şi │a cărei realizare │ │în contextul strategiilor│sunt relevante? │ţintele proiectului de │contribuie proiectul de │ │sectoriale sau naţionale │(10 puncte) │investiţii nu mai sunt │investiţii, precum şi │ │(20 de puncte) │ │în concordanţă cu │a documentului/actului │ │ │ │obiectivele strategiilor │normativ prin care │ │ │ │naţionale sau sectoriale.│aceasta este aprobată, │ │ │ │5 puncte - Obiectivele │eventual şi a sursei │ │ │ │generale şi specifice şi │unde aceasta poate fi │ │ │ │ţintele proiectului de │consultată, inclusiv în │ │ │ │investiţii sunt parţial │cazul în care aceasta │ │ │ │aliniate la obiectivele │a fost publicată în │ │ │ │strategiilor naţionale │Monitorul Oficial al │ │ │ │sau sectoriale. │României, Partea I (se │ │ │ │10 puncte - Obiectivele │vor indica numărul şi │ │ │ │generale şi specifice şi │data Monitorului Oficial│ │ │ │ţintele proiectului de │al României). Dacă │ │ │ │investiţii sunt în │documentul nu este │ │ │ │strânsă concordanţă cu │public, se va pune la │ │ │ │obiectivele strategiilor │dispoziţia Ministerului │ │ │ │naţionale sau sectoriale.│Finanţelor Publice o │ │ │ │ │copie a acestuia. │ │ │ │ │Exemplu de strategie │ │ │ │ │sectorială: │ │ │ │ │Strategia de transport │ │ │ │ │intermodal în România │ │ │ │ │2020 (aprobată prin │ │ │ │ │Ordinul ministrului │ │ │ │ │transporturilor şi │ │ │ │ │infrastructurii │ │ │ │ │nr. 457/2011 pentru │ │ │ │ │aprobarea Strategiei de │ │ │ │ │transport intermodal în │ │ │ │ │România). │ │ │ │ │Exemplu de strategie │ │ │ │ │naţională: Programul │ │ │ │ │naţional de reformă. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │1.2. Proiectul mai │0 puncte - Proiectul de │Se vor preciza │ │ │reprezintă o prioritate │investiţii nu este inclus│strategiile în care este│ │ │ridicată în contextul │în strategiile naţionale │inclus proiectul de │ │ │actualelor strategii │sau sectoriale. │investiţii publice, │ │ │sectoriale sau │5 puncte - Proiectul de │precum şi documentul/ │ │ │naţionale? │investiţii este inclus │actul normativ prin care│ │ │(10 puncte) │în strategiile │acestea sunt aprobate, │ │ │ │sectoriale. │eventual şi sursa unde │ │ │ │10 puncte - Proiectul de │acestea pot fi │ │ │ │investiţii este inclus │consultate, inclusiv în │ │ │ │în strategiile naţionale.│cazul în care acestea au│ │ │ │ │fost publicate în │ │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │ │României, Partea I (se │ │ │ │ │vor indica numărul şi │ │ │ │ │data Monitorului Oficial│ │ │ │ │al României). Dacă │ │ │ │ │documentul nu este │ │ │ │ │public, se va pune la │ │ │ │ │dispoziţia Ministerului │ │ │ │ │Finanţelor Publice o │ │ │ │ │copie a acestuia. │ │ │ │ │Proiectul de investiţii │ │ │ │ │publice va fi încadrat │ │ │ │ │doar în una dintre │ │ │ │ │situaţiile enumerate la │ │ │ │ │justificarea │ │ │ │ │punctajelor. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 2 │2.1. Proiectul mai este │0 puncte dacă: │Pentru indicatorii de │ │Justificarea economică şi│justificat economic? │- nu există informaţii │performanţă economică se│ │socială │(15 puncte) │referitoare la │transmit atât valoarea, │ │(30 de puncte) │ │indicatorii de │cât şi modul de calcul. │ │ │ │performanţă economică │Pentru valorile de │ │ │ │(VENA, RIRE, raportul │referinţă luate în │ │ │ │B/C); sau │considerare se va indica│ │ │ │- VENA<0 şi/sau RIRE │ │ │şi nu există beneficii │acestora. │ │ │ │nefinanciare importante; │În cazul în care │ │ │ │- nu există informaţii │legislaţia în vigoare nu│ │ │ │referitoare la eficienţa │prevede obligativitatea │ │ │ │economică a proiectului │calculării acestor │ │ │ │de investiţii; │indicatori, se vor │ │ │ │7,5 puncte - dacă VENA>0,│furniza detaliile │ │ │ │RIRE │ │ │există importante │indicatori, necesari │ │ │ │beneficii nefinanciare │pentru justificarea │ │ │ │care să fie luate în │economică, calculaţi │ │ │ │calcul; │conform prevederilor │ │ │ │15 puncte - dacă VENA>0, │legale în vigoare la │ │ │ │RIRE>media pe sector │data elaborării │ │ │ │ │documentaţiei, sau alte │ │ │ │ │elemente de justificare │ │ │ │ │economică avute în │ │ │ │ │vedere la momentul │ │ │ │ │respectiv. │ │ │ │ │Informaţiile referitoare│ │ │ │ │la media pe sector pot │ │ │ │ │fi găsite în Ghidul │ │ │ │ │pentru analiza │ │ │ │ │cost-beneficiu a │ │ │ │ │proiectelor de investi- │ │ │ │ │ţii, ediţie revizuită │ │ │ │ │de Comisia Europeană/ │ │ │ │ │Direcţia generală de │ │ │ │ │politică regională în │ │ │ │ │2008 (denumit în │ │ │ │ │continuare Ghidul │ │ │ │ │Comisiei Europene), la │ │ │ │ │p. 58, tabelul 2.11, în │ │ │ │ │absenţa altor statistici│ │ │ │ │oficiale la nivel │ │ │ │ │naţional. │ │ │ │ │RAS este 5,5% în termeni│ │ │ │ │reali, în conformitate │ │ │ │ │cu Ghidul Comisiei │ │ │ │ │Europene. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │2.2. Proiectul mai are │0 puncte - Nu mai are │Ordonatorii principali │ │ │justificare socială? │justificare socială. │de credite vor prezenta │ │ │(10 puncte) │10 puncte - Proiectul mai│minimum 3 indicatori │ │ │ │este justificat social. │cost-utilitate, în │ │ │ │ │funcţie de specificul │ │ │ │ │proiectului/sectorului, │ │ │ │ │care să fundamenteze │ │ │ │ │punctajul acordat pentru│ │ │ │ │justificarea socială. │ │ │ │ │Exemple de indicatori de│ │ │ │ │utilitate: reducerea │ │ │ │ │mortalităţii, crearea de│ │ │ │ │locuri de muncă, │ │ │ │ │creşterea speranţei de │ │ │ │ │viaţă, îmbunătăţirea │ │ │ │ │calităţii vieţii, │ │ │ │ │reducerea emisiilor, │ │ │ │ │economii de timp de │ │ │ │ │transport/călătorie, │ │ │ │ │îmbunătăţirea siguran- │ │ │ │ │ţei, reducerea numărului│ │ │ │ │de accidente │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │2.3. Impactul de mediu │0 puncte - Impactul │Se vor furniza detalii │ │ │al proiectului mai │proiectului de investiţii│privind documentele │ │ │corespunde cu cel │asupra mediului nu mai │justificative aferente │ │ │proiectat iniţial? │corespunde cerinţelor │(data, nr., instituţia │ │ │(5 puncte) │legislaţiei în vigoare, │emitentă) şi ce indică │ │ │ │în cazurile în care este │acestea. │ │ │ │necesar avizul de mediu. │ │ │ │ │5 puncte dacă: │ │ │ │ │- impactul proiectului de│ │ │ │ │investiţii asupra │ │ │ │ │mediului corespunde │ │ │ │ │cerinţelor legislaţiei în│ │ │ │ │vigoare, în cazurile în │ │ │ │ │care este necesar avizul │ │ │ │ │de mediu; sau │ │ │ │ │- nu este necesar studiul│ │ │ │ │de evaluare a impactului │ │ │ │ │asupra mediului. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 3 │3.1. Cerinţele totale │0 puncte - Bugetele │Se vor furniza │ │Suportabilitatea şi │de finanţare ale │anuale alocate, inclusiv │informaţiile necesare │ │sustenabilitatea │proiectului respectă │pentru anul curent, │pentru determinarea │ │financiară │şi au respectat o │nu au acoperit necesarul │încadrării proiectului │ │(20 de puncte) │estimare realistă a │de finanţare al │în unul din cele două │ │ │resurselor disponibile │proiectului de investiţii│cazuri. │ │ │pentru sector/subsector?│publice. │ │ │ │(10 puncte) │10 puncte - Bugetele │ │ │ │ │anuale alocate, inclusiv │ │ │ │ │pentru anul curent, au │ │ │ │ │acoperit necesarul de │ │ │ │ │finanţare al proiectului │ │ │ │ │de investiţii publice. