LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*)privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.232 din 21 decembrie 2004;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006;- Legea nr. 47/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 19 martie 2013.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin cadavre umane se înţelege persoanele care nu mai prezintă niciun semn de activitate cerebrală, cardiacă sau respiratorie şi care sunt declarate decedate din punct de vedere medical, potrivit legii. (2) Confirmarea medicală a morţii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic stabilite conform legii.  +  Articolul 2Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităţi didactice şi ştiinţifice revine serviciilor de anatomie patologică şi de prosectură ale spitalelor şi instituţiilor de medicină legală, disciplinelor universitare de anatomie şi de anatomie patologică ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman de stat sau private, acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru utilizarea cadavrelor.  +  Articolul 3Serviciile de anatomie patologică, prosectură şi morfopatologie din cadrul spitalelor, precum şi disciplinele universitare de anatomie patologică din instituţiile de învăţământ superior medical uman asigură, prin mijloace cu caracter ştiinţific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul medical şi la îmbunătăţirea asistenţei medicale.  +  Articolul 4 (1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor sunt structuri funcţionale ale disciplinelor universitare de anatomie din instituţiile de învăţământ superior medical uman care au atribuţia preluării acestora, în scopul prelevării şi conservării ţesuturilor şi organelor umane pentru activitate didactică şi ştiinţifică. (2) Instituţiile de învăţământ superior medical uman care organizează servicii pentru utilizarea cadavrelor pot deţine şi utiliza crematorii, conform prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 5Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice şi microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie cadavrelor, şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea.  +  Articolul 6În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologică unic, ca secţie sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3 compartimente distincte: a) compartimentul de histopatologie; b) compartimentul de citologie; c) compartimentul de prosectură.  +  Articolul 7Activitatea din compartimentele de prosectură şi autopsiile anatomopatologice se realizează numai în spitale sau în instituţii de medicină legală.  +  Capitolul II Serviciile de anatomie patologică şi prosectură  +  Articolul 8 (1) Activitatea de prosectură constă în următoarele: a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic şi efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii şi este recomandabil să fie efectuate de către acelaşi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie şi, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordanţă anatomoclinică; b) activităţi de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsură medicală obligatorie pentru prevenirea contaminării şi trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectură.  +  Articolul 9Structura organizatorică şi de personal, precum şi atribuţiile serviciilor de anatomie patologică şi prosectură din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 10 (1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale şi unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum şi decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale. (2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, şi nici decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces. (3) Pentru pacienţii cu afecţiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condiţiile în care aparţinătorii nu au nicio rezervă asupra bolii şi tratamentului aplicat şi îşi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul şefului de secţie unde a fost internat decedatul, al medicului curant şi al şefului serviciului de anatomie patologică.  +  Articolul 11În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege, şeful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anunţă în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituţia de medicină legală, potrivit competenţei teritoriale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare. Aceeaşi procedură se realizează şi pentru decedaţii neidentificaţi şi pentru cetăţenii străini decedaţi în spital.  +  Capitolul III Disciplinele universitare de anatomie şi organizarea serviciilor pentru utilizarea cadavrelor  +  Articolul 12Disciplina universitară de anatomie este o unitate funcţională în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman şi care include serviciul pentru utilizarea cadavrelor, a cărui structură organizatorică şi de personal este stabilită de conducerea instituţiei.  +  Articolul 13Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie au următoarele atribuţii: a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între instituţiile de învăţământ superior medical şi serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor; b) prepară şi conservă cadavrele pentru disecţie, punând la dispoziţia învăţământului anatomic şi chirurgical materialul didactic; c) efectuează preparate anatomice; d) prepară schelete; e) conservă ţesuturi şi organe.  +  Articolul 14Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie desfăşoară în principal activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică medicală.  +  Articolul 15Serviciile pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de histologie, de anatomie patologică şi de biologie celulară ale instituţiilor de învăţământ superior medical uman.  +  Articolul 16 (1) Disciplinele universitare de anatomie, anatomie patologică, histologie şi biologie celulară împreună cu serviciile de prosectură constituie un departament funcţional în cadrul instituţiei de învăţământ superior medical uman. (2) Serviciile de prosectură din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice pentru disciplinele universitare de anatomie şi anatomie patologică.  +  Articolul 17 (1) Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, părţi componente ale departamentelor funcţionale în cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, sunt obligate să întocmească o listă de arondare a spitalelor, precum şi a altor unităţi sanitare cu paturi prevăzute la art. 172 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, care dispun de servicii de anatomie patologică şi de prosectură. (2) În baza acestei liste, spitalele şi unităţile sanitare cu paturi sunt obligate să încheie protocolul prevăzut la art. 13 lit. a). (3) Protocolul se elaborează de către departamentele funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman.  +  Articolul 18 (1) Serviciile de anatomie patologică şi de prosectură din cadrul spitalelor, precum şi ale altor unităţi sanitare cu paturi care deţin cadavre nerevendicate sau fără aparţinători au obligaţia să informeze de îndată, în scris, disciplinele universitare de anatomie la care sunt arondate. (2) Disciplinele universitare de anatomie, prin intermediul departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, trebuie să îşi manifeste de îndată disponibilitatea de a prelua cadavrul. (3) Cadavrul se preia de către reprezentanţii departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman în termen de 3 zile de la primirea informării.  +  Articolul 19Serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie sunt obligate să conserve cadavrele timp de 30 de zile de la deces înainte de introducerea acestora în sălile de disecţie.  +  Articolul 20 (1) Primăriile acordă ajutor de înmormântare departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman, în baza actelor de deces, precum şi a protocolului încheiat cu serviciile de anatomie patologică şi prosectură ale spitalelor şi ale altor unităţi sanitare cu paturi. (2) Departamentele funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman asigură serviciul religios şi, după caz, incinerarea sau înmormântarea cadavrelor, după ce acestea au fost utilizate în scop didactic ori ştiinţific. (3) Departamentelor funcţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior medical uman nu li se acordă ajutor de înmormântare dacă, în intervalul de timp prevăzut la art. 19, cadavrul este revendicat de către rude.  +  Capitolul IV Finanţarea şi salarizarea personalului  +  Articolul 21 (1) Finanţarea serviciilor de anatomie patologică şi prosecturi din cadrul spitalului se face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform legii. (2) Finanţarea serviciilor pentru utilizarea cadavrelor din cadrul disciplinelor universitare de anatomie se face din bugetul de stat alocat instituţiei de învăţământ superior medical uman şi din venituri proprii ale instituţiei.  +  Articolul 22Personalul care îşi desfăşoară activitatea în serviciile de anatomie patologică şi prosecturi ale spitalelor, precum şi personalul disciplinelor universitare de anatomie, de histologie, de anatomie patologică şi al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.  +  Capitolul V Folosirea cadavrelor în scop didactic şi ştiinţific şi prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre  +  Articolul 23Disciplinele universitare de anatomie, de anatomie patologică şi serviciile de prosecturi şi anatomie patologică pot prelua cadavre în scop didactic şi ştiinţific în următoarele situaţii: a) în situaţia în care există o înţelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a pacientului sau a familiei; b) persoanele în viaţă îşi pot pune la dispoziţia instituţiei de învăţământ superior medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de prosectură ale spitalelor şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior medical uman; c) cadavrele nerevendicate sau fără aparţinători sunt preluate de către serviciile pentru utilizarea cadavrelor ale disciplinelor universitare de anatomie, potrivit prevederilor art. 17 şi 18.  +  Articolul 24Prelevarea de ţesuturi şi organe de la cadavre se face astfel încât să nu prejudicieze rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale.  +  Articolul 25 (1) Manipularea cadavrelor cu încălcarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de poliţie. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi instituţiile de învăţământ superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi.*)---------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.------