PROCEDURĂ din 16 martie 2009 (*actualizată*)privind contractarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI) sau pe relaţii bilaterale (de la guverne străine ori agenţii guvernamentale), subîmprumutat unui operator economic(actualizată până la data de 30 iulie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.503 din 17 august 2009; ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorContractarea unui împrumut de la instituţii financiare internaţionale (IFI), guverne străine sau agenţii guvernamentale presupune parcurgerea următoarelor etape:1. Ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite Ministerului Finanţelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea şi oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se doreşte a fi finanţat, necesitatea intervenţiei statului, precum şi principalele elemente privind selectarea finanţatorului proiectului, însoţită, după caz, de următoarele documente:● hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii şi a surselor de finanţare a acestuia, indiferent dacă este o investiţie nouă sau în continuare;● document de susţinere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobată de Guvern, dacă este cazul;● documentaţie financiară - cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanţare etc.2. MFP, împreună cu ministerul coordonator al sectorului de activitate, după caz, elaborează şi supune aprobării Guvernului şi Preşedintelui României un memorandum cu tema: "Acord de principiu privind contractarea împrumutului şi aprobarea mandatului de negociere". În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice şi financiare propuse de finanţator, precum şi faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic şi Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank - S.A., însoţită de documentaţia şi fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanţă cu normele şi procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obţinerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.3^1. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la preţul pieţei, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont, va corespunde categoriei de performanţă financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, şi va ţine seama de nivelul de constituire a garanţiei pe care acesta o pune la dispoziţia MFP.-------------Pct. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.023 din 25 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 30 iulie 2012.4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului şi subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislaţiei în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat şi acceptat de către beneficiar.5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat şi subîmprumutat operatorului economic.6. Negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul se va desfăşura în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondenţă.7. Transmiterea cererii către Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat şi, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.8. După negocierea împrumutului şi a documentului juridic ce guvernează împrumutul şi după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP şi ministerul coordonator, după caz, iniţiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere şi aprobarea acordării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern şi Preşedintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.10. În mod excepţional, datorită urgenţei semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul şi numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conţine diferenţe substanţiale de fond faţă de propunerea de text a părţii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii şi semnării, care va fi supus aprobării Guvernului şi Preşedintelui României, după caz.11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forţă juridică de lege. Traducerea autorizată a documentaţiei aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condiţiile legii de MFP.12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1-11 se va adapta în funcţie de specificul fiecărui finanţator extern.13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu operatorul economic un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat şi conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire - fără a se limita la acestea - la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalităţile de raportare etc. Conţinutul clauzelor AIS, precum şi clauzele în sine pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcţiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv şi delegat se vor face de către reprezentanţii autorizaţi ai MFP şi ai operatorului economic.14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condiţiile stabilite cu finanţatorul extern, precum şi a tuturor celorlalte documente solicitate de finanţatorul extern._______