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │3.2. Finanţarea totală/ │0 puncte - proiect de │Se vor preciza sursele │ │ │Fondurile necesită şi │investiţii finanţat │de finanţare, precum şi │ │ │cofinanţare de la │integral de la bugetul │hotărârea Guvernului de │ │ │bugetul de stat? │de stat; │aprobare a acestora │ │ │(5 puncte) │2 puncte - proiect de │(data şi numărul │ │ │ │investiţii finanţat de la│hotărârii Guvernului de │ │ │ │bugetul de stat şi │aprobare a indicatorilor│ │ │ │venituri proprii; │tehnico-economici). │ │ │ │5 puncte - proiect de │Proiectul de investiţii │ │ │ │investiţii finanţat din │publice va fi încadrat │ │ │ │fonduri rambursabile şi │doar în una dintre │ │ │ │alte surse │situaţiile enumerate la │ │ │ │ │justificarea │ │ │ │ │punctajelor. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │3.3. Există aranjamente │0 puncte - Nu generează │Conform studiilor şi │ │ │credibile pentru a │venituri*. │previziunilor. │ │ │acoperi durabil │3 puncte - Generează │*Cu excepţia acelor │ │ │costurile de operare şi │venituri care acoperă │proiecte care aduc │ │ │întreţinere rezultate │parţial costurile de │importante beneficii │ │ │odată ce proiectul este │operare şi întreţinere. │nefinanciare, cum ar fi,│ │ │finalizat? │5 puncte - Generează │dar fără a se limita la:│ │ │(5 puncte) │venituri care acoperă │proiecte de conservare │ │ │ │integral costurile de │a biodiversităţii, │ │ │ │operare şi întreţinere. │situri de patrimoniu │ │ │ │ │cultural, peisaj; pentru│ │ │ │ │aceste proiecte se va │ │ │ │ │acorda punctajul maxim │ │ │ │ │aferent subcriteriului. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul 4 Aranjamente │4.1. Cât de bine a fost │4 puncte - Proiectul de │Se vor prezenta şi │ │pentru implementare/ │făcută pregătirea │investiţii are întocmit │informaţii referitoare │ │Performanţa în │proiectului? │studiu de prefezabilita- │la data elaborării şi │ │implementare │(15 puncte) │te, conform prevederilor │aprobării documenta- │ │(30 de puncte) │ │legale în vigoare la data│ţiilor respective, │ │ │ │relevantă. │pentru fiecare │ │ │ │5 puncte - Proiectul de │dintre acestea. │ │ │ │investiţii are întocmit │În cazul în care, │ │ │ │studiu de fezabilitate, │la data relevantă │ │ │ │conform prevederilor │[elaborarea studiului de│ │ │ │legale în vigoare la data│(pre)fezabilitate, │ │ │ │relevantă. │aprobarea de către │ │ │ │5 puncte - Proiectul de │Guvern a demarării │ │ │ │investiţii are indica- │proiectului sau similar]│ │ │ │torii tehnico-economici │legislaţia aplicabilă │ │ │ │aprobaţi, conform │nu impunea elaborarea │ │ │ │prevederilor legale în │şi aprobarea unuia │ │ │ │vigoare la data │dintre documente, se vor│ │ │ │relevantă. │furniza informaţii │ │ │ │1 punct - Proiectul de │suficiente pentru │ │ │ │investiţii are alte │verificarea │ │ │ │documente aprobate, │justificărilor │ │ │ │conform prevederilor │prezentate. │ │ │ │legale aplicabile (de │În acest caz, │ │ │ │exemplu, studiu de │punctarea se va face din│ │ │ │fundamentare a deciziei │oficiu pentru numărul de│ │ │ │de concesionare); în │puncte corespunzător │ │ │ │cazul în care legislaţia │documentaţiei ce nu era │ │ │ │nu prevede alte │necesar a fi elaborată. │ │ │ │documente, se acordă din │Punctajul acordat pentru│ │ │ │oficiu 1 punct. │fiecare documentaţie se │ │ │ │ │cumulează. