NORME METODOLOGICE din 6 martie 2014de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 6 martie 2014     +  Articolul 1 (1) Ministerul Sănătăţii este organismul de coordonare şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România. (2) Instituţiile în care se va implementa faza a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România sunt următoarele: a) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Maria Sklodowska Curie" Bucureşti; b) Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I. M. Georgescu" Iaşi; c) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara; d) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.  +  Articolul 2Desemnarea specialiştilor români care vor efectua stagii de pregătire la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato sau în centrele partenere, precum şi durata şi perioada de formare profesională se vor stabili de către specialiştii de la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato.  +  Articolul 3Cazarea specialiştilor români la I.R.C.C.S. Policlinico San Donato sau în centrele partenere se va face în apartamentele închiriate în acest scop pe toată durata programului.  +  Articolul 4Pe timpul deplasărilor în străinătate, specialiştilor români li se vor asigura diurna în valoare de 35 euro/zi, conform Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi transportul internaţional.  +  Articolul 5În timpul misiunilor medicale efectuate de către specialiştii italieni sau din centrele partenere în România, la solicitarea acestora, persoanele aflate la stagii de formare în Italia sau în centrele partenere se vor întoarce în România pentru a participa la misiunile medicale.  +  Articolul 6Plata sumelor restante aferente anului 2013 se va face din bugetul Ministerului Sănătăţii aprobat pentru anul 2014.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Sănătăţii va acoperi costurile transportului internaţional şi alocaţiile per diem pentru experţii italieni în timpul misiunilor în România, conform reglementărilor financiare actuale ale Uniunii Europene (cazare, mese, transport intern). (2) Suma maximă alocată pe zi/persoană pentru serviciile de cazare, masă şi transport intern pentru specialiştii italieni sau din centrele partenere se va încadra în baremul pentru contractele de ajutor extern, prevăzut de către Comisia Europeană.  +  Articolul 8În vederea realizării misiunilor medicale, specialiştilor italieni şi din centrele partenere li se vor încheia asigurări de malpraxis. Cheltuielile aferente acestora vor fi suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9Transportul internaţional atât pentru specialiştii români, cât şi pentru specialiştii italieni şi din centrele partenere se asigură de către Ministerul Sănătăţii, prin contractul de servicii de transport aerian.  +  Articolul 10Decontarea cheltuielilor de transport intern şi cazare a participanţilor la congrese şi workshopuri se va face conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Specialiştii români, având contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul medicilor confirmaţi în specialitatea Chirurgie cardiovasculară, aceştia vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (3) Medicii rezidenţi confirmaţi în specialităţi medicale vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (4) Medicii rezidenţi confirmaţi în specialitatea Chirurgie cardiovasculară, prin excepţie de la alin. (3), precum şi medicii specialişti/primari de Chirurgie cardiovasculară având contract de muncă pe perioadă determinată vor încheia acte adiţionale la contractele individuale de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceACT ADIŢIONAL Nr. ....../.......la contractul individual de muncă încheiat şi înregistratcu nr. ...../data ...... în registrul general de evidenţăa salariaţilorÎncheiat astăzi, ......., între:Părţile contractului:Spitalul ......., cu sediul în Bucureşti, str. ........ nr. ....., sectorul ....., cod fiscal ....., reprezentat legal prin ......, în calitate de manager, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ......, domiciliat(ă) în judeţul ......, localitatea ......, str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ......, legitimat(ă) cu act de identitate ....... seria ...... nr. ......, eliberat de ...... la data de ....., CNP ......, ocupând funcţia de ......, pe de altă parte, în calitate de angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. cu nr. 59.382 din data de 3 decembrie 2012, precum şi art. 188-197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,părţile, de comun acord, au hotărât următoarele:Articol unic. - La lit. e) a lit. L se introduce o nouă clauză, având următorul cuprins:"CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ1. Angajatorul se obligă să asigure participarea salariatului la pregătirea profesională din cadrul programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.2. (1) Costurile ocazionate de participarea salariatului la pregătirea profesională prevăzută la pct. 1 se suportă integral de către Ministerul Sănătăţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 şi Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014. (2) Angajatorul se obligă să asigure, pe perioada participării la pregătirea profesională, salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile şi sporurile la acesta. (3) Pe perioada participării la pregătirea profesională salariatul beneficiază de vechime în muncă şi specialitatea deţinută la momentul începerii programului la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.3. Salariatul se obligă să participe la cursurile de pregătire profesională, astfel cum au fost menţionate la pct. 1.4. (1) Salariatul care participă la pregătirea profesională, aşa cum a fost menţionat la pct. 1, are obligaţia să participe la toate activităţile organizate în cadrul programului menţionat la pct. 1. (2) În situaţia absentării nemotivate de la activităţile organizate în cadrul programului, salariatul se obligă să restituie sumele necuvenite pe perioada absentării.