HOTĂRÂRE nr. 217 din 26 martie 2014privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 28 martie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice operează modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 217.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Finanţelor Publice, care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 7*
  Denumirea bunului Codul de clasificaţie Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Valoarea - lei - Baza legală
  0 1 2 3 4 5 6
  Imobil clădire - Sediu birouri 8.29.04 Tronson II Suprafaţa totală construită = 3400,26 mp Suprafaţa utilă = 2853,91 mp Regim de înălţime = subsol + parter + 8 etaje Nr. CF = 60884 Tronson III Suprafaţa totală construită=3666 mp Suprafaţa utilă = 3055,38 mp Regim de înălţime = subsol + parter + 8 etaje Nr. CF = 49953 Bloc locuinţe proprietate personală Bd. Mircea Vodă nr. 44, Bucureşti, sectorul 3 41.335.852,96 Contract vânzare- cumpărare nr. 2101/2004; nr. 2152/2004; nr. 2070/2005; nr. 2071/2005.
  ________