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │4.2. Indicatorii │Costul total aprobat │Pentru toate proiectele │ │ │definiţi iniţial pentru │3,5 puncte - Costul total│de investiţii publice │ │ │progresul şi performanţa│aprobat iniţial al │semnificative se │ │ │proiectului mai │investiţiei actualizat cu│calculează şi se │ │ │corespund actualului │indicii de preţuri nu a │raportează lunar către │ │ │stadiu de implementare? │fost depăşit. │Ministerul Finanţelor │ │ │(10 puncte) │0 puncte - Costul total │Publice indicatori de │ │ │ │iniţial al investiţiei │progres/rezultat în │ │ │ │actualizat cu indicii de │unităţi fizice/ valorice│ │ │ │preţuri a fost depăşit. │în vederea aplicării │ │ │ │Durata aprobată de │criteriului 4.2. │ │ │ │realizare a investiţiei │Indicatorii de progres/ │ │ │ │3,5 puncte - Durata │rezultat şi performanţă │ │ │ │aprobată iniţială de │includ, dar nu se │ │ │ │realizare a investiţiei │limitează la: costul │ │ │ │nu a fost depăşită. │total al investiţiei, │ │ │ │0 puncte - Durata │durata de realizare a │ │ │ │iniţială de realizare a │investiţiei, programul │ │ │ │investiţiei a fost │de execuţie, cu │ │ │ │depăşită. │detalierea gradului de │ │ │ │Calendarul de implemen- │execuţie fizică │ │ │ │tare a proiectului │(exprimat în unităţi │ │ │ │3 puncte - Calendarul de │fizice sau de altă │ │ │ │implementare a │natură, cuantificabile) │ │ │ │principalelor etape/ │şi valorică, precum şi │ │ │ │activităţi aferente │capacităţi fizice │ │ │ │proiectului de investiţii│executate raportat la │ │ │ │publice, aşa cum a fost │capacităţi fizice │ │ │ │el definit iniţial, la │programate iniţial. │ │ │ │demararea proiectului, │Se va prezenta │ │ │ │inclusiv cu detalierea │calendarul de │ │ │ │gradului de execuţie │implementare a │ │ │ │fizică şi valorică, a │proiectului, conţinând │ │ │ │fost respectat. │atât termenele definite │ │ │ │0 puncte - Calendarul de │iniţial, cât şi │ │ │ │implementare a principa- │termenele efective de │ │ │ │lelor etape/activităţi │realizare/îndeplinire a │ │ │ │aferente proiectului de │activităţilor/etapelor │ │ │ │investiţii publice, aşa │definite pentru │ │ │ │cum a fost el definit │implementarea │ │ │ │iniţial, la demararea │proiectului, în forma ce│ │ │ │proiectului, inclusiv cu │reflectă stadiul actual.│ │ │ │detalierea gradului de │Se vor prezenta şi alte │ │ │ │execuţie fizică şi │informaţii necesare │ │ │ │valorică, nu a fost │verificării corectitu- │ │ │ │respectat. │dinii acordării │ │ │ │ │punctajului, pentru │ │ │ │ │fiecare element de │ │ │ │ │punctare. │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │4.3. Există o structură │0 puncte - Nu au fost │Se va nominaliza │ │ │de management de proiect│desemnate persoanele/ │persoana/departamentul │ │ │identificată care │departamentele │şi detaliile de contact;│ │ │răspunde de progresul │responsabile cu │se va detalia experienţa│ │ │implementării? │monitorizarea progresului│personalului desemnat │ │ │(5 puncte) │implementării proiectului│în implementarea unuia │ │ │ │de investiţii. │sau mai multor proiecte │ │ │ │2 puncte - Au fost │(similare). │ │ │ │desemnate persoanele/ │ │ │ │ │departamentele │ │ │ │ │responsabile cu monitori-│ │ │ │ │zarea progresului │ │ │ │ │implementării proiectului│ │ │ │ │de investiţii publice. │ │ │ │ │5 puncte - Au fost │ │ │ │ │desemnate persoanele/ │ │ │ │ │departamentele responsa- │ │ │ │ │bile cu monitorizarea │ │ │ │ │progresului implementării│ │ │ │ │proiectului, iar │ │ │ │ │persoanele au experienţă │ │ │ │ │în implementarea unor │ │ │ │ │proiecte similare. │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │Principiul auxiliar │A.1. Cât de avansat este│1 punct - stadiul fizic <│Se indică atât │ │utilizat pentru │proiectul ca timp rămas,│30% │încadrarea în interval, │ │proiectele în continuare │respectiv câţi ani au │3 puncte - stadiul fizic │cât şi nivelul stadiului│ │Perioada rămasă până la │mai rămas sau stadiu │se situează în │fizic şi valoric în │ │finalizarea proiectului │fizic, respectiv cât │intervalul (30%-75%) │termeni procentuali şi │ │de investiţii publice │mai este de implementat?