În situaţia în care nu se pot recupera orele absentate şi prin urmare nu se poate finaliza programul de pregătire profesională, salariatul are obligaţia de a returna integral toate sumele încasate ocazionate de participarea la programul de pregătire profesională de la momentul intrării în acest program.5. (1) Salariatul, având în vedere beneficiile profesionale dobândite în urma participării sale, în calitate de angajat al spitalului, la activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1, este obligat să suporte cheltuielile ocazionate de acestea dacă părăseşte unitatea, din motive imputabile lui, înainte de împlinirea termenului de 3 ani de la data terminării programului de pregătire profesională. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi salariatului care a fost concediat în perioada stabilită prin prezentul act adiţional pentru motive disciplinare sau al cărui contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lui, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. (3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform prezentului act adiţional. (4) Despăgubirea materială constatată pentru nerespectarea prevederilor prezentului act adiţional, reprezentând costurile ocazionate de participarea la activităţile menţionate la pct. 1, este datorată din momentul comunicării deciziei de încetare (inclusiv demisia) a contractului individual de muncă, fiind pus de drept în întârziere, astfel încât salariatul care are iniţiativa încetării contractului individual de muncă cu angajatorul datorează dobânda legală din momentul încetării contractului.6. Răspunderea părţilor (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act adiţional atrage după sine suportarea despăgubirilor de către partea în culpă. (2) Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai la nivelul şi pe durata pentru care îndeplinirea obligaţiilor a fost afectată de acea situaţie.7. Dispoziţii finaleOrice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării prezentului act adiţional vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente potrivit legii."Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de muncă nr. ....... rămân neschimbate.Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să îşi producă efectele începând cu data de ...... .Angajator, Angajat,............ .................  +  Anexa 2 la normele metodologiceACT ADIŢIONAL Nr. ..../......la contractul individual de muncă încheiat şi înregistratcu nr. ....../data...... în registrul general de evidenţăa salariaţilorÎncheiat astăzi, ........, între:Părţile contractului:Spitalul ......., cu sediul în Bucureşti, str. ...... nr. ..., sectorul ..., cod fiscal ......, reprezentat legal prin ......, în calitate de manager, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ......, domiciliat(ă) în judeţul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ...., legitimat(ă) cu act de identitate ...... seria .... nr. ..., eliberat de ....... la data de ......, CNP ......, ocupând funcţia de ......, pe de altă parte, în calitate de angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. cu nr. 59.382 din data de 3 decembrie 2012, precum şi art. 188-197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,părţile, de comun acord, au hotărât următoarele:Articol unic. - La lit. e) a lit. L se introduce o nouă clauză, având următorul cuprins:"CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ1. Angajatorul se obligă să asigure participarea salariatului la pregătirea profesională din cadrul programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.2. (1) Costurile ocazionate de participarea salariatului la pregătirea profesională prevăzută la pct. 1 se suportă integral de către Ministerul Sănătăţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 şi Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014. (2) Angajatorul se obligă să asigure, pe perioada participării la pregătirea profesională, salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile şi sporurile la acesta. (3) Pe perioada participării la pregătirea profesională salariatul beneficiază de vechime în muncă şi specialitatea deţinută la momentul începerii programului la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.3. Salariatul se obligă să participe la cursurile de pregătire profesională, astfel cum au fost menţionate la pct. 1.4. (1) Salariatul care participă la pregătirea profesională, aşa cum a fost menţionat la pct. 1, are obligaţia să participe la toate activităţile organizate în cadrul programului menţionat la pct. 1. (2) În situaţia absentării nemotivate de la activităţile organizate în cadrul programului, salariatul se obligă să restituie sumele necuvenite pe perioada absentării.În situaţia în care nu se pot recupera orele absentate şi prin urmare nu se poate finaliza programul de pregătire profesională, salariatul are obligaţia de a returna integral toate sumele încasate ocazionate de participarea la programul de pregătire profesională de la momentul intrării în acest program.5. (1) Salariatul, având în vedere beneficiile profesionale dobândite în urma participării sale, în calitate de angajat al spitalului, la activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1, este obligat să suporte cheltuielile ocazionate de acestea dacă părăseşte unitatea, din motive imputabile lui, înainte de împlinirea termenului de 3 ani de la data terminării perioadei de testare şi formare profesională. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi salariatului care a fost concediat în perioada stabilită prin prezentul act adiţional pentru motive disciplinare sau al cărui contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lui, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. (3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform prezentului act adiţional. (4) Despăgubirea materială constatată pentru nerespectarea prevederilor prezentului act adiţional, reprezentând costurile ocazionate de participarea la activităţile menţionate la pct. 1, este datorată din momentul comunicării deciziei de încetare (inclusiv demisia) a contractului individual de muncă, fiind pus de drept în întârziere, astfel încât salariatul care are iniţiativa încetării contractului individual de muncă cu angajatorul datorează dobânda legală din momentul încetării contractului.6. Răspunderea părţilor (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act adiţional atrage după sine suportarea despăgubirilor de către partea în culpă. (2) Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai la nivelul şi pe durata pentru care îndeplinirea obligaţiilor a fost afectată de acea situaţie.7. Dispoziţii finaleOrice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării prezentului act adiţional vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente potrivit legii."Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de muncă nr. .... rămân neschimbate.Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să îşi producă efectele începând cu data de ...... .Angajator, Angajat,............. ................  +  Anexa 3 la normele metodologiceACT ADIŢIONAL Nr. ...../......la contractul individual de muncă încheiat şi înregistratcu nr. ...../data ...... în registrul general de evidenţăa salariaţilorÎncheiat astăzi, ......., între:Părţile contractului:Spitalul ......, cu sediul în Bucureşti, str. ...... nr. ..., sectorul ..., cod fiscal ......, reprezentat legal prin ......, în calitate de manager, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ......, domiciliat(ă) în judeţul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ..., legitimat(ă) cu act de identitate ...... seria ... nr. ..., eliberat de ...... la data de ......, CNP ......, ocupând funcţia de ......, pe de altă parte, în calitate de angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. cu nr. 59.382 din data de 3 decembrie 2012, precum şi art. 188-197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,părţile, de comun acord, au hotărât următoarele:Articol unic. - La lit. e) a lit. L se introduce o nouă clauză, având următorul cuprins:"CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ1. Angajatorul se obligă să asigure participarea salariatului la pregătirea profesională din cadrul programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.2. (1) Costurile ocazionate de participarea salariatului la pregătirea profesională prevăzută la pct. 1 se suportă integral de către Ministerul Sănătăţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 şi Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014. (2) Angajatorul se obligă să asigure pe perioada participării la pregătirea profesională salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile şi sporurile la acesta. (3) Pe perioada participării la pregătirea profesională salariatul beneficiază de vechime în muncă şi specialitatea deţinută la momentul începerii programului la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.3. Salariatul se obligă să participe la cursurile de pregătire profesională astfel cum au fost menţionate la pct. 1.4. (1) Salariatul care participă la pregătirea profesională, aşa cum a fost menţionat la pct. 1, are obligaţia să participe la toate activităţile organizate în cadrul programului menţionat la pct. 1. (2) În situaţia absentării nemotivate de la activităţile organizate în cadrul programului, salariatul se obligă să restituie sumele necuvenite pe perioada absentării.În situaţia în care nu se pot recupera orele absentate şi, prin urmare, nu se poate finaliza programul de pregătire profesională, salariatul are obligaţia de a returna integral toate sumele încasate ocazionate de participarea la programul de pregătire profesională de la momentul intrării în acest program.5. (1) Salariatul, având în vedere beneficiile profesionale dobândite în urma participării sale, în calitate de angajat al spitalului, la activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1, este obligat ca la finalizarea programului de pregătire să se prezinte la concursul de ocupare a postului în specialitatea de formare, organizat de spital în condiţiile legii. În cazul în care promovează prin concurs pe post în specialitatea de formare din cadrul programului, se obligă să profeseze timp de 3 ani în spitalul respectiv. Dacă părăseşte unitatea, din motive imputabile lui, înainte de împlinirea termenului de 3 ani menţionat anterior, se obligă să suporte cheltuielile ocazionate de activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi salariatului care a fost concediat în perioada stabilită prin prezentul act adiţional pentru motive disciplinare sau al cărui contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lui, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. (3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform prezentului act adiţional. (4) Despăgubirea materială constatată pentru nerespectarea prevederilor prezentului act adiţional, reprezentând costurile ocazionate de participarea la activităţile menţionate la pct. 1, este datorată din momentul comunicării deciziei de încetare (inclusiv demisia) a contractului individual de muncă, fiind pus de drept în întârziere, astfel încât salariatul care are iniţiativa încetării contractului individual de muncă cu angajatorul datorează dobânda legală din momentul încetării contractului.6. Răspunderea părţilor (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act adiţional atrage după sine suportarea despăgubirilor de către partea în culpă. (2) Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai la nivelul şi pe durata pentru care îndeplinirea obligaţiilor a fost afectată de acea situaţie.7. Dispoziţii finaleOrice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării prezentului act adiţional vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente potrivit legii."Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de muncă nr. .... rămân neschimbate.Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să îşi producă efectele începând cu data de ....... .Angajator, Angajat,............... ..............  +  Anexa 4 la normele metodologiceACT ADIŢIONAL Nr. ..../......la contractul individual de muncă încheiat şi înregistratcu nr. ...../data ...... în registrul general de evidenţăa salariaţilorÎncheiat astăzi, ...... între:Părţile contractului:Spitalul ......, cu sediul în Bucureşti, str. ...... nr. ..., sectorul ..., cod fiscal ......, reprezentat legal prin ......, în calitate de manager ......, pe de o parte, în calitate de angajator,şiDl/Dna ......, domiciliat(ă) în judeţul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ......, legitimat(ă) cu act de identitate ...... seria ...... nr. ......, eliberat de ...... la data de ......, CNP ......, ocupând funcţia de ......, pe de altă parte, în calitate de angajatAvând în vedere:- dispoziţiile art. 17 alin. (4), art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cap. VII din Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2012, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - S.D.S. cu nr. 59.382 din data de 3 decembrie 2012, precum şi art. 188-197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,părţile, de comun acord, au hotărât următoarele:Articol unic. - La lit. e) a lit. L se introduce o nouă clauză, având următorul cuprins:"CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ1. Angajatorul se obligă să asigure participarea salariatului la pregătirea profesională din cadrul programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România.2. (1) Costurile ocazionate de participarea salariatului la pregătirea profesională prevăzută la pct. 1 se suportă integral de către Ministerul Sănătăţii, conform Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 şi Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014. (2) Angajatorul se obligă să asigure pe perioada participării la pregătirea profesională salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile şi sporurile la acesta. (3) Pe perioada participării la pregătirea profesională salariatul beneficiază de vechime în muncă şi specialitatea deţinută la momentul începerii programului la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.3. Salariatul se obligă să participe la cursurile de pregătire profesională astfel cum au fost menţionate la pct. 1.4. (1) Salariatul care participă la pregătirea profesională, aşa cum a fost menţionat la pct. 1, are obligaţia să participe la toate activităţile organizate în cadrul programului menţionat la pct. 1. (2) În situaţia absentării nemotivate de la activităţile organizate în cadrul programului, salariatul se obligă să restituie sumele necuvenite pe perioada absentării.În situaţia în care nu se pot recupera orele absentate şi, prin urmare, nu se poate finaliza programul de pregătire profesională, salariatul are obligaţia de a returna integral toate sumele încasate ocazionate de participarea la programul de pregătire profesională de la momentul intrării în acest program.5. (1) Salariatul, având în vedere beneficiile profesionale dobândite în urma participării sale, în calitate de angajat al spitalului, la activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1, este obligat ca la finalizarea perioadei de testare şi formare să se prezinte la concursul de ocupare a postului în specialitatea de formare, organizat de spital în condiţiile legii. În cazul în care promovează prin concurs pe post în specialitatea de formare din cadrul programului, se obligă să profeseze timp de 3 ani în spitalul respectiv. Dacă părăseşte unitatea, din motive imputabile lui, înainte de împlinirea termenului de 3 ani menţionat anterior, se obligă să suporte cheltuielile ocazionate de activităţile de pregătire profesională, astfel cum sunt definite la pct. 1. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi salariatului care a fost concediat în perioada stabilită prin prezentul act adiţional pentru motive disciplinare sau al cărui contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lui, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. (3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform prezentului act adiţional. (4) Despăgubirea materială constatată pentru nerespectarea prevederilor prezentului act adiţional, reprezentând costurile ocazionate de participarea la activităţile menţionate la pct. 1, este datorată din momentul comunicării deciziei de încetare (inclusiv demisia) a contractului individual de muncă, fiind pus de drept în întârziere, astfel încât salariatul care are iniţiativa încetării contractului individual de muncă cu angajatorul datorează dobânda legală din momentul încetării contractului.6. Răspunderea părţilor (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prezentul act adiţional atrage după sine suportarea despăgubirilor de către partea în culpă. (2) Forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai la nivelul şi pe durata pentru care îndeplinirea obligaţiilor a fost afectată de acea situaţie.7. Dispoziţii finaleOrice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării prezentului act adiţional vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente potrivit legii."Toate celelalte prevederi ale Contractului individual de muncă nr. .... rămân neschimbate.Prezentul act adiţional a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să îşi producă efectele începând cu data de ...... .Angajator, Angajat,.............. ...............---------