HOTĂRÂRE nr. 229 din 26 martie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 229.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmiteîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara
  *Font 9*
   
  Codul de clasifi- caţie Denumirea Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmi- te imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul C.U.I. Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea bunului imobil (lei)
  8.26.10 Construcţie şi teren - Complex meşteşugăresc Municipiul Brad, Str. Vânătorilor nr. 5, judeţul Statul român*) În administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad C.U.I. 4374962 - CF nr. 62024 Brad, nr. cadastral 6581/78/x/A - Suprafaţă desfăşurată parter - 317,60 mp - Suprafaţă desfăşurată etaj - 91,20 mp - Suprafaţă totală desfăşurată - 408,80 mp - Suprafaţă utilă - 402,40 mp - Suprafaţă teren aferent - 513 mp 863.933
  ----- Notă *) Imobilul a fost trecut în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 11.482 din 24 iulie 2013 al Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Brad şi Decizia nr. 247 din 10 iulie 2013 emisă de către comisia constituită potrivit prevederilor art. 175 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-----