│5 puncte - stadiul fizic │în capacităţi │ │(puncte suplimentare) │(5 puncte suplimentare) │≥ 75% sau durata rămasă │finalizate, exprimate în│ │ │ │pentru finalizarea │unităţi de măsură. │ │ │ │proiectului de investiţii│** Acest document │ │ │ │este mai mică de 1 an, │actualizat se va │ │ │ │conform ultimului program│prezenta Ministerului │ │ │ │de lucrări agreat între │Finanţelor Publice. │ │ │ │beneficiar şi constructor│ │ │ │ │/antreprenor** │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ │A.2. Care ar fi │(-5) puncte - atunci │Se vor furniza │ │ │costurile asociate │când costurile asociate │informaţii cu privire la│ │ │restructurării sau │restructurării sau │costurile asociate │ │ │închiderii proiectului? │închiderii proiectului de│restructurării sau │ │ │(-5 puncte suplimentare)│investiţii se situează │închiderii proiectului │ │ │ │sub 10% din costurile de │de investiţii publice, │ │ │ │finalizare │precum şi costurile de │ │ │ │0 puncte dacă costurile │finalizare a proiectului│ │ │ │asociate restructurării │de investiţii publice. │ │ │ │sau închiderii │ │ │ │ │proiectului de investiţii│ │ │ │ │depăşesc 10% din │ │ │ │ │costurile de finalizare. │ │ └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘- VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiţii publice.- RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiţii publice.- RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiţii publice.- VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiţii publice.- B/C reprezintă raportul dintre beneficii şi costuri aferente proiectului de investiţii publice.  +  Anexa 2  +  Anexa 3Informaţii furnizate de ordonatorii principali de credite cuprivire la proiectele de investiţii publice semnificative, prioritizateMinisterul/Instituţia/Autoritatea.................................Informaţii cu privire la proiectelede investiţii publice semnificative prioritizate
   
  Nr. crt Denumirea proiectului de investiţii semnificativ Bene- ficiar PC/PN Cod fişă Sta- diu fizic (%) Sta- diu valo- ric (%) Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului) Total necesar de finanţare până la finalizare Data înce- perii inves- tiţiei Data progra- mată a termi- nării
  Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor spe- cifi- ca.) Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor spe- cifi- ca.)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1 Proiect de investiţii 1
  2 Proiect de investiţii 2
  3 Proiect de investiţii 3
  ...
  ...
                                     Semnătura
                                     .........
                           Ordonator principal de credite
                           ..............................
   +  Anexa 4Lista proiectelor de investiţii publice semnificativeprioritizate pentru toţi ordonatorii principali de crediteMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICELista proiectelor de investiţii publicesemnificative prioritizate
  Nr. crt Denumirea proiectului de investiţii semnificativ OPC Bene- ficiar PC/PN Cod fişă Punctaj ordona- tor princi- pal de credite Obser- vaţii privind puncta- jul or- donato- rului princi- pal de credite Poziţia în lista ordona- torului princi- pal de credite (enti- tăţii/ benefi- ciaru- lui) Sta- diu fizic (%) Sta- diu valo- ric (%) Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului) Total necesar de finanţare până la finalizare Data înce- perii inves- tiţiei Data progra- mată a termi- nării
  Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor spe- cifi- ca.) Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor spe- cifi- ca.)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  1 Proiect de investiţii 1
  2 Proiect de investiţii 2
  3 Proiect de investiţii 3
  ...
  ...
  ---------