PROCEDURĂ din 16 martie 2009 (*actualizată*)privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unei unităţi administrativ-teritoriale ori unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale(actualizată până la data de 30 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor1. În baza:● hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui proiect de investiţii finanţat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare a respectivului proiect;● hotărârii adunării generale a acţionarilor sau a consiliului de administraţie, în cazul unui operator economic;● unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însuşită de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel naţional a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum şi a plăţii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investiţiei;● avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) emite avizul de principiu.2. Ca urmare a obţinerii avizului de principiu al MFP, unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz operatorul economic/serviciul public de subordonare locală solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. unităţii administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.2^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unităţi administrativ-teritoriale la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.--------------Pct. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2012.3. În urma obţinerii avizului favorabil al CIFGA, Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului şi subîmprumutarea acestuia unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză şi aviz direcţiilor şi instituţiilor implicate, după caz.4. După adoptarea legii şi intrarea ei în vigoare:● în cazul împrumuturilor contractate de la instituţii financiare româneşti sau străine, MFP selectează instituţia/instituţiile finanţatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Din comisia de selecţie a finanţatorului vor face parte şi reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al subîmprumutului.În cazul în care în procedura de achiziţie a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială şi oferta financiară, contractorul indicând potenţialul finanţator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecţie demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanţatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanţare;● în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitaţia în conformitate cu regulamentele şi procedurile specifice pieţei titlurilor de stat.---------Pct. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 august 2009.5. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcţia de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obţinerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcţia de specialitate din MFP şi ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcţiilor implicate în procesul de avizare documentaţia şi, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare şi semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată şi acceptată de banca finanţatoare.7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de beneficiarul subîmprumutului.8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială şi/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar şi garanţie (AISG), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS sau AISG, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai unităţii administrativ-teritoriale şi/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.--------