PROCEDURĂ din 16 martie 2009 (*actualizată*)privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI) sau pe relaţii bilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale), subîmprumutat unei unităţi administrativ-teritoriale sau unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale(actualizată până la data de 30 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor1. În baza:● hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui proiect de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect;● hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, în cazul unui operator economic;● unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însuşită de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel naţional a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum şi a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;● avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează şi supun aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea împrumutului şi aprobarea mandatului de negociere". În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.2. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală şi Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.2^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.------------Pct. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2012.3. Pe baza avizului de principiu, unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală depun/depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. unităţii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului şi subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de către beneficiarul subîmprumutului.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat şi subîmprumutat unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic ori serviciului public de subordonare locală.6. Negocierea împrumutului, care se poate desfăşura atât direct, cât şi prin corespondenţă, se va desfăşura în conformitate cu mandatul aprobat.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcţia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul şi după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.10. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz.11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forţă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP.12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1-11 se va adapta în funcţie de specificul fiecărui finanţator extern.13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS sau AISG, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern, precum şi a tuturor celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern.___________